Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole (sventa chichʼ chanel)  |  Disiembre ta 2017

Saʼobil sloʼilal Li jkʼel osil ta toyole ta 2017

Saʼobil sloʼilal Li jkʼel osil ta toyole ta 2017

Chichʼ alel kʼusi fechail lokʼ li revista ti yichʼoj li mantale.

EP KʼUSITIK

 • «Acʼo ichʼatan ta mucʼ ec li voʼote yuʼun toj lec li cʼusi tal apase» (Abigail), jun.

 • Biil ta Vivlia ti te tsakal la staik ta voʼneal pʼine, mar.

 • Chanvoʼ jkajlejetik ta kaʼ chal Apokalipsis, num. 3

 • Jun kʼupil sba ants (Sara), num. 3

 • Kʼalal oy buchʼu ip kuʼuntik ti mu xa x-echʼ yuʼune, num. 4

 • Kolik ta mosoinel, num. 2

 • ¿Kʼusi chal Vivlia ta sventa li kuxlejal xchiʼuk lajelale?, num. 4

 • ¿Kʼusi jaʼ li Armajedone?, num. 6

 • ¿Kʼusi li matanal mas lek akʼbilutike?, num. 6

 • ¿Kʼusi nopem xaʼi spasel judaetik ti chopol tajek laj yil li Jesuse?, okt.

 • Kʼuxi la skolta yermanotak li Gayoe, mayo

 • ¿Kʼuxi tstsan skʼokʼik li krixchanoetik ta voʼne kʼalal oy bu nom chbatike?, ene.

 • Laj yakʼ venta ti lek ilat yuʼun li Diose (Enok), num. 1

 • Li Diose «Prinsesa» laj yakʼbe sbiin (Sara), num. 5

 • Li Jose ta Arimateae, okt.

 • Li kʼusi ta jvul-o koʼontontike, num. 4

 • Li letra ta evreo ti mas bikʼit ta skotole, num. 4

 • Li Pabloe laj yal ti jaʼuk to ta mas tsʼakal xlokʼik batele (Ech 27), num. 5

 • Li vokolile, num. 1

 • ¿Mi «j-elekʼetik» li buchʼutik chchonik chonbolometik li ta temploe?, jun.

 • ¿Mi chkʼot van skʼakʼalil ti jun xa noʼox koʼontontik chijkuxie?, num. 5

 • ¿Mi kuxulutik «ta slajebal xa [kʼakʼal]»?, num. 2

 • ¿Mi melel o jecheʼ loʼil noʼox li paraiso ta balumile?, num. 4

 • ¿Mi oy ta melel li anjeletike?, num. 5

 • ¿Mi oy van buchʼu tukʼ chchapanvan bakʼin liʼ ta Balumile?, num. 3

 • Mu me jaʼuk jkʼelbetik li spat xokonike, jun.

JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

 • Batsʼi lek tajek xkaʼi xitajin ta beisbol (S. Hamilton), num. 3

 • ¡Mu jkʼan xicham! (Y. Quarrie), num. 1

 • Muʼyuk toʼox jchʼunoj mi oy Dios (A. Golec), num. 5

JEOVA

 • ¿Mi jaʼ ta smul Dios ti oy vokolile?, num. 1

 • ¿Mi ta van xachʼam li mukʼta matanal yuʼun Diose?, num. 2

JESUKRISTO

 • ¿Kʼu toʼox yelan ta melel li Jesuse?, num. 6

 • ¿Mi chopol ta aʼiel kʼalal la stunes jun lokʼolkʼop Jesus ta sventa li «uni neneʼ tsʼiʼetike»?, num. 5

KʼUSITIK LAJ YICHʼ CHANEL

 • Akʼo yakʼbe bendision Jeova li kʼusi anopoj chapase, jul.

 • ¿Buchʼu tsbeiltas li steklumal Dios avie?, fev.

 • Chakʼ «espada» li kʼusi melel ta Vivliae, okt.

 • Chankot kareta xchiʼuk jun korona ti jaʼ chchabiutike, okt.

 • «Cʼotuc ta pasel avuʼun li cʼusi chavale», avr.

 • Jaʼ jpʼijubtasobiltik li kʼusi la spasik ta voʼnee, mar.

 • Jaʼ tsbeiltas steklumal li Jeovae, fev.

 • Jchanbetik stalelal Jeova ti toj echʼ xa noʼox chkʼuxubinvane, sep.

 • Jchanbetik stukʼil xchiʼuk xkʼuxul yoʼonton li Jeovae, nov.

 • Jchantik me spajesel jbatik, sep.

 • Jkʼantik ta sjunul koʼontontik li kʼulejal ta mantale, jun.

 • Jkoltatik sventa xmuyubajikuk noʼox xtunik ta stojolal Jeova li ‹jyanlumetike›, mayo

 • «Jnaʼoj ti [chchaʼkuxie]», dis.

 • Jpʼajtik li kʼusi chal krixchanoetike, nov.

 • Jpakbetik skʼoplal li mukʼul pasmantal yuʼun Jeovae, jun.

 • Jsaʼtik li melel kʼulejale, jul.

 • Kakʼtik ta ilel ti oy xchʼunel koʼontontike xchiʼuk lekuk kʼusi xkʼot ta nopel kuʼuntik, mar.

 • Kerem tsebetik, «pasik-o me li kʼusi chata-o akolebalike», dis.

 • Kichʼtik ta mukʼ li buchʼu sta-oe, mar.

 • ¿Kʼu yelan xuʼ jkoltatik li yalab xnichʼnab ‹jyanlumetike›?, mayo

 • ¿Kʼu yuʼun skʼan xkichʼtik ta mukʼ li Jeovae?, jul.

 • ¿Kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal ti bikʼit xkakʼ jbatike?, ene.

 • «Kʼubanbo tukʼil viniketik li kʼusitik taje», ene.

 • ¿Kʼusi chakʼ jchantik li kʼusitik laj yil Sakariase?, okt.

 • ¿Kʼusitik chlaj skʼoplal kʼalal mi tal li Ajvalilal yuʼun Diose?, avr.

 • ¿Kʼuxi xuʼ jlaptik-o ta j-echʼel li achʼ talelale?, ago.

 • ¿Kʼuxi xuʼ jlokʼtik ta j-echʼel li jmol talelaltike?, ago.

 • Li Jeovae tspat koʼontontik kʼusiuk li preva ta jnuptantike, jun.

 • «Li jun oʼontonal yuʼun Dios ti toj echʼ xa noʼox leke», ago.

 • Li ‹mukʼul jchapanvanej ta spʼejel balumile› jaʼ tspas-o li kʼusi tukʼe, avr.

 • Li pojelale: jaʼ jun tukʼil matanal ti yakʼoj li Totile, fev.

 • ¿Mi jech chkiltik jech kʼuchaʼal chil Jeova li kʼusitik chkʼot ta pasele?, avr.

 • «¿Mi mas akʼanojun ti jaʼ mu sta li kʼusitik liʼe?», mayo

 • ¿Mi ta jsaʼ jnakʼobbailtik ta stojolal li Jeovae?, nov.

 • ¿Mi xuʼ van bikʼit xkakʼ jbatik kʼalal chkichʼtik akʼel ta prevae?, ene.

 • Mu me kʼusi smakutik jsetʼuk sventa jtatik li matanale, nov.

 • Mu me sikub li kʼanelal kuʼuntike, mayo

 • Mu me xchʼay ta koʼontontik ti toj tsots skʼoplal li mukʼul pasmantal yuʼun Jeovae, jun.

 • Mu ta ketikuk noʼox xkaltik ti chijkʼanvane, okt.

 • «Okʼan me achiʼukik li buchʼutik ch-okʼike», jul.

 • Oy sjuʼel li skʼop Diose, sep.

 • «Oy spatobil koʼonton ta stojolal Dios», dis.

 • Oyuk sbalil xkiltik ti ta jnop jtuktik li kʼusi ta jpastike, ene.

 • «Pato avoʼonton ta stojolal Jeova xchiʼuk paso li kʼusi leke», ene.

 • Persa chkʼot ta pasel li kʼusi oy ta yoʼonton Jeovae, fev.

 • Ta sjunuluk koʼonton xijkʼejin, nov.

 • Ta sjunuluk me koʼonton jmalatik, ago.

 • Ta sjunuluk me koʼonton tunkutik ta stojolal li Jeovae, mar.

 • Ta yutsiluk koʼonton jmuyubtatik li Jeovae, avr.

 • Te oy-o sbatel osil li skʼop Jdiostike, sep.

 • Totil meʼiletik, koltao avalab anichʼnabik yoʼ xpʼijubik ‹ta sventa li kolebale›, dis.

 • «Tsotsan me, junuc me avoʼnton abtejan», sep.

LI KʼUSITIK TSJAKʼ JKʼELVUNETIKE

 • «Li Diose, muʼyuk chakʼ ti akʼo xavichʼik akʼel ta preva mi mu stsʼik avuʼunike» (1Ko 10:13), fev.

 • Li Mateo xchiʼuk Lukase, ¿kʼu yuʼun mu xkoʼolaj li kʼusi laj yalik ta sventa li xkuxlejal Jesus kʼalal bikʼit toʼoxe?, ago.

 • ¿Mi lek van ti stunesik DIU li yajtsʼaklomtak Kristo sventa mu xa xil yalab xnichʼnabike?, dis.

 • ¿Mi persa toʼox skʼan oyuk sderecho ta ba nichʼonil li jun krixchano sventa xkʼot ta snitilul li Mesiase?, dis.

 • Muʼyuk tstunesik pistola, rifle o yan abtejebal sventa xchabi sbaik ta stojolal li yantike, jul.

SLOʼIL XKUXLEJALIK

 • Chakʼbutik bendision Jeova kʼalal ta jpastik li kʼusi tskʼanbutike (O. Matthews), okt.

 • Chkakʼ ta chanel kʼusi melel akʼo mi makal jchikin (W. Markin), mayo

 • Ep kʼutik yelan yakʼojbunkutik ta ilel slekil yutsil yoʼonton li Diose (D. Guest), fev.

 • Jaʼ jun bendision ti la jchiʼin ta abtel li ermanoetik ti tsotsik tajek ta mantale (D. Sinclair), sep.

 • Jpʼel-o ta koʼonton ti yajsoltaroun Kristoe (D. Psarras), avr.

 • Jtaojbe sbalil ti jaʼ ta jchiʼin li buchʼutik oy spʼijilike (W. Samuelson), mar.

 • Laj kikta skotol sventa jtsʼakli li Kristoe (F. Fajardo), dis.

 • Tsta bendision li buchʼu chkuch yuʼun prevaetike (P. Sivulsky), ago.

STESTIGOTAK JEOVA

 • «¿Bakʼin van ch-echʼ yan j-asambleatik?» (México), ago.

 • «Muʼyuk junuk be ti toj echʼ noʼox nate o ti tsots ta xanele» (Australia), fev.

 • «¡Tsan ta yoʼontonik li cholmantale xchiʼuk mas to la skʼanik!» (asamblea ta 1922), mayo

 • Ta jtatik bendision kʼalal oy slekil koʼontontike (matanal takʼin), nov.

 • Ta sjunul yoʼonton bat tunikuk (ermanaetik ti muʼyuk nupunemike), ene.

 • Ta sjunul yoʼonton bat tunikuk ta Turquía, jul.

 • Ta skoj noʼox slekil yoʼonton, okt.

 • Ti kʼuxi xuʼ xijnop li ta achʼ tsobobbaile, nov.

 • Ti oy noʼox smelolal li kʼusitik oy kuʼuntike jaʼ me chakʼ jmuyubajeltik, mayo

VIVLIA

 • Kʼupino skʼelel li Vivliae, num. 1

 • ¿Kʼu yuʼun oy ep Vivliaetik?, num. 6

 • Li Elias Hutter xchiʼuk li Svivliatak ti lek tajek la sjelubtase, num. 4

 • ¿Mi tsots skʼoplal ti xkaʼibetik lek smelolal li Vivliae?, num. 1

 • Yan sprevail (kuxi ta melel li Tatenaie), num. 3

XKUXLEJAL XCHIʼUK STALELAL YAJTSʼAKLOM KRISTO

 • Chabio li anopbene xchiʼuk kuchuk avuʼun li paskʼope, jul.

 • Chakʼ jmuyubajeltik kʼalal chkakʼ li kʼusi oy kuʼuntike, num. 2

 • ¿Kʼusi xuʼ xapas mi oy ta vokol ti kʼu yelan xavil abaike?, mar.

 • ¿Kʼu yelan skʼan xkiltik mi oy kʼusi chopol la jpastike?, num. 6

 • Li voʼote, ¿mi chakʼupin li saʼkʼope o mi jaʼ chakʼupin li jun oʼontonale?, jun.

 • ¿Mi mu stakʼ xnupunik li jnitvanejetik ta relijione?, num. 2

 • ¿Mi skʼan spasik skʼinal Svokʼel Ninyo li yajtsʼaklomtak Kristoe?, num. 6

 • Toj ep sbalil li kʼanelale, ago.