Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Saʼobil sloʼilal Li Jkʼel osil ta toyole ta 2016

Saʼobil sloʼilal Li Jkʼel osil ta toyole ta 2016

Chichʼ alel kʼusi fechail lokʼ li revista ti yichʼoj li mantale.

KʼUSITIK LAJ YICHʼ CHANEL

 • ¿Mi ta jtojbetik ta vokol Dios li kʼusi spasoj ta jtojolaltike?, ene.

 • Jtojtik ta vokol «li slekil yutsil yoʼonton Diose», jul.

 • ¿Mi jkʼanojtik ta melel li Skʼop Diose?, nov.

 • Jkʼantik me li Jpatvanej kuʼuntike, jun.

 • Jtabetik lek sbalil skotol li veʼlil ta mantal chakʼbutik Jeovae, mayo

 • Jaʼ jsaʼtik li Ajvalilal yuʼun Diose, maʼuk li yan kʼusitike, jul.

 • ¿Kʼuxi xuʼ xmuyubaj li nupultsʼakaletike?, ago.

 • ¿Kʼuxi xuʼ xachapan aba sventa xavichʼ voʼ?, mar.

 • ¿Kʼusi skʼan jpastik sventa lekuk kʼusi xkʼot ta nopel kuʼuntik?, mayo

 • Makʼlino me lek aba ta mantal mi chatun ta yan kʼope, okt.

 • Jkʼupil kʼoptatik Dios ta sventa ti kʼu yelan ta jlap jkʼuʼ jpokʼtike, sep.

 • «Akʼo tsʼakiuk yabtelal ti chkuch avuʼunike», avr.

 • Kakʼbetik sbain Jeova li kʼusitik ta jvul-o koʼontontike, dis.

 • Kakʼtik ta ilel ti jchʼunojtik lek ti chkʼot ta pasel yuʼun Jeova li kʼusi yaloje, okt.

 • «Li xchʼul espiritu Diose jamal chalbe koʼontontik», ene.

 • ¿Kʼu yuʼun laj yakʼbe slikeb nupunel li Jeovae?, ago.

 • Kakʼtik akʼo spatutik li Mukʼta Jpatvanej kuʼuntike, jun.

 • ¿Mi chapalot xa sventa xavichʼ voʼ?, mar.

 • Jpʼeluk me ta koʼonton jchʼuntik ti chkʼot ta pasel li kʼusi jmalaojtike, okt.

 • «Ta xbat jchiʼinotcutic», ene.

 • Toj lek chil Jeova li buchʼutik tsots xchʼunel yoʼontonik ta stojolale, avr.

 • Li Jeovae tsbeiltas steklumal sventa sta xkuxlejalik, mar.

 • ‹Lek la jkʼopon jba xchiʼuk›, fev.

 • «Ti Ajvalil Dios cuʼuntique, jun noʼox, muʼyuc yan», jun.

 • Li Jeovae chakʼbe smoton li buchʼu ta sjunul yoʼonton tsaʼik Diose, dis.

 • Kerem tsebetik, tsatsubtaso li xchʼunel avoʼontonike, sep.

 • Kolemutik ta skoj li slekil yutsil yoʼonton Diose, dis.

 • Chichʼik lokʼesel li ta ikʼal osile, nov.

 • Mu me x-alub kok jkʼobtik, sep.

 • Jechuk-o me jpatbe jba koʼontontik ta jujuntal, nov.

 • Mu xkakʼ xchibajesutik li spaltail yantike, jun.

 • Jkʼuxubintik me li jyanlumetike, okt.

 • Lek chapalutik ta skoj ti ta jchʼuntik li beiltaseletik ta Skʼop Diose, nov.

 • Jkolta kalab jnichʼnabtik sventa stsatsub xchʼunel yoʼontonik, sep.

 • ¿Kʼu yuʼun skʼan ‹vikʼiluk jsatik›?, jul.

 • ¿Kʼu yuʼun skʼan jtsob jbatik sventa xkichʼtik ta mukʼ li Diose?, avr.

 • Jcholtik «li lekil aʼyejetik ta sventa li slekil yutsil yoʼonton Diose», jul.

 • ‹Jechuk-o xakʼan abaik kʼuchaʼal skʼanoj sbaik li buchʼutik xchiʼil sbaik ta vokʼele›, ene.

 • Ta slekiluk koʼontontik jchapan li jkʼoptike, mayo

 • Tukʼuk me koʼontontik ta stojolal Jeova, fev.

 • Mu me jtikʼ jbatik li ta politikae, avr.

 • Kolik lokʼel li ta jecheʼ relijione, nov.

 • Tukʼuk koʼontontik kʼuchaʼal li yajtuneltak Dios ta voʼnee, fev.

 • Jchanbetik stalelal li yamigotak Jeovae, fev.

 • Mu me xijlubtsaj sventa xakʼbutik sbendision li Jeovae, sep.

 • ¿Mi yakal to tsjel jtalelaltik li Vivliae?, mayo

 • «Mi te chkakʼ jnopbentik ta stojolal chʼul espiritue jaʼ sventa kuxlejal xchiʼuk jun oʼontonal», dis.

 • Chakʼbutik muyubajel kʼalal koʼol chij-abtej xchiʼuk Diose, ene.

 • Jmojuk xij-abtej li ta tsobobbaile, mar.

 • «Batanik, bat pasik ta jchankʼop li krixchanoetik ta skotol jteklumetike», mayo

 • ¿Mi tsots van skʼoplal chkiltik ti jchanubtastik li yantike?, ago.

 • ¿Mi tsots van skʼoplal ti xijchʼi batel ta mantale?, ago.

VIVLIA

 • Kapituloetik xchiʼuk versikuloetik, num. 2

 • Lefèvre dʼÉtaples (jelubtasej kʼop), num. 6

 • Muʼyuk chʼayem-o talel skʼoplal li Vivliae, num. 4

SLOʼIL XKUXLEJALIK

 • La jmey li kʼusi melele akʼo mi muʼyuk jkʼobtak (B. Merten), num. 6

 • Jaʼ yakʼojbun jmuyubajel ti chkakʼbe yantik li kʼusi oy kuʼune (R. Parkin), ago.

 • Kʼotik ta stestigo Jeova li monjaetike (F. xchiʼuk A. Fernández), avr.

 • La skoltaun Jeova sventa tukʼ xkakʼ jba ta stojolal (C. Robison), fev.

 • Kakʼojbe yipal ta xchanbel li slekil talelal ermanoetike (T. McLain), okt.

 • «La jpas jba ta kʼusiuk noʼox ta stojolal skotol li krixchanoetike» (D. Hopkinson), dis.

JEOVA

 • «Mu xaxiʼ, vuʼun chajcoltaot», jul.

 • Sbi num. 3

 • Oyutik ta yoʼonton li Jeovae, jun.

JESUKRISTO

 • ¿Buchʼu van stot li Josee?, num. 3

 • ¿Kʼu yuʼun laj yil svokol xchiʼuk cham li Jesuse?, num. 2

 • Ti kʼu yelan la stsak ta mukʼ Jesus li buchʼutik ipik ta kʼaʼemal chamele, num. 4

JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

 • La jchan yichʼel ta mukʼ li antsetike (J. Ehrenbogen), num. 3

 • Toj simaronun toʼox xchiʼuk muʼyuk sbalil chkaʼi li jkuxlejale (A. De la Fuente), num. 5

 • Ep ta velta mu onoʼox spas yaʼeluk (J. Mutke), num. 4

 • Ta jkʼanbot ti ximuyubajuk junuk jabil xchiʼuk ti junuk koʼontone (A. Broggio), num. 1

EP KʼUSITIK

 • «Jaʼ tstsalvan stuc li Mucʼul Diose» (David), num. 5

 • Kʼalal oy buchʼu chcham kuʼuntike, num. 3

 • ¿Mi tstakʼ skotol orasionetik li Diose?, num. 6

 • David xchiʼuk Goliat. ¿Mi jaʼ noʼox jecheʼ loʼil?, num. 5

 • ¿Bu xuʼ jtatik li spatobil koʼontontike?, num. 5

 • ¿Mi jaʼ la slikes jun krixchano li relijione?, num. 4

 • ¿Mi persa skʼan oyuk jrelijiontik?, num. 4

 • ¿Mi ta van xlaj skʼoplal li choplejale?, num. 4

 • ‹Xuʼ, xi takʼav li tsebe› (Rebeka), num. 3

 • Xuʼ kuxul xijkom mi ta jchʼuntik li pʼijubtasele, num. 2

 • ¿Mi persa van vaʼalutik, chotolutik o kejelutik kʼalal ta jpastik orasione?, num. 6

 • Toj tsots skʼoplal ti xakʼel lek mi melel li kʼusi achʼunoje (kʼusi chal li Vivliae), num. 4

 • ¿Kʼusitik akʼbat spasik yuʼun Roma li j-abteletik ta Judea li ta baʼyel sigloe?, okt.

 • ¿Kʼu toʼox yelan tspasik li balbalvunetike xchiʼuk kʼu toʼox yelan ta stunesik?, num. 1

 • ¿Kʼusi xuʼ jchantik ta sventa li mutetike?, num. 6

 • ¿Kʼusi jaʼ li Ajvalilal yuʼun Diose?, num. 5

 • ¿Kʼusi chkʼot ta jtojolaltik kʼalal chijchame?, num. 1

 • ¿Buchʼu o kʼusi jaʼ li Diabloe?, num. 2

 • ¿Kʼusi srasonal chalik li jnitvanejetik ta relijion yuʼun judaetik ti xuʼ sutes-o sbaik li jun nupultsʼakale?, num. 4

 • «Bankilal paleetik» chal ta Tsʼibetik ta Griego Kʼop, num. 1

 • ¿Mi melel onoʼox ti oy buchʼu tstsʼun chopol tsʼiʼlel ta yosil yan krixchanoe?, okt.

 • ¿Kʼusitik jolobal xchiʼuk kolor oy li ta skʼakʼalil Vivliae?, num. 3

 • Jpʼel kʼop ti oy kʼusitik lek skʼan xale («tseb»), nov.

 • Li kʼusitik akʼbat yilik sventa xichʼ naʼel buchʼutik te nakalik ta vinajele, num. 6

LI KʼUSITIK TSJAKʼ JKʼELVUNETIKE

 • ¿Kʼu sjalil te chukbilik yuʼun Mukʼta Babilonia li yajtuneltak Diose?, mar.

 • ¿Mi stakʼ xakʼbe matanal o spropina yaj-abteltak ajvalil li jun yajtsʼaklom Kristoe?, mayo

 • Stestigo Jeova yan velta li jun ermanoe, ¿kʼuxi xuʼ xkakʼtik ta ilel ti xijmuyubaje?, mayo

 • Li vinik ti yichʼoj jun yabtejeb sventa tsʼibajele xchiʼuk li vakib viniketik ti yichʼoj yabtejebike (Eze 9:2), jun.

 • ¿Mi ta melel laj yichʼ ikʼel batel li ta temploe o mi jaʼ noʼox laj yichʼ akʼbel yil? (Mt 4:5; Lu 4:9), mar.

 • ¿Kʼu yuʼun tsots skʼoplal chilik ti persa tspok skʼobike? (Mr 7:5), ago.

 • «Prental» xchiʼuk «seyo» ch-akʼbatik yuʼun Dios li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele (2Ko 1:21, 22), avr.

 • «Kuxul li skʼop Diose [xchiʼuk] oy sjuʼel», ¿kʼusi smelolal taje? (Evr 4:12), sep.

 • ¿Kʼu yuʼun tsyukʼilan sba li voʼ ta tanke ta Betsatae? (Jn 5:7), mayo

 • Chaʼtel teʼ ti tslot sbae (Eze 37), jul.

STESTIGOTAK JEOVA

 • «Buchʼutik akʼbat sbainik li abtelale» (asamblea ta Cedar Point [Ohio, Estados Unidos]), mayo

 • Jkot karo ti ta smiyonal xa noʼox krixchanoetik la skʼopone (Brasil), fev.

 • «Yakalun ta kʼajoj sventa xichʼ kʼupil kʼoptael li Jeovae» (Alemania, Baʼyel Mukʼta Paskʼop ta spʼejel Balumil), ago.

 • «Toj mucʼ li abtel tscʼan tspase» (matanal takʼin), nov.

 • «Jcholmantaletik sventa Ajvalilal yuʼun Dios ta Gran Bretaña, ¡julavanik me!» (1937), nov.

 • Ta sjunul yoʼonton bat tunikuk ta Ghana, jul.

 • Ta sjunul yoʼonton bat tunikuk ta Oceanía, ene.

 • Ta me jtabetik sbalil mi chkakʼ akʼo sbeiltasutik li Jeovae (sloʼil xkuxlejalik), sep.

XKUXLEJAL XCHIʼUK STALELAL YAJTSʼAKLOM KRISTO

 • Li kʼusi xjelav to yutsile, ti jaʼ mu sta li oroe (spʼijil Dios), ago.

 • Jsaʼtik li «lekil pʼijilale», okt.

 • Ep sbalil li jlekil talelaltike, jaʼ mu sta li diamantee (mu snaʼ xloʼlavan), jun.

 • ¿Mi xuʼ xakoltavan li ta atsobobbaile?, mar.

 • Mu xavul tajek avoʼonton, num. 1

 • Xkoʼolaj kʼuchaʼal job osil ti kʼu yelan ta jcholtik mantale, avr.

 • ¿Mi persa van skʼan oy bu chʼul chkiltik sventa xbat kichʼtik ta mukʼ li Diose?, num. 2

 • Chichʼ pakbel skʼoplal li lekil aʼyejetik ta stojolal j-abteletike, sep.

 • Jchanbetik stalelal li j-alkʼopetike, mar.

 • Ta muyubajeluk xatun ta stojolal li Jeovae, fev.

 • Xuʼ junuk koʼonton xkaʼi jbatik, num. 1

 • Li manxoale chakʼ ta ilel pʼijilal, dis.

 • ¿Mi lek chatunes li anopbene?, avr.

 • ¿Mi oy van sbalil ti mu jutik kʼope?, num. 1