Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole (sventa chichʼ chanel)  |  Enero ta 2018

Jmoj oyutik yuʼun li Snaʼobil slajel Kristoe

Jmoj oyutik yuʼun li Snaʼobil slajel Kristoe

«Toj lec, toj jun yutsil cʼalal lec coʼol coʼntontic [o jmoj oyutik] ti cutsʼ calal jbatique» (SAL. 133:1).

KʼEJOJ: sjj 18; 30

1, 2. 1) ¿Kʼusi tsobajel chichʼ pasel ta 2018 ti tstsob epal krixchanoetike? 2) ¿Kʼu yuʼun ti jaʼ jun tsobajel ti toj tsots skʼoplale? (Kʼelo li lokʼol ta slikebale).

LI TA 31 yuʼun marso ta 2018 kʼalal chʼayem xa ox batel li kʼakʼale, ta smiyonal xa noʼox stestigotak Jeova xchiʼuk li krixchanoetik ti yakal chchanik li Vivliae, chlik stsob sbaik sventa li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltike. Li Snaʼobil slajel Kristoe kʼajomal jkoj ta jabil ch-echʼ. Akʼo mi jech, toj labal sba kʼusi chkʼot ta pasel yuʼun li jun tsobajel taje, yuʼun tstsob epal krixchanoetik ti mi jaʼuk xkoʼolaj ta yan tsobajeletike.

2 Li Jeova xchiʼuk Jesuse batsʼi xkuxet tajek yoʼontonik kʼalal chilik ti ta spʼejel balumil chichʼ pasel li jun tsobajel ti toj tsots skʼoplale xchiʼuk ti ta smiyonal xa noʼox krixchanoetik chbatike. Li Vivliae yaloj xa onoʼox ti «oy epal krixchanoetik ti muʼyuk buchʼu xchap yuʼune, likemik tal ta skotol lumetik, nitilulaletik, jteklumetik, ta jeltos kʼopetik» ti xi ch-avanike: «Jaʼ chakʼ kolebal li Jdiostike, jaʼ li buchʼu te chotol ta chotlebal sventa ajvalilale, xchiʼuk chakʼ ek li Chʼiom Chije» (Apok. 7:9, 10). Toj kʼupil sba ta kʼelel kʼalal oy epal krixchanoetik ti chichʼik-o ta mukʼ  Jeova xchiʼuk Jesus kʼalal ch-echʼ yuʼunik jujun jabil li Snaʼobil slajel Kristoe.

3. ¿Kʼusi sjakʼobiltak ta jkʼelbetik batel skʼoplal li ta xchanobil liʼe?

3 Li ta xchanobil liʼe ta jkʼelbetik batel skʼoplal chanib sjakʼobil. Baʼyel, ¿kʼuxi xuʼ jchapan jbatik sventa jtabetik sbalil li Snaʼobil slajel Kristoe? Xchibal, ¿kʼuxi tskoltautik li Snaʼobil slajel Kristo sventa jmojuk noʼox tsobolutike? Yoxibal, ¿kʼusi skʼan jpastik sventa jechuk-o jmoj tsobolutik? Xchiʼuk xchanibal, ¿mi chkʼot van yorail ti muʼyuk xa ta jpastik li Snaʼobil slajel Kristoe? Mi jaʼ jeche, ¿kʼusi ora chkʼot ta pasel?

¿KʼUXI XUʼ JCHAPAN JBATIK SVENTA JTABETIK SBALIL LI SNAʼOBIL SLAJEL KRISTOE?

4. ¿Kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal ti xkakʼtik persa xijbat li ta Snaʼobil slajel Kristoe?

4 ¿Kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal ti xijbat li ta Snaʼobil slajel Kristoe? Yuʼun li ta tsobajeletike jaʼ te chkichʼtik ta mukʼ li Jeovae. Li Jeova xchiʼuk Jesuse xkoʼolaj ti tstsakbeik ta vun sbi li buchʼutik chakʼik persa chbatik li ta tsobajel ti toj echʼ xa noʼox tsots skʼoplale. Jech oxal, kakʼbetik yilik ti oy ta koʼontontik chijbat li ta tsobajel taje, jaʼ to mi yuʼun batsʼi mu xuʼ kuʼuntik ta skoj ti toj tsots iputike o ti oy kʼusi yan la jnuptantike. Kʼalal tsots tajek skʼoplal chkiltik li jtsobajeltike, jaʼ jech chkakʼbetik yil Jeova ti oy ta koʼontontik ti akʼo stsak jbitik li ta ‹svun ti mu xchʼay ta oʼontonale›. Li livro taje ojtikinbil xtok kʼuchaʼal li «slivroal kuxlejale», yuʼun li Jeovae jaʼ te xcholojbe sbi li buchʼutik oy ta yoʼonton chakʼbe li kuxlejal ta sbatel osile (Mal. 3:16; Apok. 20:15).

5. Kʼalal junchib xa ox kʼakʼal skʼan li Snaʼobil slajel Kristoe, ¿kʼuxi xuʼ jkʼeltik mi lek oy li xchʼunel koʼontontike?

5 Kʼalal skʼan toʼox junchibuk kʼakʼal li Snaʼobil slajel Kristoe, xuʼ me jchʼakbetik yorail ta spasel orasion xchiʼuk jnopbetik lek skʼoplal ti kʼu yelan xkil jbatik xchiʼuk li Jeovae (kʼelo 2 Korintios 13:5). ¿Kʼuxi ta pasel taje? Li jtakbol Pabloe laj yal ti skʼan jkʼeltik mi lek oy li xchʼunel koʼontontike. Jech oxal, xuʼ xi jakʼbe jbatike: «Li organisasion liʼe, ¿mi jchʼunoj ta melel ti jaʼ stʼujoj Jeova sventa xkʼot ta pasel li kʼusi tskʼan yoʼontone? ¿Mi chkakʼ ti bu kʼalal xuʼ kuʼun sventa jchol mantal xchiʼuk ti xichanubtasvan ta sventa li lekil aʼyeje? ¿Mi chkakʼ ta ilel ti yuʼun jchʼunoj ti kuxulutik xa ta slajebal kʼakʼale xchiʼuk ti jutuk xa tajek skʼan xichʼ lajesel li sbalumil Satanase? ¿Mi jpatoj-o koʼonton ta stojolal Jeova xchiʼuk Jesus jech kʼuchaʼal kʼalal laj kakʼ jba ta stojolale?» (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Evr. 3:14). Mi la jnopbetik skʼoplal li sjakʼobiltak liʼe, xuʼ skoltautik sventa ‹jechuk-o jkʼel jbatik ti buchʼuutik ta melele›.

6. 1) ¿Kʼuxi noʼox xuʼ jtatik li kuxlejal sbatel osile? 2) ¿Kʼuxi chchapan sba jujun jabil jun mol ta tsobobbail ta sventa li Snaʼobil slajel Kristoe? 3) ¿Kʼuxi xuʼ jchanbetik li ermanoe?

6 ¿Kʼusi yan xuʼ skoltautik yoʼ jchapan jbatik li ta Snaʼobil slajel Kristoe? Jaʼ ti jchantik li vunetik ti jaʼ chalbe skʼoplal ti kʼu to yepal sbalil li tsobajel taje xchiʼuk ti jnopbetik skʼoplale (kʼelo Juan 3:16; 17:3). Mi laj kojtikintik lek li Jeova xchiʼuk mi laj kakʼ xchʼunel koʼontontik ta stojolal li jun noʼox Xnichʼone, jaʼ noʼox me jech xuʼ jtatik li kuxlejal sbatel osile. Jech oxal, kʼalal chijchanunaj ta jtuktike xuʼ jchanbetik skʼoplal mantaletik ti jaʼ tsnopajesutik mas ta stojolale; mi jech la jpastike, lek me chapalutik li ta Snaʼobil slajel Kristoe. Kalbetik skʼoplal kʼusi nopem xaʼi spasel jun ermano ti jal xa tunem talel ta mol ta tsobobbaile. Xi chale: «Oy xa sjayibaluk jabil ti jtsoboj talel li revista Li Jkʼel osil ta toyol ti jaʼ chalbe skʼoplal li Snaʼobil slajel Kristoe xchiʼuk li kʼanelal yakʼojbutik ta ilel Jeova xchiʼuk Jesuse. Kʼalal jun chib xa ox xemana skʼan li Snaʼobil slajel Kristoe, nopem xkaʼi ta jchaʼchan jujun jabil li revistaetik taje xchiʼuk ta jnopbe skʼoplal ti toj ep sbalil li tsobajele. Nopem onoʼox xkaʼi ti ta jkʼej jlik chaʼlik achʼ revista yoʼ bu jtsoboj li yantike. Kʼalal jech ta jpas taje xchiʼuk kʼalal ta jkʼel li Vivlia sventa li Snaʼobil slajel Kristoe, te chkakʼ venta ti oy kʼusitik yan chlik jchan jujun jabile. Toj lek ti jech jpasoj tale, yuʼun mas xa jkʼanoj chkaʼi li Jeova xchiʼuk Jesuse». Li voʼotik eke xuʼ me skoltautik mi jech la jpastike, yuʼun xuʼ mas xa ep sbalil xkiltik  xchiʼuk ti jkʼantik mas li Jeova xchiʼuk Jesuse. Taje jaʼ chakʼ ti jtabetikuk sbalil li Snaʼobil slajel Kristoe.

JMOJ NOʼOX OYUTIK YUʼUN LI SNAʼOBIL SLAJEL KRISTOE

7. 1) ¿Kʼusi la skʼan ta s-orasion Jesus kʼalal la spasik li sba velta Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltike? 2) ¿Kʼuxi jnaʼojtik ti stakʼoj xa Jeova li kʼusi la skʼan Jesuse?

7 Kʼalal la spasik ta sba velta li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltik li Jesus xchiʼuk li yajchankʼoptake, li Jesuse oy kʼusi la skʼan ta jun orasion ti stuk noʼox jeche; jaʼ ti akʼo skʼupinik ti jmojuk noʼox oyikuk li yajchankʼoptak jech kʼuchaʼal jmoj oyik xchiʼuk li Stote (kʼelo Juan 17:20, 21). Jamal xvinaj ti stakʼoj xa Jeova li s-orasion skʼanbil Nichʼone. ¿Kʼuxi jnaʼojtik ti jaʼ jeche? Yuʼun kʼalal ch-echʼ jujukoj li Snaʼobil slajel Kristoe ta smiyonal xa noʼox krixchanoetik tstsob sbaik ti jelajtik stsʼunbalike xchiʼuk ti jelajtik slumalike, taje jaʼ svinajeb ti jmoj noʼox tsobolutike, ti jchʼunojtik ti ay yakʼ xkuxlejal li Jesuse xchiʼuk ti mu xkoʼolaj ta kʼusuk noʼox tsobajele. Yuʼun li ta junantik lumetike mu masuk jech xkiltik ti jmoj tstsob sbaik li buchʼutik yan-o stsʼunbalik o slumalike, yuʼun solel tskontrain sbaik. Pe li Jeova xchiʼuk Jesuse toj kʼupil sba chilik kʼalal tstsob sbaik krixchanoetik ti jeltos slumalike.

8. Li Jeovae, ¿kʼusi laj yalbe Ezequiel ta sventa li jun oʼontonale?

8 Kʼalal jmoj noʼox tsobolutik li yajtunelutik Jeovae mu toj labaluk sba chkiltik. Yuʼun li Jeovae yalojbe xa onoʼox j-alkʼop Ezequiel ta sventa li jun oʼontonal taje. Laj yalbe skʼoplal chaʼtel teʼ, li jtel teʼ sventa «Judá» xchiʼuk li jtel teʼ sventa ‹Josee› ta la slot sbaik, vaʼun jun xa noʼox la chkʼotik (kʼelo Ezequiel 37:15-17). Li revista Li Jkʼel osil ta toyol ta julio 2016 yoʼ bu chal: «Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike», xi la xchapbe smelolale: «Li Ezequiele oy kʼusi albat yuʼun Jeova ti tspat oʼontonale: laj yal ti tspas ta jun li jteklum Israel kʼalal mi kolik lokʼel li ta mosoinel sventa sutik yan velta li ta Albil Balumile. Li albil kʼop xtoke chal ti jmoj la tsobolik li steklumal Dios ta slajebal kʼakʼale».

9. ¿Kʼuxi chkiltik chkʼot ta pasel jujun jabil li albil kʼop ta Ezequiele?

9 Li Jeovae lik xchaʼtsob ta 1919 li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele xchiʼuk ta kʼunkʼun la xchaʼchapan, taje xkoʼolajik kʼuchaʼal li jtel teʼ sventa ‹Judae›. Ta mas jelavele ta kʼunkʼun lik talikuk li buchʼutik smalaoj chkuxiik ta balumil ti xkoʼolajik kʼuchaʼal li jtel teʼ sventa ‹Josee›. Jech kʼu chaʼal laj kaltik li echʼ parafoe, li Jeovae laj yal ti tslot li chaʼtel teʼe xchiʼuk ti chkʼot ta jtel teʼ li ta yok skʼob Jeovae (Ezeq. 37:19). Laj yakʼ ti akʼo ‹jtsop noʼox xkʼotik› li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel xchiʼuk li ‹yan chijetike› (Juan 10:16; Zac. 8:23). Li avie jmoj tsobol chijtun ta stojolal li Ajvalil Jesukristo ti ‹kajtunel David› xi la sbiiltas Jeova li ta albil kʼop ta Ezequiele (Ezeq. 37:24, 25). Jujun jabil kʼalal ch-echʼ li Snaʼobil slajel Kristoe jaʼo te chkiltik chkʼot ta pasel li kʼusi laj yal li Ezequiele, yuʼun kʼupil sba ta kʼelel ti jmoj tsobolik li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel xchiʼuk li yan chijetike. Pe, ¿kʼusi skʼan jpastik ta jujuntal sventa jechuk-o jmoj tsobolutik?

¿KʼUSI SKʼAN JPASTIK SVENTA JECHUK-O JMOJ TSOBOLUTIKE?

10. ¿Kʼuxi xuʼ jkolta jbatik sventa jechuk-o jmoj tsobolutik li ta slumal Jeovae?

10 ¿Kʼuxi xuʼ jkolta jbatik sventa jechuk-o jmoj tsobolutik li ta slumal Jeovae? Jaʼ ti bikʼituk noʼox xkakʼ jbatike. Kʼalal liʼ toʼox oy ta balumil li Jesuse laj yalbe yajchankʼoptak ti skʼan bikʼit xakʼ sbaike (Mat. 23:12). Li krixchanoetik avie xtoyet tajek chaʼi sbaik, yuʼun mas tsots skʼoplal chaʼi sbaik kʼuchaʼal li yantike. Pe mi bikʼit chkakʼ jbatike jaʼ me tskoltautik sventa jtsaktik ta mukʼ li buchʼutik tsbeiltasik li tsobobbaile. Jech oxal, toj tsots me skʼoplal ti jnaʼtikuk xchʼunel mantale, yuʼun jaʼ noʼox jech xuʼ jmoj tsobolutik-o. Li Jeovae kontra chil «li buchʼu xtoyet xa chaʼi sbaike, pe chakʼbe slekil yutsil oʼontonal li buchʼutik bikʼit chakʼ sbaike», jech oxal, xuʼ jchʼuntik ta melel ti xkuxet tajek yoʼonton kuʼuntik kʼalal bikʼit chkakʼ jbatike (1 Ped. 5:5).

11. ¿Kʼuxi tskoltautik sventa jmojuk noʼox oyutik kʼalal ta jnopbetik skʼoplal kʼusi smelolal li pan xchiʼuk vinoe?

 11 ¿Kʼusi jaʼ li xchaʼtosal ti xuʼ skoltautik sventa jmojuk-o tsobolutike? Jaʼ mi ta jnopbetik lek skʼoplal kʼusi smelolal li pan xchiʼuk vino chichʼ tunesel ta Snaʼobil slajel Kristoe. Skʼan jaʼo jech jpastik kʼalal jun xa ox akʼobal skʼan li tsobajel ti toj tsots skʼoplale, pe mas to skʼan jnoptik li ta mero yoraile (1 Kor. 11:23-25). ¿Kʼusi smelolal li pan ti chʼabal yichʼoj svolesobil xchʼute? Jaʼ li sbekʼtal stakopal Jesus ti muʼyuk xchopolile xchiʼuk ti laj yakʼ kʼuchaʼal matanale. ¿Kʼusi smelolal li vinoe? Jaʼ li xchʼichʼel Jesus ti ay smal ta jtojolaltike. Pe mu baluk noʼox ti xkaʼibetik smelolal taje. Yuʼun li matanal laj yakʼ Jesuse, jaʼo te vinaj li chaʼtos kʼanelal ti mas tsots skʼoplale: jaʼ li kʼanelal laj yakʼbutik ta ilel Jeova kʼalal la stakbutik tal li Xnichʼone xchiʼuk li kʼanelal laj yakʼ ta ilel Jesus ti jpʼel ta yoʼonton laj yakʼ xkuxlejal ta jtojolaltike. Mi la jnoptik ti kʼu to yepal skʼanojutik li Jeova xchiʼuk Jesuse, jaʼ ch-ayan-o ta koʼontontik sventa jkʼantik ek. Ti kʼu yepal jkʼanojtik li kermanotik xchiʼuk li Jeovae xkoʼolaj ta jpʼej chʼojon ti xchukojutik lek sventa jmojuk-o oyutike.

Kʼalal chkakʼtik ta perton li kermanotike, jaʼ me tskoltautik sventa junuk noʼox koʼontontik. (Kʼelo parafo 12, 13).

12. Li loʼil laj yal Jesus ta sventa li jun ajvalil xchiʼuk li smosotake, ¿kʼuxi chakʼ kiltik ti tskʼan Jeova ti akʼo xkakʼtik ta perton li kermanotaktike?

12 ¿Kʼusi jaʼ li yoxtosal ti xuʼ skoltautik sventa jmojuk-o tsobolutike? Jaʼ mi ta yutsil koʼontontik chkakʼtik pertone. Mi chkakʼtik ta perton li buchʼutik tsaʼ smul ta jtojolaltike, jaʼ me jech chkakʼbetik yil Jeova ti ep sbalil chkiltik ti xuʼ spasutik ta perton koliyal ti laj yakʼ xkuxlejal ta jtojolaltik li Xnichʼone. Sventa xkakʼtik venta ti tsots skʼoplal ti xkakʼtik pertone, jnopbetik skʼoplal li loʼil laj yal Jesus ta sventa li jun ajvalil xchiʼuk li smosotake. Avokoluk kʼelo Mateo 18:23 kʼalal ta 34 xchiʼuk xiuk xajakʼbe abae: «¿Mi tstij koʼonton sventa jechuk jpas kʼuchaʼal li loʼil laj yal Jesuse? ¿Mi oy smalael kuʼun ta stojolal li ermanoetike xchiʼuk mi jnaʼ xi-och ta rason? ¿Mi chkakʼ ta perton li buchʼu oy kʼusi chopol tspasbune?». Bakʼintike toj tsotsik li kʼusitik chkichʼtik pasbele. Ta skoj ti jkuchojtik li mulile, vokol tajek chkaʼitik yakʼel perton bateltik. Pe li Jesuse chakʼ kiltik li kʼusi smalaoj Jeova akʼo jpastike (kʼelo Mateo 18:35). Jamal xvinaj ti muʼyuk chakʼutik ta perton Jeova mi muʼyuk chkakʼtik ta perton li kermanotaktik kʼalal oy srasonal ti jechuk  jpastike. Jaʼ yuʼun, lek me ti jnopbetik skʼoplal taje. Mi la jchʼuntik li kʼusi laj yal Jesuse xchiʼuk mi chkakʼtik ta perton li ermanoetike, jaʼ me chkoltavan sventa jmojuk noʼox oy li tsobobbaile.

13. Kʼalal jun noʼox koʼontontik xchiʼuk li ermanoetike, ¿kʼuxi tskoltautik sventa jmojuk oyutik?

13 Kʼalal chkakʼtik ta perton li kermanotaktike, jaʼ me tskoltautik sventa junuk noʼox koʼontontik xchiʼukik. Teuk ta joltik li kʼusi laj yal jtakbol Pablo liʼe: «Akʼbeik me yipal ta sjunul avoʼontonik sventa jmojuk oyoxuk ta skoj li chʼul espiritue» (Efes. 4:3). Jech oxal, li ta yuilal Snaʼobil slajel Kristoe jnoptik lek kʼu yelan xuʼ xkichʼtik ta mukʼ li yantike, mas to jech skʼan jpastik li ta yakʼobalil tsobajel taje. Xuʼ xi jakʼbe jbatike: «¿Mi xvinaj lek ta jtalelal ti mu jnaʼ jnakʼ li skʼakʼal koʼontone? ¿Mi chakʼik venta yantik ti oy ta koʼonton li jun oʼontonale?». Toj tsots skʼoplal li sjakʼobiltak liʼe, jech oxal, kakʼtik persa snopbel skʼoplal li u liʼe.

14. ¿Kʼuxi chkakʼtik ta ilel kʼanelal kʼalal ta jtsʼikbe jbatik ta jujuntal li jpaltailtike?

14 ¿Kʼusi jaʼ li xchantosal ti xuʼ skoltautik sventa jmojuk-o tsobolutike? Jaʼ ti jchanbetik stalelal Jeova ti toj lek snaʼ xkʼanvane (1 Juan 4:8). Mu me xiuk jnoptike: «Skʼan onoʼox jtsʼikbe spaltail li ermanoetike, pe mu persauk ti lek tajek xkil jba xchiʼuke». ¿Kʼu yuʼun chopol mi jech la jnoptike? Yuʼun mu snupin-o li kʼusi laj yal jtakbol Pablo liʼe: «Tsʼikbo me abaik ta jujuntal ta skoj ti akʼanoj abaike» (Efes. 4:2). Kʼuchaʼal chkakʼtik ventae, li jtakbole laj yal ti maʼuk noʼox skʼan jtsʼikbe jbatik li jpaltailtike, yuʼun skʼan jechuk jpastik ta skoj ti ‹jkʼanoj jbatike›. ¿Mi mu jechuk xanaʼ ti jelajtik smelolal taje? Li Jeovae stsoboj tal epal krixchanoetik ti jelel slumalik li ta jujun tsobobbaile (Juan 6:44). Li Jdiostike oy lek srasonal chil sventa skʼanutik. Jech oxal, ¿kʼuxi xa noʼox ta jnoptik ti mu sta-o ti jkʼan li kermanotaktike? Jkʼantik me skotol li kermanotike, yuʼun li Jeovae jaʼ jech tskʼan ti akʼo jpastike (1 Juan 4:20, 21).

¿MI CHKʼOT VAN YORAIL TI MUʼYUK XA TA JPASTIK LI SNAʼOBIL SLAJEL KRISTOE?

15. ¿Kʼuxi jnaʼojtik ti chkʼot yorail ti muʼyuk xa ta jpastik-o li Snaʼobil slajel Kristoe?

15 Chkʼot yorail ti muʼyuk xa ta jpastik-o li Snaʼobil slajel Kristoe. ¿Kʼuxi jnaʼojtik taje? Yuʼun li Pabloe laj yal ti kʼalal tspasik jujun jabil Snaʼobil slajel Kristo li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele, skʼan ti jechuk-o spasik «li slajel Kajvaltik jaʼ to mi vule» (1 Kor. 11:26). Kʼalal laj yalbe skʼoplal Jesus li albil kʼop ta sventa li slajeb kʼusitik chopole, jaʼo te laj yal xtok ti kʼusi ora chtale. Kʼalal jutuk xa skʼan xtal li mukʼta tsatsal vokolile xi laj yalbe skʼoplale: «Chvinaj ta vinajel li senyail Xnichʼon krixchanoe, jech oxal tsmaj stiʼ yoʼontonik ta skoj at-oʼonton li jujuvokʼ nitilulal ta balumile, te une ta xilik chtal ta ba tok ta vinajel xchiʼuk sjuʼel xchiʼuk smukʼulal li Xnichʼon krixchanoe. Vaʼun tstak tal li yaj-anjeltake xchiʼuk tsots chnik li jun okʼes sventa tstsobik li buchʼutik tʼujbil yuʼun ti oyik ta xchanjotal xchikin balumile, ti chlik ta jot stiʼil vinajel kʼalal to ta jot stiʼil vinajele» (Mat. 24:29-31). Kʼalal mi laj xa ox yikʼ batel ta vinajel Jesus skotol «li buchʼutik tʼujbil yuʼun» ti liʼ to kuxulik ta balumile, jaʼ me skʼan xal ti laj xa stsob skotol li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele. ¿Kʼusi ora chkʼot ta pasel taje? Jaʼo kʼalal likem xa ox li mukʼta tsatsal vokolile, jaʼ xkaltik kʼalal skʼan to xlik li Armajedone. Li ta Armajedone jaʼ tspasik kʼop li Jesus xchiʼuk li 144 mil sventa tslajesbeik skʼoplal li ajvaliletik ta balumile (Apok. 17:12-14). Jaʼ yuʼun, jaʼ me slajeb velta ta jpastik Snaʼobil slajel Kristo kʼalal mi laj yichʼik ikʼel batel ta vinajel li buchʼutik tʼujbilike.

16. ¿Kʼu yuʼun oy ta avoʼonton ti mu kʼusi smakot li ta Snaʼobil slajel Kristoe?

16 Mu me kʼusi smakot jsetʼuk li ta 31 yuʼun marso ta 2018 ti jaʼ li Snaʼobil slajel Kristoe. Jkʼanbetik Jeova ti akʼo skoltautik sventa jmojuk-o tsobolutik li ta slumale (kʼelo Salmo 133:1). Teuk me ta joltik ti chkʼot yorail ti muʼyuk xa ta jpastik-o li Snaʼobil slajel Kristoe. Jaʼ yuʼun, kʼalal ch-echʼ jujukoj li Snaʼobil slajel Kristoe, vinajuk ta jtalelaltik ti lek chkiltik ti jmoj noʼox tsobolutik yuʼune.