Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Oyutik ta yoʼonton li Jeovae

Oyutik ta yoʼonton li Jeovae

¿KʼUXI xuʼ jnaʼtik mi oyutik ta yoʼonton ta melel li Jeovae? Jun srasonale jaʼ ti jech chal ta jamal li Vivliae, xi chal 1 Pedro 5:7: «Akʼbeik me sbain skotol li kʼusi chavul-o avoʼontonike, yuʼun oyoxuk ta yoʼonton». ¿Kʼusi sprevailtak oy kuʼuntik ti oyutik ta yoʼonton li Jeovae?

JAʼ CHAKʼ JVEʼELTIK

Toj lek ta chanbel stalelal li Jeovae: Lek yoʼonton xchiʼuk chakʼ li kʼusitik oy yuʼune.

Jun srasonale jaʼ ti lekik tajek stalelal li Jeovae, jech kʼuchaʼal ta jkʼantik ti lekuk stalelal li kamigotaktike. Li kamigotaktik ti jkʼanojtik tajeke, lek yoʼontonik ta jtojolaltik xchiʼuk lek snaʼik yakʼel li kʼusitik oy yuʼunike. Taje jaʼ jech chakʼ ta ilel jujun kʼakʼal ti skʼanojan krixchanoetik li Jeovae. «Chakʼ lokʼuk Kʼakʼal ta stojolal li buchʼutik chopolike xchiʼuk li buchʼutik lekike, xchiʼuk chakʼ taluk voʼ ta stojolal li buchʼutik tukʼike xchiʼuk li buchʼutik muʼyuk tukʼike» (Mat. 5:45). ¿Kʼusi stu li voʼ xchiʼuk li xojobal Kʼakʼal chakʼ Jeovae? Jaʼ sventa chakʼbe sveʼel li krixchanoetike, yoʼ xkuxetuk noʼox yoʼontonik (Ech. 14:17). Ta melel, li Jeovae jaʼ chakʼ chʼiuk jeltos veʼliletik ta balumil. ¿Mi mu jechuk ti toj echʼ xa noʼox chakʼ xkuxetel koʼontontik li kʼusitik ta jlajestik ti lek muike?

Pe ¿kʼu yuʼun oy ep krixchanoetik ti chilik viʼnale? Yuʼun li kʼusi mas batem ta yoʼontonik saʼel li ajvaliletike jaʼ smukʼulal stukik xchiʼuk skʼulejalik, maʼuk li slekilal krixchanoetike. Pe poʼot xa me slajes pichʼ oʼontonal li Jeovae. Ta slajesbe skʼoplal skotol li politikaetike, vaʼun jaʼ chakʼ ochuk ta Ajvalil ta vinajel li Xnichʼone. Mi kʼot skʼakʼalil taje, mu xa junuk krixchano chil viʼnal, yuʼun li Jeovae chakʼbe skotol kʼusi chtun yuʼun li yajtuneltak ti tukʼ yakʼoj sbaike (Sal. 37:25).  Li kʼusitik taje, ¿mi mu jaʼuk svinajeb ti oyutik tajek ta yoʼonton li Jeovae?

CHAʼI J-ORASIONTIK SKOTOL ORA

Toj lek ta chanbel stalelal li Jeovae: Chaʼi j-orasiontik skotol ora.

Jal tskʼan te xchiʼinojutik-o li kamigotik ti skʼanojutik tajeke. Kʼalal ta jchiʼin jbatik ta loʼil xchiʼuk li kamigotik ta sventa li kʼusi lek chkaʼitike, mu xkaʼitik xjelav ora. Lek chchikintabutik kʼalal ta jcholbetik skotol li jvokoltike o li kʼusi ta jvul-o koʼontontike. ¿Kʼusi xuʼ xkaltik ta stojolal li Jeovae? ¿Mi jech van oy ta yoʼonton chchikintabutik ek? Jech, ¡oy ta yoʼonton chchikinta j-orasiontik li Jeovae! Jaʼ yuʼun xi chalbutik li Vivliae: «Pasilanik-o me orasion». Xi to chal xtoke: «Skotoluk me ora xapasik orasion» (Rom. 12:12; 1 Tes. 5:17).

¿Kʼu van sjalil oy ta yoʼonton chchikinta j-orasiontik li Jeovae? Sventa jnaʼtike, jkʼeltik avil junuk skʼelobil ta Vivlia. Kʼalal skʼan toʼox stʼuj yajtakboltak li Jesuse, «sjunul akʼobal la skʼopon Dios» (Luk. 6:12). Xuʼ van jaʼ laj yalbe Stot kʼu yelan stalelal ta jujuntal li yajchankʼoptake, li kʼusitik vokol chaʼiik spasele xchiʼuk laj van skʼanbe koltael sventa lekuk stʼuj li yajtakboltake. Kʼalal sakub xa oxe, li Jesuse xchʼunoj ti lek kʼot ta tʼujel yuʼune. Li Jeovae jaʼ li buchʼu ‹chaʼi li j-orasiontike› xchiʼuk oy tajek ta yoʼonton chaʼibutik mi ta sjunul koʼonton ta jpastike (Sal. 65:2). Xuʼ x-echʼ jayibuk ora kuʼuntik ta yalbel Jeova skotol li kʼusi ta jvul-o koʼontontike. Yuʼun mu xkoʼolaj kʼuchaʼal jun krixchano ti te xa xkʼelkʼun xchiʼuk sreloje.

OY TA YOʼONTON CHAKʼUTIK TA PERTON

Toj lek ta chanbel stalelal li Jeovae: Oy ta yoʼonton chakʼutik ta perton.

Bakʼintike toj vokol chkaʼitik yakʼel ta perton li kamigotike. Oy buchʼutik ti jal xa tajek yamigo sbaike, mu xa lekuk xil sbaik ta skoj ti mu xakʼbe sbaik pertone. Pe «li Dios cuʼuntique toj ep perdón yuʼun». Jaʼ yuʼun li Vivliae chalbutik ti jkʼanbetik perton ta sjunul koʼontontik li Jeovae (Is. 55:6, 7). ¿Kʼu yuʼun ti chakʼutik ta pertone?

Chakʼutik ta perton ta skoj ti toj echʼ xa noʼox skʼanojutike. Ta skoj ti skʼanojutik tajek li Diose, laj yakʼ Xnichʼon sventa spojutik lokʼel li ta mulile xchiʼuk li ta vokolile (Juan 3:16). Pe taje maʼuk  noʼox sbalil ta jtabetik. Yuʼun koliyal ti laj yakʼ sba ta matanal li Jesuse, ta sjunul yoʼonton chakʼ ta perton Jeova li buchʼutik skʼanojane. Xi la stsʼiba li jtakbol Juane: «Mi jamal chkal li jmultike tspasbutik perton» (1 Juan 1:9). Ta skoj ti chakʼutik ta perton li Jeovae, xuʼ lek xkil-o jbatik xchiʼuk. ¿Mi mu tauk xkʼot ta koʼontontik taje?

TSKOLTAUTIK KʼALAL CHTUN KUʼUNTIKE

Toj lek ta chanbel stalelal li Jeovae: Tskoltautik kʼalal chtun tajek kuʼuntike.

Li jlekil amigotike tskoltautik kʼalal chtun tajek kuʼuntike. ¿Mi jech van tspas li Jeova eke? Xi chal li Vivliae: «Cʼalal [chjachʼ junuk yajtunele], muc teuc mochol chcom o, yuʼun te tsacbil yuʼun li Mucʼul Diose» (Sal. 37:24). Ep kʼuxitik tskolta yajtuneltak li Jeovae. Jech kʼuchaʼal kʼot ta pasel ta jun lum joyol ta nab ta Caribe ti Santa Cruz sbie.

Li ta lum taje oy jun uni tseb ti mu skʼan spas saludar vandera ta skoj li kʼusitik xchʼunoje, pe chichʼ tajek sujel yuʼun li xchiʼiltak ta chanune. Kʼalal laj xa ox skʼanbe Jeova ti akʼo xkoltaate, kʼot ta nopel yuʼun ti jaʼ lek tspakbe skʼoplal li kʼusi xchʼunoje. Kʼalal albat ta s-eskuela ti oy kʼusi x-echʼ yal ta stojolal li xchiʼiltake, la snop ti jaʼ chalbe skʼoplal li spasel saludar vanderae. Sventa xalbe smelolal ti kʼu yuʼun muʼyuk tspas saludare, jaʼ laj yalbe skʼoplal li Sadrac, Mesac xchiʼuk Abed-nego li ta Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae. Xi laj yal li tsebe: «Li Jeovae la xchabi li oxib j-evreoetike, yuʼun muʼyuk laj yichʼik ta mukʼ li lokʼole». Ta tsʼakal une, laj yalbe mi tskʼan jlikuk slivroik li buchʼutik te oyike, oy buluchib xchiʼiltak ti la skʼanike. Xmuyubaj tajek li uni tsebe, yuʼun laj yakʼ venta ti akʼbat stsatsal, akʼbat spʼijil yuʼun Jeova sventa spakbe skʼoplal li kʼusi xchʼunoj ti toj vokol tajek ta albel smelolale.

Mi oy junuk velta ti muʼyuk oyutik ta yoʼonton chkaʼitik li Jeovae, jnopbetik skʼoplal li kʼusi chal Salmo 34:17 kʼalal ta 19; 55:22 xchiʼuk 145:18 xchiʼuk 19. Jakʼbetik junuk ermano ti jal xa yochel ta mantal ti kʼuxi chabibil-o yuʼun li Jeovae. Jech xtok, kʼalal ta jkʼantik koltaele jkʼanbetik ta orasion li Jeovae. Jutuk xa tajek skʼan xkakʼtik venta ti oyutik ta yoʼonton ta melel li Jeovae.