Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Li ta svun stestigotak Jeovae tʼaxjol xvinaj li jtakbol Pabloe, ¿kʼu yuʼun ti jech tslokʼtaike?

Li avie mu buchʼu snaʼ kʼu toʼox yelan ta melel li jtakbol Pabloe xchiʼuk muʼyuk tabil junuk skʼelobil ta voʼne ti xuʼ xakʼ kiltike. Jaʼ yuʼun, li slokʼoltak ta jvuntike jaʼ noʼox yabtelik li buchʼutik xtojobik spasel divujoe.

Akʼo mi jech, oy junantik vunetik ti chal jutuk ti kʼu toʼox van yelan spat xokon li Pabloe. Li revista La Atalaya ta 1 yuʼun marso ta 1902 laj yalbe skʼoplal jlik livro ti jaʼ sbi Hechos de Pablo y Tecla ti laj yichʼ tsʼibael tetik van ta sjabilal 150. Xi laj yale: «Li jtakbol Pabloe jaʼ jun komkom vinik, tʼaxjol, bevajtik o jamajtik jutuk li yakane, tsatsal vinik, lek pim smotsob xchiʼuk nat jutuk sniʼ». Xuʼ van melel li kʼusi chal li livro liʼe, yuʼun ep buchʼutik chalik ti buyuk noʼox jech xvinaj li krixchanoetik ta voʼnee.

Jlik diksionario ti lokʼ ta 1997 xi laj yal eke: «Li kʼusi chal li livro Hechos de Pablo y [Teclae] xuʼ jchʼuntik ti tukʼ li kʼusitik chal ta sventa li kʼusitik kʼot ta pasel ta voʼnee» (The Oxford Dictionary of the Christian Church). Kʼalal lokʼ ta sjabilal 150 li livro chkalbetik skʼoplale, tsots skʼoplal laj yilik. Ep ta lik la slokʼtaik ta kʼabal, li avie oy 80 ta lik ta griego kʼop xchiʼuk ta yantik kʼop. Jech kʼuchaʼal chkiltike, ti kʼu yelan ta jlokʼta ta jvuntik li jtakbol Pabloe jaʼ jech ta jpastik kʼuchaʼal chal jaylikuk voʼneal vunetike.

Pe ti melel xkaltike, maʼuk tsots skʼoplal ti kʼu yelan spat xokon li Pabloe, oy to kʼusi mas tsots skʼoplal. Kʼalal jaʼo chchol mantale, ep ta velta la sta chopol kʼoptael, xi ch-albate: «Kʼun noʼox xvinaj xchiʼuk muʼyuk sbalil skʼopojel kʼalal liʼ jkʼelojbetik sate» (2 Kor. 10:10). Pe li voʼotike skʼan teuk ta joltik kʼusi ta skoj ti pas ta yajtsʼaklom Kristo li Pabloe: jaʼ ta skoj ti laj yakʼ sba ta ilel Jesus ta stojolale. Maʼuk noʼox, «yuʼun jaʼ jun tʼujbil vaso» laj yichʼ ilel xchiʼuk lekik kʼusi kʼot ta pasel yuʼun kʼalal laj yalbe batel skʼoplal sbi Jesus ta stojolal «li jyanlumetike» (Ech. 9:3-5, 15; 22:6-8). Jech xtok, skʼan teuk ta joltik ti ep tajek ta jtabetik sbalil li kʼusitik akʼbat stsʼiba yuʼun Dios ti te tsakal kom ta Vivliae.

Li Pabloe muʼyuk bu stsʼiba komel ti kʼu yelan li spat xokone mi jaʼuk bu la stoy sba ta sventa li kʼusitik la spas kʼalal maʼuk toʼox yajtsʼaklom Kristoe (Ech. 26:4, 5; Filip. 3:4-6). Xi jamal laj yale: «Voʼon li buchʼu mas bikʼit ta skotol li jtakboletike xchiʼuk mu jta-o ti jtakbol chkichʼ albele» (1 Kor. 15:9). Xi to laj yal ta tsʼakal xtoke: «Voʼon ti mas bikʼit jkʼoplal ta stojolal skotol li buchʼutik chʼul ti bikʼit skʼoplalike, laj kichʼ akʼbel li slekil yutsil oʼontonal taje, sventa chkalbe jyanlumetik li lekil aʼyejetik ta sventa li kʼulejaletik yuʼun Kristo ti mu tabajuk spajebe» (Efes. 3:8). Jaʼ jech, li lekil aʼyejetike jaʼ mas tsots skʼoplal, jaʼ mu sta ti kʼu yelan xvinaj li Pabloe.