Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Yakalunkutik ta cholmantal xchiʼuk kajnil ti Tabitha sbie.

 JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

Muʼyuk toʼox jchʼunoj mi oy Dios

Muʼyuk toʼox jchʼunoj mi oy Dios
  • KʼUSI ORA VOKʼ: 1974

  • SLUMAL: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

  • KʼU TOʼOX YELAN XKUXLEJAL: MUʼYUK TOʼOX XCHʼUNOJ MI OY DIOS

LI JKUXLEJAL TOʼOXE

Te livokʼ ta Sajonia ti República Democrática Alemana (RDA) sbi toʼoxe. Lek tajek jkʼanoj jbakutik li ta kutsʼ kalale xchiʼuk lek laj yalbeikun mantal li jtot jmeʼe. Li RDA taje jaʼ jun komunista lum, jaʼ yuʼun ep krixchanoetik muʼyuk bu tsots skʼoplal chilik relijion li ta Sajoniae. Li voʼone muʼyuk jchʼunoj mi oy Dios. Ti 18 jabil lichʼi tale, muʼyuk jchʼunoj mi oy li Diose xchiʼuk li-och ta komunista.

¿Kʼu yuʼun ti li-och ta komunistae? Yuʼun jaʼ toj lek chkaʼi ti parejouk xkil jbatike. Maʼuk noʼox, yuʼun la jnop ti skʼan xichʼ chʼakel ta parejo li takʼine, sventa muʼyuk buchʼu jkʼulej xchiʼuk povre. Jaʼ yuʼun li-och ta jun organisasion komunista sventa kerem tsebetik. Kʼalal kichʼoj 14 jabile toj tsots li-abtej sventa xichʼuk chaʼtunesel yan velta li vunetike, ti mu jecheʼuk xichʼ chʼayel echʼel sventa mu sok li osil balumile. Batsʼi toj lek tajek laj yilik li j-abteletik ta Aue, jech oxal laj yakʼbeikun jun jmoton. Manchuk mi chexun toʼox, laj kojtikinan politikoetik ti tsots skʼoplalik li ta jteklume. Lek tajek laj kaʼi ti kʼu yelan xbat li jkuxlejale, la jnop ti oy kʼusi lek ta jtae.

Pe muʼyuk bu xkʼot ta pasel li kʼusi jnopoje. Yuʼun li ta 1989 lom li smuroal Berline, vaʼun te laj skʼoplal li komunista ta slokʼeb Kʼakʼal ta Europae. Oy yan kʼusitik kʼot ta pasel. Te lik kakʼ venta ti oy kʼusitik chopol chichʼ pasele. Jech kʼuchaʼal liʼe, li buchʼutik muʼyuk ochemik ta komunistae muʼyuk xa tsots skʼoplal ch-ilatik. ¿Pe kʼuxi xa noʼox ti jeche? ¿Mi mu parejouk kelantik chakʼ ta chanel jechuk li komunistae? ¿Mi jecheʼ van ti ta jpat koʼonton ta stojolal li jtos politika taje? Lik jvul-o koʼonton li kʼusitik taje.

Lik jeluk li kʼusi oy ta koʼontone, jaʼ lik jkʼupin li stijel sone xchiʼuk li sbonel kʼusitike. Li-och ta eskuela sventa stijel son sventa xibat ta universidad, yuʼun ta jkʼan ti jaʼuk xkakʼ ta jkuxlejal li sone xchiʼuk li sbonel kʼusitike. Batsʼi la jten ta jol ti lek laj yalbeikun mantal ta jbikʼtal li jtot jmeʼe. Li kʼusi noʼox ta jkʼane jaʼ ti jkʼupin jkuxlejale, batsʼi chopol tajek la jpas jba yuʼun oy jayvoʼuk tsebetik ta jkʼoponan. Akʼo mi jech, muʼyuk bu ti xkuxet xa koʼonton yuʼun li sone, li sbonel kʼusitike o ti jpas li kʼusi xal koʼontone. Jaʼ jech chakʼ ta ilel li ta kuadroetik ta jbone. ¿Kʼusi onoʼox chkʼot ta pasel ta tsʼakal? ¿Kʼusi sventa ti kuxulutike?

 Kʼalal la jta ta saʼel li kʼusi ta jkʼan ta jnaʼe, chʼayal to kʼot koʼonton. Te oyun xchiʼuk jchiʼiltak ta eskuela jun mal kʼakʼal, te chalbeik skʼoplal ti kʼusi chkʼot ta pasel ta mas tsʼakale. Te kapal jun tseb ti jaʼ stestigo Jeova ti oy kʼusi toj lek laj yalbune, Mandy * sbi li tseb taje. Xi laj yalbune: «Mi chakʼan chavaʼibe lek smelolal li kʼusi yakal chasaʼ ta sventa li kuxlejale xchiʼuk ti kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakale, skʼan xakʼel li kʼusi chal li Vivliae».

Mu jkʼan lek jkʼel, pe ta skoj ti oy tajek ta koʼonton ta jkʼan ta jnaʼe lik jkʼel. Laj yakʼ kil Mandy li kʼusi chal ta kapitulo 2 ta slivroal Daniele, toj labal laj kil li kʼusi chale. Li albil kʼop taje jaʼ chalbe skʼoplal li mukʼta tsatsal lumetike, jaʼ xkaltik, li ajvaliletike, ti oy kʼusitik tsots skʼoplal spasojik tal kʼalal to ta jkʼakʼaliltike. Laje laj yakʼbun kil yan albil kʼopetik ta Vivlia li Mandy ti chalbe skʼoplal kʼusi chkʼot ta pasel ta stojolal li krixchanoetike. Jaʼ to la jtabe stakʼobil li kʼusi ta jnope. ¿Pe buchʼu la stsʼiba li albil kʼopetike? ¿Buchʼu xa noʼox ti x-al yuʼun ti kʼusi chkʼot ta pasel ta mas tsʼakale? ¿Mi jaʼ van chakʼ ta ilel ti oy ta melel li Diose?

TI KʼU YELAN LA SJEL JKUXLEJAL LI VIVLIAE

Li ermanae laj yakʼ kojtikin jun nupultsʼakal stestigotak Jeova ti Horst xchiʼuk Angelika sbiike. Jaʼ la skoltaikun ta yaʼibel smelolal li Vivliae. Ta ora noʼox laj kakʼ venta ti jaʼ noʼox li s-organisasion stestigotak Jeova ti tstunesbeik sbi Dios ti jaʼ li Jeovae xchiʼuk ti chakʼik ta ojtikinele (Romanos 10:13; Mateo 6:9). La jchan ti chakʼ jkuxlejaltik sbatel osil ta jun nichimaltik ta Balumil li Jeovae. Xi chal li Salmo 37:9: «Li bochʼo jaʼ nabalic o ta stojol Mucʼul Diose jaʼ chuʼuninic o li yosilalique». Batsʼi ximuyubaj tajek ti xuʼ sta xkuxlejalik sbatel osil li buchʼutik chakʼbeik yipal ta yakʼel ta xkuxlejalik li smantaltak Diose.

Tsots laj kaʼi ta sjelel jtalelal xchiʼuk ti xkakʼ ta jkuxlejal li kʼusi chal Vivliae. Yuʼun ti la jchan stijel sone xchiʼuk li sbonel kuadroetike lik jtoy-o jba yuʼun, jech oxal skʼan xkakʼbe yipal ti bikʼituk xkakʼ jbae. Jech xtok, toj vokol laj kaʼi ta yiktael li mulivajele. Ta jtojbe tajek ta vokol Jeova ti tstsʼikbe li buchʼutik chakʼik persa ta xchʼunel li kʼusi chakʼ ta chanel Vivliae, ti xaʼibe smelolale xchiʼuk ti chkʼuxubinvane.

Li 18 jabil lichʼi tale jaʼ toʼox te tikʼilun li ta komunistae xchiʼuk mu toʼox jnaʼ mi oy Dios, pe jaʼ sjelojbun tal jkuxlejal li Vivliae. Jaʼ ayan-o sbalil li jkuxlejale xchiʼuk jaʼ la skoltaun sventa mu jvul-o tajek koʼonton ta sventa li kʼusi chtal ta tsʼakale. Laj kichʼ voʼ ta 1993 xchiʼuk li-och ta stestigo Jeova, vaʼun li ta 2000 linupun xchiʼuk Tabitha ti jaʼ jun ermana ti xmuyubaj noʼoxe. Jech kʼuchaʼal kʼot ta jtojolale, ep buchʼutik ti jelbil snopbenik yuʼun li komunistae xchiʼuk ti tsnopik ti muʼyuk Diose. Xkuxet noʼox koʼonton chkaʼi kʼalal chkakʼbe yojtikin Jeova li krixchanoetike.

KʼUSITIK SBALIL JTAOJAN

Kʼalal lik jchan Vivlia xchiʼuk li stestigo Jeovae, li jtot jmeʼe muʼyuk lek laj yaʼiik. Pe ta kʼunkʼun laj yakʼik venta ti sjeloj talel li jkuxlejale. Li avie ximuyubaj noʼox ta skoj ti yakal xa chchanik Vivlia xchiʼuk ti chkʼotilanik xa li ta stsobajel stestigotak Jeovae.

Li Tabitha xchiʼuk li voʼone kakʼojkutik persa ta xchʼunel li kʼusi chal Vivlia ta sventa li buchʼutik oy xa snup xchiʼilike, taje jaʼ chakʼ ti ximuyubajkutik noʼoxe. Jech kʼuchaʼal liʼe, kʼalal ta jchʼunkutik li mantal ti skʼan tukʼ xkakʼ jbakutik ta jujuntale jaʼ stsatsubtasoj li jnupunelkutike (Evreos 13:4).

Li avie muʼyuk xa ta jvul koʼonton ta sventa li jkuxlejale mi jaʼuk ta sventa li kʼusi chtal ta tsʼakale. Yuʼun te xa jkʼoplal li ta jun utsʼ alalil yuʼun stestigotak Jeova ta spʼejel Balumil ti jun noʼox yoʼontonik ta melele xchiʼuk ti jmoj noʼox oyike. Li ta utsʼ alalil taje, muʼyuk buchʼu mas mukʼ o tsots skʼoplal, taje jaʼ onoʼox li kʼusi ta jkʼane xchiʼuk ti jaʼ onoʼox la jsaʼ talele.

^ par. 12 Jelbil li sbie.