Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Kʼuxuk ta koʼontontik «skotol li krixchanoetike»

Kʼuxuk ta koʼontontik «skotol li krixchanoetike»

KʼALAL la xchanubtas yajchankʼoptak Jesus ta sventa li xcholel lekil aʼyejetike snaʼoj xa onoʼox ti mu skotoluk krixchano lek ta xchʼamik li mantale (Luk. 10:3, 5, 6). Li ta cholmantal avie, oy ta jtatik krixchanoetik ti muʼyuk lek tstakʼbutik o ti tsotsik tajek tstakʼbutike. Kʼalal jech chkʼot ta jtojolaltike jaʼ van vokol chkaʼitik sventa jechuk-o xkakʼtik ta ilel li xkʼuxul koʼontontike.

Kʼalal oy xkʼuxul yoʼonton li jun krixchanoe chil li kʼusi tsnuptan yantike xchiʼuk li kʼusi chtun yuʼunike, vaʼun jaʼ chtijbat yoʼonton yoʼ skoltaane. Pe mi laj li xkʼuxul koʼontontike muʼyuk xa me xijmuyubaj li ta cholmantale xchiʼuk muʼyuk me tstabeik sbalil li krixchanoetike. Jaʼ yuʼun chaʼa, kakʼbetik yipal yoʼ xkakʼtik ta ilel xkʼuxul koʼontontik sventa jechuk-o xijmuyubaj li ta cholmantale. Mi jech la jpastike xkoʼolaj ti jech-o ta jchuchtik li kʼokʼ sventa mu xtupʼe (1 Tes. 5:19).

¿Kʼuxi xuʼ jchantik ta yakʼel ta ilel mas li xkʼuxul koʼontontik akʼo mi vokol chkaʼitik bakʼintike? Jkʼeltik kʼuxi xuʼ jchanbetik xkʼuxul yoʼonton Jeova, Jesus xchiʼuk li jtakbol Pabloe.

JCHANBETIK LI XKʼUXUL YOʼONTON JEOVAE

Li Jeovae ta smilal xa noʼox jabil stsʼikoj talel ti toj echʼ xa noʼox chopol kʼoptabile. Akʼo mi jech, «li stuke lek yoʼonton ta stojolal li buchʼu mu snaʼ stoj ta vokole xchiʼuk li buchʼu toj chopole» (Luk. 6:35). Yuʼun yakʼoj ta ilel ti oy smalael yuʼune. «Li kʼusi tskʼan yoʼonton li Diose jaʼ ti akʼo koluk skotol li krixchanoetike» (1 Tim. 2:3, 4). Akʼo mi spʼajoj tajek choplejal li Jeovae, pe ep tajek sbalil chil li krixchanoetike xchiʼuk «mu skʼan ti oy buchʼu xbat ta lajelal junuke» (2 Ped. 3:9).

Li Jeovae snaʼoj lek ti makbil snopbenik yuʼun Satanas li buchʼutik muʼyuk chchanik Vivliae (2 Kor. 4:3, 4). Epal krixchanoetike ta sbikʼtalik onoʼox loʼlabilik tal o albilik jutbil kʼop ta sventa li Diose. Jaʼ yuʼun vokol ta chʼunel chaʼiik li kʼusi chal ta melel li Vivliae, pe li Jeovae oy ta yoʼonton ti skoltaan ta jujuntale. ¿Kʼuxi jnaʼojtik taje?

Kalbetik skʼoplal li jnaklejetik ta Ninivee. Akʼo mi toj chopol tajek li stalelalike, pe xi laj yalbe Jonas li Jeovae: «¿Mi mu jechuk kʼux ta koʼonton xanaʼ ek li Ninivee, ti jaʼ jun mukʼta jteklum ti oy mas ta 120 mil krixchanoetik ti mu snaʼik li kʼusi lek xchiʼuk li kʼusi chopole [...]?» (Jon. 4:11TNM). Li Jeovae laj yakʼ venta ti mu kʼusi snaʼik jsetʼuk ta stojolale, jaʼ yuʼun laj yakʼbe ta ilel xkʼuxul yoʼonton xchiʼuk la stak batel Jonas sventa xalanbe li kʼusi chkʼot ta stojolalike.

Li voʼotik eke oy tajek sbalil chkiltik li krixchanoetik jech kʼuchaʼal chil li Jeovae. Ta jchanbetik stalelal kʼalal oy tajek ta koʼontontik skoltael li buchʼutik chchikintaik mantal akʼo mi muʼyuk ta xchʼamik mantal yilel.

JCHANBETIK LI XKʼUXUL YOʼONTON JESUSE

Li Jesuse jaʼ jech stalelal kʼuchaʼal li Stote. Yuʼun kʼalal laj yil li epal krixchanoetik ti tskʼanik koltael ta mantale «kʼuxubaj ta yoʼonton, yuʼun yayijem sbekʼtalik laj yil xchiʼuk tanpukik, xkoʼolaj kʼuchaʼal chijetik ti chʼabal jchabivanej yuʼunike» (Mat. 9:36). Li Jesuse snaʼoj ti jaʼ ta skoj ti chopol kʼusi pasbilik yuʼun li jnitvanejetik ta relijione xchiʼuk ti mu meleluk li kʼusi chakʼik ta chanele. Akʼo mi snaʼoj xa onoʼox Jesus ti oy kʼusi chmakatik sventa stsʼakliate, pe ep onoʼox «kʼusitik [...] lik yakʼbe xchan» (Mar. 4:1-9).

Mu me xijchibaj mi muʼyuk lek tstakʼbutik ta sba velta li jun krixchanoe.

Ta skoj ti chjel li xkuxlejal krixchanoetike xuʼ van xlik xchʼamik li kʼusi melel ta Vivliae.

Skʼan xkaʼibetik smelolal kʼalal oy buchʼu muʼyuk lek tstakʼbutik li ta cholmantale xchiʼuk skʼan jnopbetik skʼoplal ti kʼu yuʼun jech tstakʼike. Oy junantike spʼajojik li Vivlia o li relijion ta skoj ti oy kʼusi  chopol tspasik li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklom Kristoe. Junantik xtoke, albilik jutbil kʼopetik ta sventa li kʼusi jchʼunojtike. Maʼuk noʼox, yantike chiʼik mi xichʼik labanel yuʼun slakʼnaik o yutsʼ yalalik mi laj yaʼiik li kʼusi yakal chchanike.

Junantik krixchanoetike chopol tstakʼik ta skoj ti chopol kʼusitik kʼotem ta xkuxlejalik xchiʼuk ti yayijem kom li yoʼontonike. Xi chal sloʼil jun misionera ti Kim sbie: «Oy jun lum ti bu ta jcholkutik mantale, ep laj yil svokolik ta skoj li paskʼop echʼe yuʼun chʼay yuʼunik skotol li kʼusi x-ayan yuʼunike xchiʼuk chʼabal spatobil yoʼonton chaʼiik. Kapem noʼox sjolik xchiʼuk mu snaʼ spat yoʼontonik ta stojolal li yantike. Jaʼ yuʼun nopoltik noʼox ta jtakutik krixchanoetik ti mu skʼanik mantale, jun velta kʼalal jaʼo ta jcholmantale la smajikun».

¿Kʼusi la spas Kim sventa jechuk-o xakʼ ta ilel li xkʼuxul yoʼontone? Xi chale: «Kʼalal muʼyuk lek tstakʼbeikun li krixchanoetike jaʼ ta jvules ta jol li kʼusi chal Proverbios 19:11: ‹Li sbijil cristianoe xuʼ tstsal o li scʼacʼal yoʼntone›. Kʼalal te ta jol kʼu yelan xkuxlejalik li krixchanoetike, jaʼ tskoltaun sventa xkʼuxubaj ta koʼonton. Pe mu skotoluk ti muʼyuk lek chaʼiik li mantale, yuʼun li ta lum taje oy jrevisitakutik ti lek tajek chaʼiik li mantale».

Lek ti jnopbetik skʼoplal kʼu van yelan ta jtakʼtik ti jaʼuk voʼotik xkichʼtik cholbel mantale. Yikʼaluk van kaʼiojtik o kichʼojtik albel jutbil kʼopetik ta stojolal li stestigotak Jeovae. Kʼalal jech taje yikʼaluk van muʼyuk lek ta jtakʼtik kʼalal chcholbutik mantale xchiʼuk ta jkʼantik ti akʼo yakʼbutik ta ilel li xkʼuxul oʼontonale. Jaʼ yuʼun mi la jvules ta joltik li mantal laj yal Jesus ti skʼan jech jpasbetik yantik ti kʼu yelan ta jkʼantik pasbele, jaʼ me tskoltautik sventa xkakʼtik ta ilel xkʼuxul koʼontontik akʼo mi oy kʼusi tsots jnuptantik (Mat. 7:12).

JCHANBETIK LI XKʼUXUL YOʼONTON PABLOE

Li jtakbol Pablo eke laj yakʼbe ta ilel xkʼuxul yoʼonton li buchʼutik chkontrainvanike. ¿Kʼu yuʼun ti jech la spase? Yuʼun snaʼoj ti kʼu toʼox yelane, xi laj yale: «Jchopolkʼoptavanejun toʼox, jkontrainvanejun xchiʼuk muʼyuk toʼox kʼexlal chkaʼi. Akʼo mi jech, laj kichʼ kʼuxubinel, yuʼun mu toʼox jnaʼ li kʼusi la jpase xchiʼuk chʼabal toʼox xchʼunel koʼonton» (1 Tim. 1:13). Li Pabloe snaʼoj lek ti akʼbat ta ilel smukʼul xkʼuxul yoʼonton Jeova xchiʼuk li Jesuse. Jaʼ yuʼun kʼalal muʼyuk lek chtakʼbat yuʼun krixchanoetik kʼalal chcholbe mantale chvul van ta sjol ti jech toʼox li stalelal eke.

Bateltik li Pabloe tsta krixchanoetik ti lek tikʼil ta yoʼontonik li jecheʼ chanubtaseletike. Pe ¿kʼu yelan tstakʼ kʼalal jech tsnuptane? Li ta Echos 17:16 xi chale: «Kʼalal te chmalavan ta Atenas li Pabloe, chopol laj yaʼi ta yoʼonton kʼalal laj yil ti noj ta santoetik li jteklume». Pe kʼalal jech laj yil taje jaʼ la stunes-o sventa xcholbe mantal li krixchanoetike  (Ech. 17:22, 23). Jech oxal xi laj yal li Pabloe: «Kʼun la jpas jba ta stojolal li buchʼutik kʼunike, sventa ta jpas ta kanal li buchʼutik kʼune. La jpas jba ta kʼusiuk noʼox ta stojolal skotol li krixchanoetike, sventa akʼo xuʼ jech xkolik jayvoʼuk» (1 Kor. 9:20-23).

Lek me ti jech jpas jtalelaltik kʼuchaʼal Pablo kʼalal ta jtatik krixchanoetik ti muʼyuk lek tstakʼbutik o ti xchʼunojik li jecheʼ chanubtaseletike. Lek ti jtunestik li kʼusi jnaʼojtik ta stojolal li krixchanoetik sventa jkoltatik ta yojtikinel li lekil aʼyejetik «sventa jlequilaltique» (Is. 52:7). Kalbetik skʼoplal jun ermana ti Dorothy sbie, xi chal kaʼitik li kʼusi spasoj tale: «Li bu ta jcholkutik mantale, epal krixchanoetik chanubtasbilik ti toj tsots la ti kʼu yelan chtukʼibtasvan li Diose. Li kʼusi baʼyel ta jpase jaʼ ti ta jkʼupil kʼopta ti xchʼunojik li Diose, ta tsʼakale chkalbeik kʼusi chchanubtasvan Vivlia ta sventa li kʼanelal yuʼun Jeovae xchiʼuk li kʼusi yaloj chkʼot ta pasel ta mas jelavele».

«JAʼ TSALO-O TA SVENTA KʼUSI LEK LI KʼUSI CHOPOLE»

Junantik krixchanoetik ti ta jcholbetik mantale yantik ta sok batel stalelalik ta skoj ti kuxulutik «ta slajebal xa kʼakʼale» (2 Tim. 3:1, 13). Pe skʼan mu xkakʼtik ti akʼo smakutik sventa xkakʼtik ta ilel xkʼuxul koʼontontik o ti xijmuyubaje. Yuʼun jaʼ chakʼbutik jtsatsaltik Jeova yoʼ ‹jtsaltik-o sventa kʼusi lek li kʼusi chopole› (Rom. 12:21). Xi chal sloʼil jun prekursora ti Jessica sbie: «Jechtik-o ta jtakutik krixchanoetik ti xtoyet tajek chaʼi sbaike, ti muʼyuk lek chilutike xchiʼuk ti spʼajojik li kʼusi ta jcholbetik skʼoplale. Taje xuʼ xlik-o skʼakʼal koʼontontik ek. Jaʼ yuʼun kʼalal oy buchʼu chlik jchiʼin ta loʼile, ta jpas orasion ta koʼonton sventa skoltaun Jeova yoʼ jechuk xkil li krixchanoetik jech kʼuchaʼal chil li stuke. Kʼalal jech ta jpase jaʼ tskoltaun yoʼ mu xbat ta koʼonton ti kʼu yelan chkaʼi jbae, yuʼun jaʼ ta jkʼel ti kʼuxi xuʼ jkoltaane».

Jechuk-o jsaʼtik li buchʼutik oy ta yoʼonton stael li kʼusi melele.

Ta sjalile oy onoʼox buchʼu chchʼamik mantal mi laj kakʼbetik yipal skoltael sventa xojtikinik li Jeovae.

Lek me ti jnoptik ek ti kʼuxi xuʼ jkoltatik li ermanoetik ta jchiʼintik ta cholmantale. Xi chal li Jessicae: «Mi oy buchʼu junukal kuʼunkutik ti chopol kʼusi la snuptan ta cholmantale, chkakʼ persa ti mu masuk jnopbe skʼoplale. Ta jel ta anil li kʼusi ta jloʼiltae xchiʼuk jaʼ chkal li kʼusi xuʼ stsatsubtasvane, jech kʼuchaʼal li kʼusitik lek kʼotem ta pasel yuʼun li cholmantal akʼo mi oy junantik ti muʼyuk lek tstakʼike».

Li Jeovae xojtikin lek li kʼusitik ta jnuptantik ta cholmantale. Jaʼ yuʼun chaʼa, mu ta naʼeteluk ti xmuyubaj kuʼuntik kʼalal chkakʼbetik ta ilel xkʼuxul koʼontontik li krixchanoetik jech kʼuchaʼal tspas li stuke (Luk. 6:36). Pe mu sbateluk osil ti ta xakʼ ta ilel li xkʼuxul yoʼontone. Jaʼ yuʼun skʼan ti sujomutik li ta cholmantale, yuʼun jpatoj koʼontontik ti snaʼojbe lek yorail sventa chakʼbe slajeb choplejal li Jeovae (2 Tim. 4:2). Jaʼ yuʼun, jechuk-o me ta sjunul koʼontontik jpastik bal li kabteltike xchiʼuk kakʼtik ta ilel li xkʼuxul koʼontontik ta stojolal skotol li krixchanoetike.