LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Fevrero ta 2017

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 3 kʼalal ta 30 yuʼun avril ta 2017.

Persa chkʼot ta pasel li kʼusi oy ta yoʼonton Jeovae

¿Kʼusi tskʼan Dios ta sventa li Balumile xchiʼuk ta sventa li krixchanoetike? ¿Kʼusi kʼot ta pasel? ¿Kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal ti laj yakʼ xkuxlejal Jesus yoʼ xkʼot ta pasel taje?

Li pojelale: ja jun tukil matanal ti yakoj li Totile

Li pojelale jaʼ chakʼ ti oyuk kʼupil sba bendisionetike, jech xtok te tsakal skʼoplal skotol li buchʼutik te oyik ta vinajel xchiʼuk li buchʼutik liʼ oyik ta Balumile.

SLOʼIL XKUXLEJAL

Ep kʼutik yelan yakʼojbunkutik ta ilel slekil yutsil yoʼonton li Diose

Li Douglas xchiʼuk li Mari Gueste laj yilik kʼu yelan akʼbatik bendision yuʼun Jeova kʼalal jaʼo chtunik ta prekursor ta Canadae, kʼalal jaʼo misioneroetik ta Brasil xchiʼuk ta Portugale.

Jaʼ tsbeiltas steklumal li Jeovae

Li ta voʼnee yakʼojbe ti xchabibat steklumal yuʼun jlom viniketik li Diose. ¿Kʼuxi jnaʼojtik ti jaʼ koltaatik yuʼun li Diose?

¿Buchʼu tsbeiltas li steklumal Dios avie?

Li Jesuse laj yalbe yajchankʼoptak ti muʼyuk bu chikta komel kʼalal to ta slajeb skotol li kʼusitik oy ta balumile. ¿Kʼuxi tsbeiltas steklumal Dios li avie?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Xi laj yal li jtakbol Pabloe: «Li Diose, muʼyuk chakʼ ti akʼo xavichʼik akʼel ta preva mi mu stsʼik avuʼunike». Li kʼusi laj yal taje, ¿mi jaʼ skʼan xal ti baʼyel tskʼel Jeova bu to kʼalal xkuch kuʼuntik yoʼ skʼel kʼusi prevail xuʼ jnuptantike?

K'USITIK K'OT TA PASEL TA VO'NE

«Muʼyuk junuk be ti toj echʼ noʼox nate o ti tsots ta xanele»

Li ta slikebaltik siglo 20 oy jlom prekursoretik xmuyubajik noʼox laj yalik batel li lekil aʼyejetik ta sventa li Ajvalilal yuʼun Dios li ta yutil Australia.