Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA | ¿MI OY TA MELEL LI ANJELETIKE? ¿MI OY KʼUSI TSPAS TA JKUXLEJALTIK?

¿Kʼuxi xuʼ skoltautik li anjeletike?

¿Kʼuxi xuʼ skoltautik li anjeletike?

Li tukʼil anjeletike oy tajek ta yoʼontonik li krixchanoetike xchiʼuk baxbolik noʼox ta spasbel li kʼusi tskʼan yoʼonton Jeovae. Kʼalal la spas Balumil li Diose, «chqʼuejinic [...] xcuxet noʼox yoʼnton scotol li jʼalmantaletic [...] ta vinajele» (Job 38:4, 7). Ti kʼu xa sjalil echʼem tal li kuxlejale, oy tajek ta yoʼonton tskʼan tsnabeik smelolal li albil kʼopetik ta sventa li kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakale (1 Pedro 1:11, 12).

Sventa xkʼot ta pasel li kʼusi oy ta yoʼonton Diose, chakʼ ta ilel Vivlia ti oy onoʼox butik chchabibe yajtuneltak Dios li anjeletike (Salmo 34:7). Jech kʼuchaʼal liʼe:

  • Kʼalal laj yakʼbe slajeb chopol krixchanoetik ta Sodoma xchiʼuk Gomorra li Jeovae, li anjeletike la skoltaik tukʼil Lot xchiʼuk yutsʼ yalal sventa xjatavik lokʼel (Génesis 19:1, 15-26).

  • Li ta voʼneal Babiloniae «la stac tal yajʼalmantal [Dios] sventa tscolta li [yajtuneltake]», jaʼ li oxvoʼ j-evreoetik ti chikʼbil ox chlajik ta ornoe (Daniel 3:19-28).

  • Kʼalal muʼyuk kʼusi la snuptan Daniel ti jun xa ox akʼobal te tikʼil ta xchʼen leonetik ti chviʼnajik tajeke, xi laj yale: «Li Dios cuʼune la stac tal yajʼalmantal; jaʼ la smacbe ye li leonetique» (Daniel 6:16, 22).

Voʼne xa onoʼox ti tskoltaik tukʼil krixchanoetik li anjeletike.

LA SKOLTAIK BAʼYEL YAJTSʼAKLOMTAK KRISTO LI ANJELETIKE

Li ta baʼyel sigloe oy kʼusitik la spasik ta stojolal stsobobbail yajtsʼaklomtak Kristo li anjeletike, yuʼun la skolta sbaik sventa xkʼot ta pasel li kʼusi tskʼan yoʼonton Jeovae. Jech kʼuchaʼal liʼe:

  • Jun anjele la sjambe stiʼ chukinab, la skolta lokʼel li jtakboletike xchiʼuk laj yalbe ti akʼo xcholik-o batel mantal ta temploe (Echos 5:17-21).

  • Jun anjele laj yalbe Felipe ti akʼo xbat li ta sbelel Gasa ti te chlik tal ta Jerusalene, sventa xcholbe mantal jun j-etiope vinik ti te lik tal ta Jerusalen sventa chichʼ ta mukʼ Diose (Echos 8:26-33).

  • Kʼalal kʼot yorail laj yil Dios ti x-ochik ta yajtsʼaklom Kristo li krixchanoetik ti maʼuk judaetike, laj yakʼ sba ta ilel jun anjel ta stojolal jun bankilal soltaro ta Roma ti Kornelio sbie. Vaʼun laj yalbe ti akʼo stak ta ikʼel ta sna li jtakbol Pedroe (Echos 10:3-5).

  • Kʼalal och ta chukel li jtakbol Pedroe laj yakʼ sba ta ilel jun anjel ta stojolal xchiʼuk koltaat lokʼel (Echos 12:1-11).

 ¿KʼUXI TSKOLTAUTIK LI ANJELETIKE?

Li avie muʼyuk sprevail mi yakal tskoltaik krixchanoetik li anjeletik jech kʼuchaʼal la skoltaik ta skʼelobil juʼelal li ta voʼnee. Pe xi laj yal Jesus ta sventa li jkʼakʼaliltike: «Li lekil aʼyejetik ta sventa li Ajvalilal liʼe ta xichʼ cholel ta spʼejel balumil sventa xaʼi skotol li jteklumetike, vaʼun ta xtal li slajebe» (Mateo 24:14). ¿Mi anaʼoj xa onoʼox ti jaʼ tskʼelik cholmantal li anjeletike?

Li anjeletike tskolta sbaik ta spukbel skʼoplal ta spʼejel Balumil li lekil aʼyejetike.

Li ta slivroal Apokalipsise te chal ti toj echʼ xa noʼox chkoltavanik ta cholmantal li anjeletike, sventa xojtikinik lek Jeova li krixchanoetike xchiʼuk li kʼusi tskʼan yoʼonton ta jtojolaltike. Xi la stsʼiba li jtakbol Juane: «Laj kil yan anjel ti te xvilet ta oʼlol vinajel ti yakal chchol lekil aʼyejetik ti te oy-o sbatel osile, chcholbe li buchʼutik te nakalik ta sba balumile, ta skotol lumetik, nitilulaletik, jeltos kʼopetik xchiʼuk ta skotol jteklumetik, xi tsots chale: ‹Xiʼtaik xchiʼuk albeik smukʼulal li Diose, yuʼun kʼot xa yorail ti chchapanvane, jaʼ yuʼun ichʼik ta mukʼ li Buchʼu la spas vinajel, balumil, nab xchiʼuk li nioʼetike›» (Apokalipsis 14:6, 7). Oy buchʼutik yiloj ta xkuxlejalik ti chkoltavanik ta xcholel mantal ta spʼejel Balumil li anjeletike. Maʼuk noʼox, yuʼun kʼalal tsutes yoʼonton jun jpasmulile xchiʼuk ti chnopaj ta stojolal Jeova yan veltae, xkuxet tajek yoʼontonik li anjeletike (Lukas 15:10).

¿Kʼusi chkʼot ta pasel mi muʼyuk xa chichʼ cholel mantale? Li soltaroetik o anjeletik ta vinajele jmoj tspasik kʼop xchiʼuk li Jesukristo ti jaʼ li Ajvalil yuʼun ajvaliletike. Taje jaʼ «li ta paskʼop ta smukʼta kʼakʼalil Dios ti jaʼ li Buchʼu skotol xuʼ yuʼune», ti Armajedon sbie (Apokalipsis 16:14-16; 19:14-16). Li tsatsal anjeletike jaʼ ta xkʼot ta pasel yuʼunik li chapanel chakʼ Dios kʼalal mi tal Jesukristo sventa chakʼbe «kastigo [...] li buchʼutik mu xchʼunik li kʼusi chal lekil aʼyejetik ta sventa li Kajvaltik Jesuse» (2 Tesalonisenses 1:7, 8).

Xuʼ xapat avoʼonton ta melel ti tskʼan tskoltaot li anjeletike xchiʼuk ti oy ta yoʼonton tskolta li buchʼutik tskʼan chtunik ta stojolal Diose. Kʼuchaʼal laj xa kalbetik tal skʼoplale, li Jeovae ep ta velta stunesoj li yaj-anjeltak sventa stsatsubtasbe yoʼonton xchiʼuk xchabi li yajtuneltak liʼ ta Balumile (Evreos 1:14).

Toj tsots me skʼoplal ti ta jujuntal jnoptik li kʼusi ta jpastike, ¿mi ta jchikintatik xchiʼuk ta jchʼuntik li lekil aʼyejetik ti yakal chichʼ cholel ta spʼejel Balumile? Li stestigotak Jeovae tskʼan tskoltaoxuk sventa xata li koltael chakʼik ta slekil yoʼonton li anjeletike.