Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Chakʼbutik muyubajel kʼalal koʼol chij-abtej xchiʼuk Diose

Chakʼbutik muyubajel kʼalal koʼol chij-abtej xchiʼuk Diose

«Ti jech koʼol chi-abtejkutik xchiʼuk Diose, ta jkʼan ta jtijkutik avoʼontonik ek ti mu me jecheʼuk xachʼambeik slekil yutsil yoʼonton mi muʼyuk bu chapasik li kʼusi tskʼane» (2 KOR. 6:1).

KʼEJOJ: 28, 14

1. Akʼo mi muʼyuk kʼusi xkoʼolaj-o sjuʼel li Jeovae, ¿kʼu yuʼun laj yakʼ ti oyuk buchʼu xkoltaate?

JAʼ LA spas skotol kʼusitik x-ayan li Jeovae. Muʼyuk buchʼu xkoʼolaj-o spʼijil xchiʼuk sjuʼel. Xi laj yal jun velta li Jobe: «Ta jnaʼ ti scotol xuʼ avuʼune; muʼyuc bochʼo xuʼ tsmac li cʼusi chapal avuʼune» (Job 42:2). Jech xtok, mu persauk ti oy buchʼu xkoltaate. Akʼo mi jech, sventa xakʼ ta ilel ti skʼanojan li yantike, laj yakʼ ti akʼo xkoltaate.

2. ¿Kʼusi abtelal akʼbat yuʼun Jeova li Jesuse?

2 Li Jeovae jaʼ baʼyel la spas li Jesuse. Vaʼun jaʼ xa koltaat yuʼun sventa spas li yan kʼusitike (Juan 1:1-3, 18). Xi laj yal jtakbol Pablo ta sventa li Jesuse: «Jaʼ ta stojolal ti laj yichʼ pasel skotol li kʼusitik yantik ta vinajele, li kʼusitik ta sba balumile, li kʼusitik xvinaje, li kʼusitik mu xvinaje, li chotlebaletik sventa ajvalilale, li buchʼutik tspasvanik ta mantale, li ajvaliletike xchiʼuk li buchʼutik oy yabtelike. Jaʼ ta stojolal xchiʼuk jaʼ ta sventa ti laj yichʼ pasel skotol li yan kʼusitike» (Kol. 1:15-17). Jech oxal, kʼalal laj yakʼbe tsots yabtel Xnichʼon li Jeovae xchiʼuk ti laj yalbe batel  skʼoplal ti koltavane, jaʼ jech laj yakʼ ta ichʼel ta mukʼ.

3. 1) ¿Kʼusi akʼbat spas yuʼun Jeova li Adane? 2) ¿Kʼu yuʼun laj yakʼ Jeova ti akʼo xkoltaate?

3 Jech xtok, li Jeovae yakʼoj ti akʼo jchiʼintik ta abtel eke. Jech kʼuchaʼal li Adane, albat ti akʼo xakʼbe sbi li chonbolometike (Gén. 2:19, 20). ¡Nopo xa noʼox avaʼi kʼu to yelan xmuyubaj kʼalal la sabe li sbitake! Baʼyel la skʼel lek kʼu yelan xchiʼuk kʼusi tspas jujukot. Pe taje spas yuʼun stuk jechuk li Jeovae, yuʼun jaʼ la spas skotol li chonbolometike. Akʼo mi jech, ta skoj ti skʼanoj tajek li Adane, jaʼ laj yakʼbe sbain. Jaʼ laj yakʼbe sbain xtok ti akʼo skʼatajes ta jun paraiso li Balumile (Gén. 1:27, 28). Pe ta mas tsʼakale la snop ti chikta ta spasbel yabtel Jeova li Adane. Ta skoj taje, toj ep vokolil kilojtik tal (Gén. 3:17-19, 23).

4. ¿Buchʼutik koʼol abtejik xchiʼuk Jeova sventa xkʼot ta pasel li kʼusi tskʼane?

4 Ta mas tsʼakale, oy to buchʼutik yan ti koʼol abtejik xchiʼuk Diose. Li Noee la spas jun arka sventa mu xcham xchiʼuk yutsʼ yalal li ta Nojelal ta voʼe. Li Moisese la skolta j-israeletik sventa xkolik lokʼel ta Ejipto. Li Josuee la sbeiltas batel j-israeletik sventa x-ochik li ta Albil balumile. Li Salomone la spas li templo ta Jerusalene. Li Mariae kʼot ta smeʼ li Jesuse. Sventa xkʼot ta pasel li kʼusi tskʼan tspas Jeovae, la stunes li yajtuneltak taje xchiʼuk yantik ti tukʼ yakʼoj sbaike.

5. 1) ¿Kʼusi abtelal spas kuʼun jkotoltik? 2) ¿Mi yuʼun van skʼan jkoltatik ta xcholel mantal li Jeovae? (Kʼelo li lokʼol ta slikebale).

5 Jaʼ jech li avi eke, chalbutik Jeova ti akʼo xij-abtej ti bu kʼalal xuʼ kuʼuntik ta sventa li Ajvalilal yuʼune. Ep ta tos ti kʼu yelan xuʼ jkolta jbatike. Akʼo mi mu parejouk kʼusi spas kuʼuntik, jkotoltik me xchol kuʼuntik li lekil aʼyeje. Pe ¿mi yuʼun van skʼan koltael li Jeovae chaʼa? Moʼoj. Yuʼun ti skʼanuke, xuʼ skʼopon yalel tal li krixchanoetike. Jech xtok, laj yal Jesus ti xuʼ xlik kʼopojuk yuʼun li tonetik sventa xalbeik skʼoplal li Ajvalilale (Luk. 19:37-40). Pe li kʼusi oy ta yoʼonton Diose jaʼ ti ‹jchiʼintik ta abtele› (1 Kor. 3:9). Xi la stsʼiba li jtakbol Pabloe: «Ti jech koʼol chi-abtejkutik xchiʼuk Diose, ta jkʼan ta jtijkutik avoʼontonik ek ti mu me jecheʼuk xachʼambeik slekil yutsil yoʼonton mi muʼyuk bu chapasik li kʼusi tskʼane» (2 Kor. 6:1). ¡Jaʼ jun mukʼta matanal ti ta jchiʼintik ta abtel li Jeovae! Jkʼelbetik avil jayibuk srasonal kʼu yuʼun ti chakʼ jmuyubajeltike.

CHAKʼBUTIK MUYUBAJEL KʼALAL KOʼOL CHIJ-ABTEJ XCHIʼUK DIOSE

6. ¿Kʼu yelan laj yaʼi sba kʼalal jmoj abtej xchiʼuk Stot li Jesuse?

6 Li yajtunelutik Jeovae xijmuyubaj noʼox ti jmoj chij-abtej xchiʼuke. Kʼalal mu toʼox chtal ta Balumil li Jesuse la xchiʼin ta abtel Stot kʼuchaʼal jun pʼijil j-abtel, jaʼ yuʼun xi laj yale: «Li Mucʼul Diose vuʼun baʼyuc laj yacʼun [...]. Te onoʼox oyun o ta stsʼel Dios scotol cʼacʼal. Vuʼun xcuxetelun yoʼnton scotol ora; scotol cʼacʼal xcuxet coʼnton ta stojol» (Prov. 8:22, 30). Xmuyubaj tajek ti ep kʼusitik la spas xchiʼuk Stot li Jesuse xchiʼuk ti snaʼoj ti kʼanbile. Li voʼotik une, ¿kʼu yelan chkaʼi jbatik?

Stuk noʼox jech chakʼbutik muyubajel kʼalal oy buchʼu ta jchanubtastik ta Vivliae (Kʼelo parafo 7).

7. ¿Kʼu yuʼun xijmuyubaj noʼox yuʼun li cholmantale?

7 Laj yal Jesus ti xijmuyubaj noʼox kʼalal oy kʼusi chkakʼtike xchiʼuk kʼalal oy kʼusi chij-akʼbate (Ech. 20:35). Kʼalal laj kichʼtik chanubtasel ta sventa li kʼusi melel ta Vivliae, xkuxet tajek koʼontontik. Pe jaʼ jech chkaʼi jbatik xtok kʼalal oy buchʼu ta jchanubtastike. ¿Kʼu yuʼun? Jaʼ ti xmuyubajik noʼox chkiltik ta skoj li kʼusitik chchanike xchiʼuk ti chlik yojtikinik li  Diose. Xijmuyubaj yuʼun xtok kʼalal chkiltik ti tsjel xkuxlejalike. Yuʼun jnaʼojtik ti jaʼ tsta-o xkuxlejalik sbatel osil mi lik yamigoinik li Diose (2 Kor. 5:20). Ta melel, li cholmantale jaʼ me li abtelal ti mas tsots skʼoplale xchiʼuk ti chakʼ jmuyubajeltike.

8. ¿Kʼu yelan chaʼi sbaik jlom ermanoetik kʼalal jmoj ch-abtejik xchiʼuk li Jeovae?

8 Kʼalal oy buchʼu ta jkoltatik sventa xchanik li kʼusi chal Vivliae, jnaʼojtik ti xkuxet noʼox yoʼonton kuʼuntik li Jeovae xchiʼuk ti ep sbalil chil li kabteltike. Vaʼun xijmuyubaj-o yuʼun (kʼelo 1 Korintios 15:58). Xi laj yal jun stestigo Jeova ta Italia ti Marco sbie: «Ximuyubaj tajek chkaʼi kʼalal chkakʼbe yipal chitun ta stojolal li Jeovae, ti maʼuk chitun ta stojolal junuk krixchano ti chchʼay ta sjol li kabtele». Xi laj yal yan ermano ti Franco sbi ti te onoʼox likem eke: «Skotol kʼakʼal chalbun Jeova ti skʼanojune, taje jaʼ te chalbun li ta Vivliae, li ta jvuntike xchiʼuk li ta tsobajele. Akʼo mi toj juteb chkiltik ti kʼu yepal chij-abtej ta stojolale, toj ep me sbalil chil li stuke. Jaʼ yuʼun chakʼ jmuyubajel ti jmoj chi-abtej xchiʼuke xchiʼuk jaʼ chakʼbe sbalil li jkuxlejal chkaʼie».

CHIJNOPAJ TA STOJOLAL JEOVA XCHIʼUK TA STOJOLAL KERMANOTAKTIK

9. 1) ¿Kʼu yelan laj yil sbaik li Jeova xchiʼuk Jesus kʼalal skʼan toʼox xtal ta Balumile? 2) ¿Kʼu yuʼun ti jmoj oyike?

9 Kʼalal ta jchiʼintik ta abtel li buchʼu jkʼanojtike, mas to chkamigointik. Yuʼun mas to chkojtikinbetik kʼu yelan stalelal, kʼusitik oy ta yoʼonton stael xchiʼuk kʼusi yakal tspas sventa stae. Kʼalal skʼan toʼox xtal ta Balumil li Jesuse, ta smiyonal xa noʼox jabil jmoj abtej xchiʼuk li Stote. Skʼanoj sbaik tajek ti muʼyuk buchʼu xuʼ xchʼakatike. Jaʼ yuʼun xi laj yale: «Li voʼon xchiʼuk li Totile jununkutik» (Juan 10:30). Ta melel, jun yoʼontonik ta skoj ti jmoj abtejike xchiʼuk ti la skolta sbaike.

10. ¿Kʼu yuʼun jaʼ tskoltautik sventa xijnopaj mas ta stojolal Jeova xchiʼuk ta stojolal kermanotaktik kʼalal ta jcholtik mantale?

10 Li Jesuse laj yalbe Stot ti akʼo chabibatuk li yajchankʼoptake. ¿Kʼu yuʼun? Xi laj yal li Jesuse: «Sventa junuk oyik jech kʼuchaʼal jun oyutik eke» (Juan 17:11). Kʼalal ta jchʼuntik li kʼusi chal Vivliae xchiʼuk ti ta jcholtik batel mantale, jaʼ me tskoltautik sventa xkojtikinbetik batel mas li stalelaltak Jeovae. Jech xtok ti jpat koʼontontik ta stojolale xchiʼuk ti skotoluk ora jpastik li kʼusi chalbutike. Mi laj kakʼtik persa chijnopaj ta stojolal li Diose, chnopaj tal ta jtojolaltik ek (kʼelo Santiago 4:8). Kʼalal ta jcholtik mantale tskoltautik xtok sventa jmojuk tsobolutik xchiʼuk li kermanotaktike, yuʼun chkakʼtik venta ti tsots chakʼ yipalik sventa spasik li kʼusi tskʼan Jeovae. Jech xtok te chkakʼtik venta ti jmoj chkil jvokoltike, ti jmoj xijmuyubaje xchiʼuk ti jmoj kʼusi ta jkʼan ta jtatike. Kʼalal jech chkiltike, jaʼ tskoltautik sventa jmoj xij-abtej batel, ti jmoj xijmuyubaje xchiʼuk ti jmoj chkuch kuʼuntik li vokolile. Xi chal jun ermana ta Gran Bretaña ti Octavia sbie: «Kʼalal koʼol chi-abtej xchiʼuk Diose jaʼ mas chinopaj-o ta stojolal  xchiʼuk mas chinopaj ta stojolal li kermanotake». ¿Kʼu yuʼun? Jaʼ ta skoj ti jmoj kʼusi oy ta yoʼonton stael xchiʼuk li yermanotake. ¿Mi mu jechuk ti jaʼ jech chkaʼi jbatik eke?

11. ¿Kʼu yuʼun mas to chijnopaj ta stojolal Jeova xchiʼuk ta stojolal kermanotaktik li ta Paraisoe?

11 Jkʼanojtik xa onoʼox tajek Jeova xchiʼuk kermanotaktik li avie. Pe li ta Paraisoe mas to ta jkʼantik. Jnopbetik skʼoplal kʼu to noʼox yelan xijmuyubaj chij-abtej. Yuʼun ta jchʼamtik li buchʼutik chchaʼkuxiik tale, chkakʼbetik yojtikinik li Jeovae xchiʼuk ta jpastik ta paraiso spʼejel li Balumile. Batsʼi xijmuyubaj noʼox ti jmoj chij-abteje xchiʼuk ti kʼunkʼun chijtukʼib batel kʼalal ch-ajvalilaj xaʼox li Kristoe. Mas to me chijnopaj ta stojolal Jeova xchiʼuk ta stojolal kermanotaktik. Ta melel, ta me xakʼbutik Jeova skotol li kʼusitik oy ta koʼontontike (Sal. 145:16).

CHCHABIUTIK KʼALAL KOʼOL CHIJ-ABTEJ XCHIʼUK DIOSE

12. ¿Kʼuxi chchabiutik li cholmantale?

12 Kuxulutik ta sbalumil Satanas li avie xchiʼuk jpasmulilutik. Jech oxal, mi mu jchabi jbatike jaʼ xa jech chlik jnoptik kʼuchaʼal li krixchanoetike xchiʼuk ti jchanbetik stalelalike. Toj tsots me skʼoplal ti jchabitik ti kʼu yelan lek xkil jbatik xchiʼuk li Jeovae. Yuʼun li sbalumil Satanase xkoʼolaj kʼuchaʼal ukʼum ti tsots yoke. Mi mu jkʼan xkuchutik batele, skʼan me tsots xkakʼbetik yipal ta stsalel. Jtos ti kʼusi tskoltautik sventa lek-o xkil jbatik xchiʼuk li Jeovae, jaʼ li cholmantale. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun kʼalal chkalbetik skʼoplal Dios xchiʼuk li kʼusi chal Vivliae, jaʼ me chakʼ-o lek yibel ta koʼontontik li kʼusitik tsots skʼoplale xchiʼuk ti lekike. Vaʼun maʼuk me ta jnoptik li kʼusi tskʼunibtas xchʼunel koʼontontike (Filip. 4:8). Kʼalal ta jcholtik mantale jaʼ me tstsatsubtas li xchʼunel koʼontontike, yuʼun tsvules ta joltik li kʼusi yalojbutik Diose xchiʼuk li smantaltak ti skʼan jchʼuntike. Jech xtok jaʼ tskoltautik sventa lekuk tsʼakal jlaptik li kabtejebtik ta mantale (kʼelo Efesios 6:14-17).

13. ¿Kʼuxi staojbe sbalil cholmantal li ermano Joele?

13 Kʼalal ta jcholtik mantal, ta jchan Jvivliatik xchiʼuk kʼalal ta jkoltatik li kermanotaktike, jaʼ me tskoltautik xtok sventa mu jnopbetik skʼoplal li jvokoltike. Jun ermano ta Australia ti Joel sbie, chal kaʼitik ti toj tsots skʼoplal chil li cholmantale. Yuʼun la jaʼ chkoltaat sventa mu xchʼay ta sjol ti toj tsots vokol tsnuptanik li krixchanoetike. Jech xtok, jaʼ la chvulesbat ta sjol ti toj ep chkoltaat yuʼun li Vivliae. Xi chale: «Li cholmantale jaʼ tskoltaun sventa bikʼituk xkakʼ jba, ti jpat koʼonton ta stojolal li Jeovae xchiʼuk ta stojolal li kermanotake».

14. ¿Kʼuxi jnaʼojtik ti tskoltautik li xchʼul espiritu Diose?

14 Kʼalal ta jcholtik mantale jaʼ chakʼ kiltik xtok ti tskoltautik li xchʼul espiritu Jeovae. Sventa xkaʼibetik smelolale, xi jkoʼoltastike: jnoptik avaʼi ti oy buchʼu chakʼbot avabtel sventa xbat apukbe sveʼel li krixchanoetik ti bu nakalote. Pe muʼyuk bu tstojoxuk un, voʼot chatoj atuk li kʼusitik chtun avuʼune. Jech xtok, anaʼoj ti mu skʼan li krixchanoetik ti xavichʼbe batel sveʼelike, maʼuk noʼox, yuʼun oy junantik ti tskontrainoxuk xtoke. ¿Kʼu van sjalil chkuch avuʼun li abtelal taje? Anil van chchibaj avoʼonton xchiʼuk ta van xavikta spasel. Taje xkoʼolaj me kʼuchaʼal li cholmantale, yuʼun yakal chkalbetik batel lekil aʼyej li krixchanoetike. Skʼan jchʼakbetik skʼakʼalil xchiʼuk ta jlajes jtakʼintik, jech xtok tsnaʼleutik li krixchanoetike o xuʼ van spʼajutik ta jyalel. Pe oy xa ta sjayibal jabil yakal ta jcholtik li mantale. ¿Mi mu jechuk ti jaʼ svinajeb ti yakal tskoltautik li xchʼul espiritu Jeovae?

 CHKAKʼTIK TA ILEL TI KʼANVANEMUTIK KʼALAL KOʼOL CHIJ-ABTEJ XCHIʼUK DIOSE

15. ¿Kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal li cholmantale?

15 Toj tsots me skʼoplal li cholmantale, yuʼun jaʼ chkoltavan sventa xkʼot ta pasel li kʼusi tskʼan Dios ta stojolal krixchanoetike. Li kʼusi onoʼox oy ta yoʼonton li Jeovae jaʼ ti xijkuxi sbatel osil ta jun nichimaltike, jaʼ yuʼun muʼyuk xjel li kʼusi snopoj tspas kʼalal la spas smul li Adane (Is. 55:11). Sventa skoltautik lokʼel ta mulil xchiʼuk ta lajelal li Jeovae, la stak tal Xnichʼon ta Balumil sventa xcham ta jtojolaltik. Pe mi ta jkʼan ta jtabetik sbalil li matanal taje xchiʼuk mi ta jkʼan chijkuxi sbatel osile, skʼan me jchʼunbetik smantal li Diose. Li Jesuse la xchanubtas krixchanoetik sventa spasik li kʼusi tskʼan Diose. Jech xtok, laj yalbe yajchankʼoptak ti akʼo jechuk xchanubtasvanik eke. Jech oxal ta jcholtik mantal xchiʼuk ta jkoltatik yan krixchanoetik sventa xkʼotik ta yamigo li Jeovae. Kʼalal jech ta jpastike, jmoj chij-abtej xchiʼuk Jeova xchiʼuk jaʼ me jech ta jkolta jbatik sventa xkolik lokʼel ta mulil xchiʼuk ta lajelal li krixchanoetike.

16. ¿Kʼusi chkakʼtik ta ilel kʼalal ta jcholtik mantale?

16 Oy jun veltae, li Jesuse jakʼbat bu junukal li mantal ti mas tsots skʼoplale, vaʼun xi la stakʼe: «‹Skʼan xakʼan ta sjunul avoʼonton li Jeova Dios avuʼune, ta sjunul akuxlejal xchiʼuk ta sjunul anopben›. Liʼe jaʼ li baʼyel mantale xchiʼuk ti mas tsots skʼoplale. Li xchibale xkoʼolajtik kʼuchaʼal li baʼyele, jaʼ liʼe: ‹Skʼan me xakʼan achiʼil jech kʼuchaʼal akʼanoj aba atuke›» (Mat. 22:37-39). Kʼalal ta jcholbetik mantal li krixchanoetike xchiʼuk ti ta jchanubtastik kʼuxi xuʼ sta xkuxlejalik sbatel osile, jaʼ me jech ta jchʼuntik li mantal ti skʼan jkʼantik li krixchanoetike xchiʼuk li Jeovae (kʼelo Echos 10:42). Yuʼun li kʼusi oy ta yoʼonton Jeovae jaʼ «ti akʼo koluk skotol li krixchanoetike xchiʼuk ti akʼo yojtikinik lek li kʼusi melele» (1 Tim. 2:4).

17. ¿Kʼu yelan chavaʼi aba ti chachiʼin ta abtel li Jeovae?

17 ¡Jaʼ jun mukʼta matanal ti jmoj chij-abtej xchiʼuk Jeovae! Jech oxal, jtojbetik me ta vokol. Yuʼun chakʼ jmuyubajeltik, chijnopaj-o ta stojolal li Jeovae xchiʼuk ta stojolal li kermanotaktike. Jech xtok, chchabiutik kʼalal ta jcholtik mantale. Maʼuk noʼox, yuʼun jaʼ jech chkakʼtik ta ilel ti jkʼanojtik li Jeovae xchiʼuk li kermanotaktike. Ta smiyonal xa noʼox oy yajtuneltak Jeova li ta spʼejel Balumile, pe jelel ti kʼu yelan jkuxlejaltike. Akʼo mi jech, ta jcholtik mantal ti bu kʼalal xuʼ kuʼuntike. Mu ventauk mi kerem tsebutik, mi oy xa jabilaltik, mi jkʼulejutik, mi povreutik, mi lek tsots kipaltik o mi xlubet noʼox jbekʼtaltik. Jaʼ jech chkaʼi jbatik kʼuchaʼal jun ermana ta Francia ti xi laj yale: «Li buchʼu mas toj tsots skʼoplal ta vinajelbalumile, li buchʼu la spas skotol li kʼusitik oye, li Dios ti xmuyubaj noʼoxe, xi chalbune: ‹Batan, bat albun jkʼoplal. Ta sjunuluk avoʼonton xavalbun jkʼoplal. Voʼon chkakʼbot avipal, ta jkoltaot ta Jkʼop, chkakʼ akʼo skoltaot li anjeletike xchiʼuk chkakʼbot achiʼiltak ta cholmantal. Ta jchanubtasot kʼuxi chavalbun jkʼoplal xchiʼuk ta jtojobtasot kʼalal chtun avuʼun chkile›. ¡Jaʼ jun mukʼta matanal ti ta jpasbetik li kʼusi tskʼan yoʼonton Jeovae xchiʼuk ti jmoj chij-abtej xchiʼuke!».