Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Li buchʼutik kuxul chkomik li ta slajebal kʼakʼale te chnakiik ta jun Paraiso.

¿Kʼusi chal li Vivliae?

¿Kʼusi chal li Vivliae?

¿Mi kuxulutik «ta slajebal xa [kʼakʼal]»?

¿Kʼusi chanop?

  • Jech

  • Moʼoj

  • Yikʼaluk van

Li kʼusi chal li Vivliae

«Chtal tsots vokolil li ta slajebal xa kʼakʼale, toj echʼ noʼox xibal sba» (2 Timoteo 3:1). Li kʼusi albil xa onoʼox skʼoplal ta Vivlia xchiʼuk li kʼusitik yakal chkʼotanuk ta pasel li avie chakʼ ta ilel ti kuxulutik xa ‹ta slajebal kʼakʼale›.

¿Kʼusi to mas chal li Vivliae?

  • Li ta slajebal kʼakʼale ta xlik paskʼopetik, viʼnal, nikeletik xchiʼuk tsatsal chameletik (Mateo 24:3, 7; Lukas 21:11).

  • Li ta slajebal kʼakʼale, li krixchanoetike chlik sokuk tajek li stalelalike (2 Timoteo 3:2-5).

¿Kʼusi chkʼot ta stojolal li krixchanoetik ta jelavele?

Li kʼusi tsnopik li jlom krixchanoetike: Kʼalal slajebaltik xa batel kʼakʼale chichʼ lajesel li Balumile xchiʼuk li krixchanoetike. Yantike tsnopik ti ta la xlekub li kuxlejale. ¿Kʼusi chanop li voʼote?

Li kʼusi chal li Vivliae

«Li bochʼo tucʼ yoʼntonique jaʼ chuʼuninic o li yosilique, jech jun yoʼnton te chnaquiic o» (Salmo 37:29).

¿Kʼusi to mas chal li Vivliae?

  • Kʼalal slajebal xa batel kʼakʼale chichʼ lajesel li choplejale (1 Juan 2:17).

  • Tspas ta paraiso li Balumile (Isaías 35:1, 6).