Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

2 Tskoltautik xchapanel li kʼusitik ta jnuptantike

2 Tskoltautik xchapanel li kʼusitik ta jnuptantike

Bakʼintike, ta jnuptantik vokoliletik ti xuʼ van chjalij epal jabiletike o mu xkaʼitik kʼuxi chlik talel. ¿Mi xuʼ skoltautik Vivlia ta xchapanel li vokoliletik taje xchiʼuk kʼalal mu xa jnaʼ kʼusi ta jpastike? Jkʼeltik batel junantik skʼelobil.

KʼALAL TA JVUL KOʼONTONTIKE

Xi chal li Rosie: «Jaʼ xa noʼox batem ta koʼonton li jvokoltake, yuʼun te noʼox ta jnopilan-o xchiʼuk jaʼ xa noʼox ta jnop li kʼusitik xuʼ tsots xkʼot ta jtojolale». ¿Kʼusi tekstoetik ta Vivlia koltae? Li june jaʼ li Mateo 6:34 ti xi chale: «Mu me xavul avoʼontonik ta sventa li yokʼomale, yuʼun oy kʼusi chakʼ vul-oʼonton xtok li ta yokʼomale. Yuʼun xuʼ noʼox ti kʼu yepal vokolil yichʼoj tal jujun kʼakʼale». Li Rosie laj yal ti jaʼ koltaat-o li kʼusi laj Jesus yoʼ mu jaʼuk xat-o yoʼonton ta sventa li kʼusitik xuʼ van xkʼot ta pasel ta yokʼomale. Xi to laj yale: «Ti melel xkaltike, jecheʼ noʼox ta jnopbe skʼoplal li kʼusi muʼyuk to bu kʼotem ta pasele o ti muʼyuk onoʼox bu chkʼot ta pasele».

Jaʼ jech ta svul yoʼonton ek li Yasmine. Xi chale: «Skotol xemana chi-okʼ xchiʼuk oy junantik akʼobale mu x-och jvayel. Li kʼusitik ta jnope jaʼ noʼox chakʼbun-o mas at-oʼonton». ¿Kʼusi tekstoal ta Vivlia koltae? Jaʼ li ta 1 Pedro 5:7 ti xi chale: «Jech xtok akʼbeik me sbain skotol li kʼusi chavul-o avoʼontonike, yuʼun oyoxuk ta yoʼonton». Xi to laj yal li Yasmine: «Jech-o la jkʼanbe koltael li Jeovae, ta mas tsʼakale laj onoʼox stakʼbun li j-orasione. Kʼalal jech la jpase jun xa koʼonton likom yuʼun. Akʼo mi chvul to ta jol bakʼintik li kʼusitik mu lekuke, pe jnaʼoj xa kʼusi ta jpas».

 KʼALAL MAʼUK TA YORAIL TA JPASTIK LI KʼUSITIKE

Jun ants ti Isabella sbie, xi chale: «Ti maʼuk ta yorail ta jpastik li kʼusitike jaʼ ta skoj ti kʼu yelan lijchʼiutik tale, yuʼun li jtote jech toʼox tspas. Bakʼintike jaʼ tsʼakal ta jpas li kʼusitik mas tsotsik skʼoplale, yuʼun jaʼ baʼyel chlik jpas li kʼusitik muʼyuk stue, jech kʼuchaʼal li skʼelel televisione o jaʼ noʼox ta jkux koʼonton. Kʼalal jech nopem xkaʼitik spasele mu xa jnaʼ kʼusi ta jpastik o chijlub yuʼun xchiʼuk muʼyuk lek chbat li kʼusitik ta jpastike». Yoʼ xlekub batel li kʼusitik tspase jaʼ koltaat-o li kʼusi chal Vivlia ta 2 Timoteo 2:15 ti xi chale: «Paso skotol ti kʼu yepal xuʼ avuʼun sventa lek chilot li Diose, jun j-abtel ti muʼyuk kʼusi jsetʼuk chkʼexav-oe». Xi chal ta jamal li Isabellae: «Mu jkʼan ti xkʼexav-o kuʼun Jeova li ta kabtel mi jaʼ to ta slajeb ta jpase».

Xi chal li Kelly eke: «Jaʼ to ta jpas kabtel kʼalal jutuk xa ox skʼan xkakʼe, ta skoj taje chi-och ta okʼel, toj jutuk chivay xchiʼuk ta jvul-o tajek koʼonton. Muʼyuk lek kʼusi chkʼot ta jtojolal kʼalal jech ta jpase». Jaʼ koltae li tojobtasel ta Proverbios 13:16 ti xi chale: «Li bochʼo oy sbijile ta sventa sbijil tspas li cʼusi tspase; yan li bochʼo bole jaʼ noʼox chacʼ ta ilel li sbolile». Ta skoj ti la snopbe skʼoplal Kelly li versikuloe, xi chale: «Toj lek kʼalal chkichʼ jpʼijiltike xchiʼuk ti kak xa noʼox ta jchapantik li kʼusitik ta jpastike. Li avie ta jtsʼiba ta jlik vun yoʼ mu aniluk xa jpas ta tsʼakal li kʼusitike».

KʼALAL JTUK CHKAʼI JBATIKE

Xi chal li Cristinae: «Laj yiktaun li jmalale, jtuk likom xchiʼuk li chanvoʼ kalabtake». ¿Kʼusi beiltasel ta Vivlia koltae? Jaʼ li Proverbios 17:17 ti xi chale: «Li bochʼo lec jcʼopan jba jchiʼuctique lec onoʼox scʼanojutic; jaʼ jchiʼiltic ta voqʼuel chcʼot ti cʼalal oy jvocoltique». Li Cristinae la skʼan koltael ta stojolal li yajtuneltak Diose. ¿Kʼuxi laj yichʼ koltael? Xi chale: «Ep ta tos kʼu yelan la skoltaikun li kamigotake. Junantike laj yakʼ jveʼelkutik xchiʼuk laj yichʼik batel jnichimkutik. Ep kamigotak la skoltaunkutik kʼalal lajel jnakutik oxib veltae xchiʼuk oy jun kamigoe la skoltaun ta saʼel kabtel. Ta melel, muʼyuk bu laj yiktaikun li kamigotake».

Li Diana ti laj xa kalbetik tal skʼoplale jaʼ jech stuk laj yaʼi sba ek. Xvul ta sjol ti kʼu yelan laj yaʼi sba kʼalal laj yil tajek svokole, yuʼun xi laj yale: «Xkoʼolaj kʼuchaʼal jun pelikula laj kil li jkuxlejale ti jaʼ noʼox te jkʼeloj li kʼusi yakal chkʼot ta pasele. Solel jtuk tajek laj kaʼi jba». Li Dianae jaʼ koltae li teksto ta Salmo 68:6 ti xi chale: «Li bochʼo comtsanbil stuquique, jaʼ ta xʼacʼbat snaic yuʼun li Diose». Xi to laj yale: «Jnaʼoj ti maʼuk chalbe skʼoplal batsʼi jpʼej na li versikuloe, laj kaʼibe smelolal ti Diose chakʼbutik jpʼej na ta mantal, jaʼ xkaltik ti bu xuʼ lek jun koʼonton chkaʼi jbatike, ti lek chabibilutike xchiʼuk ti jmoj tsobolutik xchiʼuk li buchʼutik skʼanojik Jeovae. Pe mu onoʼox stakʼ xinopaj ta stojolal yantik mi muʼyuk baʼyel chinopaj ta stojolal Diose. Jaʼ la skoltaun li Salmo 37:4 sventa xkakʼ venta taje, yuʼun xi chal li tekstoe: ‹Acʼo avoʼnton o ta stojol li Mucʼul Diose, jech jaʼ chayacʼbot li cʼusi oy ta avoʼnton chacʼanbee›».

Xi tstsutses sloʼil li Dianae: «Laj kakʼ venta ti skʼan mas xinopaj ta stojolal li Jeovae, yuʼun muʼyuk buchʼu xkoʼolaj-o xchiʼuk li stuke. Sventa xkʼot ta kamigotak li buchʼutik oy ta yoʼontonik mantal kʼuchaʼal voʼone la jpas jun lista ta sventa li kʼusitik xuʼ jpas xchiʼukike, jaʼ ta jkʼelbe li slekil talelalike xchiʼuk muʼyuk ta jtsak ta venta li kʼusitik muʼyuk lek chbat ta pasel yuʼunike».

Jech onoʼox ta melel, li buchʼutik chtunik ta stojolal Diose maʼuk tukʼil krixchanoetik ek. Li stestigotak Jeovae jaʼ jech yakal tsnuptanik ek li kʼusitik tsnuptan yan krixchanoetike. Pe li buchʼutik tspasik li kʼusi chal Vivliae chakʼik persa ta skoltael yantik kʼalal xuʼ yuʼunike. Toj lek ti oy kamigotaktik kʼuchaʼal taje. Akʼo mi jech, kʼalal ta jnuptantik vokoliletik ti muʼyuk xchapanobil li avie, jech kʼuchaʼal li tsatsal chameletike o kʼalal oy buchʼu chcham kuʼuntike, ¿mi xuʼ van skoltautik li beiltaseletik ta Vivliae?

Mi chkakʼ ta jkuxlejaltik li tojobtaseletik ta Vivliae jaʼ tskoltautik ta stael jlekil amigotik