Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Jsaʼtik li melel kʼulejale

Jsaʼtik li melel kʼulejale

«Tunesik li kʼulejal ta balumil [ti muʼyuk stukʼil] sventa xasaʼ avamigotakike» (LUK. 16:9, tsʼib ta yok vun).

KʼEJOJ: 32, 154

1, 2. ¿Kʼu yuʼun oy buchʼutik povreik li ta balumile?

LI AVIE toj echʼ xa noʼox chopol xchiʼuk chakʼ vokolil li saʼel kʼulejale. Li kerem tsebetike mu sta yabtelik. Ep buchʼutik chakʼ ta vokol xkuxlejalik ta skoj ti chbatik ta yan lumetik sventa xbat saʼik tal mas takʼine. Li povreale buyuk xa noʼox xvinaj, manchuk mi ep kʼusitik x-ayan li ta jun jteklume. Li jkʼulejetike mas to tspasik ta jkʼulej, yan li povreetike mas to povreik. Xi laj yalik achʼtik toe: «Li 1% jnaklejetik ta balumile oy tajek stakʼinik. Ti jtsobbetik stakʼinik skotol li yan jnaklejetik ta balumile koʼol yepal chlokʼ stakʼinik kʼuchaʼal li jkʼulejetik taje». Melel onoʼox ti mu jnaʼtik mi jech o mi mu jechuk taje. Li kʼusi jnaʼojtike jaʼ ti ta smilal xa noʼox li krixchanoetike toj echʼ xa noʼox chil svokolik ta povreal, pe li yantik xtoke oy stakʼinik sventa xakʼbe li kʼusi chtun yuʼunik li jaykʼol yutsʼ yalalike. Li Jesuse snaʼoj taje, jaʼ yuʼun xi laj yale: «Skotol kʼakʼal liʼ achiʼinojik li buchʼutik abol sbaike» (Mar. 14:7). ¿Kʼu yuʼun mu parejouk kʼusi oy kuʼuntik?

2 Li Jesuse snaʼoj ti chlaj li vokolil ta sventa takʼin mi tal li Ajvalilal yuʼun Diose. Li ta Apokalipsis 18:3, chalbe skʼoplal «jpʼolmajeletik», ti jaʼ skʼoplal li pʼolmajebaletik ta balumil ti jaʼ noʼox tstij koʼontontik ta saʼel li kʼusi lek chkaʼitike. Li kʼusitik oy ta sba balumil jech kʼuchaʼal li pʼolmajele, li politikae xchiʼuk li jecheʼ relijionetike jaʼ te likem talel ta stojolal li Satanase. Li yajtuneltak Diose mi jsetʼuk tstikʼ sbaik li ta  politika xchiʼuk li ta jecheʼ relijione. Pe jutuk mu skotolikuk jaʼ vokol chaʼiik chchʼak sbaik lokʼel li ta pʼolmajeletik ti oy ta sbalumil Satanase.

3. ¿Kʼusitik sjakʼobiltak ta jchanbetik batel skʼoplal?

3 Li yajtsʼaklomutik Kristoe skʼan jnoptik lek li kʼu yelan chkiltik li saʼel takʼine. Xi jakʼbe jbatike: «¿Kʼuxi xuʼ jtunes li kʼusitik oy kuʼun sventa xkakʼ ta ilel ti tukʼ koʼonton ta stojolal li Diose? ¿Kʼusi xuʼ jpas sventa mu masuk jtikʼ jba li ta pʼolmajebaletike? ¿Kʼusi skʼelobiltak oy kuʼuntik ti xuʼ jpat-o koʼontontik ta stojolal li Diose?».

LI JCHABINA TI MUʼYUK TUKʼE

4, 5. 1) ¿Kʼusi la snuptan li jchabina ti laj yalbe skʼoplal Jesus li ta lokʼolkʼope? 2) ¿Kʼusi laj yalbe yajchankʼoptak li Jesuse?

4 (Kʼelo Lukas 16:1-9). Li lokʼolkʼop laj yal Jesus ta sventa li jchabina ti muʼyuk tukʼe, oy kʼusi chakʼ jchantik. Li jchabinae tslokʼesat xa ox ta yabtel, yuʼun tikʼbat smul ti yakal la chixtolanbe kʼusitik oy yuʼun li yajvale. * Jech oxal «pʼij ti kʼu yelan la spas[e]» yuʼun la saʼ yamigotak ti xuʼ xkoltaat kʼalal mi nutsat lokʼel li ta yabtele. ¿Mi jaʼ van yakal chalbe skʼoplal Jesus ti xuʼ muʼyuk stukʼil kʼusi tspasik li yajtsʼaklomtak sventa oyuk noʼox kʼusitik yuʼunik li ta sba balumile? Ta melel moʼoj. Yuʼun laj yal ti jaʼ jech tspasik «li yalab xnichʼnab li kʼusitik oy ta balumile», jaʼ xkaltik, li buchʼutik muʼyuk chtunik ta stojolal Diose. Jaʼ yuʼun, oy kʼusi tsots skʼoplal laj yakʼ ta chanel Jesus kʼalal laj yalbe skʼoplal li lokʼolkʼop taje.

5 Mu kʼunuk li kʼusi la snuptan li jchabinae. Li Jesuse snaʼoj ti vokol chaʼiik li yajtuneltak ta saʼel li kʼusitik chtun yuʼunik li ta chopol balumil liʼe. Jaʼ yuʼun laj yal ti akʼo ‹stunesik li kʼulejal ti muʼyuk stukʼil sventa saʼ yamigotakike› (Lukas 16:9, tsʼib ta yokʼ vun). ¿Kʼu yuʼun skʼan jech tspasik taje? Xi to laj yal li Jesuse: «Yuʼun kʼalal mi laj skʼoplal li kʼulejal taje jaʼ te chayikʼoxuk batel ta naklej [Jeova xchiʼuk Jesus] ti bu jaʼ sventa sbatel osile». ¿Kʼusi chakʼ jchantik taje?

6. ¿Kʼu yuʼun chkaltik ti maʼuk ox jech tskʼan yoʼonton Dios ti oyuk pʼolmajebaletike?

6 ¿Kʼu yuʼun laj yal Jesus ‹ti muʼyuk stukʼil› li kʼulejal taje? Li Vivlia muʼyuk chalbe skʼoplal, pe li kʼusi jamal chale jaʼ ti maʼuk ox jech tskʼan yoʼonton Dios ti oyuk pʼolmajebaletik ta balumile. ¿Kʼu yuʼun ti jech chkaltike? Yuʼun li ta nichimaltik Edene, li Jeovae ep kʼusitik laj yakʼbe li Adan xchiʼuk Eva ti jtunel yuʼunike (Gén. 2:15, 16). Jech xtok, kʼalal laj yakʼbe tal xchʼul espiritu ta baʼyel siglo li buchʼutik chbatik ta vinajele, «mi junuk buchʼu laj yal ti jaʼ yuʼun stuk li kʼusi oy yuʼune, moʼoj, ta komon yuʼunik skotol li kʼusitike» (Ech. 4:32). Li j-alkʼop Isaiase laj yal ti chkʼot skʼakʼalil tskʼupinik kʼusitik chakʼ Balumil li krixchanoetike (Is. 25:6-9; 65:21, 22). Yoʼ to mu xkʼot ta pasel taje, li yajchankʼoptak Jesuse skʼan ‹oyuk spʼijilik› kalal tsaʼik li kʼusitik chtun yuʼunik jujun kʼakʼal li ta ‹kʼulejal ti muʼyuk stukʼil› liʼ ta balumile. Yuʼun skʼan xakʼik persa ti lekuk xil sbaik xchiʼuk li Diose.

TOJOBKUTIK TA STUNESEL LI «KʼULEJAL TI MUʼYUK STUKʼILE»

7. ¿Kʼusi chakʼ jchantik li Lukas 16:10 kʼalal ta 13?

7 (Kʼelo Lukas 16:10-13). Li jchabina ta lokʼolkʼope lasaʼ yamigotak ti jaʼ noʼox sventa stabe sbalil stuke. Pe li Jesuse la stijbe yoʼonton yajchankʼoptak sventa xamigoinik li buchʼutik te oyik ta vinajele, ti maʼukuk noʼox saʼik li kʼusitik tskʼan stukike. Vaʼun, li Jesuse laj yakʼ ta chanel ti jaʼ te chvinaj mi tukʼ oyutik ta stojolal Dios o mi muʼyuk ta sventa ti kʼu yelan ta jtunestik li «kʼulejal ti muʼyuk stukʼile».

8, 9. ¿Kʼu yelan yakal tstunesik jlom ermanoetik li «kʼulejal ti muʼyuk stukʼile»?

8 Jtos ti kʼu yelan xuʼ xkakʼtik ta ilel ti tukʼ koʼontontike, jaʼ kʼalal ta jtunestik li kʼusitik oy kuʼuntik sventa jkolta jbatik li ta cholmantal ta spʼejel Balumil ti yaloj xa onoʼox Jesus chichʼ pasele (Mat. 24:14). Jkʼeltik kʼu yelan spasojik junantik ermanoetik. Li ta Indiae, oy jun uni tseb ti la stsob stakʼin  ta jun kʼox kaxae xchiʼuk muʼyuk xa la sman yixtoltak. Kʼalal noj li xkʼox kaxae, la yakʼ batel stakʼin sventa xkoltavan li ta cholmantale. Li te noʼox ta lum taje, oy jun ermano xtok ti oy jsep yosil ti stsʼunojbe skokoale, «pʼij ti kʼu yelan la spas sbae». Yuʼun la skʼelanbe batel koko sventa skotol li ermanoetik ti te chtunik ta ofisina sventa tsjelubtasik ta malayálam kʼop li vunetike. Xi chale: «Chtun tajek yuʼunik koko li ta ofisinae, jech oxal, jaʼ mas lek chkaʼi ti chkakʼ batel li jkokoe, ti maʼuk takʼin chkakʼ batel sventa jaʼ to te smanike». Li ermanoetik ta Greciae jech tspasik ek, yuʼun tskʼelanbeik batel Betel yaseiteal oliva, keso xchiʼuk yan kʼusitik ti stakʼ lajesele.

9 Jkʼeltik kʼusi la spas jun ermano ti te likem ta Sri Lanka ti batem ta naklej ta yan lume. Li ta slumale oy pʼej sna xchiʼuk yosil. Jaʼ yuʼun te chakʼ echʼuk tsobajeletik, asambleaetik xchiʼuk te chakʼ komikuk li ermanoetik ti chtunik ta tsʼakal orae. Akʼo mi chlaj stakʼin ta skoj taje, jaʼ jech tskolta li ermanoetik ti povreik noʼoxe. Jech xtok, li ta yan lumetik ti bu mu xakʼik lek jcholtik mantale, li ermanoetike chakʼ echʼuk tsobajeletik li ta snaike. Koliyal ti tstunesik kʼuchaʼal Salonetik sventa Tsobobbail li naetik taje, li epal prekursoretik xchiʼuk jcholmantaletik ti muʼyuk lek stakʼinike oy bu xuʼ stsob sbaik ti bu mu persauk tslokʼike.

10. ¿Kʼusi sbalil ta jtabetik kʼalal jnaʼtik yakʼel kʼusitik oy kuʼuntike?

10 Li skʼelobiltak liʼe chakʼ iluk ti yajtuneltak Diose «tukʼ chakʼ [sbaik] ta sventa li kʼusi jutuke», jaʼ xkaltik, ti lek noʼox kʼu yelan tstunesik li kʼulejal ta balumile, yuʼun jaʼ mas tsots skʼoplal chaʼiik li kʼusitik ta mantale (Luk. 16:10). ¿Kʼu yelan chaʼi sbaik li ermanoetik ti jech chkoltavanik sventa xamigoinik li Jeovae? Li stukike snaʼojik ti kʼalal lek jnaʼtik yakʼel li kʼusi oy kuʼuntike, jaʼ jech ta jtatik li melel kʼulejale (Luk. 16:11). Jun ermana ti nopem xaʼi chakʼ matanal takʼin ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose, chal ti staoj mukʼta bendision ta skoj ti oy xa jayibuk jabil chakʼ ta ilel slekil yoʼontone. Xi chale: «Kakʼoj tal venta, ti kʼalal lek jnaʼ yakʼel li kʼusitik oy kuʼune, mas oy slekil koʼonton ta stojolal yantik kʼalal chkakʼ pertone, oy smalael kuʼun, mu xichibaj kʼalal oy kʼusi mu lekuk chkʼot ta pasele xchiʼuk xchʼam noʼox kuʼun li tojobtaseletike». Yantik ermanoetike xtoke yakʼojik venta ti ep tstabeik sbalil ta mantal kʼalal lek snaʼik yakʼel li kʼusitik oy yuʼunike (Sal. 112:5; Prov. 22:9).

11. 1) ¿Kʼu yuʼun xuʼ xkaltik ti ‹pʼij kʼu yelan ta jpas jbatik› kʼalal jnaʼtik yakʼel li kʼusi oy kuʼuntike? 2) ¿Kʼusi tspas avi li steklumal Dios sventa «koʼoluk» noʼox kʼusitik oy kuʼuntike? (Kʼelo li lokʼol ta slikebale).

11 Yan kʼu yelan xuʼ xkakʼtik iluk ti ‹pʼij kʼu yelan ta jpas jbatik› xchiʼuk li kʼusitik oy kuʼuntike, jaʼo kʼalal ta jkoltatik ti bu kʼalal xuʼ kuʼuntik li yantike. Oy ermanoetike oy stakʼinik, pe mu xuʼ yuʼunik ti chtunik ta tsʼakal orae mi jaʼuk xuʼ xbat tunikuk ta yan lum. Akʼo mi jech, xuʼ xmuyubajik, yuʼun koliyal li matanal takʼin chakʼike tskoltaik yan ermanoetik sventa xcholik mantal (Prov. 19:17). Mi chkakʼtik matanal takʼin eke, ta me xijkoltavan ta spasel xchiʼuk ta spukel vunetik, jech xtok ta jkolta jbatik sventa xichʼ cholel mantal ta lumetik ti bu povreike, pe ti lek tajek chchʼamik mantale. Li ta lumetik jech kʼuchaʼal ta Congo, Madagascar xchiʼuk ta Ruandae, li kʼusi toʼox tspasik li ermanoetike jaʼ ti snopik mi jaʼ tsmanbe sveʼel  yutsʼ yalalik o mi jaʼ tsman li Svivliaike, bakʼintike skʼan x-abtejik jun xemana o junuk u sventa xman yuʼunik. Taje oy jayibuk jabil jech laj yil svokolik. Pe koliyal li matanal takʼin chʼakik li epal ermanoetike xuʼ «koʼoluk» li kʼusitik oy kuʼuntik ta mantale. Koliyal taje, li s-organisasion Jeovae sjelubtasoj ta yan kʼopetik li Vivliae, sventa oyuk yuʼunik li utsʼ alaliletike xchiʼuk li buchʼutik oy ta yoʼonton chojtikinik li Diose (kʼelo 2 Korintios 8:13-15). Vaʼun, jaʼ jech xuʼ xkʼot ta yamigoik Jeova li buchʼutik chakʼik li kʼusitik oy yuʼunik xchiʼuk li buchʼutik muʼyuk kʼusi oy yuʼunike.

JVOKʼ JBATIK TI BU KʼALAL XUʼ KUʼUNTIK LI ‹TA PʼOLMAJEL TA JPAS TA JKUXLEJALTIKE›

12. ¿Kʼuxi laj yakʼ ta ilel Abraan ti spatoj yoʼonton ta stojolal Diose?

12 Yan kʼusi xuʼ jpastik sventa xkʼot ta kamigotik li Jeovae, jaʼ mi ta jvokʼ jbatik ti bu kʼalal xuʼ kuʼuntik li ta pʼolmajeletik ti oy ta balumile xchiʼuk mi ta jsaʼtik li melel kʼulejale. Li Abraan ti jaʼ jun vinik ta voʼne ti oy lek xchʼunel yoʼontone, jaʼ jech la spas. La xchʼunbe smantal Jeova sventa xkʼot ta yamigo, jech oxal laj yikta komel li jteklum Ur ti ep tajek kʼusitik x-ayan tee, vaʼun lik nakiuk ta karpanaetik (Evr. 11:8-10). Snaʼoj lek ti jaʼ chakʼ tal Jeova li melel kʼulejale. Jech oxal, muʼyuk laj yakʼ ta yoʼonton saʼel skʼulejal, yuʼun ti jechuk la spase laj yakʼ ta ilel ti muʼyuk spatoj yoʼonton ta stojolal li Jeovae (Gén. 14:22, 23). Ta mas tsʼakale, li Jesuse laj yalbe jun kerem ti jechuk xchʼunel yoʼonton eke, xi laj yalbee: «Mi chakʼan tukʼote, batan, bat chono li kʼusitik oy avuʼune, li stojole bat akʼbo li buchʼutik abol sbaike; jaʼ jech chata akʼulejal ta vinajel, vaʼun laʼ tsʼakliun» (Mat. 19:21). Li kerem taje mu jechuk xchʼunel yoʼonton kʼuchaʼal li Abraane. Pe oy yantike chakʼik ta ilel ti spatoj tajek yoʼontonik ta stojolal li Jeovae.

13. 1) ¿Kʼusi albat yuʼun Pablo li Timoteoe? 2) ¿Kʼuxi chkakʼ ta jkuxlejaltik li beiltasel taje?

13 Yan buchʼu laj yakʼ ta ilel ti oy xchʼunel yoʼontone jaʼ li Timoteoe. Li Pabloe laj yal ti Timoteoe jaʼ jun ‹lekil yajsoltaro Kristo Jesus›. Xi laj yalbe ta tsʼakale: «Skotol li buchʼu chtun ta soltaroe muʼyuk tstikʼ sba [li ta pʼolmajel ta jpas ta jkuxlejaltike], sventa lek ch-ilat yuʼun li buchʼu chapanat ta soltaroale» (2 Tim. 2:3, 4). Skotol li yajtsʼaklomtak Jesus avi eke, chakʼik persa ta yakʼel ta xkuxlejalik li beiltasel taje, ti te tsakal skʼoplalik li mas ta jun miyon ermanoetik xchiʼuk ermanaetik ti chtunik ta tsʼakal orae. Li yajtsʼaklomtak Kristoe chakʼ yipalik sventa mu stsalatik yuʼun li kʼusitik oy ta sba balumile xchiʼuk li kʼusitik chichʼ pukbel skʼoplal ta vunetik, ta television, ta Internet xchiʼuk ta yan kʼusitike. Tsvules ta sjolik xtok ti «jqʼuextaqʼuinetique mozoinbilic chcʼot yuʼun [li] bochʼo chacʼ ta qʼuexel staqʼuine» (Prov. 22:7). Mi la smosoinutik li pʼolmajel ta balumile, jecheʼ noʼox ta jchʼay jkʼakʼaltik xchiʼuk kipaltik; taje jaʼ li kʼusi oy ta yoʼonton Satanase. Li jlome solel ep chchʼamunik takʼin sventa tsman jpʼejuk snaik, jkotuk skaroik, sventa xchanunajik ta universidad o sventa spasik mukʼta kʼin kʼalal chnupunike. Mi muʼyuk lijtojob lek ta snopel li kʼusitik ta jpastike, xuʼ me ta jtikʼ jbatik ta ilil ti mu noʼox xtoj ta jayibuk jabile. Pe mi ‹pʼij ti kʼu yelan ta jpas jbatike›, lek noʼox sba li jkuxlejaltike, muʼyuk mas ta jkʼextik takʼin xchiʼuk muʼyuk mas ta jlajes jtakʼintik. Mi jech ta jpastike, maʼuk me tsmosoinutik li pʼolmajeletik ta balumile xchiʼuk kolemutik sventa xijtun ta stojolal Dios (1 Tim. 6:10).

14. ¿Kʼusi skʼan oyuk ta koʼontontik spasel? Albo skʼoplal li kʼusi spasoj jlom ermanoetike.

14 Mi ta jkʼantik ti lek noʼox sba li jkuxlejaltike, jaʼ me baʼyel skʼan jpastik li kʼusi mas tsotsik skʼoplale. Oy jun nupultsʼakal ti oy toʼox jun spʼolmalik ti bu lek toʼox tspasik kanale, pe ta skoj ti tskʼan chtunik yan velta ta tsʼakal orae la xchon li spʼolmalike, li slanchaike xchiʼuk li yan kʼusitik oy yuʼunike. Lokʼ ta yoʼonton chbat koltavanikuk ta smeltsanel li smeʼ nail abtelal ta Warwick, Nueva Yorke. La skʼupinik tajek, yuʼun koʼol te tunik ta Betel xchiʼuk li stsebike xchiʼuk li sniʼike. Jech xtok, oy jayibuk xemana koʼol abtejik xchiʼuk li sniʼalike. Li ta Colorado (Estados Unidos), oy jun prekursora ti la sta yabtel ta jun vanko sventa jayib noʼox kʼakʼal x-abteje. Ta skoj ti lek baxbol ta  abtel li ermanae, albat yuʼun yajval yabtel ti akʼo abtejuk sjunul xemanae xchiʼuk albat ti oxib to velta mas ch-akʼbat stojole. Akʼo mi toj lek xa yaʼel li tojolile, muʼyuk la xchʼam, yuʼun xuʼ xmakat chaʼi ta xcholel li mantale. Taje jaʼ noʼox jun chib skʼelobil ti oy ep ermanoetik oy kʼusi chiktaik komel sventa mas xtunik ta stojolal li Jeovae. Sventa xkakʼtik ta ilel ti ep tajek sbalil chkaʼitik li yamigoinel Diose xchiʼuk li kʼusitik ta mantale, skʼan jaʼuk baʼyuk jpastik li kʼusitik sventa ajvalilal yuʼun Diose, ti maʼukuk xbat mas ta koʼontontik li pʼolmajeletik ta balumile.

KʼALAL MI LAJ SKʼOPLAL LI KʼULEJALE

15. ¿Kʼusi kʼulejal chakʼbutik mas muyubajel?

15 Mi jkʼulej li jun krixchanoe maʼuk skʼan xal ti jaʼ mas akʼbil bendision yuʼun li Diose, moʼoj, yuʼun li stuke chakʼbe bendision li buchʼutik ‹jkʼulejik ta spasel li lekil abtelale› (kʼelo 1 Timoteo 6:17-19). Jkʼeltik kʼusi kʼot ta stojolal jun ermana ta Italia ti Lucia sbie. * Kʼalal laj yaʼi ti tskʼanik koltael ta cholmantal li ermanoetik ta Albaniae, la spat yoʼonton ta stojolal Jeova, vaʼun li ta 1993 bat nakluk te manchuk mi muʼyuk kʼuxi tsmakʼlin-o sba. La xchan li albanés kʼope xchiʼuk skoltaoj xa mas ta 60 krixchanoetik sventa xichʼik voʼ. Melel onoʼox ti mu jkotoltikuk jech chkʼot ta pasel kuʼuntik ti bu ta jcholtik mantale. Pe skotol li kʼusi chkakʼtik persa spasel sventa xojtikinik xchiʼuk sventa teuk-o xanavik batel ta sbelel kuxlejal li krixchanoetike, xkoʼolaj kʼuchaʼal jun kʼulejal chkiltik ti mu snaʼ xlaje xchiʼuk jech chilik ek li buchʼutik ta jkoltatike (Mat. 6:20).

16. 1) ¿Kʼusi chkʼot ta stojolal li pʼolmajel ta balumil oy avie? 2) Ta skoj ti jnaʼojtik xa kʼusi chkʼot ta pasel ta stojolal li pʼolmajebaletike, ¿kʼusi skʼan jpastik?

16 Li Jesuse mu xchibetuk laj yal mi ta van xlaj skʼoplal li «kʼulejal ti muʼyuk stukʼile», moʼoj, yuʼun jamal laj yal ti ta xlaj skʼoplale (Luk. 16:9). Akʼo mi chlaj stakʼinik li vankoetik xchiʼuk oy noʼox vokoliletik ta takʼin li avie, pe mu me xkoʼolaj xchiʼuk li kʼusi mas to tsots chtal ta jelavele. Ta me xlaj skʼoplal li kʼusitik oy ta sba balumil ti te likem talel ta stojolal li Satanase, jech kʼuchaʼal li pʼolmajele, li politikae xchiʼuk li jecheʼ relijionetike. Li j-alkʼop Ezequiel xchiʼuk Sofoniase laj yalbeik skʼoplal ti chlaj sbalil li oro xchiʼuk platae, akʼo mi ep toʼox tajek stojol sventa pʼolmajel li ta balumile (Ezeq. 7:19; Sof. 1:18). Kaltik noʼox ti ta xa xijchame, ¿kʼu van yelan chkaʼi jbatik mi laj kakʼtik venta ti jaʼ mas la jpat koʼontontik ta saʼel ‹li kʼulejal ti muʼyuk stukʼile› ti jaʼ muʼyuk laj kakʼtik persa saʼel li melel kʼulejale? Xuʼ van jech chkaʼi jbatik kʼuchaʼal jun krixchano ti la smil sba ta abtel ta sjunul xkuxlejale, pe jaʼ to chakʼ ventae maʼuk melel takʼin ti kʼu yepal la stsob tale (Prov. 18:11). Ta onoʼox xlaj skʼoplal ta melel li kʼulejal ta balumile. Jech oxal, jaʼ lek jtunestik sventa xkamigointik li buchʼutik teik ta vinajele, yuʼun li kʼusitik ta jpastik avi sventa jkoltatik li Ajvalilal yuʼun Diose jaʼ me tskoltautik sventa lek xkamigointik li Jeovae.

17, 18. ¿Kʼusi tstaik ta jelavel li yamigotak Diose?

17 Kʼalal mi tspas xa ox tal mantal ta balumil li Ajvalilal yuʼun Diose, muʼyuk xa buchʼu chchʼamun na, muʼyuk xa buchʼu chkʼex takʼin, mu xa persauk chbat ta doktor mi jaʼuk tstsobbe stojol xpoxil. Ep xa noʼox veʼlil ta moton sventa skotol krixchanoetik. Li yutsʼ yalal Jeova ta Balumile tskʼupinik li kʼusitik lekik chakʼ ta balumile. Li oro, plata xchiʼuk li kʼupilik sba tonetike, muʼyuk xa chtun kuʼuntik sventa jtatik-o takʼin, jaʼ xa noʼox chtun sventa ta jkʼupiltas-o jbatik. Jkotoltik xuʼ xa jpas alakʼ sba jnatik ti pasbil ta teʼ, ta ton o ta lekil takʼinetike. Li kamigotaktike chlokʼ ta yoʼonton tskoltautik, pe maʼuk ta skoj ti ta jtojtike. Jmoj chkakʼbe jbatik li kʼusitik ch-ayan ta Balumile.

18 Taje jaʼ noʼox jaytos kʼusitik chrextoinik li buchʼutik tsaʼ yamigoik ta vinajele. Skotol li yajtuneltak Jeovae xmuyubajik tajek kʼalal mi laj yaʼiik ti xi chal li Jesuse: «Laʼik li voʼoxuk ti akʼbiloxuk bendision yuʼun Jtote, laʼ uʼuninik li Ajvalilal ti chapanbil xa onoʼox ta aventaik kʼalal lik tal stsʼunbal krixchanoetike» (Mat. 25:34).

^ par. 4 Li Jesuse muʼyuk laj yal mi jaʼ melel o mi maʼuk li kʼusi jutbat-o smul li jchabinae. Kʼalal «laj yichʼ tikʼbel smul» xi li ta griego kʼop ta Lukas 16:1, xuʼ van jaʼ skʼan xal ti mu meleluk li kʼusi laj yichʼ alel ta stojolale. Li ta lokʼolkʼop liʼe, li Jesuse maʼuk mas laj yalbe skʼoplal ti kʼu yuʼun laj yichʼ lokʼesel ta yabtel li jchabinae, moʼoj, jaʼ laj yal li kʼusi tsnop tspas mi lokʼesat li ta yabtele.

^ par. 15 Li sloʼil xkuxlejal Lucia Moussanette lokʼ ta revista ¡Despertad! 22 yuʼun junio ta 2003, ta pajina 18 kʼalal ta 22.