Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole (sventa chichʼ chanel)  |  Junio ta 2016

Li vinik ti yichʼoj yabtejeb sventa tsʼibajele, jaʼ skʼoplal li Jesukristoe. Jaʼ li buchʼu ta xakʼbe smarkail sventa xkuxiik li krixchanoetike.

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Li kʼusi akʼbat yil yuʼun Dios li Ezequiele, ¿buchʼu skʼoplal li vinik ti yichʼoj jun yabtejeb sventa tsʼibajele xchiʼuk li vakib viniketik ti yichʼoj yabtejebike?

Jaʼ skʼoplalik li anjeletik ta vinajel ti koltavanik sventa xichʼ lajesel li Jerusalene xchiʼuk jaʼik li buchʼutik ta xkoltavanik sventa xichʼ akʼbel slajeb ta Armajedon li xchopol balumil Satanase. Taje achʼ to jech laj yichʼ aʼibel smelolal. Jkʼeltik kʼu yuʼun laj yichʼ chanbel yan velta skʼoplal.

Li Jeovae laj yakʼbe yil Ezequiel li kʼusitik chkʼot ta pasel ta Jerusalen kʼalal skʼan toʼox xichʼ lajesel li ta sjabilal 607 kʼalal skʼan toʼox xtal li Kristoe. Te laj yichʼ akʼbel yil ti ep kʼusitik chopol tspas li krixchanoetik ta Jerusalene. Laje, li Ezequiele laj yil vakib viniketik ti yichʼoj yabtejebike xchiʼuk kakal tal ta oʼlol yuʼunik jun vinik ti «slapoj tal cʼuʼil pasbil ta lino no. Te xchʼicoj tal ta xchucbenal xchʼut jun yabtejeb sventa tsʼibajel» (Ezeq. 8:6-12; 9:2, 3). Li vinik ti yichʼoj yabtejeb sventa tsʼibajele, xi albat yuʼun li Jeovae: «Bat xano scotol li lum Jerusalene; acʼanbo senyail ta stiʼbaic scotol li bochʼotic ch-oqʼuic, chat yoʼntonic ta scoj li cʼusi toj chopol chichʼ pasel liʼ ta Jerusalene». Vaʼun li vakib viniketik ti yichʼoj yabtejebike, laj yichʼik albel ti akʼo smilik li buchʼutik muʼyuk yichʼoj smarkailik li ta jteklume (Ezeq. 9:4-7). ¿Kʼusi chakʼ jchantik li kʼusi akʼbat yil Ezequiele? ¿Buchʼu skʼoplal li vinik ti yichʼoj yabtejeb sventa tsʼibajele?

Li albil kʼop taje jaʼo laj yal Ezequiel ta sjabilal 612 kʼalal skʼan toʼox xtal li Kristoe. Jaʼo kʼot ta pasel ta sba velta kʼalal echʼ xa ox voʼob jabile, kʼalal la slajesik Jerusalen li soltaroetik ta Babiloniae. Li Jeovae la stunes jbabiloniaetik sventa xakʼbe slajeb li jtoybaetike (Jer. 25:9, 15-18). Pe ¿kʼusi kʼot ta stojolal li judaetik ti tukʼ laj yakʼ sbaik ta stojolal li Jeovae? Jaʼ la skʼel stuk Jeova ti kolemuk xkomike.

Li Ezequiele muʼyuk laj yakʼbe smarkail li krixchanoetike xchiʼuk muʼyuk la skolta sba ta yakʼbel slajeb li Jerusalene. Yuʼun li buchʼutik beiltasvanik ta slajesel li Jerusalene, jaʼ li anjeletike. Jaʼ yuʼun li albil kʼop liʼe, tskoltautik sventa jnaʼtik kʼusi kʼot ta pasel li ta vinajele. Li Jeovae laj yalbe anjeletik ti akʼo xbeiltasvanik sventa xichʼ lajesel li buchʼutik chopolike xchiʼuk ti skʼelik lek ti kuxuluk xkomik li buchʼutik tukʼ yakʼoj sbaike. *

Ti kʼu toʼox yelan kaʼiojbetik tal smelolal ta sventa li vinik ti yichʼoj jun yabtejeb sventa tsʼibajele, jaʼ skʼoplal li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel ti liʼ to oyik ta Balumile. Li ta jvuntike kalojtik toʼox talel mi la xchʼamik lekil aʼyej li krixchanoetike, jaʼ li buchʼu chichʼ smarkailik sventa xkuxiike. Pe laj yichʼ akʼel venta ti skʼan kʼelbel lek smelolal yan veltae. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun achʼtik toe laj yichʼ chanel li kʼusi chal Mateo 25:31 kʼalal ta 33, vaʼun laj yichʼ akʼel venta ti buchʼu oy ta sba ta xchapanel li krixchanoetike jaʼ li Jesuse, kʼalal jaʼo li mukʼta tsatsal vokolile. Li vaʼ kʼakʼale, jaʼ chal buchʼu ti xkoʼolaj ta chijetik sventa xkuxiike xchiʼuk li buchʼu xkoʼolaj ta tentsunetik ti jaʼ sventa xichʼik lajesele.

Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi chakʼ jchantik li kʼusi laj yil Ezequiele? Jkʼeltik voʼobuk:

  1. Kʼalal skʼan toʼox xichʼ lajesel li Jerusalene, li Jeovae la stunes Ezequiel, Isaias xchiʼuk Jeremias sventa spʼijubtasik li krixchanoetik ta Jerusalene. Li avie, li Jeovae jaʼ tstunes jtsop krixchanoetik ti tʼujbil chbatik ta vinajel sventa xchanubtasik li yajtuneltake xchiʼuk sventa spʼijubtasik krixchanoetik yoʼ to mu xtal li mukʼta tsatsal vokolile. Ti buchʼutik chkoltavanik ta spʼijubtasel li krixchanoetike, jaʼ li yan smosotak Kristoe, jaʼ xkaltik, skotol li yajtuneltak Diose (Mat. 24:45-47).

  2. Li Ezequiele maʼuk laj yakʼbe smarkail sventa xkuxiik li krixchanoetike. Li yajtuneltak Dios avi eke, maʼuk chakʼbeik smarkail li krixchanoetike. Yuʼun jaʼ noʼox chcholik mantal xchiʼuk tspʼijubtasik krixchanoetik  ta sventa li kʼusi chtale. Jaʼ chkoltaatik yuʼun anjeletik ta spasel li abtelal taje (Apok. 14:6).

  3. Li buchʼutik kuxajtik kom li ta skʼakʼalil Ezequiele, muʼyuk laj yichʼik akʼbel sbatsʼi markail ta stibaik. Li avie, muʼyuk me chichʼ sbatsʼi markail ta stibaik ek li buchʼutik kuxajtik chkomik li ta mukʼta tsatsal vokolile. ¿Kʼusi van skʼan spasik li buchʼutik tskʼan kuxul chkomike? Mi laj yaʼiik li pʼijubtasele, skʼan me xchanbeik stalelal li Kristoe, ti xakʼ sbaik ta stojolal li Diose xchiʼuk ti skoltaik ta xcholbel skʼoplal Ajvalilal yuʼun Dios li xchiʼiltak Kristoe (Mat. 25:35-40). Kʼalal jaʼo li mukʼta tsatsal vokolile, jaʼo me chichʼ smarkail li krixchanoetik taje, jaʼ xkaltik, ti chichʼik tʼujel sventa xkuxiike.

  4. Li vinik ti yichʼoj jun yabtejeb sventa tsʼibajele, jaʼ skʼoplal li Jesuse. Kʼalal jaʼo li mukʼta tsatsal vokolile, jaʼo chakʼbe smarkail xkaltik li epal krixchanoetike, kʼalal mi la xchapan xchiʼuk kʼalal mi laj yal ti jaʼik chijetike. Mi laj xa ox yichʼ tʼujel sventa xkuxiike, ta me xkuxiik sbatel osil li ta Balumile (Mat. 25:34, 46). *

  5. Li avie, li vakib viniketik ti yichʼoj yabtejebike jaʼ skʼoplal li anjeletik ta vinajel ti jaʼ chbeiltasatik yuʼun li Jesuse. Jaʼ yuʼun, jutuk xa me skʼan xakʼbeik slajeb li lumetike xchiʼuk skotol li kʼusitik chopole (Ezeq. 10:2, 6, 7; Apok. 19:11-21).

Li voʼob kʼusitik la jchantike tskoltautik sventa jpat koʼontontik ta stojolal Jeova ti muʼyuk te kapal chakʼbe slajeb xchiʼuk chopol krixchanoetik li yajtuneltak ti tukʼ yakʼoj sbaike (2 Ped. 2:9; 3:9). Jech xtok, tsvules ta joltik ti tsots skʼoplal skʼan xichʼ cholel mantal li avie. Yoʼ to skʼan to xtal li slajeb kʼusitik chopole, skʼan xaʼiik skotol krixchanoetik li pʼijubtasele (Mat. 24:14).

^ par. 6 Junantik ti buchʼutik kuxajtik komike jaʼ li jrecabetique, li Ébed-mélec ti likem ta Etiopiae xchiʼuk li Baruc ti jaʼ jtsʼibajom yuʼun Jeremiase (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5). Pe li stukike muʼyuk laj yichʼ sbatsʼi markail ta stibaik. Li kʼusi laj yichʼike jaʼ li marka ti mu xvinaje, jaʼ xkaltik, ti chkuxiike.

^ par. 12 Li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel ti tukʼ yakʼoj sbaike, mu persauk xichʼ smarkailik sventa sta li xkuxlejalike. Yuʼun li stukike jaʼo chichʼ seyoalik kʼalal skʼan toʼox xchamike o jaʼo chichʼik kʼalal skʼan toʼox xlik li mukʼta tsatsal vokolile (Apok. 7:1, 3).