Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole  |  2017, numero 6

 MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA | ¿KʼUSI LI MATANAL MAS LEK AKʼBILUTIKE?

¿Kʼuxi xuʼ jtatik jun lekil matanal?

¿Kʼuxi xuʼ jtatik jun lekil matanal?

Mu kʼunuk ta tael junuk matanal ti tskʼupin li jun krixchanoe. Akʼo mi koʼol li matanale, xuʼ jelel sbalil chil li buchʼu chkakʼbetike, xuʼ van li kʼusi lek chil june, mu jechuk chil li yane.

Li chex kerem tsebetike jaʼ van tskʼanik kʼelanbel junuk selular, tavleta o yan kʼusitik ti mas achʼ lokʼeme. Pe jun krixchano ti oy xa sjabilale, jaʼ van mas tsots skʼoplal chaʼi junuk li kʼusitik voʼne skʼejoj ta yutsʼ yalalike. Ta junantik lumetike, li kerem tsebetik xchiʼuk li buchʼu oy xa sjabilalike jaʼ lek chaʼiik ti xichʼik kʼelanbel takʼine sventa xuʼ smanik li kʼusi tskʼanike.

Ep buchʼutik chakʼik persa ti jaʼuk skʼelanbeik li kʼusi mas lek chil li buchʼu skʼanojike. Akʼo mi mu skotoluk velta jech chkʼot ta pasel, pe oy kʼusitik xuʼ jtsaktik ta venta yoʼ lekuk li kʼusi ta jkʼelantike. Jkʼelbetik batel chantos skʼoplal ti xuʼ skoltautik sventa lekuk li matanal chkakʼbetik li jun krixchanoe.

Li kʼusi tskʼupin li buchʼu chichʼ akʼbel matanale. Jun vinik ti likem ta Belfast (Irlanda del Norte), laj yal ti kʼalal te van lajuneb toʼox sjabilal o mas jutuke, laj yichʼ kʼelanbel jkot visikleta, li matanal taje toj kʼupil sba laj yil. Xi laj yale: «Jaʼ onoʼox li kʼusi ta jkʼan tajeke». Taje chakʼ kiltik ti sventa lekuk chʼambil xkʼot li matanal chkakʼtike, skʼan jtsaktik ta venta li kʼusi oy ta yoʼonton tskʼan li krixchanoe. Ta skoj ti tsots skʼoplal chkiltik li kʼusi oy ta koʼontontike, nopo li kʼusi tsots skʼoplal chil li buchʼu chavakʼbe smotone. Jech kʼuchaʼal li moltotiletike tsots skʼoplal chaʼiik ti jmojuk oyikuk xchiʼuk li yutsʼ yalalike. Oy van ta yoʼonton tskʼelik li yalab xnichʼnabik xchiʼuk li smamobtakike. Jaʼ yuʼun chaʼa, kʼalal ch-ikʼeik batel ta veʼel yuʼun li yutsʼ yalalike, jaʼ me li kʼusi ch-akʼbat-o smuyubajelike.

Sventa jnaʼtik kʼusi tskʼan li buchʼu chkakʼbetik smotone, skʼan jchikintatik lek li kʼusi chalbe skʼoplale. Xi chal li Vivliae: «Oyuk ta avoʼontonik xchikintael, nopik me lek kʼalal chakʼopojike» (Santiago 1:19). Kʼalal chloʼilaj xchiʼuk yamigotak xchiʼuk yutsʼ yalale, chikintao lek li kʼusi chale,  yuʼun jaʼ te chvinaj li kʼusi lek chile. Taje tskoltaot sventa jaʼuk xakʼelanbe li kʼusi tskʼupine.

Li kʼusi chtun yuʼun li buchʼu chichʼ akʼbel li matanale. Kʼalal chkichʼtik kʼelanbel li kʼusi chtun kuʼuntike, toj ep sbalil chkiltik, manchuk mi mu toyoluk stojol. ¿Kʼuxi xuʼ jnaʼtik li kʼusi chtun yuʼun li jun krixchanoe?

Mas van lek ti jakʼbetik stuk li kʼusi chtun yuʼune o li kʼusi tskʼane. Akʼo mi jech, ep buchʼutik chalik ti mu jakʼbetike, yuʼun mas lek ti chʼayaluk to chkʼot yoʼontonik kʼalal chkakʼbetik li smotonike. Oy buchʼutik ti jamal chalik li kʼusi lek chilik o li kʼusi mu skʼupinike, pe jaʼ van mu xalik li kʼusi chtun yuʼunik ta melele.

Jaʼ yuʼun, akʼo lek venta kʼu yelan xkuxlejal li krixchanoe. ¿Mi kerem tseb to o mi mol meʼel xa, mi nupunem xa o muʼyuk to, mi stuchʼoj snupunel ta registro civil, mi chamem xa yajnil o smalal? ¿Mi ch-abtej to o mi spasoj xa juvilar? Vaʼun nopo kʼusi xuʼ xa kʼelanbe ti chtun yuʼun ta melel li krixchano taje.

Sventa jnaʼtik kʼusi chtun yuʼun li buchʼu chkakʼbetik smotone, jakʼbetik sloʼilik li buchʼutik jech la snuptanike. Xuʼ van chalboxuk li kʼusitik tun yuʼunike, ti mu van snaʼik li yantike. Taje xuʼ skoltaot sventa jaʼuk xa kʼelanbe li kʼusi chtun yuʼun ta melele, ti muʼyuk van yakʼojik venta li yantike.

Ti bakʼin chkakʼtike. Xi chal li Vivliae: «Jun to yutsil [li jkʼopojeltik] me ta yorail noʼox[e]» (Proverbios 15:23). Taje chakʼ kiltik ti kʼalal ta jsabetik lek yorail li kʼusi chkaltike, lek ta xaʼi sba li buchʼu chchikintabutike. Jaʼ noʼox jech ek, kʼalal ta jsabetik lek yorail ti bakʼin chkakʼbetik smoton jun krixchanoe, mas me ta xmuyubaj-o.

Junantik ti bu xuʼ xkakʼtik matanaletike jaʼo kʼalal chnupun jun kamigotike, jun kerem ti poʼot xa xlokʼ ta chanune, jun nupultsʼakal ti poʼot xa xvokʼ sneneʼike... Oy jlome tspasbeik slistail li kʼusitik chkʼotanan ta pasel ta jun jabile. Kʼalal jech tspasike xuʼ baʼyel xa onoʼox tskʼelik kʼusi xuʼ skʼelanik ta jujukoj. *

Mu jaʼuk noʼox xuʼ xkakʼtik matanaletik kʼalal oy kʼusi tsots skʼoplal chkʼot ta pasele, yuʼun xuʼ kʼusiuk noʼox ora xkakʼtik. Pe skʼan me xkichʼ jpʼijiltik. Jech kʼuchaʼal ti junuk vinik oy kʼusi tskʼelanbe li jun antse, xuʼ van ta snop ti yuʼun tskʼan ch-ojtikinate. Pe mi maʼuk jech oy ta yoʼonton li vinike xuʼ van xlik-o skʼopik. Taje chakʼ kiltik ti skʼan jtsaktik ta venta li tojobtasel liʼe: ti kʼusi oy ta yoʼonton li buchʼu chakʼ matanale.

Ti kʼusi oy ta yoʼonton li buchʼu chakʼ matanale. Jech kʼuchaʼal li skʼelobil laj kaltike, skʼan jkʼeltik lek ti mu yanuk-o kʼusi tsnop li buchʼu chkakʼbetik smotone. Jech xtok, skʼan jkʼeltik ek li kʼusi oy ta koʼontontik kʼalal chkakʼtik matanaletike. Jkotoltik van chkaltik ti ta slekil koʼontontik chkakʼtik li matanale, pe epal krixchanoetike ta xakʼik yuʼun sujbil chaʼi sbaik ta skoj ti jech tspasik li yantik ta junantik kʼinetike. Yantike, ta xakʼik matanaletik yuʼun tskʼanik ti oyuk kʼusi x-akʼbatik eke o tskʼan ti lek x-ilatike.

¿Kʼusi stakʼ jpastik sventa jkʼeltik ti lekuk li kʼusi oy ta koʼontontik kʼalal chkakʼtik matanale? Xi chal li Vivliae: «Ta kʼanelaluk me xapasik skotol li kʼusitike» (1 Korintios 16:14). Mi chkakʼbetik smoton li jun krixchano ta skoj ti jkʼanojtik xchiʼuk ti oy ta koʼontontike, ta me xmuyubaj kʼalal ta xchʼame. Li voʼot eke ta xavakʼ venta ti chakʼ muyubajel kʼalal chavakʼ li kʼusitik oy avuʼune. Ta xmuyubaj kuʼuntik ek li Jtotik ta vinajele. Li jtakbol Pabloe la skʼupil kʼopta li yajtsʼaklomtak Kristo ta Korintoe, ta skoj ti ta muyubajel xchiʼuk ta slekil yoʼontonik la skoltaik li yermanotakik ta Judae. Xi albatike: «Kʼanbil yuʼun Dios li  buchʼu xkuxet noʼox yoʼonton chakʼe» (2 Korintios 9:7).

Mi chatsak ta venta li tojobtaseletik laj xa jkʼelbetik skʼoplale, ta me xmuyubaj avuʼun li buchʼu chavakʼbe smotone. Yuʼun li Diose la stsak ta venta li kʼusi jtunel yuʼun li krixchanoetik sventa jaʼuk xakʼbe li mas lekil matanal ta skotole. Li ta yan mantal xtale ta jkʼeltik kʼusi jaʼ li matanal taje.

^ par. 13 Epal krixchanoetike chakʼik matanaletik ta kumpleanyoetik xchiʼuk ta yan kʼinetik. Pe ep li kʼinetik taje chal Vivlia ti muʼyuk leke. Kʼelo li mantal ti liʼ talem li ta revista ti xi sbie: «Li jkʼelvunetike tskʼan tsnaʼik: ¿Mi skʼan spasik skʼinal Svokʼel Ninyo li yajtsʼaklomtak Kristoe?».