TAJE jaʼ jech la skʼupil kʼopta jun ants ta Israel li Davide. Li ants taje Abigail sbi. ¿Kʼu yuʼun kʼupil kʼoptaat yuʼun li Davide? ¿Kʼusi chakʼ jchantik li stalelale?

Li Davide jaʼo laj yojtikin Abigail kʼalal jaʼo yakal tsnutsat yuʼun li ajvalil Saule. Li Abigaile nupunem xchiʼuk Nabal, jkʼulej tajek xchiʼuk ep tajek xchij ti te chakʼ veʼuk ta vitstikaltik yuʼun Juda te ta sure. Li David xchiʼuk sviniktake ‹la xchabibeik› li jchabichijetik yuʼun Nabale xchiʼuk li xchijtake. Li Davide la stak batel jayvoʼuk sviniktak sventa skʼanik tal kʼusi xuʼ slajesik (1 Sam. 25:8, 15, 16). Muʼyuk chopol ti jech bat skʼanike, yuʼun laj onoʼox xchabibeik li xchijtak Nabale.

Li Nabale jech la spas kʼuchaʼal smelolal li sbie, yuʼun jaʼ skʼan xal «bol vinik» o «muʼyuk spʼijil». Yuʼun toj tsotsik xa ti kʼu yelan la stakʼbe li Davide xchiʼuk la xchopol kʼopta. Jaʼ yuʼun, li Davide la snop chbat yakʼbe kastigo ta skoj ti chopol kʼu yelan takʼbate. Ta skoj sbolil li Nabale, xuʼ ox oy kʼusi chopol snuptan xchiʼuk li yutsʼ yalale (1 Sam. 25:2-13, 21, 22).

Li Abigaile laj yakʼ venta ti xuʼ chopol kʼusi snuptanik ta skoj li kʼusi tsnop ox tspas ta anil li Davide, jaʼ yuʼun oy kʼusi la spas xchiʼuk muʼyuk xiʼ. Li Abigaile la svulebe ta sjol David ti tsots skʼoplal ti kʼu yelan xil sbaik xchiʼuk li Jeovae. Laj yakʼbe ep sveʼel li David ti poʼot xa x-och ta ajvalil ta Israele, jech xtok laj yakʼbe sveʼel li sviniktake. Li Davide toj chopol kʼusi snopoj ox tspas ta sat li Diose, pe laj yakʼ venta ti jaʼ tunesat yuʼun Jeova li Abigail sventa mu xkʼot ta pasel li kʼusi snopoje. Li Davide xi laj yalbe li Abigaile: «Acʼo ichʼatan ta mucʼ ec li voʼote yuʼun toj lec li cʼusi tal apase. Muc xavacʼ ti chbat milvancune» (1 Sam. 25:18, 19, 23-35).

Chkakʼtik lek venta ti skʼan jtojtik ta vokol kʼalal oy kʼusi chijpasbate, mu jechuk jpastik kʼuchaʼal li Nabale. Jech xtok, mi laj kakʼtik noʼox venta ti oy kʼusi xuʼ chopol chkʼot ta pasele, oyuk kʼusi jpastik sventa mu jechuk xkʼot ta pasel. Jkʼanbetik Dios jech kʼuchaʼal xi la skʼan li jtsʼibajom yuʼun salmoe: «Chanubtasun ta [...] stucʼulanel lec jba xchiʼuc acʼo oyuc lec jbijil» (Sal. 119:66).

Xuʼ xalik yantik ti pʼij li kʼusi kʼot ta nopel kuʼuntike xchiʼuk ti lek kichʼoj jpʼijiltike. Akʼo mi xalik jech o mi muʼyuk, xuʼ xi chalik kʼuchaʼal li Davide: «Acʼo ichʼatan ta mucʼ ec li voʼote yuʼun toj lec li cʼusi tal apase».