Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Sabel smelolal kʼanaletik xchiʼuk tʼunolajel: ¿mi x-al yuʼun li kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakale?

Sabel smelolal kʼanaletik xchiʼuk tʼunolajel: ¿mi x-al yuʼun li kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakale?

LI SABEL SMELOLAL KʼANALETIKE

Li sabel smelolal kʼanaletike (astrología) chal ti oy kʼusitik xuʼ spas ta stojolal krixchanoetik li kʼanaletike, li ue xchiʼuk li planetaetike. Jaʼ yuʼun li jkʼelkʼanaletike chalik ti xvinaj la kʼu yelan chbat stalel xkuxlejal li jun neneʼ kʼalal mi laj yichʼ kʼelel kʼu yelan cholol li kʼanaletike.

Taje te onoʼox likem talel li ta voʼneal Babiloniae, pe li avie lek ojtikinbil li kʼusi tspasik sventa snaʼik li kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakale. Kʼalal laj yichʼ jakʼel li ta sjabilal 2012 ta Estados Unidose laj yakʼik venta ti jun li ta oxvoʼ krixchanoetike xchʼunojik ti te la tsakal skʼoplal ta siensia li sabel smelolal kʼanaletike, pe li 10% chalik ti jaʼ la siensiae. ¿Mi jaʼ jech taje? Mu jechuk. Jkʼeltik kʼu yuʼun.

  • Li kʼanaletik xchiʼuk li planetaetike mu kʼusi xuʼ spasbe ta xkuxlejal li krixchanoetik jech kʼuchaʼal chal li jkʼelkʼanaletike.

  • Li kʼusitik chalike xuʼ jech xalbeik buchʼuuk noʼox krixchanoal.

  • Li kʼusitik chalik li buchʼutik tsabeik smelolal kʼanale jaʼ tstsakik-o ta venta ti kʼu la yelan chjoyibaj li planetaetik ta xokon li balumile, pe taje mu jechuk, yuʼun jaʼ ta xokon kʼakʼal chjoyibaj li planetaetike.

  • Li buchʼutik tsabeik smelolal kʼanale jelajtik li kʼusi chalik ta stojolal jun krixchanoe.

  • Li buchʼutik tsabeik smelolal kʼanaletike jaʼ tstsakik ta venta ti bakʼin vokʼ li jun krixchano sventa xakʼbeik jun signo del zodiaco ti oy 12 ta vokʼe. Pe ta skoj ti jelem xa yavil li balumile mu xa sta-o li sbi yakʼojbeik li signos del Zodiacoe, yuʼun maʼuk xa te oy li jtsop kʼanaletik kʼalal chakʼ xojobal li kʼakʼale.

Xchʼunojik ti xuʼ la xal kʼu yelan jun krixchano li signos del Zodiacoe, pe taje mu jechuk kʼotem ta pasel, yuʼun li buchʼu jmoj skʼakʼalil chvokʼike toj jelel ti kʼu yelan stalelalik ta jujuntale. Jaʼ yuʼun chaʼa jamal xvinaj ti maʼuk chal kʼu yelan jtalelaltik ti kʼusi ora lijvokʼe. Li buchʼu tsabeik smelolal kʼanaletike maʼuk tskʼelik ti kʼu yelan stalelal li jun krixchano sventa snaʼik ti kʼu yelan chbate, yuʼun jaʼ noʼox tsnop stukik li kʼusi xuʼ xkʼot ta stojolal li jun krixchanoe. ¿Mi mu jechuk ti chakʼik ta ilel ti chopol kʼusi chalik ta jtojolaltik kʼalal jech tspasike?

 LI TʼUNOLAJELE

Li krixchanoetik ta voʼnee nopem onoʼox xaʼiik ti chbatik ta stojolal li jtʼunolajeletike. Junantike tskʼelik ti kʼu yelan tstam sveʼel li jkot kotse, tstunesik li sbel xchʼut jun krixchano o sbel xchʼut jkotuk chonbolom sventa snaʼik li kʼusi chkʼot ta pasel ta jelavele. Li yantik xtoke tsabeik smelolal li lokʼol chvinaj kʼalal tsjuy steik o skafeik ta junuk vasoe. Li avie tstunesik svarajail tarot, bola de cristal, dadoetik, spikel chʼichʼ xchiʼuk sabel smelolal vaychiletik. Pe, ¿mi stakʼ van jpat koʼontontik ta stojolal li jtʼunolajeletike? Mi jsetʼuk. Jkʼeltik kʼu yuʼun.

Li kʼusi chalike mu koʼoluk akʼo mi jmoj o mi jelel li kʼusitik tstunesik sventa chtʼunolajik-oe. Jech kʼuchaʼal liʼe, mi oy junuk krixchano tsjakʼbe chaʼvoʼ jtʼunoletik ta sventa li kʼusi chkʼot ta pasel ta stojolale ep ta velta ti mu xkoʼolaj li kʼusi ch-albat yuʼun li jtʼunolajeletike, akʼo mi jmoj li svarajail tskʼelik ta alele.

Li kʼusitik tstunesike mu stakʼ jpat koʼontontik yuʼun xchiʼuk mu jnaʼtik li kʼusi oy ta yoʼontonik ta melele. Oy buchʼutik chalik ti jaʼ noʼox la tskʼelik kʼu yelan chtakʼav xchiʼuk kʼu yelan tspas sba li jun krixchano kʼalal yakal chchiʼinat ta loʼil yuʼun li jtʼunole xchiʼuk sventa labaluk xa sba xvinaj ta kʼelele tstunesik li bola de cristal xchiʼuk li varajae. Jech kʼuchaʼal liʼe, junantik jtʼunoletik ti lek chanemike toj ep kʼusitik tsjakʼbeik li jun krixchanoe xchiʼuk lek chchikintaik li kʼusi chale, vaʼun tskʼelik lek li kʼusitik tspase. Ta slajeb une chalik li kʼusi chkʼot ta stojolal li jun krixchano ti jaʼ xa la stʼunik yileluke, pe jaʼ noʼox chalik skotol li kʼusi la spas o li kʼusi laj xa yal li jun krixchanoe. Toj ep spasojik-o kanal takʼin li jtʼunoletik ta skoj ti stakʼ xa jpat lek koʼontontik ta stojolalik yilele.

¿KʼUSI CHAL LI VIVLIAE?

Li sabel smelolal kʼanaletik xchiʼuk li tʼunolajele chakʼik ta chʼunel ti tsʼibabil xa onoʼox la li kʼusi chkʼot ta pasel ta jtojolaltik ta jelavele. Pe li Vivliae chal ti xuʼ jnop jtuktik li kʼusi ta jchʼuntik xchiʼuk li kʼusi ta jpastike. Jech xtok, chal ti jaʼ te chvinaj kʼusi chkʼot ta jkuxlejaltik ta mas tsʼakal ta sventa li kʼusi ta jnop ta jpastike (Josué 24:15).

Li buchʼutik tskʼan lek ch-ilatik yuʼun li Diose oy lek srasonal yuʼunik sventa spʼajik li sabel smelolal kʼanaletik xchiʼuk li tʼunolajele, yuʼun li Diose spʼajoj skotol taje. Xi chal li Vivliae: «Mu me xachanic tʼunul jech chac cʼu chaʼal tspasique, xchiʼuc mu me xanopic ti xuʼ avuʼunic snaʼel cʼusi chcʼot ta pasel ta tsʼacale, xchiʼuc mu me xachanic acʼchamel. Mu me xachanic tuchʼ ora. Mu me cʼusi xbat avaqʼuic ta tʼunel ta stojol li jtʼunuletique, xchiʼuc li bochʼotic snaʼic scʼopanel chʼulelale, xchiʼuc mu me cʼusi xajaqʼuic ta stojol li bochʼotic chamenic xae. Yuʼun li bochʼotic jech tspasique, ilinem ta stojolic li Mucʼul Diose» (Deuteronomio 18:10-12).