«Jelo anopbenik sventa xjel atalelalik» (ROM. 12:2).

KʼEJOJ: 29, 52

1-3. 1) ¿Kʼusitik to van jtalelaltik ti vokol chkaʼitik yiktael kʼalal kichʼojtik xa ox voʼe? 2) ¿Kʼusi van xuʼ jakʼbe jbatik? (Kʼelo li lokʼoletik ta slikebale).

LI Kevine te van jayibuk jabil ti lek xaʼi tajimol ta takʼin, tsikʼolaj, chuchʼ tajek pox xchiʼuk tslajes droga. [1] Pe lik yojtikin li Jeovae xchiʼuk tskʼan ti chkʼot ta yamigoe. Jaʼ yuʼun lik sjel li stalelale. Koliyal ti koltaat yuʼun Jeovae xchiʼuk ti oy sjuʼel li Vivliae, la sjel li stalelale (Evr. 4:12).

2 Pe ¿mi te xa noʼox paj ta stukʼibtasel stalelal kʼalal laj yichʼ voʼ li Kevine? Muʼyuk, yuʼun skʼan to slekubtas batel mas li stalelale (Efes. 4:31, 32). June jaʼ ti toj lek snaʼ x-iline. Xi chale: «Ti melel xkaltike, jaʼ mas toj tsots chkaʼi ta spajtsanel li stiʼemal jole, jaʼ mas kʼun laj kaʼi ta yiktael li jchopol talelal ta voʼnee». Pe la skʼanbe vokol li Jeovae xchiʼuk laj yakʼbe yipal ta xchanel li Vivliae. Vaʼun jel ta vokol li stalelale.

3 Jech kʼuchaʼal li ermano taje, ep jchopol talelaltik laj kiktatik ek sventa xuʼuk xkichʼtik voʼe. Pe kʼalal laj xa ox kichʼtik voʼe  laj kakʼtik venta ti oy to kʼusitik skʼan jeltik sventa masuk to jchanbetik stalelal li Diose xchiʼuk li Kristoe (Efes. 5:1, 2; 1 Ped. 2:21). Yikʼaluk van kakʼojtik xa venta ti lek xkaʼitik skʼelbel spaltail yantike, ti ta jloʼiltatike o ti muʼyuk kʼusi lek chkaltik ta stojolalike. O xuʼ van chijxiʼ yuʼun ti kʼusi tsnopik ta jtojolaltik ta skoj ti mu spas kuʼuntik li kʼusi tukʼe. Xuʼ van oy xa ta sjayibal jabil ti ta jkʼan ta jel jtalelaltike, pe yokel-o mu xijtukʼib. Jaʼ yuʼun xuʼ van xi jakʼbe jbatike: «¿Kʼu yuʼun toj tsots tajek chkaʼi ta skomtsanel li jsetʼ-juteb jchopol talelale? ¿Kʼusi skʼan jpas sventa xlekub-o batel jtalelal yuʼun li Vivliae?».

SPAS KUʼUNTIK LI KʼUSI LEK CHIL JEOVAE

4. ¿Kʼu yuʼun mu skotoluk velta lek kʼusitik ta jpastik?

4 Ta skoj ti jkʼanojtik tajek li Jeovae, oy ta koʼontontik ti xmuyubajuk noʼox kuʼuntike. Pe ta skoj ti jpasmulilutike mu skotoluk velta lek kʼusitik ta jpastik. Ep ta velta jech chkaʼi jbatik kʼuchaʼal li jtakbol Pablo ti xi laj yale: «Ta jkʼan ta jpas li kʼusi toj leke, pe mu xitojob ta spasel» (Rom. 7:18; Sant. 3:2).

5. 1) ¿Kʼusitik laj kiktatik spasel kʼalal skʼan toʼox xkichʼtik voʼe? 2) ¿Kʼusi ti vokol to chkaʼitik ta skomtsanele?

5 Kʼalal skʼan toʼox xkichʼtik voʼe, ep kʼusitik laj kiktatik spasel ti muʼyuk lek chil Jeovae (1 Kor. 6:9, 10). Akʼo mi jech, yokel-o jpasmulilutik (Kol. 3:9, 10). Jech oxal, manchuk mi voʼne xa kichʼojtik voʼ, oy to me bu chijchʼayutik ta jkʼopojeltik, chopol kʼusi tskʼan koʼontontik, toj vokol van chkaʼitik ta stsʼikel skapemal joltik o yan kʼusitik. Ta melel, vokol onoʼox me chkaʼitik ta skomtsanel jlomuk li jchopol talelaltike.

6, 7. 1) Manchuk mi jpasmulilutik, ¿kʼu yuʼun xuʼ xkamigointik-o li Jeovae? 2) ¿Kʼu yuʼun skʼan jkʼanbetik-o perton li Jeovae?

6 Pe manchuk mi jpasmulilutik, xuʼ me xkamigointik li Jeovae xchiʼuk ti xijtun ta stojolale. Jnoptik avaʼi, kʼalal laj yikʼutik tal ta stojolal li Jeovae snaʼoj onoʼox ti oy kʼusi chopol chbat kuʼuntik spasele (Juan 6:44). Ta skoj ti xojtikinutik leke xchiʼuk ti xil li kʼusi oy ta koʼontontike, snaʼoj lek ti oy kʼusitik vokol chkaʼitik spasele xchiʼuk snaʼoj ti xuʼ onoʼox xijtsʼuje. Akʼo mi jech, muʼyuk bu xi laj yal ta jtojolaltike: «Jaʼ lek muʼyuk bu chkamigoin jnaʼ».

7 Ta skoj ti skʼanojutik tajek li Jeovae, oy kʼusi toj labal sba laj yakʼbutik sventa tstupʼ li jmultike: jaʼ ti laj yakʼ ta matanal li Xnichʼon ti skʼanoj tajeke (Juan 3:16). Jech oxal, kʼalal oy kʼusi chopol ta jpastike, jkʼanbetik perton li Jeovae. Vaʼun koliyal li matanal taje ta me xakʼbutik perton xchiʼuk jech-o me chkamigointik (Rom. 7:24, 25; 1 Juan 2:1, 2). Mu me jchʼay ta joltik ti cham Jesus ta skoj li buchʼutik tsutes yoʼontonike. Yuʼun manchuk mi toj chopol chkaʼi jbatik ta skoj ti jpasmulilutike, mu me xkikta jbatik ta skʼanbel perton li Jeovae. Pe mi mu jkʼan jkʼanbetik pertone, xkoʼolaj me kʼuchaʼal mu jkʼan jpokʼ jkʼobtik kʼalal yan sba yikʼobale. Toj labal xa noʼox sba ti oy buchʼu laj yakʼ ta matanal Jeova sventa xkamigointike, manchuk mi jpasmulilutik. Jaʼ yuʼun, ¡jtojbetik me ta vokol! (kʼelo 1 Timoteo 1:15).

8. ¿Kʼu yuʼun skʼan xkakʼbetik yipal slekubtasel li jtalelaltike?

8 Ta melel, muʼyuk me lek mi chkaltik ti mu persauk skʼan xijtukʼibe. Yuʼun sventa lek xkil jbatik xchiʼuk li Jeovae jaʼ chalbutik kʼu yelan skʼan jtalelaltik, jaʼ xkaltik, ti jchanbetik stalelale xchiʼuk li stalelal Xnichʼone (Sal. 15:1-5). Jech xtok, skʼan jpajes o xkakʼbetik slajeb ta j-echʼel li kʼusitik  chopol tskʼan koʼontontike. Mu ventauk kʼu xa sjalil kichʼojtik voʼ, skʼan me xkakʼtik persa ti ‹jechuk-o jtukʼibtas› batel li jtalelaltike (2 Kor. 13:11).

9. ¿Kʼuxi jnaʼojtik ti xuʼ to xlekub batel mas jtalelaltike?

9 Sventa ‹jechuk-o jtukʼibtas› batel jtalelaltik li yajtsʼaklomutik Kristoe, xi chalbutik li jtakbol Pabloe: «Laj avichʼik chanubtasel ti skʼan xajipik lokʼel li amol talelalik ti jaʼ jech toʼox atalelalik ta voʼnee xchiʼuk ti tsok batel ta skoj li kʼusi tskʼan avoʼontonik ti tsloʼlaoxuke. Jaʼ yuʼun skʼan jechuk-o achʼubuk batel ti kʼu yelan chanopike, xchiʼuk skʼan xalapik li achʼ talelal ti jech laj yichʼ pasel jech kʼuchaʼal la skʼan yoʼonton li Diose, ti laj yichʼ pasel ta batsʼi tukʼilal xchiʼuk ta stukʼil oʼontonale» (Efes. 4:22-24). Taje jaʼ skʼan xal ti skʼan xkakʼbetik yipal ti xijtukʼib batel mas sventa jaʼuk ‹jlaptik li achʼ talelale›. Pe ¿kʼu yuʼun tspat koʼontontik taje? Jaʼ ti stakʼ to xlekub batel mas jtalelaltik manchuk mi jal xa chijtun ta stojolal li Jeovae. Kʼuchaʼal chkakʼtik ventae, ta to me stukʼibtasutik batel Vivlia sventa masuk xkoʼolaj jtalelaltik kʼuchaʼal li Jeovae.

¿PE KʼU YUʼUN TI TOJ TSOTS CHKAʼITIKE?

10. 1) ¿Kʼusi skʼan jpastik sventa skoltautik ta slekubtasel jtalelaltik li Vivliae? 2) ¿Kʼusitik ta jakʼbe jbatik?

10 Jkotoltik oy ta koʼontontik ti jechuk-o sjel batel jtalelaltik li Vivliae. Pe skʼan me xkakʼbetik yipal, yuʼun toj tsots ta pasel. Jaʼ yuʼun xuʼ van xi jakʼbe jbatike: «¿Kʼu yuʼun skʼan xkakʼbe tajek yipal? ¿Kʼu yuʼun mu xakʼbun ep sjuʼel Jeova sventa jtukʼibtas ta ora li jchopol talelale?».

11-13. ¿Kʼu yuʼun mu xakʼbutik ep sjuʼel Jeova sventa kʼunuk xkaʼitik ta stukʼibtasel ta ora li jchopol talelaltike?

11 Kʼalal ta jnopbetik skʼoplal sjunul li vinajelbalumile xchiʼuk skotol li kʼusitik oye, te chkakʼtik venta ti toj echʼ xa noʼox sjuʼel li Jeovae. Kalbetik skʼoplal li Kʼakʼale, leʼe toj echʼ xa noʼox tsots yip. Yuʼun ta jujun segundoe toj echʼ xa noʼox chakʼ xkʼixnal xchiʼuk sakilal. Pe li kʼusi labal sbae, jaʼ ti jaʼ noʼox chtun uni jsetʼ xkʼixnal xchiʼuk sakilal Kʼakʼal sventa oyuk kuxlejal li ta Balumile (Sal. 74:16; Is. 40:26). Jaʼ yuʼun mi skʼanik koltael li yajtuneltake ta me xakʼbe stsatsalik (Is. 40:29). Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun mu xakʼbutik ep sjuʼel sventa kʼunuk xkaʼitik ta stukʼibtasel ta ora li jchopol talelaltike xchiʼuk li kʼusitik chopol tskʼan koʼontontike?

12 Li Jeovae yakʼojbutik jun kʼupil sba matanal, jaʼ ti xuʼ jnop jtuktik mi ta jkʼan ta jchʼunbetik li smantale o mi moʼoj. Jaʼ yuʼun kʼalal chkakʼbetik yipal ta xchʼunbel li smantale xchiʼuk ti ta jpasbetik li kʼusi tskʼan yoʼontone, chkakʼbetik yil ti jkʼanojtike xchiʼuk ti ta jkʼantik ti xkuxetuk noʼox yoʼonton kuʼuntike. Kʼalal jech ta jpastik xtoke, jaʼ jech chkakʼtik ta ilel ti jaʼ ta jkʼantik akʼo x-ajvalilaj kuʼuntike, yuʼun li Satanase xchibal kʼoptaojbe li sderecho ta Ajvalilal li Jeovae. Ta skoj ti toj lek yoʼonton li Jeovae xchiʼuk ti skʼanojutik kʼuchaʼal xnichʼnabe, toj ep me sbalil chil ti chkakʼbetik tajek yipal ta xchʼunbel li smantale (Job 2:3-5; Prov. 27:11). Jaʼ yuʼun chaʼa, sventa jamaluk xvinaj ta jtalelaltik ti ta jkʼan jaʼuk x-ajvalilaj kuʼuntik li Jeovae, skʼan me xkakʼbetik yipal ta stsalel li jchopol talelaltike. Yuʼun ti tauk xakʼbutik ep sjuʼel sventa kʼunuk xkaʼitik ta stukʼibtasel ta ora li jchopol talelaltike, mu me jamaluk xvinaj ti ta jkʼantik jaʼuk x-ajvalilaj xchiʼuk ti tukʼ-o koʼontontik ta stojolale.

13 Jech oxal, li kʼusi tskʼan Jeovae jaʼ ti ‹xkakʼbetik yipal ti bu kʼalal xuʼ kuʼuntik› sventa jlekubtas jtalelaltik li yajtsʼaklomutik Kristoe (kʼelo 2 Pedro 1:5-7; Kol.  3:12). Tskʼan ti xkakʼbetik yipal ta stsalel li kʼusi chopol tskʼan koʼontontike xchiʼuk li kʼusi chopol ta jnoptike (Rom. 8:5; 12:9). Kʼalal jech ta jpastike, chkakʼtik venta ti tskoltautik ta stukʼibtasel jtalelaltik li Vivliae. Taje jaʼ me chakʼ jmuyubajeltik.

AKʼO SJEL-O BATEL JTALELALTIK LI VIVLIAE

14, 15. ¿Kʼusi skʼan jpastik sventa xlekub batel li jtalelaltike? (Kʼelo li rekuadro « Yakal chjelbat-o stalelalik yuʼun li Vivliae xchiʼuk li orasione»).

14 ¿Kʼusi skʼan jpastik sventa xlekub batel li jtalelaltik yoʼ xmuyubajuk kuʼuntik li Jeovae? Veno, maʼuk noʼox skʼan xkakʼtik venta ti skʼan xijtukʼibe, yuʼun skʼan xkakʼbetik yipal ta xchʼunbel smantaltak li Diose. Xi chal Romanos 12:2 ta sventa taje: «Mu xa me jechuk xapasik kʼuchaʼal tspas skotol li kʼusitik oy ta balumile; jaʼ lek jelo anopbenik sventa xjel atalelalik, sventa xavakʼ venta atukik li kʼusi leke, li kʼusi chʼambile xchiʼuk li kʼusi tukʼ tskʼan yoʼonton Diose». Sventa spas kuʼuntik li kʼusi tskʼan Jeovae xchiʼuk ti xlekub jtalelaltike, tskoltautik ta Skʼop xchiʼuk chakʼbutik xchʼul espiritu. Pe sventa jech une, skʼan me xkakʼbetik yipal ta xchanbel jujun kʼakʼal li Skʼope, ti jnopbetik lek smelolale xchiʼuk ti jkʼanbetik li xchʼul espiritue (Luk. 11:13; Gal. 5:22, 23). Jaʼ yuʼun chaʼa, mi chkakʼ sbeiltas jkuxlejaltik li chʼul espiritue xchiʼuk mi ta jkʼel li Jvivliatike, jaʼ xa me jech jnopbentik, jkʼopojeltik xchiʼuk jtalelaltik kʼuchaʼal li Jeovae. Akʼo mi jech, skʼan onoʼox jkʼel jbatik sventa mu sok yan velta li jtalelaltike (Prov. 4:23).

Jtʼujtik jayibuk tekstoetik xchiʼuk jlomuk mantaletik ti chlokʼ ta vunetik sventa jlekubtas li jtalelaltike. (Kʼelo parafo 15).

15 Pe maʼuk noʼox me skʼan jchantik jujun kʼakʼal li Vivliae, yuʼun kʼalal chijchanunaj xtoke skʼan me jkʼeltik xchiʼuk li vunetik lokʼem ta Vivliae. Vaʼun mas to me ta jchanbetik stalelal li Jeovae. Li kʼusi tspasik jlom ermanoetik sventa masuk xlekub stalelalik xchiʼuk ti stsalik li kʼusitik chopol tskʼan yoʼontonike, tstʼujik jayibuk tekstoetik sventa skʼelik yan velta xchiʼuk jlomuk mantaletik ti chlokʼ ta revista ¡Despertad! xchiʼuk Li Jkʼel osil ta toyole.

16. ¿Kʼu yuʼun skʼan mu xijlubtsaj mi mu xijtukʼib ta orae?

16 Jvules me ta joltik ti mu ta orauk chlekub li jtalelaltike, skʼan onoʼox me xkakʼbetik yipal jujun kʼakʼal. Jaʼ yuʼun chaʼa, sventa xijtukʼib batele skʼan me oyuk smalael kuʼuntik xchiʼuk ti xkakʼtik akʼo sbeiltasutik li Vivliae. Ta slikebale xuʼ van vokol tajek chkaʼitik spasel li kʼusi leke. Pe ta mas tsʼakale, muʼyuk xa tsots chkaʼitik ti jechuk jnopbentik xchiʼuk jtalelaltik kʼuchaʼal lek chil li Jeovae, yuʼun yantik me chijtukʼib batel jujun kʼakʼal (Sal. 37:31; Prov. 23:12; Gal. 5:16, 17).

 TEUK ME TA JOLTIK LI KʼUSI TA JTATIKE

17. ¿Kʼu yelan jkuxlejaltik ta tsʼakal mi tukʼ-o koʼontontik ta stojolal li Jeovae?

17 Ta mas tsʼakale, ta me xijtukʼib xchiʼuk jaʼ me jun matanal chkaʼitik ti chkichʼtik ta mukʼ ta sbatel osil li Jeovae. Vaʼun muʼyuk xa me bu tsots chkaʼitik ta stukʼibtasel li jtalelaltike, yuʼun xijmuyubaj noʼox chkakʼbetik ta ilel li stalelale. Pe li avi eke xuʼ me junuk noʼox koʼonton xkichʼtik ta mukʼ Dios koliyal ti cham ta jtojolaltik li Jesuse. Yuʼun manchuk mi jpasmulilutik to, xkuxet noʼox me yoʼonton kuʼuntik Jeova mi chil ti chkakʼbetik yipal ti akʼo slekubtas batel jtalelaltik li Vivliae.

18, 19. ¿Kʼuxi jnaʼtik ti xjel yuʼun jtalelaltik li Vivliae?

18 Li Kevin ti laj kalbetik skʼoplal ta slikebale, laj yakʼbe tajek yipal ta spajtsanel li stiʼemal sjole. La snopbe skʼoplal jayibuk tekstoetik sventa xakʼ ta xkuxlejal. Jech xtok, laj yalbe ermanoetik ti akʼo xkoltaate. Ta mas tsʼakale tukʼib li stalelale, kʼot ta jtunel ta tsobobbail. Li avi une, mas xa ta jtob jabil yakal chtun ta mol. Manchuk mi jech, skʼan onoʼox me xakʼbe yipal sventa mu sok yan velta li stalelale.

19 Xuʼ me jtukʼibtas-o batel jtalelaltik kʼuchaʼal li Kevine. Mi jech ta jpastike ta me xijnopaj mas ta stojolal li Jeovae (Sal. 25:14). Jaʼ jech, kʼalal chil Jeova ti chkakʼbetik yipal ti bu kʼalal xuʼ kuʼuntik sventa xijtukʼibe, ta me skoltautik. Jaʼ yuʼun chaʼa, mu me xijlubtsaj, jpʼel me skʼoplal tskoltautik sventa xijtukʼib li Vivliae. Xakʼel avil, ta me xlekub li atalelale (Sal. 34:8).

^ [1] (parafo 1): Jelbil li sbie.