Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Jaʼ yuʼunutik li Jeovae

Jaʼ yuʼunutik li Jeovae

«Toj xcuxet noʼox yoʼnton li jun lum ti jaʼ Dios yuʼunic li Mucʼul Diose, xchiʼuc ti jaʼ la stʼuj stuc Mucʼul Dios, yuʼun tscʼan [chuʼunin-o]» (SAL. 33:12).

KʼEJOJ: sjj 63, sjj 51

1. ¿Kʼu yuʼun xuʼ chal Jeova ti jaʼ yuʼun skotol li kʼusitik oye? (Kʼelo li lokʼol ta slikebale).

LI Jeovae jaʼ yuʼun skotol li kʼusitik x-ayane, jech kʼuchaʼal «li vinajele, xchiʼuc li cʼusitic oy ta ven toyol ti mu xa xquiltique, xchiʼuc li banamile, xchiʼuc scotol li cʼusitic te oye» (Deut. 10:14; Apok. 4:11). Jaʼ spasbenutik ek li voʼotike, jech oxal jaʼ yuʼunutik (Sal. 100:3). Akʼo mi jech, ti kʼu xa sjalil likem talel li kuxlejale, li Jeovae stʼujanoj tal jtsop krixchanoetik sventa xuʼuninan.

2. ¿Buchʼutik li jtsop krixchanoetik chal Vivlia ti laj yuʼunin li Jeovae?

2 Li ta Salmo 135 chal ti laj yuʼunin Jeova li j-israeletik ti tukʼ laj yakʼ sbaike (Sal. 135:4). Li ta slivroal Oseas eke laj yal ti chkʼot ta steklumal Dios junantik li buchʼutik maʼuk j-israeletike (Os. 2:23). ¿Kʼusi ora kʼot ta pasel li albil kʼop taje? Jaʼo kʼalal laj yakʼ ta ilel Jeova ti xuʼ jmoj chbat spasik mantal xchiʼuk Jesus li buchʼutik maʼuk judaetike (Ech. 10:45; Rom. 9:23-26). Li buchʼutik laj yichʼik tʼujel ta chʼul espiritue, xi chichʼ albel skʼoplalike: «Jun chʼul lum, jaʼoxuk jun jteklum ti jaʼ yuʼun Dios chakʼotike» (1 Ped. 2:9, 10). Li yajtuneltak Dios avi ti liʼ smalaoj chkuxiik ta balumile jaʼ stʼujanoj stuk li Jeovae xchiʼuk jaʼ steklumal chil (Is. 65:22).

3. 1) ¿Buchʼutik lek tajek xil sbaik xchiʼuk Jeova li avie? 2) ¿Kʼusi ta jkʼeltik batel li ta xchanobil liʼe?

 3 Li «uni jtsop chij» ti jaʼik li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel xchiʼuk li ‹yan chijetik› ti jaʼik li buchʼutik liʼ chkuxiik ta balumile jmoj oyik xchiʼuk yakal chtunik ta stojolal li Jeovae (Luk. 12:32; Juan 10:16). Oy van tajek ta koʼontontik ti xkakʼbetik yil Jeova ti ta jtojbetik ta vokol ta skoj ti lek xkil jbatik xchiʼuke. Li ta xchanobil liʼe ta jkʼeltik batel jaytosuk ti kʼuxi xuʼ jtojbetik ta vokol ta sventa li mukʼta matanal yakʼojbutike.

LAJ KAKʼ JKUXLEJALTIK TA STOJOLAL JEOVA

4. 1) ¿Kʼuxi xuʼ xkakʼbetik yil Jeova ti ta jtojtik ta vokol ti lek xkil jbatik xchiʼuke? 2) ¿Kʼusi la spas Jesus ti jaʼtik jech xkoʼolaj eke?

4 ¿Kʼuxi chkakʼbetik yil Jeova ti ta jtojbetik ta vokol ti lek xkil jbatik xchiʼuke? Jaʼo kʼalal chkakʼ jbatik ta stojolale xchiʼuk kʼalal chkichʼtik voʼe, yuʼun jaʼ jech chkakʼbetik yil yantik ti jaʼ xa yuʼunutik li Jeovae xchiʼuk ti ta jkʼan ta jchʼunbetik li smantaltake (Evr. 12:9). Jaʼtik jech la spas Jesus kʼalal laj yichʼ voʼe, yuʼun xkoʼolaj ti xi laj yalbe li Stote: «Ximuyubaj ta spasel ti cʼusi oy ta avoʼntone» (Sal. 40:7, 8Ch). Kʼalal ayan li Jesuse, te xa onoʼox skʼoplal li ta jun jteklum ti yakʼoj sbaik ta stojolal Diose, akʼo mi jech, laj to yakʼ sba ta stojolal li Jeovae.

5, 6. 1) ¿Kʼu yelan laj yaʼi sba Jeova kʼalal laj yichʼ voʼ li Xnichʼone? 2) Albo junuk skoʼoltasobil ti kʼu yelan chaʼi sba Jeova kʼalal chkakʼ jbatik ta stojolale.

5 ¿Kʼu yelan laj yil Jeova kʼalal laj yichʼ voʼ li Xnichʼone? Xi chal li Vivliae: «Kʼalal laj xaʼox yichʼ voʼ li Jesuse ta ora noʼox lokʼ li ta voʼe, ¡kʼelo avil!, jam li vinajele, te laj yil yal tal xchʼul espiritu Dios ti xkoʼolaj kʼuchaʼal palomae. ¡Kʼelo avil! Laj yichʼ aʼiel yechʼomal eil ta vinajel xtok ti xi chale: ‹Liʼe jaʼ Jnichʼon, jaʼ li buchʼu jkʼanoje, jaʼ li buchʼu ximuyubaj yuʼune›» (Mat. 3:16, 17). Li Jeovae jaʼ xa onoʼox yuʼun xkuxlejal li Xnichʼone, akʼo mi jech, muyubaj tajek kʼalal laj yil ti oy tajek ta yoʼonton chtun ta stojolale. Jaʼ me jech ek kʼalal chkakʼ jbatik ta stojolal li Jeovae, yuʼun xkuxet tajek yoʼonton chkom kuʼuntik xchiʼuk chakʼbutik-o bendision (Sal. 149:4).

6 Kalbetik junuk skoʼoltasobil sventa xkaʼitik lek kʼu yelan chaʼi sba Jeova kʼalal chkakʼ jbatik ta stojolale. Jnoptik noʼox ti oy jun vinik ti oy stsʼunoj xchob te ta xokon snae, vaʼun li yuni kʼox tsebe chbat skʼajbe tal jchʼix yajan stot sventa xakʼbe ta smoton. Pe jnaʼojtik lek ti jaʼ la stsʼun li totile. Jaʼ yuʼun, ¿kʼuxi xa noʼox ti chakʼbe ta smoton stot jchʼix ajan ti jaʼ xa onoʼox yuʼune? Akʼo mi jaʼ xa onoʼox yuʼun li totile, pe ep tajek sbalil chil li jchʼix ajan ti jaʼ kʼelanbat yuʼun li xkʼox tsebe. Jaʼ me jech kʼalal chkakʼ jbatik ta stojolal li Jeova eke, yuʼun chmuyubaj tajek ti jech ta jpastike (Éx. 34:14).

7. ¿Kʼusi chal Malaquías ta sventa ti kʼu yelan chaʼi sba Jeova kʼalal ta sjunul koʼonton chijtun ta stojolale?

7 (Kʼelo Malaquías 3:16). Toj lek me ti snopbeik skʼoplal sventa xakʼ sbaik ta stojolal Jeova xchiʼuk ti xichʼik voʼ li buchʼutik muʼyuk to spasojik jeche. Jaʼ melel ti jaʼ xa onoʼox yuʼunutik Jeova kʼalal te xchiʼinojutik ta xchʼut li jmeʼtike xchiʼuk ti jaʼ yuʼun xtok skotol li krixchanoetike. Pe kʼalal chkakʼbetik yil ti jaʼ noʼox Ajvalil kuʼuntik xchiʼuk ti jaʼ srasonal ti chkakʼ jbatik ta stojolale xchiʼuk ti ta jpasbetik li kʼusi tskʼan yoʼontone, xmuyubaj me tajek kuʼuntik (Prov. 23:15). Vaʼun li stuke chojtikinan li buchʼutik ta sjunul yoʼonton chtunik ta stojolale xchiʼuk tstsakbe sbi li ta ‹svun ti mu xchʼay ta oʼontonale›.

8, 9. ¿Kʼusi tskʼanbe Jeova li buchʼutik te xa tsakal sbiik li ta ‹svun ti mu xchʼay ta oʼontonale›?

8 Oy me kʼusitik skʼan jpastik kʼalal te xa tsakal jbitik li ta ‹svun Jeova ti mu xchʼay ta oʼontonale›. Li Malaquiase laj yal ti skʼan  jxiʼtatik li Jeovae xchiʼuk ti tsotsuk skʼoplal xkilbetik li sbie, yuʼun mi oy kʼusi yan chkichʼtik ta mukʼ o mi jaʼ chkichʼtik ta mukʼ junuk krixchanoe, ta me stupʼ lokʼel jbitik li ta livro sventa kuxlejale (Sal. 69:28; Éx. 32:33).

9 Jaʼ yuʼun chaʼa, ¿kʼusi smakoj kʼalal chkakʼ jbatik ta stojolal li Diose? Maʼuk noʼox me skʼan xal ti chkalbetik ti ta jpasbetik li kʼusi tskʼan yoʼontone xchiʼuk ti chkichʼtik voʼe, moʼoj, yuʼun taje jkoj noʼox jech ta jpas ta jkuxlejaltik xchiʼuk xuʼ van anil noʼox xchʼay ta joltik. Pe mi ta jkʼan chkakʼtik ta ilel ti jaʼutik yajtunel li Jeovae xchiʼuk mi ta jkʼan chkichʼtik ta mukʼe, skʼan xvinaj sil kʼakʼal ta jkuxlejaltik ti ta jchʼunbetik li smantaltake (1 Ped. 4:1, 2).

TA JPʼAJTIK LI KʼUSI TSPAS KRIXCHANOETIKE

10. ¿Kʼusi jamal skʼan xvinaj ta stojolal li buchʼutik chtunik ta stojolal Dios xchiʼuk li buchʼutik muʼyuke?

10 Li echʼ xchanobile la jkʼelbetik sloʼil xkuxlejal Kain, Salomon xchiʼuk li j-israeletike, li stukike laj yichʼik ta mukʼ yan dios akʼo mi laj yalik ti jaʼ yakal chichʼik ta mukʼ li Jeovae. ¿Kʼusi chakʼ jchantik li loʼiletike? Jaʼ ti skʼan jaʼuk jpastik li kʼusitik tukʼe xchiʼuk ti jpʼajtik li kʼusitik chopole (Rom. 12:9). Kʼalal laj yalbe skʼoplal Malaquías li ‹vun ti mu xchʼay ta oʼontonale›, li Jeovae laj yal xtok «ti mu xcoʼolaj ta qʼuelel xchiʼuc ti buchʼu leque xchiʼuc ti buchʼu chopole, xchiʼuc ti buchʼutic ta snijan xchiman sbaic ta yichʼel ta mucʼ ti Diose xchiʼuc ti buchʼu mu snijan xchiman sbaique» (Mal. 3:18Ch).

11. ¿Kʼu yuʼun skʼan xilik yantik ti jaʼ noʼox kakʼoj jbatik ta stojolal li Jeovae?

11 ¿Kʼuxi yan xuʼ xkakʼbetik yil Jeova ti ta jtojbetik ta vokol ti la stʼujutik ta yajtunele? Jaʼ ti xkakʼbetik yil yantik ti chʼiemutik xa ta mantale (1 Tim. 4:15; Mat. 5:16). Xuʼ xi jakʼbe jbatike: «¿Mi chakʼik venta yantik ti tukʼ kakʼoj jba ta stojolal li Diose? ¿Mi ta sjunul koʼonton chkalbe yantik ti jaʼun stestigo Jeovae?». Li Jdiostike chopol me chaʼi sba kuʼuntik mi xijchibet noʼox chkalbetik yantik ti jaʼutik yajtunele, yuʼun jnaʼojtik ti la stʼujutik yoʼ teuk jkʼoplaltik li ta slumale (Sal. 119:46; kʼelo Markos 8:38).

¿Mi xvinaj ta jkuxlejaltik ti jaʼutik stestigotak Jeovae? (Kʼelo parafo 12, 13).

12, 13. ¿Kʼu yuʼun vokol ta ojtikinel li junantik stestigotak Jeovae?

 12 Chakʼ jutuk vul oʼonton ti oy junantik stestigotak Jeovae muʼyuk lek sjelbenal xchiʼuk li buchʼutik muʼyuk chtunik ta stojolal Diose, yuʼun jaʼ chchanbeik «li snopben krixchanoetike» (1 Kor. 2:12). Li buchʼutik jech stalelalik taje jaʼ noʼox tspasik li kʼusi tskʼan stukike (Efes. 2:3). Jech kʼuchaʼal liʼe, akʼo mi ep xa ta velta yichʼoj alel ti skʼan jkʼeltik ti kʼu yelan skʼan jlap jkʼuʼ jpokʼtike, junantike jech-o pitsʼil tajek tslap skʼuʼ spokʼik xchiʼuk chakʼik ta ilel kʼu yelan li sbekʼtalike xchiʼuk bakʼintike jech tslapik batel li ta tsobajeletike. Junantik xtoke muʼyuk xa smelolal ti kʼu yelan tslokʼ sjolik o tstus sjolike (1 Tim. 2:9, 10). Vaʼun kʼalal te xchiʼukik li yan krixchanoetike, mu xa xkiltik mi jaʼik stestigotak Jeova (Sant. 4:4).

13 Junantik stestigotak Jeova xtoke yan-o kʼuxi chakʼik ta ilel ti muʼyuk sjipojik komel ta j-echʼel li stalelal balumile. Jech kʼuchaʼal liʼe, kʼalal chbatik ta kʼinetike chʼabal xa noʼox smelolal ti kʼu yelan ch-akʼotajike xchiʼuk mu xa xkoʼolaj ta yajtsʼaklom Kristo. Jech xtok, tsmuyes sfotoik ta redes sosiales xchiʼuk tstsʼiba komel sloʼilik ti muʼyuk bu jech tspas li yajtunel Dios ti tsots ta mantale. Akʼo mi muʼyuk van yichʼojik tsatsal mantal ta skoj ti muʼyuk bu spasoj tsots smulike, pe xuʼ me sokesik li buchʼutik chakʼ yipalik sventa lekuk ta chanel li stalelalike (kʼelo 1 Pedro 2:11, 12).

Mu xkakʼtik akʼo sokesutik li buchʼutik muʼyuk yakʼoj sbaik lek ta stojolal Jeovae.

14. ¿Kʼusi skʼan jpastik sventa lekuk-o xkil jbatik xchiʼuk li Jeovae?

14 Li sba balumil avie jaʼ tspasik «li kʼusi tskʼan jbekʼtaltike, li kʼusi tskʼan jsatike xchiʼuk ti xijtoyet xa chkakʼtik ta ilel ta jkuxlejaltik li kʼusitik oy kuʼuntike» (1 Juan 2:16). Ta skoj ti jaʼ yuʼunutik li Jeovae, chalbutik ti akʼo jpʼajtik «li kʼusi chopole xchiʼuk li kʼusitik tskʼan koʼontontik ta balumile, ti oyuk lek jchʼuleltik xijkuxie, ti tukʼutikuke xchiʼuk ti lekuk xkichʼtik ta mukʼ Dios» li ta jun chopol balumil liʼe (Tito 2:12). Jaʼ yuʼun kʼalal chijloʼilaj, kʼalal chijveʼ, kʼalal oy kʼusi chkuchʼtik, kʼalal chij-abtej, ti kʼu yelan ta jlap jkʼuʼ jpokʼtik xchiʼuk ta jmeltsan jbatike, skʼan me xkakʼtik ta ilel ti jaʼ noʼox kakʼoj jbatik ta stojolal li Jeovae (kʼelo 1 Korintios 10:31, 32).

 JKʼANOJ JBATIK TA JUJUNTAL

15. ¿Kʼusi chkakʼtik ta ilel mi lek ta jkʼopontik li kermanotaktike?

15 Li Jeovae jaʼ me yuʼuntak li kermanotaktik eke, jech oxal, mi lek ta jkʼopontike jaʼ me jech chkakʼtik ta ilel ti ep sbalil chkiltik ti kʼu yelan xkil jbatik xchiʼuk Jeovae. Mi te ta jnopbentik taje, skotol me ora chkakʼbetik yil kermanotik ti oy slekil koʼontontik xchiʼuk ti jnaʼ xijkʼanvane (1 Tes. 5:15). Xi laj yalbe yajchankʼoptak li Jesuse: «Mi chakʼan abaik ta jujuntale, jaʼ jech tsnaʼ skotolik ti voʼoxuk kajchankʼopoxuke» (Juan 13:35).

16. Li ta Smantal Moisese, ¿kʼusi skʼelobil chakʼ kiltik ti kʼu yelan chil yajtuneltak li Jeovae?

16 Kalbetik junuk skʼelobil sventa xkakʼtik venta kʼu yelan skʼan xkil jbatik li ta tsobobbaile. Li ta Smantal Moisese chal kʼu yelan skʼan kʼuxubinel li kʼusitik chichʼ tunesel ta stemplo Jeovae xchiʼuk ti jaʼuk noʼox xichʼ tunesel li ta yichʼel ta mukʼe, vaʼun li buchʼutik mu xchʼunik li mantal taje chichʼik milel (Núm. 1:50, 51). Jamal xvinaj ti skʼeloj Jeova ti lekuk xichʼ tunesel li kʼusitik chtun ta yichʼel ta mukʼe, jech oxal xuʼ jchʼuntik ti mas to oy ta yoʼonton chchabi li tukʼil yajtuneltak ti yakʼoj sbaik ta stojolale. Xi laj yalbe jun velta li steklumale: «Bochʼouc noʼox ta xutsʼinta li jteclumale, jaʼ ta xutsʼintabun o li yuninal jsate» (Zac. 2:8).

17. ¿Kʼusitik chchikinta xchiʼuk tskʼan tsnaʼ li Jeovae?

17 Li Malaquiase laj yal ti te la tsʼetel xchikin Jeova kʼalal chloʼilajik li yajtuneltake (Mal. 3:16). Kʼuchaʼal chkiltike «li Jeovae xojtikin li buchʼutik jaʼ yuʼune» (2 Tim. 2:19). Jech xtok, oy tajek ta yoʼonton snaʼel li kʼusi ta jpastike xchiʼuk te xchikin kʼalal oy kʼusi chkaltike (Evr. 4:13). Jech oxal, chakʼ me venta Jeova kʼalal muʼyuk chkakʼbetik ta ilel slekil koʼontontik li kermanotaktike. Pe kʼalal lek jnaʼ xij-akʼvan ta pertone, kʼalal lek ta jchʼamtik li yantike xchiʼuk kʼalal oy slekil koʼontontike, xuʼ jpat koʼontontik ti tstsak lek ta vun li Jeovae (Evr. 13:16; 1 Ped. 4:8, 9).

‹LI MUKʼUL DIOSE MUʼYUK TSKOMTSAN LI STEKLUMALE›

18. ¿Kʼuxi xuʼ jtojbetik ta vokol Jeova ti xijmuyubaj ti liʼ oyutik ta steklumale?

18 Muʼyuk chopol chkaʼitik ti kakʼojbe jkuxlejaltik li Jeovae, yuʼun jnaʼojtik ti jaʼ li kʼusi mas lek xuʼ jpastike. Oy tajek ta koʼontontik ta jtojbetik ta vokol ti liʼ oyutik ta steklumale. Jech xtok, akʼo mi liʼ jchiʼuktik li «jkʼol kuxlejal ti toj chopol ti muʼyuk tspas li kʼusi tukʼe», oy ta koʼontontik ti xilik yantik ti muʼyuk ‹jmultik xchiʼuk ti manxoutike› xchiʼuk ti ‹xijxojobaj liʼ ta balumile› (Filip. 2:15). Ta jpʼajtik ta j-echʼel xtok li choplejale (Sant. 4:7). Jnaʼojtik lek ti jaʼ yuʼuntak Jeova li kermanotaktike, jech oxal chkichʼtik ta mukʼ xchiʼuk ta jkʼantik (Rom. 12:10).

19. ¿Kʼusi smoton chakʼbe Jeova li stukʼil yajtuneltake?

19 Xi chalbutik ta jamal li Vivliae: «Li voʼote Mucʼul Dios, muʼyuc chacomtsan li ateclumale» (Sal. 94:14). Mu ventauk kʼusi xkʼot ta jtojolaltik xuʼ me jchʼuntik ta melel ti muʼyuk tskomtsanutik li Jeovae, yuʼun mi jaʼuk lajelal xuʼ smak ta be sventa skʼanutike (Rom. 8:38, 39). «Yuʼun mi kuxulutike kuxulutik ta sventa Jeova, mi chijchamutike chijchamutik ta sventa Jeova. Jaʼ yuʼun chaʼa, mi kuxulutik o mi chijchamutik, jaʼ yuʼunutik li Jeovae» (Rom. 14:8). Ta jkʼantik xa tajek ti xkʼot yorail sventa xakʼbe yan velta xkuxlejal li stukʼil yamigotak Jeovae (Mat. 22:32). Pe yakal xa ta jkʼupintik bendisionetik li avie, xi chal li Vivliae: «Xcuxet noʼox yoʼnton li jun lum ti jaʼ Dios yuʼunic li Mucʼul Diose, xchiʼuc ti jaʼ la stʼuj stuc Mucʼul Dios, yuʼun tscʼan [chuʼunin-o]» (Sal. 33:12).