Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

¿Mi ta melel cham ta jtojolal li Jesuse?

¿Mi ta melel cham ta jtojolal li Jesuse?

LI TA Vivliae chalbe skʼoplal krixchanoetik ti «jaʼ jech laj yaʼi [sbaik] jech kʼuchaʼal li voʼotike» (Sant. 5:17). Jun skʼelobile jaʼ li jtakbol Pabloe, yuʼun xi laj yal ti kʼu yelan chaʼi sbae: «Kʼalal ta jkʼan ta jpas li kʼusi tukʼe, jaʼ oy ta jtojolal li kʼusi chopole. [...] ¡Solel toj abol jba!» (Rom. 7:21-24). Xuʼ van jech chkaʼi jbatik ek. Pe tspat koʼontontik ti jech toʼox laj yaʼi sba li tukʼil jtakbole, yuʼun jkotoltik chkakʼtik persa stsalel li kʼusi chopol ta jnop ta jtojolaltike.

Xi laj yal ta sjunul yoʼonton ti kʼu yelan laj yaʼi sba Pablo ti laj yakʼ ta matanal xkuxlejal li Jesuse: ‹Li Xnichʼon Diose la skʼanun xchiʼuk laj yakʼ sba ta jtojolal› (Galatas 2:20). ¿Mi jaʼ van jech chkaʼi jbatik ek? Bakʼintike, xuʼ van xchʼay ta joltik ti laj yakʼ xkuxlejal ta jtojolaltik ta jujuntale.

Mi oy jmul chkaʼi jbatik ta skoj li kʼusi chopol jpasojtik ta voʼnee, xuʼ van vokol chkaʼitik xchʼunel bakʼintik ti skʼanojutik li Jeovae xchiʼuk ti chakʼutik ta pertone. Jech xtok, xuʼ van vokol chkaʼitik xchʼunel ti laj yakʼ xkuxlejal ta jtojolaltik ta jujuntal li Jesuse. Pe ¿mi oy ta yoʼonton Jesus ti jechuk xkiltik eke? ¿Kʼusi tskoltautik yoʼ jechuk xkiltike? Jtakʼtik batel li sjakʼobiltak taje.

¿KʼU YELAN CHIL JESUS TI LAJ YAKʼ XKUXLEJALE?

Li Jesuse, ¿kʼu yelan tskʼan akʼo xkiltik li xkuxlejal laj yakʼ ta jtojolaltike? Ti jaʼuk jun matanal xkiltik ti laj yakʼbutik ta jujuntale. ¿Kʼuxi jnaʼojtik taje? Jnoptik kʼusi chal li loʼil ta Lukas 23:39 kʼalal ta 43. Te chalbe skʼoplal jun vinik ti jokʼol ta jtel teʼ ta xokon Jesus ti jamal chal ti oy smule. Xuʼ van tsots li smul spasoje, yuʼun jaʼ noʼox jech chichʼ jokʼanel ta jtel teʼ li buchʼutik chopol tajek kʼusi tspasike. Kʼalal yakal chil svokole, xi laj yalbe li Jesuse: «Naʼun me kʼalal mi la-och li ta Ajvalilal avuʼune».

¿Kʼusi la stakʼ li Jesuse? Jnoptik xa noʼox kʼu to xkʼuxul laj yaʼi kʼalal la sjoypʼin sjol sventa skʼel li jun jpas choplejal vinike. Akʼo mi solel kʼux tajek chaʼi li sbekʼtale, pe laj yakʼ persa sventa xi stseʼet xalbe ta sjunul yoʼontone: «Ta melel chkalbot avaʼi li avie: te chachiʼinun ta Paraiso». Li Jesuse xuʼ van xi noʼox laj yalbe ti jechuke: «Li Xnichʼon krixchanoe [...] tal yakʼ xkuxlejal kʼuchaʼal pojelal sventa tspoj epal krixchanoetik» (Mat. 20:28). Pe mu jechuk la spas, yuʼun laj yakʼbe snaʼ ti jaʼ tal chamuk ta stojolale. Xi laj yalbe ta slekil yoʼontone: «Te chachiʼinun ta Paraiso», jech xtok laj yakʼbe snaʼ ti oy to kʼusi yan tskʼupine, ti xuʼ xkuxi sbatel osil ta jun Paraiso liʼ ta balumile.

Li jpas choplejal vinike muʼyuk bu tun ta stojolal li Diose. Pe li Jesuse oy ta yoʼonton ti xaʼibe smelolal li jpas choplejal vinik ti xuʼ stabe sbalil li xkuxlejal chakʼ ta stojolale. Mi jech la spas ta stojolal li vinike, mas to oy ta yoʼonton ti xaʼibeik smelolal li buchʼutik yichʼojik xa voʼ ti chtunik ta stojolal li Diose. ¿Kʼusi xuʼ skoltautik ta yaʼibel smelolal ti ta jtabetik sbalil ta jujuntal li matanal laj yakʼ Jesus akʼo mi oy toʼox kʼusi chopol ta jpastike?

¿KʼUSI KOLTAAT-O LI PABLOE?

Li Jesuse laj yalbe Pablo ti akʼo xcholbe mantal li yantike, vaʼun li jtakbole laj yakʼ venta ti jaʼ  ay chamuk ta stojolale. Yuʼun xi laj yale: «Ta jtojbe ta vokol Kajvaltik Kristo Jesus ti laj yakʼbun juʼele, yuʼun tukʼ laj yilun kʼalal laj yakʼbun kabtele, manchuk mi jchopolkʼoptavanejun toʼox, jkontrainvanejun xchiʼuk muʼyuk toʼox kʼexlal chkaʼi» (1 Tim. 1:12-14). Ti jech akʼbat yabtele akʼbat yil yuʼun Jesus ti kʼanbile, ti spatoj yoʼonton ta stojol li Pabloe xchiʼuk ti akʼbat ta ilel xkʼuxul yoʼontone. Li Jesus eke yakʼoj ta jbatik xcholel batel li lekil aʼyej ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose (Mat. 28:19, 20). ¿Mi ep van sbalil chkiltik ek jech kʼuchaʼal laj yil li Pabloe?

Xi chal li Albert ti tetik van 34 jabil lokʼ ta tsobobbaile xchiʼuk ti jaʼtik to sut tal ta mantale: «Mi jaʼuk xchʼay-o ta jol li kʼusitik chopol toʼox jpasoje, pe kʼalal chilokʼ ta cholmantale, te chkakʼ venta ti yakʼoj ta jba spasel jun abtelal li Jesus jech kʼuchaʼal la spas ta stojolal li Pabloe. Taje jaʼ tskoltaun sventa ximuyubaj noʼox xchiʼuk ti mu chopoluk kʼusi jnop ta jtojolale, ta sventa li jkuxlejale xchiʼuk li kʼusi ta jpas ta jelavele» (Sal. 51:3).

Kʼalal chkakʼbetik chanubtasel ta Vivlia li krixchanoetike, kakʼbetik yil ti kʼanbilik yuʼun li Jesuse xchiʼuk ti oy xkʼuxul yoʼonton ta stojolalike.

Li Allane jaʼ toʼox jun vinik ti lek snaʼ saʼ kʼope xchiʼuk ti ep tajek kʼusitik chopol la spas kʼalal mu toʼox xojtikin li mantale. Xi chal kaʼitik ti kʼu yelan chaʼi sbae: «Chvul to ta jol skotol li kʼusi chopol la jpasbe li krixchanoetike xchiʼuk bateltike chichibaj-o yuʼun. Pe koliyal chkalbe Jeova ti xuʼ jcholbe mantal yantik akʼo mi yuxub jpasmulilune. Kʼalal chkil ti lek chchikintaik mantal li krixchanoetike, te chkakʼ venta ti toj echʼ noʼox lek yoʼonton xchiʼuk ti lek snaʼ xkʼuxubinvan li Jeovae. Ta jnop ti yakal tstunesun Jeova sventa xuʼ jkolta li buchʼutik jech toʼox xkuxlejalik kʼuchaʼal voʼone».

Kʼalal ta jcholtik mantale, jaʼ tskoltautik sventa jaʼuk jpastik li kʼusi leke xchiʼuk ti jaʼuk jnoptik li kʼusi oy sbalile. Te chkakʼtik venta ti chakʼbutik ta ilel xkʼuxul yoʼonton li Jesuse, ti skʼanojutike xchiʼuk ti spatoj yoʼonton ta jtojolaltike.

«MAS TO TOYOL SKʼOPLAL LI DIOSE, JAʼ MU STA LI KOʼONTONTIKE»

Li kʼusi chopol jpasojtik ta voʼnee xuʼ van mu xchʼay-o ta joltik xchiʼuk chopol chkaʼi jbatik yuʼun, jaʼ to chlaj skʼoplal mi tal slajeb li xchopol balumil Satanase. Pe ¿kʼusi xuʼ skoltautik yoʼ jtsaltik ti kʼu yelan chkaʼi jbatike?

Li Jeane muʼyuk lek chaʼi sba ta skoj ti oy toʼox kʼusitik chopol la spas ta mukul ta skeremale. Pe chal ti jaʼ koltaat-o li teksto liʼe: «Mas to toyol skʼoplal li Diose, jaʼ mu sta li koʼontontike» (1 Juan 3:19, 20). Tspat tajek koʼontontik ek ti xaʼibe smelolal Jeova xchiʼuk Jesus ti maʼuk tukʼil krixchanoutike. Li pojelal laj yakʼike, jaʼ tijbat-o yoʼontonik li kʼanelal sventa spojik li jpas muliletik ti sutesoj yoʼontonike, maʼuk ta sventa li buchʼutik tukʼike (1 Tim. 1:15).

Sventa jaʼuk jun matanal xkiltik ti laj yakʼ xkuxlejal ta jtojolaltik ta jujuntal li Jesuse, skʼan jtsaktik ta venta li chaʼtos liʼe: jnopbetik skʼoplal kʼu yelan laj yil Jesus li jpas mulil krixchanoetike xchiʼuk kakʼtik persa xcholel mantal ti jaʼ yakʼoj ta jbatik spasele. Mi jech ta jpastike, xuʼ me jech xkaltik jech kʼuchaʼal laj yal li Pabloe: ‹La skʼanun xchiʼuk laj yakʼ sba ta jtojolal› li Jesuse.