Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA | KʼALAL OY BUCHʼU CHCHAM KUʼUNTIKE

Chchaʼkuxiik li buchʼutik chamemike

Chchaʼkuxiik li buchʼutik chamemike

¿Mi xvul ta ajol ti laj kalbetik skʼoplal Gail li ta xchibal mantal ta revista liʼe? Li stuke chal ti muʼyuk la chchʼay-o li xkʼuxul chaʼi ta skoj ti cham li smalal ti Rob sbie. Pe oy ta yoʼonton ti xil yan velta ta achʼ balumil ti yaloj chakʼ Diose. Xi chale: «Li jkʼupil tekstoe jaʼ li Apokalipsis 21:3 xchiʼuk 4». Xi ta xal li versikuloetike: «Jech oxal te chchiʼinatik ta naklej yuʼun li Diose. Tskusbat skotol yaʼlel satik yuʼun li Diose, muʼyuk xa lajelal, muʼyuk xa at-oʼonton, muʼyuk xa okʼel ta skoj vokolil xchiʼuk mi jaʼuk xa kʼusi kʼux ta aʼiel. Jelav xa skʼoplal skotol li kʼusitik oy toʼoxe».

Xi to chal li Gaile: «Toj jamal lek chal li tekstoe. Kʼux ta koʼonton li buchʼutik chamem yutsʼ yalalike xchiʼuk li buchʼutik mu snaʼik ta sventa li chaʼkuxesele». Sventa xakʼ ta ilel ti xchʼunoj li kʼusi chale, mas chchʼakbe skʼakʼalil sventa xalbe slakʼnatak ti chkʼot ta pasel li kʼusi chal Vivlia ti ‹chlaj skʼoplal li lajelale›.

Li Jobe snaʼoj lek ti chchaʼkuxesat yuʼun li Diose.

Mu van xkʼot ta pasel chavaʼi taje. Nopo kʼusi kʼot ta stojolal li Jobe, ti tsots ipaje (Job 2:7). Akʼo mi tskʼan chcham ox, lek spatoj yoʼonton ti chchaʼkuxesat yuʼun Dios liʼ ta Balumile. Jaʼ yuʼun xi laj yale: «Oyuc cʼuxi xanacʼun ta yavil animaetique [...]. Xuʼ chavicʼun, vuʼun ta jtacʼbot; lec chavilun ti jechuque, yuʼun yabtelun acʼob» (Job 14:13, 15). Jech kʼuchaʼal chkiltike, xchʼunoj lek Job ti chchaʼ-akʼbat xkuxlejal yuʼun li Diose.

Jaʼ li kʼusi poʼot xa skʼan spas Dios ta stojolal Job xchiʼuk li ta smiyonal xa noʼox krixchanoetike, taje jaʼo tspas kʼalal mi kʼataj ta paraiso spʼejel li Balumile (Lukas 23:42, 43). Li Vivliae chal ti chchaʼkuxi li buchʼutik chamemike (Echos 24:15). Jech xtok, xi laj yal li Jesuse: «Mu me chʼayaluk to avoʼontonik xkʼot yuʼun taje, yuʼun chkʼot yorail ti skotol li buchʼutik oy ta smukinalike chaʼibeik yechʼomal ye, vaʼun chlokʼik tal» (Juan 5:28, 29). Taje chil chkʼot ta pasel li Jobe. Vaʼun «li sbecʼtale chlic lecubuc yan velta; chlic sta jech chac cʼu chaʼal ta squeremal onoʼox» (Job 33:24, 25). Jaʼ jech chkʼot ta stojolal skotol li buchʼutik chamemik ti laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik li ta kʼusi yaloj tspas Diose, ti chchaʼkuxes ta Balumil li krixchanoetike.

Mi oy buchʼu chamem avuʼune, li kʼusi laj yichʼ chanel liʼe muʼyuk chakʼ ti xchʼay xavaʼi li xkʼuxule. Akʼo mi jech, mi la anopbe lek skʼoplal li kʼusi yaloj chakʼ Dios ti te ta jtatik ta Vivliae, chakʼbot spatobil avoʼonton xchiʼuk stsatsal avoʼonton sventa xkuch avuʼun batel (1 Tesalonisenses 4:13).

¿Mi oy ta avoʼonton chakʼan chanaʼ kʼusi xuʼ xapas mas sventa xkuch batel avuʼun li xkʼuxule? Mi oy ajakʼojbe aba kʼu yuʼun chakʼ to oyuk kʼusitik chopol xchiʼuk vokolil li Diose. Mi jeche, kʼelo li jpajinakutik ta Internet ta jw.org, te chata alakʼik sba spatobil oʼontonal xchiʼuk lekil tojobtaseletik ti lokʼemik ta Vivliae.