Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Mu me jaʼuk jkʼelbetik li spat xokonike

Mu me jaʼuk jkʼelbetik li spat xokonike

OY JUN stestigo Jeova, Don sbi xchiʼuk likem ta Canadá. Yakʼoj onoʼox ta yoʼonton ti xchiʼin ta loʼil li buchʼutik nakalik ta kayee. Xi chal kaʼitik li kʼusi lek kʼot ta pasel yuʼune: «La jta jun vinik ta kaye, Peter sbi. Muʼyuk buchʼu yan jech kiloj-o ti ikʼ tajeke. Simaron tajek xchiʼuk mi jaʼuk xnopajik ta stojolal li krixchanoetike. Ep tajek ta velta laj kakʼ ta ilel slekil koʼonton ta stojolal, pe mi jaʼuk bu la stsak ta venta». Akʼo mi jech, li Done laj yakʼ yip sventa oyuk slekil yoʼonton ta stojolal; jech la spas mas ta 14 jabil.

Oy jun veltae, xi jakʼbat yuʼun Peter li Done: «Kʼelavil, muʼyuk buchʼu chistsak ta venta, ¿kʼu yuʼun ti oyun tajek ta avoʼonton li voʼote?». Ta slekil yoʼonton laj yalbe smelolal li Done xchiʼuk laj yakʼbe skʼel oxib teksto ta Vivlia sventa stijbe yoʼonton. Xi la sjakʼbe baʼyele: «¿Mi xa naʼ ti oy sbi li Diose?». Vaʼun laj yalbe ti akʼo skʼel stuk li kʼusi chal Salmo 83:18. Ta tsʼakal une, laj yalbe ti akʼo skʼel li Romanos 10:13 xchiʼuk 14 ti jaʼ te chal ti «skotol li buchʼu tskʼan vokol ta sbi Jeovae jaʼ chkol». Taje jaʼ sventa xalbe smelolal Don kʼu yuʼun ti oy tajek ta yoʼonton li Petere. Ta slajeb xa une, la xchanbe li Mateo 9:36 ti xi chale: «Kʼalal laj yil [epal krixchanoetik li Jesuse,] kʼuxubaj ta yoʼonton, yuʼun yayijem sbekʼtalik laj yil xchiʼuk tanpukik, xkoʼolaj kʼuchaʼal chijetik ti chʼabal jchabivanej yuʼunike». Vaʼun, la skʼanbe ti akʼo xchan stuke. Kʼalal la xchan li Petere, lik okʼuk xchiʼuk xi laj yale: «¿Mi voʼon jkʼoplal taje?».

Lik sjel stalelal li Petere. Lik atinuk, la slokʼ lek li yisime xchiʼuk la slap li skʼuʼ spok akʼbat yuʼun li Done. Vaʼun, jech xa-o lik yakʼ ta yoʼonton ti sakuke xchiʼuk ti lekuk xvinaj li spat xokone.

Li Petere oy jlik svun ti jaʼ te tstsʼiba li kʼusi tspas jujun kʼalale. Ta slikebe chakʼ at-oʼontonal li kʼusitik stsʼibaoje. Pe jelel tajek li ta slajebtik xae. Xi chal li kʼusi la stsʼiba jun veltae: «Li naxe la jchan kʼusi sbi li Diose. Avi une, jaʼ xa ta jkʼopon Jeova kʼalal ta jpas orasione. Lek tajek kʼalal chkojtikinbetik li sbi Diose. Li Done chal ti xuʼ la xkamigoin li Jeovae; ti xuʼ la jkʼopon ti bakʼin ta jkʼane xchiʼuk ti xuʼ la xkalbe  skotol li kʼusi oy ta koʼontone, yuʼun oy-o la yora sventa xchikintabun».

Li slajebtik xa kʼusi la tsʼibae jaʼ sventa li yitsʼine xchiʼuk li xvixe. Xi la stsʼibae:

«Mu xa toj lekuk chkaʼi jba. Li jujun jabil chjelave mas xa mu xuʼ chaʼi li jbekʼtale. Pe akʼo mi jaʼ xa slajeb jun kʼakʼal kuxulun li avie, jchʼunoj lek ti chkil yan velta ta Paraiso li kamigo [Done]. Mi yakal chachanik li kʼusi jtsʼibaoj liʼe, yuʼun chamemun xa ox un bi. Mi oy buchʼu te oy ta kʼelvanej ti jelel stalelal kʼuchaʼal li yantike, chiʼinik ta loʼil xchiʼuk avokolikuk chanik li yaxal livro liʼe, [taje jaʼ yakal chalbe skʼoplal li livro sventa chichʼ-o akʼel estudio ti La verdad que lleva a vida eterna sbie xchiʼuk ti oy xa ox jayibuk jabil yichʼoje]. * Li kamigoe chal ti ta to la xkil jbakutik yan velta ta Paraisoe. Taje jchʼunoj ta melel ti jech chkʼot ta pasele. Jaʼ la stsʼiba li achiʼilik ta vokʼel ti Peter sbie xchiʼuk ti skʼanojoxuk tajeke».

Kʼalal laj xa ox smukik li Petere, xi laj yal li xvix ti Ummi sbie: «Li echʼ xchibal jabile la skʼoponun li Petere, jaʼ to sba velta laj kil ti xmuyubaj tajek yan veltae. Xchiʼuk stseʼet tajek». Jech oxal, xi albat yuʼun Ummi li Done: «Ta jchan li livro taje, yuʼun mi la stijbe yoʼonton li jmuke, yuʼun toj echʼ noʼox lek un bi». Li xvix Petere la xchʼam jun estudio yuʼun jun ermana li ta livro ¿Kʼusi chchanubtasvan ta melel li Vivliae?

Li voʼotik eke skʼan me mu jaʼuk noʼox jkʼeltik li spat xokon yantike, moʼoj, jaʼ lek kakʼtik ta ilel ti jkʼanojtik skotol li krixchanoetike xchiʼuk kakʼtik ta ilel ti oy smalael kuʼuntike (1 Tim. 2:3, 4). Mi jech ta jpastike xuʼ me xkʼot ta yoʼonton mantal kuʼuntik li buchʼutik mu masuk lek yilel li spat xokonik kʼuchaʼal li Petere. Yuʼun kʼuchaʼal chkiltike, lek li yoʼontonike. Jchʼunojtik lek ti Jeovae chakʼ akʼo xchʼi ta yoʼonton mantal li buchʼu tskʼan chikʼ tale, yuʼun jaʼ tskʼelbe «cʼu xʼelan yut yoʼnton» li jujun krixchanoe (1 Sam. 16:7; Juan 6:44).

^ par. 7 Jaʼ spasojik li stestigotak Jeovae. Muʼyuk xa chichʼ pasel imprimir.