Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Ti kʼu yelan chichʼ jelubtasel li tsobajel sventa Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Diose

Ti kʼu yelan chichʼ jelubtasel li tsobajel sventa Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Diose

Saʼobil

1. Liʼ chichʼ chapbel smelolal li kʼusi skʼan spasik li buchʼu staoj sparteik li ta tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Diose. Jech xtok, kʼalal chchapan sparteike, skʼan stsakik ta venta li mantaletik yichʼoj talel li Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Dios, programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje. Skʼan tijbel yoʼonton skotol jcholmantaletik ti stsak sbiik sventa xetʼes sparteike. Xuʼ me stsak sbiik ek li buchʼutik maʼuk to jcholmantaletik ti chkʼotilanik ta tsobajele, jaʼ noʼox venta mi xchʼunojik li kʼusi chal Vivliae xchiʼuk mi yakʼoj ta xkuxlejalik li beiltaseletike. Mi tskʼan tstsak sbi sventa xetʼes sparte li buchʼu maʼuk to jcholmantale, li buchʼu sbainoj li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Diose chchiʼin ta loʼil. Laje, chalbe mi xpas xa yuʼun li kʼusitik chichʼ kʼanele. Kʼalal chchiʼin ta loʼile, skʼan me te oyuk li buchʼu ch˗akʼbat s˗estudioe (stot o smeʼ mi jaʼ jchʼunolajele). Li kʼusitik chichʼ kʼanbel li buchʼu tskʼan ch˗och ta chanob vune, jaʼ jech koʼol chichʼ kʼanbel jech kʼuchaʼal li buchʼu tskʼan chkʼot ta jcholmantal ti muʼyuk yichʼoj voʼe (od kap. 8 par. 8).

 SLIKEB TSOBAJEL

2. Jun minuto. Mi laj li kʼejoj xchiʼuk li orasione, li buchʼu sbainoj li tsobajele ta stijbe yoʼonton li ermanoetik sventa xchikintaik li mantaletike xchiʼuk jaʼ mas skʼan xalbe skʼoplal li kʼusi mas jtunel yuʼun li tsobobbaile.

  KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

 3Mantal (10 minuto). Li ta Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje te chal kʼusi sbi li mantale xchiʼuk te talem jaytosuk li kʼusitik mas tsotsik skʼoplale. Li mantal liʼe jaʼ chetʼes jun mol ta tsobobbail o junuk siervo ministerial ti lek chaneme. Kʼalal jaʼ to chlik yichʼ kʼelel junuk livro ta Vivliae, ta xichʼ akʼel ta ilel li svideoal ti jaʼ chalbe skʼoplale. Li buchʼu oy ta sba tsjelubtas li mantal liʼe, xuʼ xalbe skʼoplal jaytosuk kʼuxi snitojbe sba skʼoplal li video xchiʼuk li sbi mantale, pe skʼan xchapbe smelolal li kʼusi talem ta Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje. Li lokʼoletike chapanbil sventa xichʼ jambel smelolal li mantale xchiʼuk skʼan tunesel lek ti bu kʼalal xakʼ yoraile. Xuʼ sabe mas skʼoplal ta yan vunetik mi tsjambe to mas smelolal li mantal chetʼese.

 4Jsaʼtik lek li kʼusitik kʼupil sba ta Vivliae (10 minuto). Li buchʼu oy ta sba li parte liʼe mu persauk oy kʼusi xal sventa slikes o stsutses li sloʼile, yuʼun jaʼ noʼox chichʼ jakʼel xchiʼuk chichʼ takʼel. Jaʼ chetʼes jun mol ta tsobobbail o junuk siervo ministerial ti lek chaneme. Li buchʼu chetʼese skʼan sjakʼ li chib sjakʼobile. Jaʼ tsnop stuk mi chichʼ chanel li versikuloetik te taleme. Li sloʼil ermanoetike jaʼ noʼox xuʼ xjalij 30 segundo o mu sta.

 5Skʼelel Vivlia (4 minuto). Li buchʼu oy ta sba xchanele jaʼ jun ermano, pe mu persauk oy kʼusi xal sventa slikes o stsutses li sloʼile. Li buchʼu sbainoj li tsobajele ta skoltaan li buchʼutik laj yetʼes sparteik sventa xtojobikuk skʼelel jech kʼuchaʼal tsʼibabile, ti xichʼuk aʼibel lek smelolale, ti lekuk xcholet li kʼusi chalike, ti jechuk xkʼopojik kʼuchaʼal onoʼox nopem xaʼiike, ti sjelilanbeik snukʼilale, ti tsots xakʼbeik snukʼilal bu sta˗oe xchiʼuk ti xpajikuk ti bu skʼan jech spasike. Ta skoj ti oy bateltik ti oy mas natik li kʼusi chichʼ kʼelel ta Vivliae, li buchʼu tskʼel li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike skʼan stsak ta venta kʼu yelan xtojob li jchanun kʼalal chakʼbe spartee.

 TOJOBKUTIK MAS TA SPASEL LI KABTELTIKE

6. 15 minuto. Li ta jvokʼ mantal liʼe jaʼ sventa xijtojob lek ta spasel li kabteltike, ti xlekub kʼu yelan ta jchiʼintik ta loʼil krixchanoetike, ti kʼu yelan ta jcholtik mantale xchiʼuk ti k’u yelan chijchanubtasvane. Li moletik eke xuʼ x˗akʼbat sparteik sventa sjelubtasik mi persa chilike. Li jchanunetike skʼan stsakik ta venta kʼusi chal li foyeto Xchanel vun xchiʼuk chanubtasvanej xchiʼuk li foyeto Jkʼantik li jchiʼiltaktike ti te chvinaj ta parentesis li ta Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje. Junantik xemanae yichʼoj chapanel mantal ti xuʼ xichʼ jakʼel ti jaʼ chetʼes jun mol ta tsobobbail o junuk siervo ministerial ti lek chaneme ( parafo 15 sventa xanaʼ kʼuxi ta jelubtasel li mantal taje).

 7Kʼuxi xuʼ xalikes aloʼil. Li parteil liʼe xuʼ sjelubtas junuk jchanun mu ventauk mi vinik o mi ants. Li buchʼu chkoltavane skʼan jaʼuk xchiʼil ta vinikal o ta antsil o junuk yutsʼ yalal. Xuʼ chotajtik o vaʼajtik. (Sventa xanaʼ kʼu yelan chichʼ jelubtasel li parteile, kʼelo li  parafo 12 xchiʼuk  13).

 8Kʼuxi xuʼ xapas arevisita. Li parteil liʼe xuʼ sjelubtas junuk jchanun mu ventauk mi vinik o mi ants. Li buchʼu chkoltavane skʼan jaʼuk xchiʼil ta vinikal o ta antsil (km-S 5/97 paj. 2). Xuʼ chotajtik o vaʼajtik. Li buchʼu chetʼes spartee skʼan jaʼuk xalbe skʼoplal li kʼusi laj xa onoʼox sloʼiltaike. (Sventa xanaʼ li kʼusi skʼan pasele xchiʼuk ti kʼutik yelan ta jchiʼintik ta loʼil li krixchanoe, kʼelo li  parafo 12 xchiʼuk  13).

 9Koltao sventa x˗och ta mantal. Li parteil liʼe xuʼ sjelubtas junuk jchanun mu ventauk mi vinik o mi ants. Li buchʼu chkoltavane skʼan jaʼuk xchiʼil ta vinikal o ta antsil (km-S 5/97 paj. 2). Xuʼ chotajtik o vaʼajtik. Li kʼusi skʼan xichʼ akʼel ta ilele jaʼ ti kʼu yelan ta akʼel jun estudio ta Vivlia ti likesbil xae. Mu persauk oy kʼusi xal sventa slikes o stsutses li sloʼile, pe xuʼ me jech spas mi yuʼun jaʼ te yakal ch-abteje. Jech xtok, mu persauk xichʼ chanel skotol li parafoetik ti kʼu yepal staoj li ta spartee, akʼo mi xuʼ onoʼox jech xichʼ pasel mi tskʼane.

 10Kʼuxi xuʼ xavalbe skʼoplal li kʼusi achʼunoje. Mi jaʼ jun mantale, jaʼ tsjelubtas jun kerem o jun vinik. Pe mi skʼelobil noʼoxe, xuʼ sjelubtas junuk jchanun mu ventauk mi vinik o mi ants. Li buchʼu chkoltavane skʼan jaʼuk xchiʼil ta vinikal o ta antsil o junuk yutsʼ yalal. Li jchanune skʼan ta slekiluk yoʼonton stakʼ xchiʼuk ti lekuk sjambe smelolal li sjakʼobil ti te chvinaj ta stituloal li sparte staoje xchiʼuk ti stunes li referencia te taleme. Xuʼ xalbe skʼoplal ti bu lokʼem talele o xuʼ muʼyuk.

 11Mantal. Liʼe jaʼ tsjelubtas jun kerem o jun vinik xchiʼuk jaʼ jech chichʼ jelubtasel kʼuchaʼal jun mantal. Mi jaʼ te chichʼ lokʼesel li ta apendise 1 ta foyeto Jkʼantik li jchiʼiltaktike, li jchanune skʼan xalbe smelolal kʼuxi ta tunesel ta cholmantal li versikuloetike. Xuʼ xchapbe smelolal kʼusi skʼan xal li versikuloe, bak’in ta tunesel o ti kʼu yelan xuʼ xavalbe smelolal li buchʼu chachiʼin ta loʼile. Mi jaʼ te chlokʼ ta junuk xchanobil li ta foyetoe, skʼan me snopbe skʼoplal kʼuxi xuʼ stunes ta cholmantal. Mi sta˗o chile, li jchanune xuʼ me stunes li skʼelobil li ta punto 1 li ta xchanobile o xuʼ stunes junuk versikulo ti te taleme.

   12Li kʼusi skʼan pasele. Li mantaletik liʼe xchiʼuk li ta yan parafo chtale jaʼ chalbe skʼoplal li parteiletik ti bu chal «Kʼuxi xuʼ xalikes aloʼil» xchiʼuk «Kʼuxi xuʼ xapas arevisita». Te me chichʼ alel mi oy kʼusi jelel chichʼ pasele. Li jchanune jaʼ skʼan xalbe smelolal junuk teksto ta Vivlia ti oy ta yoʼonton chaʼibe smelolal li buchʼu chchiʼin ta loʼile xchiʼuk skʼan oyuk kʼusi xalbe komel yoʼ jaʼuk sloʼiltaik mi sut skʼele. Li jchanune jaʼ skʼan xalbe skʼoplal li kʼusi jtunel yuʼun li krixchanoetik ti bu chchol mantale. Jaʼ tsnop stuk mi chakʼ jlikuk vun o chakʼ ta ilel junuk video ti te talem li ta abtejebaletik sventa xijchanubtasvane. Mu me jaʼuk noʼox skomes ta sjolik li kʼusi chal ta sparteike, yuʼun skʼan xakʼik persa ti jechuk xloʼilajik kʼuchaʼal nopem xaʼiike xchiʼuk ti xakʼik ta ilel ti oy ta yoʼontonik li krixchanoetike.

   13Ti kʼutik yelan ta jchiʼintik ta loʼil li krixchanoe. Li jchanune skʼan stsak ta venta kʼutik yelan xuʼ xcholbe mantal li krixchanoetike, jech kʼuchaʼal liʼe:

  1.  (1) Ta jujupʼej na. Te me tsakal skʼoplal li buchʼu ta jtatik ta cholbel mantal ta snaike (ta telefono o ta karta), jech xtok te me tsakal skʼoplal li buchʼu laj xa onoʼox jchiʼintik ta loʼile.

  2.  (2) Cholmantal ta buyuk noʼox. Te me smakojbe skʼoplal kʼalal chichʼ cholel mantal ta kʼusiuk noʼox ora o ta buyuk noʼoxe, jech kʼuchaʼal ti ta jcholbetik mantal li jchiʼiltaktik ta abtele, li jchiʼiltik ta chanune, ti jcholbetik mantal li jlakʼnatike, kʼalal chijxanav ta karroe o ta buyuk noʼox oyutike.

  3.  (3) Cholmantal ti bu oy ep krixchanoetike. Liʼe jaʼ li cholmantal ta jpastik ta karrito, ta pʼolmajebaletik, ta kayeetik, ta parkeetik, ta skotleb karroetik o ti buyuk noʼox oy krixchanoetike.

 14Stunesel videoetik xchiʼuk vunetik. Mi sta˗o chil li jchanune, xuʼ xakʼ ta ilel junuk video o xikta komel jlikuk vun. Mi chal ti skʼan xakʼ ta ilel junuk video li ta sparte staoje o mi kʼot ta nopel yuʼun ti tstunes junuk videoe, xuʼ stunes xchiʼuk xalbe skʼoplal, jaʼ noʼoxe muʼyuk tstsan.

  LI JKUXLEJALTIKE

15. Li jvokʼ tsobajel liʼe ta xlik ta jun kʼejoj. Ta xjelav jun o chib mantaletik ti chjalij 15 minuto ta skotole, taje te chichʼ akʼel ta ilel kʼuxi xuʼ xkakʼ ta jkuxlejaltik li Skʼop Diose. Li mantaletik taje jaʼ chetʼes jun mol ta tsobobbail o junuk siervo ministerial ti lek chaneme, te chichʼ alel mi yan˗o buchʼu tsjelubtase. Li kʼusitik chtun ta tsobobbaile jaʼ noʼox me skʼan xetʼes jun mol ta tsobobbail. Mi jaʼ li mantal ti xuʼ xichʼ jakʼele, li ermano ti jaʼ sbainoj sjelubtasele xuʼ me oy kʼusitik yan sjakʼ, mu jaʼuk noʼox li sjakʼobiltak te taleme. Skʼan jpʼel chaʼpʼel noʼox kʼusi xal kʼalal tslikes sloʼile sventa xakʼ yorail xalbe skʼoplal li kʼusitik mas tsots skʼoplal xchiʼuk ti xuʼuk xakʼ sloʼil li ermanoetike. Mi oy buchʼu chichʼ jakʼbel sloʼile, mas me lek ti xmuy ta plataforma mi xuʼ yuʼune.

  16Xchanel Vivlia ta Tsobobbail (30 minuto). Li parteil liʼe jaʼ oy ta sba jun mol ta tsobobbail ti lek chaneme (mi chʼabal ep moletik li ta tsobobbaile, xuʼ sjelubtasik li siervo ministerialetik ti lek chanemike). Li moletik ta tsobobbaile jaʼ tskʼelik buchʼutik xuʼ sjelubtasik. Li buchʼu tsbaine skʼan xtojobuk lek, ti ta yorailuk noʼox stsuts yuʼune, ti xalbe lek skʼoplal li tekstoetik ti tsotsik skʼoplale xchiʼuk ti xalbe mas smelolal li kʼusi chtun yuʼunik li buchʼutik te oyike. Sventa spas yuʼunike, lek ti xchanbeik skʼoplal kʼuxi ta jelubtasel li mantaletik ti yichʼoj tal sjakʼobiltake (w23.04 paj. 24, rekuadro). Mi laj xa ox yichʼ jambel lek smelolale, mu persauk stsʼaki li 30 minutoe. Mi stakʼe, xuʼ xichʼ jelilanel jujun xemana li buchʼu tsjelubtase xchiʼuk li buchʼu tskʼel parafoetike. Mi albat yuʼun li buchʼu oy ta sba tsobajel (presidente) ti akʼo sjutukajesbe yorail xchanel Vivlia ta tsobobbaile, li buchʼu sbainoje jaʼ tskʼel stuk ti kʼu yelan xuʼ sjelubtase. Jtos li kʼusi xuʼ spase jaʼ ti mu xichʼ kʼelel junantik parafoetike.

  STSUTSEB TSOBAJEL

17. 3 minuto. Li buchʼu oy ta sba li tsobajele ta xal li kʼusitik mas tsotsik skʼoplal echʼ li ta tsobajele. Xuʼ xal li kʼusi chichʼ chanel ta yan xemana sventa snopbeik skʼoplal xchiʼuk oyuk ta yoʼontonik xchikintael li ermanoetike. Mi oy to yoraile, xuʼ xal buchʼu oy sparteik li ta yan xemanae. Li buchʼu oy ta sba li tsobajele jaʼ to te tskʼel li kartaetik xchiʼuk li aʼyejetik ti persa skʼan alel mi tsuts li tsobajele, te chichʼ alel mi jelel kʼusi chichʼ pasele. Te chichʼ akʼel ta tavlero li programa sventa cholmantal xchiʼuk li grupoetik ti staojik smesel salone, muʼyuk ta xichʼ alel ta plataforma. Mi chʼabal xa yorail sventa xichʼ alel li aʼyejetik xchiʼuk skʼelel li kartaetik li ta parteil liʼe, li buchʼu oy ta sba li tsobajele (presidente) ta xalbe ti akʼo sjutukajesbeik yorail li buchʼu sbainojik sjelubtasel li jvokʼ mantal «Li jkuxlejaltike» (kʼelo  parafo 16 xchiʼuk  19). Li tsobajele tstsuts ta kʼejoj xchiʼuk ta orasion.

  KʼUPIL KʼOPTAEL XCHIʼUK TOJOBTASEL

18. Mi echʼ xa ox li buchʼu la sjelubtas spartee, li buchʼu oy ta sba li tsobajele oy van junuk minuto yuʼun sventa skʼupil kʼopta xchiʼuk stojobtas li buchʼu laj yetʼes spartee. Mi laj xa ox yal buchʼu ta xjelav li buchʼu oy ta sba li tsobajele, muʼyuk me ta xal ti bu yakal ch-abtej li buchʼu chetʼes spartee. Mi echʼ xa ox li sparteike xchiʼuk mi laj xa ox yichʼ kʼupil kʼoptaele, li buchʼu oy ta sba li tsobajele xuʼ stunes li xchanobil li ta jprogramatike xchiʼuk akʼo yalbe li kʼusi lek la spase o ta slekiluk yoʼonton xalbe li kʼusi skʼan to spase xchiʼuk ti k’u yelan xuʼ spase. Jech xtok, xuʼ xal li kʼusi xuʼ stabe sbalil li buchʼu la sjelubtas spartee o li buchʼutik te oy ta tsobajele. Mi laj li tsobajele o ta yan kʼakʼal kʼalal stuk xa ox li buchʼu la sjelubtas spartee, xuʼ xichʼ akʼbel yan mantaletik ti te lokʼem li ta foyeto Jkʼantik li jchiʼiltaktike, Xchanel vun xchiʼuk chanubtasvanej o li ta livro Chanob vun. Xuʼ jaʼ skʼelik li xchanobil ti te talem ta programa ti bu la sta spartee o ta yan xchanobil (li ta  parafo 19,  24, xchiʼuk  25 te chatabe mas yaʼyejal li kʼusi tspas li buchʼu tskʼel li tsobajel (presidente) Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike xchiʼuk li kʼusi skʼan spas li yan jtojobtasvaneje (consejero auxiliar)).

     TI KʼU SJALIL LI TSOBAJELE

19Skʼan me mu x-echʼ yorail yuʼunik li buchʼutik oy sparteike (te tsakal skʼoplal ek ti kʼu sjalil chkʼopoj li buchʼu oy ta sba li tsobajele). Manchuk mi te chal jayib minuto skʼan xjalij li jujun parteil li ta Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje, pe mi laj xa ox yichʼ albel lek smelolale li parteile, maʼuk me skʼan xal ti persa to oy kʼusi skʼan xal sventa stsʼaki ti kʼu sjalil akʼbile. Mi echʼ yorail yuʼunik ek li ermanoetik ti chetʼesik yan mantaletike, li buchʼu oy ta sba li tsobajele (presidente) o li yan jtojobtasvaneje (consejero auxiliar) ta xakʼbe tojobtasel kʼalal stuk oye (kʼelo  parafo 24 xchiʼuk  25). Ti kʼu sjalil li tsobajele jaʼ jun ora xchiʼuk 45 minuto, taje te xa me tsakal skʼoplal li kʼejojetik xchiʼuk li orasione.

 KʼALAL CHKʼOT LI JKʼELVANEJ TA SIRKUITOE

20. Kʼalal jaʼo te tsvulaʼan tsobobbail li jkʼelvanej ta sirkuitoe, chichʼ jelel jutuk li kʼusi chichʼ kʼelel li ta Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje. Muʼyuk me ch-echʼ li Xchanel Vivlia ta tsobobbaile, yuʼun jaʼ te chetʼes jun mantal ta 30 minuto li jkʼelvanej ta sirkuitoe. Kʼalal skʼan toʼox sjelubtas mantal li jkʼelvanej ta sirkuitoe, li buchʼu oy ta sba li tsobajele (presidente) ta xal li kʼusitik laj yichʼ chanel li ta tsobajele xchiʼuk li kʼusi chichʼ chanel li ta yan xemanae. Jech xtok, tskʼel li kartaetik xchiʼuk aʼyejetik ti persa skʼan alele, vaʼun ta xal ti tsjelubtas jun mantal li jkʼelvanej ta sirkuitoe. Mi laj xa ox yetʼes mantal li jkʼelvanej ta sirkuitoe, ta stsutses li tsobajel ta jun kʼejoj ti jaʼ stʼujoje. Xuʼ xalbe yan ermano sventa spas orasion li ta slajebe. Kʼalal jaʼo te oy ta vulaʼal li jkʼelvanej ta sirkuitoe, muʼyuk ta xichʼ jelubtasel li mantaletik ta sala B. Mi oy grupoetik ti yan-o skʼopike xuʼ xetʼesik li stsobajelike. Pe skʼan jmoj xchikintaik li mantal ta xetʼes li jkʼelvanej ta sirkuitoe.

 XEMANAIL ASAMBLEA

21. Li ta xemanail asambleae muʼyuk ch-echʼ mi junuk tsobajel. Li ermanoetike chichʼik albel ti xchanik ta jujuntal o xchiʼuk yutsʼ yalalik li kʼusi chichʼ chanel li vaʼ xemanae.

 XEMANAIL KONMEMORASION

22. Mi ta xokol kʼakʼal ch-echʼ li Konmemorasione, muʼyuk me ch-echʼ li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike.

 LI BUCHʼU TSKʼEL LI TSOBAJEL JKUXLEJALTIK XCHIʼUK KABTELTIKE

23. Jaʼ tskʼel jun mol ta tsobobbail ti tʼujbil yuʼun li jtsop moletik ta tsobobbaile. Jaʼ me oy ta sba skʼelel ti lekuk chapal xjelav li tsobajele xchiʼuk ti jechuk xjelav kʼuchaʼal chal li mantaletik li’e. Skʼan me lek xchiʼin sbaik ta loʼil xchiʼuk li yan jtojobtasvaneje (consejero auxiliar). Mi oy xa ox li achʼ Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje, li buchʼu tskʼel li tsobajele skʼan me sabe yajval li buchʼu tsjelubtas sparteik li ta chib ue. Te smakojbe skʼoplal li sparte staoj jchanunetike, li buchʼu tsjelubtas li yan mantaletike xchiʼuk li buchʼu tsbain tsobajele (presidente). Ta sventa li yan mantaletik xchiʼuk li buchʼu tsbain tsobajele jaʼ noʼox me chichʼik akʼbel li buchʼutik stʼujoj moletike (kʼelo  parafo 3-16 xchiʼuk  24). Kʼalal chichʼik akʼbel sparteik li jchanunetike, skʼan xichʼ tsakel ta venta li sjabilalike, li kʼusi xtojobik spasele xchiʼuk mi xchapbe yuʼunik smelolal li kʼusi tsbainike. Jaʼ jech skʼan xichʼ tsakel ta venta ek kʼalal chichʼ akʼbel sparteik li yan ermanoetike. Li buchʼutik chetʼes sparteike skʼan me xichʼik akʼbel kʼalal skʼan toʼox oxibuk xemana x-echʼike. Sventa xichʼ akʼbel sparte li jchanunetike, jaʼ chichʼ tunesel li formulario Buchʼu chetʼes sparte li ta tsobajel sventa Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Dios (S-89). Li ermano ti jaʼ tskʼel li tsobajel ta xokol kʼakʼale skʼan xakʼ jlikuk programa li ta tavlero sventa aʼyejetike. Li moletik ta tsobobbaile xuʼ svaʼanik yan mol ta tsobobbail o junuk siervo ministerial sventa xkoltavan ta yakʼbel sparte li jchanunetike. Pe li yan parteiletike jaʼ noʼox xuʼ stʼuj jun mol ta tsobobbail.

    LI BUCHʼU OY TA SBA LI JKUXLEJALTIK XCHIʼUK KABTELTIKE

24. Jujun xemanae, jun mol ta tsobobbail oy ta sba li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike (mi chʼabal ep moletik li ta tsobobbaile, xuʼ sbain li siervo ministerialetik ti lek chanemike). Jaʼ oy ta sba xchapanel li slikeb xchiʼuk stsutseb tsobajele. Skʼan xal buchʼutik tsjelubtas li jujun partee. Xuʼ van sjelubtas junantik mantaletik mi jutuk noʼox moletik li ta tsobobbaile. Jech xtok, xuʼ van sbain sjelubtasel yan mantaletik ti bu jaʼ noʼox chichʼ akʼel ta ilel junuk videoe. Skʼan jlikeluk noʼox xkʼopoj kʼalal chnel jujun mantale. Li jtsop moletike jaʼ tskʼelik li buchʼu xuʼ sbaine. Li moletik ti laj yichʼik tʼujele tsjelilan sbaik jujun xemana. Ta skoj ti jelel jujun tsobobbaile, li buchʼu tskʼel li tsobajele xuʼ me mas nopolik noʼox tsbain li tsobajeletik ti jaʼ mu sta li yan moletike. Mi oy jun mol ta tsobobbail ti chetʼes li «Xchanel Vivlia ta Tsobobbaile», xuʼ van sbain xtok li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike. Pe skʼan me xichʼ tsakel ta venta ti buchʼu oy ta sba li tsobajele, skʼan skʼupil kʼopta xchiʼuk ti ta slekiluk yoʼonton stojobtas li buchʼutik laj yetʼes sparteike. Xchiʼuk jaʼ me oy ta sba skʼelel ti ta yorailuk noʼox stsuts li tsobajele (kʼelo  parafo 17 xchiʼuk  19). Sventa mu xjelav orae, xuʼ xichʼ akʼel junuk mikrofono li ta plataforma mi x-och-o chilike sventa te xvaʼi li buchʼu sbainoj tsobajele. Vaʼun, li buchʼu oy spartee xuʼ te xa noʼox xvaʼi li ta atrile. Jech noxtok, xuʼ van xakʼik jkotuk xila xchiʼuk mexa sventa te xchoti li buchʼu sbainoj tsobajel kʼalal chichʼ chanel li Vivliae xchiʼuk kʼalal ch-echʼ li jvokʼ mantal «Tojobkutik mas ta spasel li kabteltike».

   YAN JTOJOBTASVANEJ

25. Jaʼ mas lek ti jaʼuk sbain jun mol ti lek xtojob ta sjelubtasel mantale. Mi persa chil tstojobtas jun mol o jun siervo ministeriale, skʼan me jaʼuk xchiʼin ta loʼil kʼalal stuk oye. Taje jaʼo kʼalal tsjelubtas junuk mantal li ta tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike, mi la sjelubtas junuk mantal sventa skotol krixchanoetike, mi la sjelubtas li «Xchanel Vivlia ta Tsobobbail» o Li Jkʼel-osil ta toyole xchiʼuk mi jaʼ la sta skʼelel li parafoetike (kʼelo  parafo 19). Mi oy ep moletik ti lek xtojobik ta sjelubtasel mantal xchiʼuk ti lek snaʼ xchanubtasvanike, xuʼ sjelilan sbaik jujun jabil. Mu persauk chtojobtasvan jujun velta kʼalal chetʼesik junuk mantale.

 SALA B

26. Mi ep li buchʼutik stsakoj sbiik li ta chanune, xuʼ stunesik li sala B. Li ta sala taje, skʼan me oyuk jun jtojobtasvanej ti lek xtojobe, mas lek mi jaʼ jun mol ta tsobobbaile. Mi persa chavilike, xuʼ jaʼ sbain junuk siervo ministerial ti lek chaneme. Li moletik ta tsobobbaile jaʼ tstʼujik li buchʼutik chtojobtasvanike xchiʼuk jaʼ chalik mi tsjelilan sbaik o mi moʼoj. Li jtojobtasvaneje jaʼ tstsak ta venta li kʼusi chal ta  parafo 18. Chichʼik albel li buchʼutik tsjelubtas sparteik ti akʼo xbatik li ta Sala B mi laj xa ox li parteil «Jsaʼtik lek li kʼusitik kʼupil sba ta Vivliae», ti jaʼ li ta jvokʼ tsobajel «Kʼusitik kʼupil sba ta Vivlia». Skʼan me xlokʼik talel ta sala B mi laj skotol li parteiletike.

 VIDEOETIK

27. Li ta tsobajel liʼe, ta xichʼ kʼelel videoetik ti te chichʼ tael ta JW Library®, ti xuʼ syalesik ta tavlet, ta laptop o ta yan kʼusitik.

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

S-38-TZO 11/23