Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Li kʼusitik achʼ kaʼiojbetik tal smelolale

Li kʼusitik achʼ kaʼiojbetik tal smelolale

Ta epal jabil yichʼoj alel li ta Jkʼel-osil ta toyol ti kʼu xa yelan chichʼ aʼibel smelolal junantik albil kʼopetik laj yal Esekiele. Pe li ta livro ¡Tsta yorail ti jaʼ xa noʼox Jeova chichʼ ichʼel ta mukʼe!, te to chalbe mas skʼoplal li kʼusitik achʼik kaʼiojbetik tal smelolale. Jchaʼkʼeltik li sjakʼobiltak liʼe.

¿Kʼusi skʼan xal ti chanjot sat li anjeletike?

Ti kʼu toʼox yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li chanjot satik ta jujuntal li anjeletike o li keruvinetike jaʼ skʼoplal li chantos stalelal Jeova ti mas tsotsik skʼoplale.

Ti kʼu xa yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li chanjot sat li jujun anjele jaʼ skʼoplal li chanib stalelal Jeova ti mas tsotsik skʼoplale, yan li chanjot sat li chanvoʼ anjele jaʼ skʼoplal skotol li stalelaltake. Maʼuk noʼox, yuʼun ep kʼusi chakʼ jchantik ta sventa li sjuʼel Jeova ti mu albajuke xchiʼuk li yutsilale.

Ti kʼu yuʼun laj yichʼ jelele: Kʼalal chanib xi chal li ta Vivliae, jaʼ skʼan xal jtos kʼusi lek tajek, ti lek tsʼakal o ti smakojbe skʼoplal skotole. Li chanjot sat li chanvoʼ keruvinetike maʼuk noʼox skʼoplal chanib stalelaltak Jeova, yuʼun jaʼ snakleb skotol li stalelaltak ti toj labalik sbae. Jech xtok, jaʼ skʼoplal mukʼulal, juʼelal xchiʼuk ipalil. Li chanvoʼ keruvinetik ti chanjot satik jujune xchiʼuk ti jaʼ skʼan xal li spasbentak Diose te oy ta yolon xchotleb sventa ajvalilal yuʼun Jeova. Taje chakʼ ta ilel ti jaʼ Jeova li Mukʼul Jpasmantal ti stuk xa noʼox jeche.

¿Buchʼu skʼoplal li vinik ti yichʼoj batel yav tinta sventa sekretarioe?

Ti kʼu toʼox yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li vinik ti yichʼoj batel yav tinta sventa sekretarioe jaʼ skʼoplal li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel ti liʼ to oyik ta balumile. Li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele chcholbeik mantal krixchanoetik xchiʼuk tspasik ta yajchankʼop Kristo, taje xkoʼolaj ti chakʼbeik smarkailik sventa xvinaj ti te skʼoplalik li ta epal krixchanoetike (Apok. 7:9).

Ti kʼu xa yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li vinik ti stsakoj yav tinta sventa sekretarioe jaʼ skʼoplal li Jesukristoe. Li ta mukʼta tsatsal vokolile, jaʼ chakʼbe smarkailik li epal krixchanoetik mi vinaj ti jaʼik chijetike (Mat. 24:21).

Ti kʼu yuʼun laj yichʼ jelele: Li Jeovae yakʼojbe ta skʼob Xnichʼon sventa xchapan li krixchanoetike (Juan 5:22, 23). Jech kʼuchaʼal chal ta Mateo 25:31 kʼalal ta 33, li Jesuse chchʼak li chijetik ta stojolal li tentsunetike.

 Li Oola xchiʼuk Ooliba ti jaʼ jchonbail antsetike, ¿mi jaʼ skʼoplal li buchʼutik skuyoj sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristoe? ¿Mi jaʼ skʼoplal li relijion katolika xchiʼuk li relijion protestantee?

Ti kʼu toʼox yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li Oolae jaʼ skʼoplal li Samariae, li kapital yuʼun li ajvalilal ta Israele, jaʼ li vixil ti jaʼ skʼoplal li relijion katolikae; li Oolibae jaʼ skʼoplal li Jerusalene, li kapital yuʼun li ajvalilal ta Judae, jaʼ li mukil ti jaʼ skʼoplal li relijion protestantee.

Ti kʼu xa yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li chaʼvoʼ jchonbail antsetike maʼuk skʼoplal li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristoe. Taje chakʼ kaʼitik kʼu yelan chaʼi sba Jeova ta stojolal li krixchanoetik ti muʼyuk tukʼ xakʼ sbaike, yuʼun lik xchon sbaik ta mantal. Jaʼ jech chaʼi sba Jeova ta stojolal li jecheʼ relijionetike.

Ti kʼu yuʼun laj yichʼ jelele: Muʼyuk bu chal ta Vivlia ti jaʼ skʼoplal li buchʼutik skuyoj sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristo li Oola xchiʼuk Oolibae. Li Israel xchiʼuk Judae jaʼ toʼox yajniltak Jeova ti tukʼ toʼox yakʼoj sbaik ta stojolale, pe li buchʼutik skuyoj sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristoe muʼyuk onoʼox lek laj yil sbaik xchiʼuk li Jeovae. Jech xtok, li ta kapitulo 16 xchiʼuk 23 ta slivroal Esekiele, tskoʼoltas ta jchonbail antsetik li yajtuneltak Dios ti muʼyuk tukʼ laj yakʼ sbaike xchiʼuk laj yalbe ti xuʼ ox sjel stalelalik sventa x-akʼatik ta pertone. Pe jaʼuk li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristo ti te kapal skʼoplalik li ta Mukʼta Babiloniae muʼyuk onoʼox bu x-albatik ti xuʼ lek x-ilatike.

¿Mi jaʼ skʼoplal Jerusalen li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristoe?

Ti kʼu toʼox yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li jteklum Jerusalen ti muʼyuk tukʼ laj yakʼ sbae jaʼ skʼoplal li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristoe. Kʼalal laj yichʼ lajesel li jteklume, jaʼ skʼelobil ti kʼu yelan chichʼ lajesel li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristoe.

Ti kʼu xa yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li kʼusitik chopol la spasik li jteklum Jerusalene tsvules ta joltik li kʼusitik tspasik li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristoe, yuʼun chichʼik ta mukʼ santoetik xchiʼuk chopol kʼusitik tspasik. Pe muʼyuk xa chkaltik ti jaʼ skʼoplal Jerusalen li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristoe.

Ti kʼu yuʼun laj yichʼ jelele: Muʼyuk onoʼox bu jamal chal Vivlia ti jaʼ skʼoplalik li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristo li Jerusalene. Yan li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristoe mi jkojuk yichʼojik ta mukʼ li melel Diose. Jech xtok, akʼat toʼox ta perton yuʼun Jeova li Jerusalene, pe jaʼuk li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristoe muʼyuk onoʼox bu ta xichʼik akʼel ta perton.

¿Kʼuxi kʼot ta pasel li albil kʼop laj yil Esekiel ta sventa li stenlejaltik ti noj ta takin baketike?

Ti kʼu toʼox yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li ta 1918, li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele laj yichʼik kontrainel ti xkoʼolaj ti laj yichʼik chukel batel ta Mukʼta Babiloniae. Xkoʼolaj ti chamem xa komike. Pe li ta 1919, li Jeovae la spoj lokʼel ta skʼob Mukʼta Babilonia li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele, yuʼun lik xcholik mantal yan velta.

Ti kʼu xa yelan chichʼ aʼibel smelolale: Laj yichʼik chukel ta mantal ti xkoʼolaj kʼuchaʼal chamem komik ta epal sigloe, taje lik kʼalal jal toʼox skʼan li sjabilal 1918. Lik kʼotuk ta pasel ta slikebaltik li xchibal siglo kʼalal talem xa ox li Jesuse xchiʼuk te tsuts ta 1919. Epal siglo laj yichʼik chukel jech kʼuchaʼal laj yal Jesus li ta lokʼolkʼop ta sventa li trigo xchiʼuk chopol tsʼiʼlele.

Ti kʼu yuʼun laj yichʼ jelele: Toj jal tajek laj yichʼik chukel li voʼneal Israele, yuʼun lik ta sjabilal 740 kʼalal ta 537 kʼalal muʼyuk toʼox talem Jesuse. Jvules ta joltik ti solel takijemik li baketik laj yil Esekiele, taje chakʼ ta ilel ti xkoʼolaj ti jal slajelike. Kʼalal chal Vivlia ti chkuxiik li baketike, jaʼ skʼan xal ti ta kʼunkʼun jech chkʼot ta pasele.

 ¿Kʼusi skʼan xal li chaʼtel teʼ ti chichʼ lotele?

Ti kʼu toʼox yelan chichʼ aʼibel smelolale: Kʼalal jaʼo xyaket li Baʼyel Mukʼta Paskʼop ta spʼejel Balumile, la xchʼak sbaik kʼuk sjalil li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel ti tukʼ yakʼoj sbaike xchiʼuk lik stsob sbaik yan velta ta 1919.

Ti kʼu xa yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li albil kʼop taje chakʼ ta ilel ti jaʼ Jeova tspas ta jun li steklumale. Kʼalal echʼ xa ox li sjabilal 1919, maʼuk xa noʼox stukik li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele, yuʼun la stsob sbaik tal li yajtsʼaklomtak Kristo ti spatoj yoʼonton chkuxiik ta balumile. Li chaʼtsop krixchanoetik taje jmoj xa tsobol chichʼik ta mukʼ li Jeovae.

Ti kʼu yuʼun laj yichʼ jelele: Li albil kʼope maʼuk chalbe skʼoplal jtel teʼ ti pas ta chakʼose xchiʼuk ti laj yichʼ tsʼakele. Jech oxal, maʼuk skʼan xal ti la xchʼak sba li jtsop krixchanoetike xchiʼuk ti la stsob sbaik yan veltae. Yuʼun jaʼ chakʼ ta ilel kʼuxi pas ta jun li chaʼtsop krixchanoetike.

¿Buchʼu skʼoplal li Gog ta Magogue?

Ti kʼu toʼox yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li Gog ta Magogue jaʼ yan sbi akʼbat li Satanas kʼalal laj yichʼ jipel yalel tal ta balumile.

Ti kʼu xa yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li Gog ta Magogue jaʼ skʼoplal li «ajvaliletik ta spʼejel balumil» o li jtsop jteklumetik ti tskontrainik li steklumal Dios kʼalal jaʼo xyaket li mukʼta tsatsal vokolile.

Ti kʼu yuʼun laj yichʼ jelele: Li albil kʼope chal ti chichʼ akʼbel ta sveʼel xulemetik li Gogue xchiʼuk ti chichʼ akʼbel smukinale. Taje chakʼ ta ilel ti maʼuk skʼoplal jun kuxlejal ti mu xvinaj ta kʼelele. Jech xtok, ti kʼu yelan tstsakvan ta kʼop li Gogue xkoʼolaj xchiʼuk li kʼusi chal li slivroal Daniel xchiʼuk Apokalipsis ti chichʼ tsakel ta kʼop yuʼun jteklumetik li steklumal Diose (Dan. 11:40, 44, 45; Apok. 17:14; 19:19).

Li templo laj yil Esekiele, ¿mi jaʼ skʼoplal li mukʼta templo ta mantal laj yalbe skʼoplal li jtakbol Pabloe?

Ti kʼu toʼox yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li templo laj yil Esekiele koʼol skʼoplal xchiʼuk li mukʼta templo ta mantal ti laj yalbe skʼoplal Pabloe.

Ti kʼu xa yelan chichʼ aʼibel smelolale: Li templo laj yil Esekiele maʼuk li mukʼta templo ta mantal ti lik ta sjabilal 29 kʼalal talem xa ox Jesuse, yuʼun jaʼ noʼox svinajeb ti chchaʼta yav li melel yichʼel ta mukʼ Dios kʼalal mi kolik ta skʼob li Babiloniae. Taje jaʼ jun slekil kʼelobil ti skʼan ichʼel ta mukʼ Jeova kʼuchaʼal chal li Mantal akʼbat Moisese. Li kʼusi laj yal Pablo ta sventa li mukʼta templo ta mantale jaʼ mas laj yalbe skʼoplal li abtelal la spas Jesus kʼuchaʼal mero Lekil Bankilal Pale ti lik ta sjabilal 29 kʼalal ta 33. Li kʼusi laj yil Esekiele jaʼ mas chalbe skʼoplal ti lik xchaʼta yav li melel yichʼel ta mukʼ Dios li ta sjabilal 1919. Jech oxal, muʼyuk ta jsabetik smelolal li jujutos kʼusitik laj yil ta templo li Esekiele, yuʼun jaʼ skʼan xkakʼ ta koʼontontik ti kʼu yelan chakʼ ta ilel ti skʼan ichʼel ta mukʼ li Jeovae.

Ti kʼu yuʼun laj yichʼ jelele: Mu koʼoluk skʼoplal li templo laj yil Esekiel xchiʼuk li mukʼta templo ta mantal laj yalbe skʼoplal li jtakbol Pabloe. Jech kʼuchaʼal liʼe, li ta templo laj yil Esekiele, chakʼik ta matanal chonbolometik, yan li ta templo ta mantale, «jun noʼox velta» ta «sbatel osil» laj yichʼ akʼel matanal (Ebr. 9:11, 12). Li ta skʼakʼalil Esekiel kʼalal epal siglo skʼan toʼox xtal li Jesuse, maʼuk toʼox yorail laj yil Dios sventa sjambe smelolal li templo ta mantale.