Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Xi laj yal li jtakbol Pabloe: «Li Diose, muʼyuk chakʼ ti akʼo xavichʼik akʼel ta preva mi mu stsʼik avuʼunike» (1 Kor. 10:13) Li kʼusi laj yal taje, ¿mi jaʼ skʼan xal ti baʼyel tskʼel Jeova bu to kʼalal xkuch kuʼuntik yoʼ skʼel kʼusi prevail xuʼ jnuptantike?

Mi yuʼun jaʼ jeche, ¿kʼusi van xuʼ xlik jnoptik? Kalbetik junuk skʼelobil. Oy jun ermano la smil sba xnichʼon. Toj echʼ xa noʼox kʼux laj yaʼi li ermano taje. Vaʼun xi lik snope: «Chkale snaʼoj xa onoʼox Jeova ti jech chkʼot ta jtojolalkutike. Jech xtok, yuʼun stsʼik kuʼunkutik laj yil jnaʼ xchiʼuk li kajnile, jaʼ yuʼun laj yakʼ taluk ta jbakutik li tsatsal vokolil liʼe». Kʼux ta alel, pe li avie oy ep buchʼutik tsots tajek tsnuptanik vokolil. ¿Pe mi oy van srasonal chkaltik ti yuʼun jaʼ tskʼel kʼusi vokolil xuʼ xvul ta jtojolaltik li Jeovae?

Mi la jchanbetik lek skʼoplal li 1 Korintios 10:13 te chkakʼtik venta ti mu jechuk chchanubtasvan Vivlia ti baʼyel tskʼel Jeova bu to kʼalal xuʼ kuʼuntike, vaʼun ti jaʼo tskʼel kʼusi prevail xuʼ jnuptantike. Jkʼelbetik batel chanibuk srasonal ti kʼuchaʼal jech chkaltike.

Li baʼyel srasonale jaʼ ti yakʼoj Jeova ti xuʼ jnop jtuktik li kʼusi ta jpastike. Yuʼun li stuke oy ta yoʼonton ti akʼo jnop jtuktik li kʼusi ta jkʼantike (Deut. 30:19, 20; Jos. 24:15). Mi jaʼ ta jtʼujtik spasel li kʼusi lek chile xuʼ jpat koʼontontik ti «jaʼ Mucʼul Dios tstuqʼuibtas [batele]» (Prov. 16:9). Pe mi muyuk lek kʼusi chkʼot ta nopel kuʼuntike, ta onoʼox xkil jvokoltik (Gal. 6:7). Ti yuʼunuk jaʼ tstʼuj Jeova li vokolil ta jnuptantike, ¿mi xuʼ van xkaltik ta melel ti xuʼ jnop jtuktik li kʼusi ta jkʼantike?

Li xchibal srasonale jaʼ «li kʼusitik muʼyuk malabil chkʼot ta pasele», taje muʼyuk tsmak ta be Jeova sventa mu xkʼot ta jtojolaltik (Ecl. 9:11TNM). Jech oxal, xuʼ van oy kʼusi tsots jnuptantik kʼalal muʼyuk malabil kuʼuntike. Li Jesuse laj yalbe skʼoplal ti oy 18 ta voʼ chamik ta skoj ti lajik ta netʼel ta toyol kʼelob osile. Pe laj yalbe smelolal ti maʼuk ta skoj ti jech la skʼan li Diose (Luk. 13:1-5). Jaʼ yuʼun, mu xuʼ xkaltik ti baʼyel tsnop Jeova buchʼu chkuxi o buchʼu cham kʼalal oy kʼusi tsots chkʼot ta pasele.

Li yoxibal srasonale jaʼ ti ta jujuntal skʼan xkakʼtik ta ilel mi tukʼ chkakʼ jbatik ta stojolal li Jeovae. Li Satanase laj yal ti chijtunutik ta stojolal Jeova ta skoj ti oy kʼusi chakʼbutike. Jech xtok, laj yal ti muʼyuk la tukʼ chkakʼ jbatik ta stojolal Jeova mi la  jnuptantik prevaetike (Job 1:9-11; 2:4; Apok 12:10). Ti tspojutikuk Jeova ta junantik preva kʼalal mu xkuch kuʼuntik chile, ¿mi mu tauk xkakʼtik ta aʼiel ti jaʼ noʼox chijtun ta stojolal Jeova ta skoj ti chchabiutike, jech kʼuchaʼal laj yal li Satanase?

Li xchanibal srasonale jaʼ ti mu skʼan snaʼ skotol li kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakale. Pe ti skʼanuk yoʼontone spas yuʼun (Is. 46:10). Li Vivliae chchanubtasvan ti mu persauk chaʼi xojtikin skotol kʼusi chkʼot ta pasel ta jelavel li Jeovae (Gén. 18:20, 21; 22:12Ch). ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun li stuke skʼanojutik tajek xchiʼuk tukʼ kʼusi tspas, jaʼ yuʼun oy ta yoʼonton ti akʼo jnop jtuktik li kʼusi ta jkʼantike (Deut. 32:4; 2 Kor. 3:17).

Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi smelolal li kʼusi laj yal Pablo liʼe: «Li Diose, muʼyuk chakʼ ti akʼo xavichʼik akʼel ta preva mi mu stsʼik avuʼunike»? Kʼalal jech laj yal taje jaʼ yakal chalbe skʼoplal ti kʼu yelan tskoltautik Jeova kʼalal yakal chkil jvokoltike, maʼuk li kʼusi tspas kʼalal muʼyuk to kiloj jvokoltike. * Mi ta jpat koʼontontik ta stojolale, tskoltautik sventa xkuch kuʼuntik li kʼusi ta jnuptantike (Sal. 55:22). Jkʼelbetik batel skʼoplal chib srasonal kʼu yuʼun laj yal Pablo ti muʼyuk chakʼ Jeova ti akʼo xkichʼtik akʼel ta preva mi mu stsʼik kuʼuntike.

Li baʼyel srasonal ti kʼu yuʼun jech laj yal li Pabloe, jaʼ ti ‹muʼyuk yan akʼel ta preva chkiltike, jaʼ noʼox jech ta jnuptantik kʼuchaʼal tsnuptanik li yantike›. Taje jaʼ skʼan xal ti skotol li vokolil ta jnuptantik avie stalel to-o ta skoj ti jaʼ sventainoj balumil li Satanase. Jkotoltik ta onoʼox xkiltik jtosuk vokolil. Pe mi ta jpat koʼontontik ta stojolal Jeovae chkuch kuʼuntik xchiʼuk tukʼ chkakʼ jbatik ta stojolal (1 Ped. 5:8, 9). Kʼalal skʼan toʼox xal Pablo li kʼusi ta jtatik ta 1 Korintios 10:13, jaʼ baʼyel laj yalbe skʼoplal junantik vokoliletik la snuptan li j-israeletik kʼalal te toʼox oyik ta taki xokol balumile (1 Kor. 10:6-11). Li j-israeletik ti la spat yoʼontonik ta stojolal Jeovae tsal yuʼunik li vokolil la snuptanike. Pe li buchʼutik muʼyuk tukʼ laj yakʼ sbaike, la spʼajbeik li smantaltake xchiʼuk muʼyuk tukʼ laj yakʼ sbaik.

Li xchibal srasonal ti kʼu yuʼun jech laj yal li Pabloe, jaʼ ta skoj ti «tukʼ li Diose». ¿Kʼusi smelolal taje? Mi ta jnopbetik skʼoplal kʼu yelan skoltaoj talel yajtuneltak li Jeovae chkakʼtik venta ti tskoltautik mi jkʼanojtike xchiʼuk mi ta jchʼunbetik li smantaltake (Deut. 7:9). Jech xtok, persa chkʼot ta pasel skotol li kʼusi chal Jeovae (Jos. 23:14). Jaʼ yuʼun, oy chaʼtos ti kʼusi jpʼel skʼoplale. Baʼyel, li Jeovae mu xakʼ tsatsubuk jvokoltik mi mu stsʼik kuʼuntike. Xchibal, jaʼ ti ‹chakʼ kiltik kʼuxi xuʼ xijkolutik lokʼele›.

«Tspat koʼontontik ta skotol prevaetik ta [jnuptantik]» li Jeovae.

Mi ta jpat koʼontontik ta stojolal li Jeovae, ¿kʼuxi chakʼ kiltik ti kʼuxi xuʼ xijkolutik lokʼel li ta jvokoltike? Melel onoʼox ti mu vokoluk chaʼi mi slokʼes li jvokoltike. Pe xi laj li Pabloe: «Chakʼ avilik xtok kʼuxi xuʼ xakolik sventa xuʼ xkuch avuʼunik». Taje chakʼ jchantik ti nopoltik noʼox chakʼ kipaltik Jeova yoʼ tukʼuk-o xkakʼ jbatik ta stojolale. Ep kʼutik yelan ti chakʼ kipaltike. Jkʼeltik avil junantik.

  • Li Jeovae «tspat koʼontontik ta skotol [li] prevaetik ta jnuptantike», jaʼ xkaltik ta kʼusiuk vokolil (2 Kor. 1:3, 4). Li stuke xuʼ chakʼ ti junuk noʼox koʼontontike xchiʼuk ti mu masuk jvul koʼontontike. Sventa jech spas taje jaʼ tstunes li Vivliae, li xchʼul espiritue xchiʼuk «li tukʼil [...] mosoile» (Mat. 24:45; Juan 14:16; Rom. 15:4).

  • Tskoltautik ta xchʼul espiritu (Juan 14:26). Kʼalal oy kʼusi ta jnuptantike jaʼ tskoltautik sventa xvul ta joltik junuk loʼil o beiltaseletik ta Vivlia li xchʼul espiritu Diose. Taje jaʼ sventa lekuk kʼusi xkʼot ta nopel kuʼuntik.

  • Xuʼ skoltautik ta stojolal li yaj-anjeltake (Evr. 1:14).

  • Xuʼ skoltautik ta stojolal li ermanoetike. Yuʼun tspat tajek koʼontontik li kʼusitik tspasik ta jtojolaltike xchiʼuk li kʼusi chalbutike (Kol. 4:11).

Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi chakʼ jchantik li kʼusi chal 1 Korintios 10:13? Jaʼ ti maʼuk tstʼuj kʼusi vokolil ta jnuptantik li Jeovae. Jech xtok, la jchantik ti chkuch kuʼuntik kʼusiuk vokolil ta jnuptantik mi ta jpat koʼontontik ta stojolal li Jeovae. Yuʼun persa chakʼ kiltik kʼuxi xuʼ xijkolutik lokʼel sventa jechuk-o tukʼ koʼontontik ta stojolal.

^ par. 2 Li jpʼel kʼop ta griego ti «preva» xi li ta 1 Korintios 10:13 xi skʼan xal xtoke, «vokolil» o «kʼusi tsots ta jnuptantik».