Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Jtojtik ta vokol «li slekil yutsil yoʼonton Diose»

Jtojtik ta vokol «li slekil yutsil yoʼonton Diose»

«Ta skoj ti noj tajek ta yoʼonton li slekil yutsil yoʼonton Diose jkotoltik toj ep ta jtatik li slekil yoʼonton Diose» (JUAN 1:16).

KʼEJOJ: 1, 13

1, 2. 1) Albo skʼoplal li lokʼolkʼop laj yal Jesuse. 2) ¿Kʼusi chakʼ jchantik ta sventa slekil yutsil oʼontonal li lokʼolkʼop laj yal Jesuse?

OY JUN vinik ti oy stsʼusubtike. Sob lokʼ batel ta chʼivit sventa tsaʼ sviniktak. Laj yalbe ti kʼu yepal tstoj ta jujuntale, vaʼun lek laj yaʼiik li j-abteletike. Ta tsʼakale, laj yakʼ venta ti skʼan to mas sviniktake, jaʼ yuʼun bat jayibuk velta ta chʼivit sventa saʼ tal mas yaj-abteltak. Laj yal ti lek tsʼakal chtojvane. Vaʼun kʼalal mal xa kʼakʼale, la stsob skotol sviniktak yoʼ xakʼbe li stojolike. Jlome sjunul kʼakʼal abtejik, yantike kʼajomal noʼox jun ora abtejik. Akʼo mi jech, parejo yepal la stoj li sviniktake. Pe chopol laj yaʼiik li buchʼutik sjunul kʼakʼal abtejike. Jaʼ yuʼun xi laj yal li yajval abtelale: ‹¿Mi mu lajuk jchaptik lek ti kʼu yepal ta jtojoxuke?›. Jech xtok, laj yal ti oy sderecho tstoj yaj-abteltak ti kʼu yepal xal yoʼontone. Laje la sjakʼ mi yuʼun ch-itʼixajik ta skoj li slekil yoʼontone (Mat. 20:1-15).

2 ¿Kʼu yuʼun laj yal lokʼolkʼop li Jesuse? Yuʼun oy kʼusi chakʼ ta chanel ta sventa «li slekil yutsil yoʼonton Diose» (kʼelo 2 Korintios 6:1). [1] Yikʼaluk van oy buchʼutik tsnopik ti staik-o xichʼik tojel mas li viniketik ti abtejik sjunul kʼakʼale. Pe kʼuchaʼal chkakʼtik ventae, li yajval abtelale laj yakʼ ta ilel slekil yutsil yoʼonton  ta stojolal li sviniktak ti jlikel noʼox abtejike. Jun vinik ti lek chaneme, xi laj yal ta sventa li slekil yutsil oʼontonale: «Li jpʼel kʼop taje jaʼ skʼoplal jtos matanal ch-akʼbat jun krixchano ti mu jsetʼuk tstoje xchiʼuk ti mu sta-o x-akʼbate, ti muʼyuk bu tsots abtejem sventa x-akʼbat li matanal taje».

TA SLEKIL YOʼONTON LAJ YAKʼ MATANAL

3, 4. 1) ¿Kʼu yuʼun laj yakʼ ta ilel slekil yutsil yoʼonton ta jtojolaltik li Jeovae? 2) ¿Kʼuxi laj yakʼ ta ilel?

3 Li Vivliae chal ti jaʼ jun «matanal muʼyuk tojbil» li «slekil yutsil yoʼonton [...] Diose» (Efes. 3:7). Ta skoj ti mu xchʼunbe kuʼuntik skotol smantaltak li Jeovae, mu jtatik-o ti chakʼ ta ilel slekil yoʼonton ta jtojolaltike. Li kʼusi jtatik-oe jaʼ ti xijchame. Xi onoʼox laj yal li ajvalil Salomone: «Ta melel muʼyuc bochʼo liʼ ta banamil ti batsʼi ven tuqʼue ti me jutuc mu sta smule» (Ecl. 7:20). Jaʼ jechtik laj yal ta mas tsʼakal li jtakbol Pablo eke, ‹jpasmulilutik jkotoltik, mu jtabetik li smukʼulal Diose› xchiʼuk «li stojol [jmultike] jaʼ li lajelale» (Rom. 3:23; 6:23 sbavokʼal).

4 Skʼanojutik tajek jkotoltik li Jeovae. Jaʼ yuʼun la stakʼ tal sventa xcham ta jtojolaltik li jun noʼox Xnichʼone. Taje jaʼ mas to te vinaj li slekil yutsil yoʼontone (Juan 3:16). Xi laj yal Pablo ta sventa li Jesuse: «Chkiltik avi ti laj xa yichʼ skorona ta sventa mukʼulal xchiʼuk ta sventa ichʼel ta mukʼ ta skoj ti laj yil svokol ta lajelale, ta sventa slekil yutsil yoʼonton Dios la spas preva lajelal sventa skotol li krixchanoetike» (Evr. 2:9). Jaʼ jech, «li matanal chakʼ Diose jaʼ kuxlejal sbatel osil ta stojolal li Kristo Jesus ti jaʼ Kajvaltike» (Rom. 6:23 xchaʼvokʼal).

5, 6. 1) ¿Kʼusi chkʼot ta pasel ta jtojolaltik mi jaʼ tspasutik ta mantal li mulile? 2) ¿Kʼusi chkʼot ta pasel ta jtojolaltik mi jaʼ tsventainutik li slekil yutsil yoʼonton Diose?

5 ¿Kʼu yuʼun ti jpasmulilutik xchiʼuk ti chijchame? Li Vivliae chal ti jaʼ ta smul Adan «ti tspas talel mantal li lajelal» ta jtojolaltike. Ta skoj ti jaʼ xnichʼnabutik li vinik taje, jaʼ tspasutik ta mantal li mulile xchiʼuk chijcham jkotoltik (Rom. 5:12, 14, 17). Pe xuʼ me mu spasutik ta mantal mi mu jkʼantike. ¿Kʼuxi xuʼ spas kuʼuntik taje? Jaʼ ti xkakʼ xchʼunel koʼontontik ti cham ta jtojolaltik li Jesuse. Kʼalal jech ta jpastike, jaʼ me jech chkakʼ sventain jkuxlejaltik li slekil yutsil yoʼonton Diose. Xi chal li Vivliae: «Ti bu epaj li mulile mas to epaj talel ek li slekil yutsil oʼontonale. ¿Kʼusi sventa? Yuʼun jech kʼuchaʼal la spas mantal li mulil xchiʼuk li lajelale, li slekil yutsil oʼontonale jaʼ jech tspas mantal ek ta sventa li tukʼilal ti jaʼ sventa ch-ikʼvan batel ta kuxlejal sbatel osil ta stojolal Jesukristo» (Rom. 5:20, 21).

6 Akʼo mi jpasmulilutik to, xuʼ me mu spasutik ta mantal mi mu jkʼantike. Jaʼ yuʼun kʼalal oy kʼusi chopol ta jpastike, ta jkʼanbetik ti akʼo xakʼutik ta perton li Jeovae. Xi laj yal li Pabloe: «Mu stakʼ jaʼuk avajvalik li mulile, yuʼun maʼuk sventainojoxuk li mantale, jaʼ sventainojoxuk li slekil yutsil oʼontonale» (Rom. 6:14). Pe ¿kʼuxi ta jtabetik sbalil mi jaʼ tsventain jkuxlejaltik li slekil yutsil yoʼonton Diose? Xi laj yalbe smelolal li jtakbol Pabloe: «Li slekil yutsil yoʼonton [Diose] [...] chchanubtasutik ta spʼajel li kʼusi chopole xchiʼuk li kʼusitik tskʼan koʼontontik ta balumile, ti oyuk lek jchʼuleltik xijkuxie, ti tukʼutikuke xchiʼuk ti lekuk xkichʼtik ta mukʼ Dios ta skotol li kʼusitik oy ta balumil avie» (Tito 2:11, 12).

«JELTOS KʼU YELAN» CHAKʼ TA ILEL SLEKIL YUTSIL YOʼONTON

7, 8. ¿Kʼuxi ti jeltos chakʼ ta ilel «li slekil yutsil yoʼonton» Jeovae? (Kʼelo li lokʼoletik ta slikebale).

7 Xi la stsʼiba li jtakbol Pedroe: «Ti kʼu yelan ataojik ta jujuntal li matanale, tunesik me sventa chakolta abaik ta jujuntal ti jaʼoxuk lekil jchabina ta sventa li slekil yutsil yoʼonton Dios ti jeltos  kʼu yelan chvinaje» (1 Ped. 4:10). ¿Kʼuxi ti jeltos chakʼ ta ilel «li slekil yutsil yoʼonton» Jeovae? Jaʼ ti mu ventauk ti kʼusi yakal chkil-o jvokoltike, ta me xakʼbutik li kʼusi chtun kuʼuntik sventa xkuch kuʼuntike (1 Ped. 1:6). Ta melel, jaʼ jech yepal chakʼbutik slekil yutsil yoʼonton ti kʼu yepal chtun kuʼuntik chile.

8 Kʼuchaʼal laj xa kaltike, jeltos ti kʼu yelan chakʼ ta ilel slekil yoʼonton li Jeovae. Xi la stsʼiba li jtakbol Juane: «Ta skoj ti noj tajek ta yoʼonton li slekil yutsil yoʼonton Diose jkotoltik toj ep ta jtatik li slekil [yoʼontone]» (Juan 1:16). Ta skoj ti jeltos kʼu yelan chakʼ ta ilel slekil yoʼonton li Jeovae, toj ep me ta jtatik bendision. Jkʼeltik avil jayibuk.

9. 1) ¿Kʼuxi ta jtabetik sbalil li slekil yutsil yoʼonton Diose? 2) ¿Kʼuxi chkakʼtik ta ilel ti ta jtojtik ta vokole?

9 Tspas perton jmultik li Jeovae. Koliyal ti oy slekil yutsil yoʼonton ta jtojolaltik li Jeovae, tspas perton li jmultike. Pe jaʼ to mi la jsutes koʼontontike xchiʼuk mi ta sjunul koʼonton chkiktatik spasel li kʼusitik chopole (kʼelo 1 Juan 1:8, 9). Li jtakbol Pabloe xi laj yalbe li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel ta sventa ti kʼu yelan tspasvan ta perton li Jeovae: «La skoltautik lokʼel li ta sjuʼel ikʼal osile, vaʼun jaʼ te laj yakʼutik li ta ajvalilal yuʼun skʼanbil Nichʼone, jaʼ ta stojolal ti kolemutik ta skoj pojelale, ti laj kichʼtik pasbel perton li jmultike» (Kol. 1:13, 14). Mi ta jtojtik ta vokol li kʼusi la spas Dios ta jtojolaltike, ta me jkʼupil kʼoptatik. Jech xtok, ep me kʼupil sba bendisionetik ta jtatik ta skoj ti tspas ta perton jmultik li Jeovae.

10. ¿Kʼu yelan xkil jbatik xchiʼuk Dios ta skoj li slekil yoʼontone?

10 Jun koʼontontik ta stojolal li Diose. Ta skoj ti jpasmulil chijvokʼe, yajkontrautik jkotoltik li Diose. Akʼo mi jech, xi laj yal li Pabloe: «Kʼalal kontra toʼox xkil jbatik xchiʼuke, la xchaʼta yav ti lek xkil jbatik xchiʼuk Dios ta skoj ti cham li Xnichʼone» (Rom. 5:10). Koliyal ti cham ta jtojolaltik li Jesuse, xuʼ lek xkil jbatik xchiʼuk li Diose. Taje jaʼ skʼan xal ti xuʼ jun koʼontontik ta stojolale xchiʼuk ti xuʼ xkamigointike. Pe ¿kʼuxi te tsakal skʼoplal li slekil yutsil yoʼonton Dios ta sventa taje? Li Pabloe xi laj yalbe li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele: «Ta skoj ti tukʼ chkichʼtik albel jkʼoplaltik ta sventa li xchʼunel oʼontonale, junuk koʼontontik ta stojolal Dios ta sventa li Kajvaltik Jesukristoe, ti jaʼ ta stojolal xtok ti laj xa jtatik ta sventa xchʼunel oʼontonal li slekil yutsil [oʼontonale]» (Rom. 5:1, 2). Jaʼ yuʼun jtojbetik me ta vokol ti jun koʼontontik ta stojolal li Jeovae xchiʼuk ti jaʼ kamigotike

Ti kʼu yelan chakʼ ta ilel li slekil yutsil yoʼonton Jeovae: Chkaʼitik li lekil aʼyejetike (Kʼelo parafo 11).

11. ¿Kʼuxi tskoltaik yan chijetik li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele?

11 Tukʼ chilutik li Diose. Oy kʼusi laj yal j-alkʼop Daniel ta sventa li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel li ta slajebal kʼakʼale, xi laj yale: «Li bochʼotic bijique [...] la xchanubtasic, la sbijubtasic» ep krixchanoetik (kʼelo Daniel 12:3). ¿Kʼuxi tspas yuʼunik taje? Jaʼ ti chcholbeik lekil aʼyejetik xchiʼuk chakʼbeik xchan smantaltak Jeova li ‹yan chijetik› ti ta smiyonal xa noʼox oye (Juan 10:16). Vaʼun jaʼ jech tskoltaik sventa tukʼuk x-ilatik yuʼun li Diose. Pe taje jaʼ koliyal li slekil yutsil yoʼonton Jeovae. Xi laj yalbe smelolal li Pabloe: «Tukʼ ch-ilatik yuʼun Dios ta skoj li pojelal la stoj Kristo Jesus sventa xuʼ xkolike. Liʼe jaʼ jun matanal ti laj yakʼ ta slekil yutsil yoʼonton li Diose» (Rom. 3:23, 24).

Ta jkʼopontik ta orasion (Kʼelo parafo 12).

12. ¿Kʼu yuʼun xuʼ jkʼopontik li Diose?

12 Xuʼ jkʼopontik Dios ta orasion. Koliyal li slekil yutsil yoʼonton Diose, xuʼ jkʼopontik ta orasion. Xi laj yal Pablo ta sventa li chotlebal yuʼun Jeovae: «Jamal kʼopojkutik ta melel kʼalal chijnopaj ta stojolal li chotlebal sventa ajvalilal ta sventa li slekil yutsil oʼontonale» (Evr. 4:16 sbavokʼal). Jtaojtik jun mukʼta matanal, yuʼun  xuʼ jkʼopontik Jeova ti kʼusi ora ta jkʼantik ta sbi li Jesuse. Xi laj yal li Pabloe: «Jamal [chijkʼopoj] xchiʼuk [...] jpatoj koʼontontik chijnopaj ta stojolal Dios ta skoj ti oy xchʼunel koʼontontik ta stojolal Kristoe» (Efes. 3:12).

Tskoltautik kʼalal jaʼo chtun kuʼuntike (Kʼelo parafo 13).

13. ¿Kʼuxi tskoltautik ‹ta yorail› noʼox li slekil yutsil oʼontonale?

13 Ta me skoltautik ti kʼusi ora chtun kuʼuntike. Laj yal Pablo ti jkʼopontik Dios kʼalal ta jkʼantik koltaele, «sventa jtatik kʼuxubinel xchiʼuk slekil yutsil oʼontonal sventa tskoltautik kʼalal jaʼo yoraile» (Evr. 4:16 xchaʼvokʼal). Jaʼ yuʼun, kʼalal oy jvokoltike kalbetik ti akʼo skoltautik li Jeovae. Ta sjunul yoʼonton chchikinta j-orasiontik, akʼo mi mu persauk jech spas. Li buchʼutik mas tstunes sventa skoltautike, jaʼ li kermanotaktike. Ta skoj ti tstakʼ j-orasiontike; «lek tsots koʼontontik xi chkaltike: ‹Jaʼ jkoltavanej kuʼun li Jeovae; muʼyuk chixiʼ. ¿Kʼusi xuʼ spasbun li krixchanoe?›» (Evr. 13:6).

14. ¿Kʼusi yan matanal ta jtatik ta skoj li slekil yutsil yoʼonton Jeovae?

14 Chakʼ spatobil koʼontontik. Ta jtatik yan matanal xtok ta skoj li slekil yutsil yoʼonton Jeovae, jaʼ li spatobil koʼontontik ta jtatik kʼalal chkat tajek koʼontontike (Sal. 51:17). Kʼalal lajik ta kontrainel li ermanoetik ta Tesalonikae, xi albatik yuʼun li Pabloe: «Li Kajvaltik Jesukristo xchiʼuk li Dios ti jaʼ Jtotik ti la skʼanutike, ti la spat koʼontontik sbatel osile xchiʼuk ti laj yakʼ spatobil koʼontontik ta sventa li slekil yutsil oʼontonale, akʼo spat avoʼontonik xchiʼuk akʼo stsatsubtas avoʼontonik» (2 Tes. 2:16, 17). ¿Mi mu jechuk chavaʼi ti tspat koʼontontik ti skʼanojutik li Jeovae xchiʼuk ti oyutik ta yoʼontone?

15. ¿Kʼusi jpatoj koʼonton ta jtatik koliyal li slekil yutsil yoʼonton Jeovae?

15 Chakʼ spatobil koʼontontik sventa xijkuxi sbatel osil. Ti muʼyukuk tskoltautik li Jeovae chʼabal spatobil koʼontontik ti jechuke, yuʼun jpasmulilutik (kʼelo Salmo 49:7, 8). Akʼo mi jech, yakʼoj jun spatobil koʼontontik ti toj labal xa noʼox sba yutsile. ¿Kʼusi li spatobil oʼontonal taje? Xi laj yal li Jesuse: «Li kʼusi tskʼan yoʼonton Jtote jaʼ liʼe: jaʼ ti tsta xkuxlejal sbatel osil li  buchʼu xojtikin lek li Nichʼonile xchiʼuk ti chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale» (Juan 6:40). Jaʼ yuʼun chaʼa, koliyal li slekil yutsil yoʼonton Jeovae jpatoj koʼonton ta jtatik li kuxlejal sbatel osile. Xi laj yal li Pabloe: «Laj xa yichʼ akʼel ta ilel li slekil yutsil yoʼonton Dios kʼalal laj yakʼbe skolebal skotol li krixchanoetike» (Tito 2:11).

MAʼUK SVENTA JSAʼO JMULTIK LI SLEKIL YUTSIL YOʼONTONE

16. ¿Kʼusi lik snopik ta sventa slekil yutsil yoʼonton Dios li yajtsʼaklomtak Kristo ta voʼnee?

16 Kʼuchaʼal laj xa jchantike, toj ep me bendision ta jtatik ta skoj li slekil yutsil yoʼonton Diose. Pe taje maʼuk me skʼan xal ti stakʼ jpas ti kʼusi xal koʼontontike, jaʼ xkaltik, ti jpas jmultike. Yuʼun li ta voʼnee, oy jlom yajtsʼaklomtak Kristo ti jech la spasike. Xi chal li Vivliae: «Jaʼik chopol viniketik ti tsjoypʼinbeik skʼoplal li slekil yutsil yoʼonton Jdiostik ta skoj ti toj kʼexlal sba li stalelalike» (Judas 4). Kʼuchaʼal chkakʼtik ventae, lik snopik ti xuʼ spas smulike xchiʼuk la snopik ti ta onoʼox spasatik ta perton yuʼun li Jeovae. Maʼuk noʼox, yuʼun lik stijbeik yoʼonton yantik ti jech spasik eke. Pe buchʼuuk noʼox ti jech tspas avie, yakal me tsaʼ smul ta stojolal «li xchʼul espiritu Dios ti jaʼ tstunes sventa chakʼ ta ilel li slekil yutsil yoʼontone» (Evr. 10:29).

17. ¿Kʼusi mantal laj yalbutik li jtakbol Pedroe?

17 Jaʼ jech sloʼlaoj ep yajtsʼaklomtak Kristo avi li Satanase, yuʼun chakʼbe snop ti xuʼ spas smulike xchiʼuk ti ta jech noʼox tspasatik ta perton yuʼun li Jeovae. Melel onoʼox ti oy ta yoʼonton tspasutik ta perton mi ta jsutes koʼontontik ta melele. Pe li kʼusi oy ta yoʼontone, jaʼ ti xkakʼbetik yipal stsalel li kʼusi chopol tskʼan koʼontontike. Jaʼ yuʼun xi chalbutik mantal ta stojolal jtakbol Pedro li Jeovae: «Kʼelo me abaik sventa mu xalajik ta loʼlael ta skoj smulik li jpaschoplejaletik taje yoʼ jech mu xaviktaik komel ti bu lek oyoxuke. Ti kʼusi skʼan xapasike jaʼ ti jechuk-o akʼo epajuk ta atojolalik li slekil yutsil yoʼonton xchiʼuk li yojtikinobil yuʼun Kajvaltike, li Jkoltavanej Jesukristoe» (2 Ped. 3:17, 18).

KʼUSI SKʼAN JPASTIK TA SKOJ LI SLEKIL YUTSIL YOʼONTONE

18. ¿Kʼusi skʼan jpastik ta skoj li slekil yutsil yoʼonton Jeovae?

18 Mi oy ta koʼontontik stojel ta vokol li slekil yutsil yoʼonton Jeovae, skʼan me jpastik li kʼusi jaʼ yichʼobil ta mukʼe xchiʼuk ti jkoltatik yantike. ¿Kʼuxi xuʼ jpastik? Li Pabloe laj yal ti «jelel jmotontik ta sventa li slekil yutsil oʼontonal akʼbilutike». Jaʼ yuʼun, mi yakʼojbutik jtosuk abtelal li Jeovae, «akʼo jpastik batel li abtelal taje». Xi to laj yal li Pabloe: «Mi jaʼ ta sventa chanubtasele, akʼo chanubtasvanuk batel; mi jaʼ li buchʼu tspat oʼontonale, akʼo spat batel oʼontonal». Xi laj yal xtoke: «Mi jaʼ li buchʼu chkʼuxubinvane, kuxetuk me yoʼonton jech akʼo spas» (Rom. 12:6-8). ¿Kʼusi skʼan xal taje? Jaʼ ti skʼan jech jkʼuxubintik yantik kʼuchaʼal kʼuxutik ta yoʼonton li Jeovae. Jaʼ yuʼun, skʼan me xkakʼbetik yipal ta xcholbel mantal li krixchanoetike, ti jchanubtastik ta Vivliae, ti jpatbetik yoʼonton li ermanoetike xchiʼuk ti xkakʼtik ta perton li buchʼu tspas smul ta jtojolaltike.

19. ¿Kʼusi ta jchantik li ta yan xchanobile?

19 Toj ep tajek bendision yakʼojbutik Jeova ta skoj li slekil yutsil yoʼontone. Jaʼ yuʼun skʼan me xkakʼbetik yipal ti ‹lekuk tsʼakal xkalbetik skʼoplal li lekil aʼyejetik ta sventa li slekil yutsil yoʼonton Diose› (Ech. 20:24). Taje jaʼ ta jchanbetik skʼoplal ta yan xchanobil.

^ [1] (parafo 2): Kʼelo li Glosario ta Chʼul Tsʼibetik ta Mateo kʼalal ta Apokalipsis.