¿Kʼusi chakʼbe mas sbalil li jun matanale? Yikʼaluk van jaʼ te tsakal skʼoplal li chantos liʼe: 1) buchʼu laj yakʼ li matanale, 2) kʼu yuʼun laj yakʼ, 3) kʼusi la spas sventa xakʼ xchiʼuk 4) li matanal taje mi chakʼ li kʼusi chtun kuʼuntik ta melele. Kʼalal ta jnopbetik skʼoplal li chantos taje tskoltautik ti oyuk tajek sbalil chkiltik li pojelale, li matanal ti muʼyuk kʼusi xkoʼolaj-o yakʼojbutik li Diose.

¿BUCHʼU LAJ YAKʼ LI MATANALE?

Ep sbalil chkiltik kʼalal jaʼ chakʼbutik matanal li buchʼu tsots yabtel o li buchʼu tsots skʼoplal chkiltike. Junantik jmotontike ep sbalil chkiltik akʼo mi muʼyuk toyol stojol, ta skoj ti jaʼ yakʼojbutik junuk kutsʼ kalaltik ti jkʼanojtik tajeke o junuk kamigotik. Taje jaʼ jech la spas li Russell kʼalal laj yakʼbe jun matanal li Jordan ti laj kalbetik skʼoplal li ta mantal echʼe. Pe ¿kʼuxi te tsakal skʼoplal xchiʼuk li pojelal taje?

Baʼyuke, li Vivliae chal ti «Diose, [...] la stak talel ta balumil li jun noʼox Xnichʼon sventa jtatik li kuxlejal ta stojolale» (1 Juan 4:9). Ta skoj ti jaʼ laj yakʼbutik matanal li Dios ti jaʼ li buchʼu mas tsots yabtele, ep tajek sbalil chkiltik. Jun jtsʼibajom yuʼun salmo xi laj yal ta sventa li Jeovae: * «Voʼot noʼox atuc te oyot ta [vinajel], ti oy ta acʼob scotol li banamile» (Salmo 83:18). Muʼyuk buchʼu yan xuʼ chakʼbutik jun matanal ti jech tsots yabtele.

Ta xchibale, jaʼ ‹Jtotik› li Diose (Isaías 63:16). ¿Kʼu yuʼun ti jech chkaltike? Yuʼun jaʼ laj yakʼ jkuxlejaltik. Jech xtok, koʼol kʼuchaʼal jun totil ti chchabi xchiʼuk chat yoʼonton ta stojolal li xnichʼnabtake. Kʼalal laj yalbe skʼoplal li jvokʼ steklumal ta voʼne ti Efraín sbie, xi laj yal li Diose: «Li Efraine jaʼ jnichʼon ti lec cʼupil chquile, ti lec jcʼanoje [...]. Solel toj yan sba coʼnton  yuʼun; ep cʼux o ta coʼnton» (Jeremías 31:20). Jaʼ jech chaʼi ta stojolal yajtuneltak avi li Diose. Maʼuk noʼox Jpasvanej kuʼuntik ti skotol xuʼ yuʼune, yuʼun jaʼ Jtotik xchiʼuk Kamigotik xtok. Jaʼ yuʼun, kʼusiuk li matanal chakʼbutike ep tajek sbalil.

¿KʼU YUʼUN LAJ YAKʼ?

Oy matanaletik ti ep sbalil chkiltik ta skoj ti ta sjunul oʼontonal laj kichʼtik akʼbele maʼuk ti ta sujel laj yakʼbutike. Kʼalal oy kʼusi ta xakʼ li buchʼu lek yoʼontone muʼyuk smalaoj ti oyuk kʼusi ch-akʼbate.

Ta skoj ti skʼanojutik li Diose laj yakʼbutik li Xnichʼone. Xi chal li Vivliae: «Jaʼ yuʼun laj yichʼ akʼel ta ilel ta jtojolaltik li kʼanelal yuʼun Diose, yuʼun la stak talel ta balumil li jun noʼox Xnichʼon sventa jtatik li kuxlejal ta stojolale» (1 Juan 4:9). Li Diose mu persauk la spas ti jechuke. «Li pojelal la stoj Kristo [Jesuse] [...] jaʼ jun matanal ti laj yakʼ ta slekil yutsil yoʼonton li Diose» (Romanos 3:24).

Li matanal taje, ¿kʼu yuʼun jaʼ jun matanal yakʼoj Dios «ta slekil yutsil yoʼonton»? Xi chal li Vivliae: «Laj yakʼ ta ilel ti skʼanojutik li Diose, yuʼun cham ta jtojolaltik Kristo kʼalal jpasmulilutik toʼoxe» (Romanos 5:8). Ta skoj li kʼanelal yuʼune, li Diose la skolta li krixchanoetik ti abol sbaike, ti muʼyuk buchʼu xkoltaatik-o xchiʼuk ti jmulavile. Mu jtatik-o ti tskʼanutike xchiʼuk mi jaʼuk xtojbe kuʼuntik sutel. Kʼalal laj yakʼ li matanal taje, te laj yakʼ iluk ti skʼanoj tajek li krixchanoetike.

¿KʼUSI LAJ YAKʼ TA MATANAL?

Junantik matanaletike ep sbalil ta skoj ti laj yil svokol li buchʼu laj yakʼe. Kʼalal oy buchʼu oy kʼusi chakʼbutik ta sjunul yoʼonton jun matanal ti skʼanoj tajek o ti ep sbalil chile, ep sbalil chkiltik li matanal taje.

Li Diose «laj yakʼ li jun noʼox [Xnichʼone]» (Juan 3:16). Jaʼ laj yakʼbutik li buchʼu skʼanoj tajeke. Kʼalal la spas vinajelbalumil li Dios ti jalij epal miyon jabile, te la xchiʼin ta abtel li Jesuse xchiʼuk kʼot ta ‹xkuxetel yoʼonton skotol ora› (Proverbios 8:30). Li Jesuse kʼanbil yuʼun li Stote xchiʼuk jaʼ «slokʼol li Dios ti mu xvinaj ta kʼelele» (Kolosenses 1:13-15). Muʼyuk buchʼu yan ti jech skʼanoj tajek sbaike.

Li Jeovae ta sjunul yoʼonton laj yakʼ li Xnichʼone (Romanos 8:32). Ta melel, jaʼ laj yakʼbutik li buchʼu skʼanoj tajeke. Muʼyuk yakʼojbutik yan matanal ti jech toj ep sbalile.

¿KʼU YUʼUN CHTUN TAJEK?

Jlom matanaletike ep sbalil ta skoj ti chtun tajek kuʼuntike. Jnoptik noʼox ti chtun avuʼun jtosuk poxil ti mu xtoj avuʼune, ¿mi mu jechuk ti chatojbe tajek ta vokol ti oyuk buchʼu xa yalbot ti tstojbot li poxil taje?

«Jech kʼuchaʼal ta sventa Adan yakal chcham skotol li krixchanoetike, jaʼ jech ta sventa Kristo tsta xkuxlejal skotolik yan velta» (1 Korintios 15:22). Li snitilulalutik Adane yakal ‹chijcham›, yuʼun mu xuʼ jkolta jbatik lokʼel li ta chamel xchiʼuk li ta lajele; mu kʼusi xuʼ jpastik xtok sventa lekuk xchiʼuk muʼyuk jmultik xilutik yan velta li Diose. Ta skoj ti krixchanoutik noʼoxe, mu xuʼ xkakʼbetik «xkuxlejal» yan krixchano. Li Vivliae chal ti «mu xuʼ yuʼun tscolta o xchiʼilic; mu xuʼ chacʼbeic xqʼuexolin xchiʼilic ta stojol li Diose» yuʼun mu spas kuʼuntik (Salmo 49:7, 8). Ta jkʼantik xa noʼox ti oyuk buchʼu skoltautike, yuʼun mu xtoj kuʼuntik li pojelale. Ta jtuktik noʼoxe mu spas kuʼuntik.

Ta skoj ti kʼanvanem tajek li Jeovae, ta sjunul yoʼonton la stak talel Jesus sventa tal stoj li «poxil» ti chtun tajek kuʼuntike. ¿Kʼuxi tspas taje? Yuʼun «tsakubtas skotol jmultik li xchʼichʼel Xnichʼone, ti jaʼ li Jesuse». Jaʼ xkaltik ti kʼalal chkakʼ xchʼunel koʼontontik li ta matanal laj yakʼ Jesuse xuʼ ta jtatik perton li ta jmultike xchiʼuk kuxlejal sbatel osil (1 Juan 1:7; 5:13). Li pojelale tstabeik sbalil xtok li buchʼutik chamem kuʼuntike, xi  chal li Vivliae: «Ta skoj ti ta jun noʼox vinik och talel li lajelale, jaʼ jech ta stojolal jun noʼox vinik [Jesus] tstaik chaʼkuxesel li animaetike» (1 Korintios 15:21). *

Li pojelal laj yakʼ Jesuse jaʼ li matanal mas ep sbalil akʼbilutike, yuʼun jaʼ laj yakʼbutik li buchʼu mas tsots skʼoplal ta vinajelbalumil ta skoj ti skʼanojutik tajeke. Muʼyuk buchʼu yakʼojbutik yan matanal kʼuchaʼal li Jeova Diose. Li matanal taje stuk noʼox jech, yuʼun tspojutik lokʼel li ta mulil xchiʼuk lajele. Ta melel li pojelale jaʼ jun matanal ti mu kʼusi xkoʼolaj-oe.

 

^ par. 6 Li ta Vivliae chal ti jaʼ Jeova sbi li Diose.

^ par. 19 Mi chakʼanbe to mas yaʼyejal ta sventa li kʼusi tskʼan tspas Dios ta sventa li buchʼutik chamemike, kʼelo ta kapitulo 7 li ta livro ¿Kʼusi chchanubtasvan ta melel li Vivliae?, ti pasbil yuʼun stestigotak Jeovae xchiʼuk xuʼ xayales ta www.jw.org/tzo.