Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole (sventa chichʼ chanel)  |  Noviembre ta 2016

«Toj mucʼ li abtel tscʼan tspase»

«Toj mucʼ li abtel tscʼan tspase»

CH-ECHʼ jun tsobajel ta Jerusalen ti tsots tajek skʼoplale. Li ajvalil Davide staoj tal ta ikʼel skotol li bankilaletik yuʼune, li j-abteletik ta pasob mantale xchiʼuk li viniketik ti mas tsots yabtelik ta jteklume. Xmuyubajik tajek skotolik ta skoj li kʼusi laj yichʼ alele. Li Salomon ti jaʼ xnichʼon Davide akʼbat jtos yabtel yuʼun li Diose, jaʼ ti akʼo svaʼan jun mukʼta na ti jaʼ te chichʼ ichʼel ta mukʼ li Jeova ti jaʼ melel Diose. Li David ti mol xa oxe akʼbat snaʼ yuʼun Dios ti kʼu yelan splanoal li mukʼta nae, vaʼun laj yakʼbe li Salomone. Xi laj yal li Davide: «Toj mucʼ li abtel tscʼan tspase, yuʼun mu jaʼuc sna jun cristiano; jaʼ sna Mucʼul Dios ti tspasbee» (1 Crón. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1).

Vaʼun, li Davide xi la sjakʼbe li buchʼutik te oyike: «Li voʼoxuque, ¿me oy bochʼo yutsil yoʼnton tscʼan chacʼbe smoton Mucʼul Dios avuʼunic ec?» (1 Crón. 29:5). ¿Kʼusi van la atakʼ ti teuk oyote? ¿Mi lokʼ van ta avoʼonton lakoltavan jechuke? Lik spasik ta anil j-israeletik li kʼusi albatike. «Toj xcuxet noʼox yoʼntonic ta stojol Dios ti laj yacʼbeic smotone, yuʼun scotol yoʼntonic laj yaqʼuic tunuc ta stojol li Mucʼul Diose» (1 Crón. 29:9).

Kʼalal echʼ xa ox jayibuk sigloe, oy to kʼusi mas tsots skʼoplal la svaʼan li Jeovae: jaʼ li templo ta mantale. Taje jaʼ chtun kuʼuntik sventa xuʼ xkichʼtik ta mukʼ Jeova ta skoj ti laj yakʼ sba ta matanal li Jesuse (Evr. 9:11, 12). Li Jeovae, ¿kʼuxi tskolta krixchanoetik sventa xchaʼta yav ti lek xil sbaik xchiʼuke? Jaʼo kʼalal chijchanubtasvan ta Vivliae (Mat. 28:19, 20). Ta smiyonal xa noʼox chichʼ akʼel chanubtasel ta Vivlia jujun jabil, ta smilal xa noʼox chichʼik voʼ xchiʼuk ta sienal xa noʼox chlik achʼ tsobobbailetik.

Ta skoj ti yantik xij-epaje, skʼan to pasel imprimir epal vunetik, skʼan vaʼanel xchiʼuk skʼan kʼelel mas Salonetik sventa Tsobobbail xchiʼuk skʼan saʼel mas ti butik xuʼ x-echʼ asambleaetike. ¿Mi mu jechuk ti toj lek kʼusi ta jtatik yuʼun li xcholel lekil aʼyejetike? (Mat. 24:14).

Ta skoj ti anil skʼan cholel mantale, ti jkʼanojtik li Diose xchiʼuk ti jkʼanojtik li krixchanoetike, ta ‹yutsil koʼonton chkakʼbetik smoton li Mukʼul Dios Jeovae›, jaʼ xkaltik, ti xkakʼtik matanal takʼine. Jkotoltik xijmuyubaj tajek ti ‹chkichʼtik ta mukʼ Mukʼul Dios ta sventa li kʼusitik oy kuʼuntike› xchiʼuk kʼalal chkiltik ti tukʼ xchiʼuk lek kʼu yelan chichʼ tunesel li takʼine. Yuʼun jaʼ chichʼ pasel-o jun abtelal ti stuk noʼox jech yichʼoj pasel ti kʼu xa sjalil kuxul talel li krixchanoetike (Prov. 3:9).