Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole (sventa chichʼ chanel)  |  Enero ta 2016

Burnett, Simone, Eston xchiʼuk Caleb

Ta sjunul yoʼonton bat tunikuk ta Oceanía

Ta sjunul yoʼonton bat tunikuk ta Oceanía

LI Reneé jaʼ jun ermana ti te van 35 jabil yichʼoje xchiʼuk ti likem ta Australiae, jaʼik xa onoʼox stestigotak Jeova li stot smeʼ kʼalal chʼi tale, yakʼoj tajek ta yoʼontonik li spasbel yabtel Jeovae. Xi chvul ta sjol li ermanae: «Jaʼ te libatkutik ta naklej ti bu chtun tajek jcholmantaletike. Koliyal li jtot jmeʼkutike ximuyubajkutik noʼox lichʼikutik tal xchiʼuk labal sba yutsil li jkuxlejalkutike. Jaʼ yuʼun kʼalal laj kil kalab eke ta jkʼan ti jechuk skʼupin xkuxlejalik kʼuchaʼal la jkʼupine».

 Jaʼ jech oy ta yoʼonton ek li smalal ti Shane sbie, ti jutuk xa mu 40 sjabilale. Xi chale: «Kʼalal vokʼ li xchaʼvoʼal kalab jnichʼnabkutike, la jkʼelbekutik sloʼil xkuxlejal jun utsʼ alalil li ta revista Li Jkʼel osil ta toyole, ti bat xcholik mantal ta svarkoik ta jun lum joyol ta nab ti Tonga sbie, taje te xkom ta suroesteal Pacífico. * Vaʼun la jtakkutik batel jlik karta ta Betel ta Australia xchiʼuk ta Nueva Zelanda sventa jakʼkutik butik chtun mas jcholmantaletik. * Jaʼ te litakatkutik batel ta Tonga, ti jaʼ li lum ti laj xa onoʼox jchanbekutik skʼoplale».

Jacob, Reneé, Skye xchiʼuk Shane

Te van junuk jabil tunik ta Tonga li Shane, Reneé xchiʼuk li skeremik ti Jacob sbie xchiʼuk li stsebik ti Skye sbie. Akʼo mi sutik tal ta Australia ta skoj ti lik paskʼop ti bu chtunike, muʼyuk bu xchʼay ta yoʼontonik ti tskʼan ch-abtejik mas ta stojolal Jeovae. Jaʼ yuʼun li ta 2011 bat tunik ta isla Norfolk, taje jaʼ jun bikʼit lum ti joyol ta nab ta Pacificoe, ti te van 1,500 kilometrouk xil slokʼeb Kʼakʼal ta Australiae. ¿Kʼu yelan chaʼi sbaik te? Xi chal Jacob ti yichʼoj chanlajuneb jabile: «Jaʼ xchabiojunkutik li Jeovae xchiʼuk ta jkʼupinkutik tajek li cholmantale».

SJUNUL UTSʼ ALALIL CHBAT TUNIKUK

Jaʼ jech kʼuchaʼal la spas li ermanoetik taje, ep utsʼ alaliletik batem tunikuk ek ti bu chtun mas jcholmantaletike. ¿Kʼu yuʼun?

«Toj ep krixchanoetik ti tskʼan chchikintaik li lekil aʼyeje. Jaʼ yuʼun oy ta koʼontonkutik chkakʼbekutik s-estudioik jujun xemana» (Burnett).

Jaʼ jech la spasik li Burnett xchiʼuk Simone, ti te van 35 sjabilalike. Oy jun skeremik ti Eston sbi ti lajcheb sjabilale xchiʼuk Caleb ti baluneb sjabilale. Batik ta naklej ta Burketown, ti jaʼ jun namal lum ta Queensland (Australia). Xi chal li Burnette: «Ta ox-ox o ta chanchan toʼox jabil chichʼ cholel mantal li ta lum liʼe. Toj ep krixchanoetik ti tskʼan chchikintaik li lekil aʼyeje. Jaʼ yuʼun oy ta koʼontonkutik chkakʼbekutik s-estudioik jujun xemana».

Jim, Jack, Mark xchiʼuk Karen

Li Mark xchiʼuk Karen eke, ti mas xa jutuk ta 50 sjabilalik avie, tunik ta jayibuk tsobobbail ta nopol Sydney (Australia) kʼalal mu toʼox chbatik ta naklej xchiʼuk yalab xnichʼnabik ta Nhulunbuye, ta jun namal lum ta Territorio del Norte ti bu tsjokʼik minae. Oy oxvoʼ yalab xnichʼnabik ti Jessica, Jim xchiʼuk Jack sbiike. Xi chal li Marke: «Jkʼanoj li krixchanoetike, jaʼ yuʼun jaʼ te chibat kaʼi ti bu toj ep abtelal skʼan pasel ta tsobobbaile xchiʼuk ti chtun tajek jcholmantaletike». Akʼo mi mu toʼox skʼan lek xbat li yajnile, kʼot ta nopel yuʼun ti tspas preva ta skoj ti tijbat yoʼonton yuʼun li smalale xchiʼuk li yan ermanoetike. Pe li avi une laj xa yakʼ venta ti kʼupil sba tajek li cholmantal tee.

Benjamin, Jade, Bria xchiʼuk Carolyn

Jaʼ jech la spasik ta 2011 jun nupultsʼakal ti Benjamin xchiʼuk Carolyn sbiike, te likik batel ta Queensland (Australia) sventa chbatik ta Timor Oriental, ta jun bikʼit lum ti kakal ta nab li ta yosilal Indonesiae. Li nupultsʼakal taje oy chaʼvoʼ yuni tsebik, Jade xchiʼuk Bria sbiik. Xi chal li Benjamine: «Liʼ xa onoʼox litun ta prekursor espesial xchiʼuk kajnil li ta Timor Orientale. Toj kʼupil onoʼox sba laj kaʼikutik li cholmantale xchiʼuk toj echʼem la skoltaunkutik li ermanoetike. Toj chopol laj kaʼikutik ti laj kiktakutik komel li Timor Orientale, jaʼ yuʼun oy onoʼox ta koʼonton chisutkutik tal. Laje ayan kuni tsebetakutik, pe muʼyuk bu te xmak ta be li kʼusi jnopojkutike, lisutkutik onoʼox tal ta mas tsʼakal». Xi chal li Carolyne: «Ta jkʼankutik ti xchiʼinik ta loʼil misioneroetik, betelitaetik xchiʼuk prekursor espesialetik li jtsebetakutike, sventa xkoltaatik ta yakʼel ta xkuxlejalik li kʼusi melele».

LA XCHAPAN SBAIK

Kʼalal chbat tunuk ta yan lum junuk utsʼ alalile, skʼan xchapan sbaik lek. Yuʼun xi laj yalbe yajchankʼoptak li Jesuse: «Mi oy junuk avuʼunik ti tskʼan tsvaʼan junuk toyol kʼelob osile, ¿mi mu baʼyeluk chchotan sba sventa tskʼel kʼu yepal chlaj yuʼun [...]?» (Luk. 14:28). Pe ¿kʼusi ti skʼan xchapan li jun utsʼ alalile?

LA STSATSUBTAS SBAIK TA MANTAL: Xi chal li Benjamine: «Li kʼusi oy ta koʼontonkutike jaʼ ti jkoltakutik li yantike, maʼuk ti akʼo skoltaunkutike. Jaʼ yuʼun la jtsatsubtas jbakutik baʼyel lek ta mantal kʼalal mu to chibatkutik li ta yan lume. Laj kakʼbekutik yipal mas li cholmantale xchiʼuk li yan abtelaletik ta tsobobbaile».

Xi chal kaʼitik li Jacob ti laj xa onoʼox kalbetik skʼoplale: «Kʼalal mu to chibatkutik li ta Norfolk ti jaʼ jun lum ti kakal ta nabe, la jkʼelbekutik baʼyel sloʼil xkuxlejal utsʼ alaliletik li ta revista Li Jkʼel osil ta toyole xchiʼuk ta ¡Despertad! ti chal ti bat tunikuk ti bu chtun mas jcholmantaletike. Laj kalbekutik skʼoplal li vokoliletik la snuptanike xchiʼuk ti kʼuxi chabiatik yuʼun li Jeovae». Xi chal li yixlel ti Skye sbi ti buluchib sjabilale: «La jpas tajek orasion ta jtuk, xchiʼuk jtot xchiʼuk jmeʼ».

 LAJ YAKʼ LEK TA YOʼONTONIK: Xi chal li Reneé: «Te toʼox nakalunkutik ta jun lum ti lek tajek chkile, yuʼun te nopol kiloj kutsʼ kalalkutik xchiʼuk kamigotakutik, jaʼ mas lek yaʼel ti teunkutikuk-oe. Pe jaʼ mas laj kakʼ ta koʼonton snopel li kʼusi mas tstabe sbalil li kutsʼ kalale, maʼuk li kʼusitik chkikta komele».

LA XCHANBEIK SKʼOPLAL LI LUM BU CHBATIKE: Sventa xchapan sbaik jlom utsʼ alaliletike, baʼyel chchanbeik lek skʼoplal li lum ti bu chbatik ta nakleje. Xi chal li Marke: «La jchanbekutik tajek skʼoplal li Nhulunbuye. Jech xtok, li ermanoetik ta lum taje tstakbunkutik tal periodikoetik, vaʼun jaʼ la skoltaunkutik ta yojtikinel mas kʼu yelan li krixchanoetik tee xchiʼuk ti kʼu yelan stalel xkuxlejalike».

Xi chal li Shane ti te bat nakluk ta Norfolke: «Li kʼusi mas tsots skʼoplal laj kaʼie jaʼ ti lekuk jtalelale. Yuʼun buyuk noʼox batkutik, kʼanbilutik me mi melel jnaʼ xijkʼopoje, mi oy slekil koʼontontike, mi tukʼ koʼontontike xchiʼuk mi baxbolutik ta abtele».

LI KʼUSI VOKOL LAJ YAʼIIKE

Li ermanoetik ti batemik ta cholmantal ta yan lume chalik ti toj tsots skʼoplal ti xnopuk xkaʼitike xchiʼuk ti skʼan xijmuyubaj noʼox mi oy kʼusi vokol la jnuptantike. Jkʼelbetik skʼoplal jaytosuk:

Xi chal li Reneé: «Laj kakʼ venta ti mu jtostosuk noʼox kʼuxi ta pasel li jujutos kʼusitike. Jech kʼuchaʼal li spasel veʼlile. Yuʼun kʼalal chakʼ ikʼaloʼ ta Norfolke, muʼyuk bu chvul ta tiʼ nab li varkoetike, jaʼ yuʼun muʼyuk bu mas ta tael li veʼlile xchiʼuk chtoy stojol. Jech oxal ta jkʼel kʼusi stakʼ jmeltsan jsetʼjutebuk». Xi chal li smalal eke: «Jech xtok la jchʼakutik ti kʼu yepal takʼin ta jlajeskutik jujun xemanae».

Xi chalbe skʼoplal kʼusi vokol laj yaʼi li Jacob eke: «Li ta tsobobbail bu likʼotkutike kʼajomal noʼox oy vukvoʼ ermanoetik ti oy xa sjabilalike. Jaʼ yuʼun chʼabal kamigotak ti jchiʼiltak ta chʼiele. Pe lokʼ jchiʼinik ta cholmantal li ermanoetik taje, vaʼun ta anil noʼox kʼotik ta kamigotak».

Jaʼ jechtik la snuptan li Jim eke, ti 21 xa sjabilal avie, xi chale: «Ti kʼu snamal xil Nhulunbuy li tsobobbail ti mas nopol ta alele, te van 725 kilometrouk. Jaʼ yuʼun kʼalal chibatkutik ta asambleae, toj echʼ xa noʼox sbalil chkilkutik, jech oxal sob chikʼotkutik xchiʼuk ta jkʼupinkutik tajek ti kʼu sjalil ta jchiʼinkutik ta loʼil li ermanoetike. Muʼyuk kʼusi xkoʼolaj-o chkaʼikutik kʼalal ch-echʼ jujun asambleae».

 «XIMUYUBAJ TAJEK TI LITALE»

Xi chal li Vivliae: «Li bendición yuʼun Mucʼul Diose jaʼ jcʼulejaltic chcʼot; mu jta jvocoltic yuʼun» (Prov. 10:22). Ep ermanoetik ta spʼejel Balumil yakʼojik venta ti melel kʼusi chal li teksto taje.

Xi chal li Marke: «Li buchʼu mas staojbeik sbalil ti bu tal tunkunkutike jaʼ li kalab jnichʼnabkutike. Li buchʼutik mas xa mukʼtike spatoj lek yoʼontonik ti jaʼ chchabiutik Jeova kʼalal jaʼ baʼyel chkakʼ ta jkuxlejaltik li Ajvalilal yuʼune. Taje mi jaʼuk onoʼox stakʼ manel ta takʼin».

Xi chal ek li Shane: «Mas xa jkʼanoj chkaʼi li kajnile xchiʼuk li jnichʼnabe. Ximuyubaj tajek kʼalal chalbeikun kʼu yelan chkoltaatik yuʼun li Jeovae». Xi chal li skerem ti Jacob sbie: «Ta jkʼupin tajek liʼe. Ximuyubaj tajek ti litale».

^ par. 3 Kʼelo li mantal ti bu chal «Amigos de Dios en las ‹islas de la Amistad›» li ta revista La Atalaya 15 yuʼun disiembre ta 2004, pajina 8 kʼalal ta 11.

^ par. 3 Li ta 2012 pas ta jun li Betel ta Australia xchiʼuk ta Nueva Zelandae, avie Betel ta Australasia xa sbi.