Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

3 Tskoltautik yoʼ xkuch kuʼuntik li vokoliletike

3 Tskoltautik yoʼ xkuch kuʼuntik li vokoliletike

Oy vokoliletik ti muʼyuk xchapanobil li avie. Jech kʼuchaʼal liʼe, xuʼ van oy buchʼu chamem avuʼun o ataoj tsatsal chamel ti jaʼ noʼox skʼan xakʼel kʼusi xuʼ xapas sventa xkuch batel avuʼune. ¿Mi xuʼ van skoltautik li Vivliae?

LI TSATSAL CHAMELETIKE

Xi chal li Rosae: «Oy jtos chamel ti jkuchoj xa onoʼox talel kʼalal livokʼe, ti kʼux tajek chkaʼie. Ta kʼunkʼun tslajes batel li jkuxlejale». Li kʼusi mas tsvul-o yoʼontone jaʼ ti vokol tajek chaʼi kʼalal chchan li Vivliae xchiʼuk li kʼusitik sventa mantale. Pe jaʼ tsatsubtasbat yoʼonton li kʼusi laj yal Jesus li ta Mateo 19:26 ti xi chale: «Li Diose xuʼ yuʼun spasel skotol». Li Rosae laj yakʼ venta ti oy ep ta tos kʼuxi xuʼ jchantik li Vivliae. Ta skoj ti toj kʼux chaʼie vokol tajek chaʼi skʼelel vun, jaʼ yuʼun lik yaʼi gravasionetik ta Vivlia xchiʼuk yan vunetik ti lokʼem ta Vivliae. * Xi laj yal li Rosae: «Ti muʼyukuk li gravasionetike, xuʼ van ta kʼunkʼun likʼunib ta mantal ti jechuke».

Kʼalal chat yoʼonton Rosa ta skoj ti muʼyuk xa ep kʼusitik spas yuʼune, jaʼ chpatbat-o yoʼonton li kʼusi chal ta 2 Korintios 8:12 ti xi chale: «Mi jaʼ baʼyel oy ta koʼontontik li kʼusi chkakʼtike, lek chʼambil chkʼot li kʼusi oy kuʼuntike, maʼuk li kʼusi muʼyuk kuʼuntike». Taje jaʼ tsvulesbat-o ta sjol Rosa ti xmuyubaj yuʼun Dios ta sventa li kʼusitik tspas akʼo mi tsots tajek li svokole.

 KʼALAL OY BUCHʼU CHCHAM KUʼUNTIKE

Xi xvul ta sjol li Diana ti laj xa kalbetik tal skʼoplale: «Kʼalal cham li kuni tseb ti naka toʼox 18 sjabilale toj kʼux tajek laj kaʼi, chicham xa-o laj kaʼi xchiʼuk mu xa xkoʼolaj-o kʼuchaʼal toʼoxe». Jaʼ tsatsubtasbat-o yoʼonton ti xi laj yal ta skʼejoj li David ta Salmo 94:19: «Cʼalal ilubtsaj xa jol ta scoj ti toj ep chloʼilaj coʼntone, voʼot laj amuqʼuibtasbun coʼnton; laj avacʼbun xcuxetel coʼnton». Xi to laj yal li Dianae: «La jkʼanbe koltael Jeova yoʼ skoltaun ta stael junuk abtelal ti xuʼ junuk koʼonton yuʼune».

Li Dianae lik koltavanuk ta jun abtel ti akʼbat-o tajek smuyubajele. Ta mas jelavele jaʼ jech la skoʼoltajes sba kʼuchaʼal li jtel jise, yuʼun akʼo mi kʼasemik xa pe xuʼ to xichʼ tunesel sventa oy kʼusi xichʼ tsʼibael. Akʼo mi lajem xa tajek chaʼi sba kʼuchaʼal jis li Dianae xuʼ to skolta li yan krixchanoetike. Xi to chal li Dianae: «Kʼalal ta jtojobtasik ta Vivlia xchiʼuk ta jpatbe yoʼonton li buchʼutik ta jchanubtas ta Vivliae, te laj kakʼ venta ti yakal tspatbun koʼonton ek li Jeovae». Li Dianae la spasbe jun slistail li buchʼutik chalbe skʼoplal Vivlia ti jech laj yil svokolik eke. ¿Kʼusi la xchan ta sventa taje? «Skotol li krixchanoetik taje la spasik orasion». Xchiʼuk xtok xi laj yale: «Mi muʼyuk bu ta jchan li Jvivliatike muʼyuk kʼusi ta jchantik-o».

Ep to kʼusitik la xchan ta Vivlia li Dianae: ti jaʼuk xakʼ ta yoʼonton li kʼusi chtal ta mas tsʼakale, ti maʼukuk li kʼusitik echʼem xae. Jaʼ koltaat-o li spatobil oʼontonal ta jtatik ta Echos 24:15 ti xi chale: «Chchaʼkuxi li buchʼutik tukʼike xchiʼuk li buchʼutik muʼyuk tukʼike». Li Dianae, ¿mi xchʼunoj ta melel ti chchaʼkuxesbat yuʼun Jeova li stsebe? Xi tstakʼe: «Jchʼunoj ta melel ti chkil to yan velta li kuni tsebe. Stsakoj xa ta vun li Jtot ta vinajel ti bakʼin ta jchaʼkʼel li jtsebe. Te xa oyun jchiʼuk chkaʼi ta kamakʼkutik ti nojem ta nichimaltike jech kʼuchaʼal laj kaʼi kʼalal vokʼe».

^ par. 4 Ep vunetik pasbil gravar li ta jpajinakutik ta Internet ta jw.org.

Li Vivliae chakʼ spatobil koʼontontik kʼalal tsots chkil jvokoltike