¡Tsta yorail ti jaʼ xa noʼox Jeova chichʼ ichʼel ta mukʼe!

Li albil kʼopetik ta Esekiele jaʼ chalbe skʼoplal ti chchaʼta yav li melel yichʼel ta mukʼ Jeovae. ¿Kʼuxi chkʼot ta pasel xchiʼuk kʼuxi te tsakal jkʼoplaltik?

Skarta li Jtsop Jbeiltasvaneje

Li kʼusi oy ta koʼontonkutike jaʼ ti akʼo skoltaoxuk li livro sventa xavichʼik ta mukʼ Jeova jech kʼuchaʼal tskʼane.

Li kʼusitik yichʼoj tal li livro liʼe

Li rekuadroetik xchiʼuk ti bu chal kʼu yelan laj kʼotanuk ta pasele tskoltaot sventa xavaʼibe lek smelolal li jujun kapituloe.

KAPITULO 1

«Skʼan xavichʼ ta mukʼ li Jeova Dios avuʼune»

Kʼalal la slikes toybail ta Eden li Satanase, laj yakʼ ta aʼiel ti maʼuk lekil Ajvalil li Jeovae xchiʼuk tskʼan tsokesbe skʼoplal li melel yichʼel ta mukʼ Diose.

KAPITULO 2

Tsakbat ta mukʼ yuʼun Dios li matanaletik laj yakʼike

Li kʼusitik la spasik junantik yajtuneltak Jeova ta voʼnee chakʼ ta ilel ti oy chantos kʼusi tskʼan Jeova yoʼ xchʼam ti kʼu yelan chkichʼtik ta mukʼe.

KAPITULO 3

«Oy kʼusitik laj yakʼbun kil li Diose»

Li Esekiele chʼayal kʼot yoʼonton kʼalal oy kʼusi akʼbat yile, ep kʼusi chakʼbe xchan li yajtuneltak Dios avie.

KAPITULO 4

¿Buchʼu skʼoplal li anjeletik ti chanjot satike?

Li Jeovae oy kʼusitik laj yakʼbe yil Esekiel yoʼ xkaʼibetik smelolal li kʼusitik mu xkaʼibetik smelolal ta jtuktik noʼoxe.

KAPITULO 5

«Kʼelavil li kʼusitik toj chopol xchiʼuk ibalik sba tspasik liʼe»

Li Esekiele oy kʼusitik laj yil ti chakʼ ta ilel ti sokemik ta mantal li jteklume.

KAPITULO 6

«Vul xa ta atojolal li lajebale»

Li kʼusitik la spas Esekiele chakʼ ta ilel ti ilin tajek Jeova ta stojolal li Jerusalene.

KAPITULO 7

Li mukʼta lumetike tsnaʼik ti voʼon Jeovaune

Li lumetik ti la spʼajbeik li sbi Jeovae, ti la skontrainik xchiʼuk ti la sokesbeik steklumale persa tstoj smulik. ¿Kʼusi chakʼ jchantik ti kʼu yelan laj yil sbaik Israel xchiʼuk li yan lumetike?

KAPITULO 8

«Ta jvaʼan jun jchabichij ta stojolalik»

Li Esekiele akʼbat stsʼiba yuʼun Jeova jun albil kʼop ta sventa li Mesiase, ti chkʼot ta Ajvalil xchiʼuk ta Jchabichij ti chchaʼta yav yuʼun li melel yichʼel ta mukʼ Diose.

KAPITULO 9

«Ta jpasbe ta jun li yoʼontonike»

¿Mi te van tsakal jkʼoplaltik ek li ta albil kʼopetik albatik judaetik ti chukbil batik Babiloniae?

KAPITULO 10

«Chakuxiik yan velta»

Li Esekiele akʼbat yil jun stenlejaltik ti noj ta baketik ti chchaʼkuxiike. ¿Kʼusi smelolal?

KAPITULO 11

«Laj xa jvaʼanot ta jkʼel-osil ta toyol»

¿Kʼusi skʼan spas li jkʼel-osil taje? ¿Kʼusi yabtel? ¿Kʼusi aʼyej skʼan xal?

KAPITULO 12

«Ta xkʼotik kuʼun ta jun xa noʼox jteklum»

Li Jeovae chal ta jamal ti tstsob li steklumale.

KAPITULO 13

«Albo yaʼi jteklum Israel ti kʼu yelan xvinaj li templo»

¿Kʼusi skʼan xal li templo laj yil Esekiele?

KAPITULO 14

«Liʼe jaʼ li mantal ta sventa temploe»

¿Kʼuxi la stabeik sbalil judaetik kʼalal la xchanbeik skʼoplal li templo akʼbat yil Esekiele? ¿Kʼusi chakʼ jchantik ta sventa li melel yichʼel ta mukʼ Jeovae?

KAPITULO 15

«Ta jlajesbe skʼoplal ti chachon abae»

¿Kʼusi chakʼ jchantik li sloʼilal jchonbail antsetik ti te chal ta Esekiel xchiʼuk ta Apokalipsise?

KAPITULO 16

«Akʼbo smarkailik ta stibaik»

Oy kʼusi chakʼ jchantik ti kʼu yelan laj yichʼik akʼbel smarkailik li tukʼil judaetik ta voʼnee.

KAPITULO 17

«Gog, ta jkontrainot»

¿Buchʼu skʼoplal li Gog ta Magogue? ¿Bu osilal ti ta persa ch-och batele?

KAPITULO 18

«Chlik tsanuk li skʼakʼal koʼontone»

Chlik skʼakʼal yoʼonton Jeova kʼalal mi tsakvan ta kʼop li Gogue; tspoj steklumal Jeova li ta Armajedone.

KAPITULO 19

«Chkuxi skotol li kʼusitik oy ti bu ch-echʼ batel li yok voʼe»

Li voʼ laj yil Esekiel ti te chlokʼ talel ta temploe, ¿kʼuxi kʼot ta pasel ta voʼne, avi xchiʼuk li ta tsʼakale?

KAPITULO 20

Chʼakik ta rextoil li osile

Li Jeovae laj yalbe Esekiel xchiʼuk li buchʼutik chukbil toʼox batel ti akʼo xchʼakik li Albil Balumil sventa xichʼik li snitilulal Israele.

KAPITULO 21

«Xi chlik yichʼ biiltasel li jteklume: te oy li Jeovae»

¿Kʼusi xuʼ jchantik ta sventa li jteklume xchiʼuk kʼusi chakʼ kaʼitik?

KAPITULO 22

«Jaʼ ichʼo ta mukʼ li Diose»

Li livro liʼe la skoltautik sventa jpʼeluk ta koʼontontik ti jaʼuk noʼox xkichʼtik ta mukʼ li Jeovae.

Li kʼusitik achʼ kaʼiojbetik tal smelolale

¿Kʼu yuʼun jelel xa chkaʼibetik smelolal junantik albil kʼopetik li ta slivroal Esekiele?

REKUADRO 1A

¿Kʼusi smakojbe skʼoplal li ichʼel ta mukʼe?

¿Kʼusi smakojbe skʼoplal li ichʼel ta mukʼe? ¿Kʼu yelan chalbe skʼoplal ichʼel ta mukʼ li slivroal Esekiele? ¿Kʼusi smakojbe skʼoplal li melel yichʼel ta mukʼ Diose?

REKUADRO 1B

Kʼusi chal li slivroal Esekiele

Li slivroal Esekiele lek xcholet chchap ta alel ti kʼu yelan kʼotanuk ta pasel xchiʼuk ta jujuvokʼ chal.

REKUADRO 2A

Smelolal li albil kʼopetik yuʼun Esekiele

Li slivroal Esekiele chal li kʼusitik laj yakʼ ta ilel li Diose, skʼelobiltak, lokʼolkʼopetik xchiʼuk laj yichʼ akʼel ta ilel. Jutuk mu skotoluk taje jaʼ li kʼusitik laj yal ti chkʼot ta pasele.

REKUADRO 2B

Esekiel: xkuxlejal xchiʼuk li kʼusi kʼot ta pasel ta skʼakʼalile

Oy toʼox yan j-alkʼopetik li ta skʼakʼalil Esekiele. Ti kʼu sjalil kuxie oy kʼusitik kʼotanuk ta pasel li ta slumale.

REKUADRO 3A

Ti kʼu snatil xanavik sventa xkʼotik ta Babiloniae

¿Bu van jelavik batel li judaetik ti chukbilik batel ta Babilonia ti te likik batel ta Judae?

REKUADRO 4A

Li Esekiele laj yil li chanvoʼ anjeletike

¿Kʼu yuʼun mu xkoʼolaj li chanvoʼ anjeletik akʼbat yil Esekiel xchiʼuk li lokʼoletik oy ta sjunul Asiria xchiʼuk Babiloniae?

REKUADRO 5A

«Xnichʼon krixchano, ¿mi xavil li kʼusi tspasik liʼe?»

Li Esekiele laj yil chantos kʼusitik ibalik sba tspasik li ta yamakʼil temploe xchiʼuk li ta yute.

REKUADRO 6A

«Juxo lokʼel li ajole xchiʼuk li avisime»

Li Diose laj yalbe Esekiel kʼusi skʼan spas sventa xilik li kʼusi poʼot xa chkʼot ta pasel ta Jerusalene.

REKUADRO 7A

Li mukʼta lumetik ta sjoyobal Jerusalene

Ta Juda xchiʼuk li ta jeltos mukʼta lumetik oy toʼox ta sjoyobale, ep la spasik kʼop ta skoj ti tskʼan chventainvanike.

REKUADRO 7B

Jpʼelantik kʼop ti tstunes li slivroal Esekiele

Li ta slivroal Esekiele chvinaj ep ta velta jpʼelantik kʼop.

REKUADRO 8A

Albil kʼop sventa Mesias: li mukʼta sedro teʼe

¿Kʼusi smelolal li loʼil ti chukul ta aʼibel smelolal ti te chvinaj li ta kapitulo 17 ta slivroal Esekiele?

REKUADRO 8B

Oxib albil kʼop sventa Mesias

Li Esekiele laj yal albil kʼopetik ti chakʼ ta ilel ti jaʼ noʼox xuʼ jpat koʼontontik ta stojolal Ajvalil Mesiase.

REKUADRO 9A

Chkʼot ta pasel li kʼusi chal Jeovae | Li ta voʼnee

Li Diose laj yakʼbe snaʼ Esekiel voʼob albil kʼopetik sventa xal batel ti chkolik xchiʼuk ti chchaʼta yav li kʼusitike.

REKUADRO 9B

¿Kʼu yuʼun chkaltik ti jaʼ ta 1919?

¿Kʼu yuʼun chkaltik ti ta 1919 kolik lokʼel ta skʼob Mukʼta Babilonia li steklumal Diose?

REKUADRO 9C

Chkʼot ta pasel li kʼusi chal Jeovae | Li avi kʼakʼale

¿Kʼusitik yaloj Dios ti chib to velta kʼot ta pasele?

REKUADRO 9D

Albil kʼopetik ti kʼuxi chukbil batik xchiʼuk ti la xchaʼta yav li kʼusitike

Junantik albil kʼopetik ti chal ti chchukatik batel ta Babilonia li judaetik xchiʼuk ti la xchaʼta yav li melel yichʼel ta mukʼ Diose oy to kʼot ta pasel ta mas tsʼakal, taje jaʼo kʼalal ochik ta skʼob Mukʼta Babilonia li stsobobbail yajtsʼaklomtak Kristoe xchiʼuk ti la xchaʼta yav ta tsʼakale.

REKUADRO 9E

La sta yorail chchaʼta yav skotol li kʼusitike

Li jtakbol Pedroe laj yal ti oy kʼusi chkʼot ta pasel kʼalal mi lik spas mantal li Kristoe xchiʼuk ti jaʼ to tstsuts mi laj li jmil jabile.

REKUADRO 10A

Li melel yichʼel ta mukʼ Diose ta kʼunkʼun la xchaʼta ya

¿Kʼusitik kʼot ta pasel ti jaʼ te lik-o li cholmantal avi kʼakʼale?

REKUADRO 10B

Li ‹takin baketik› xchiʼuk li chaʼvoʼ testigoe, ¿kʼuxi te snitojbe sba skʼoplal?

¿Kʼuxi kʼotem ta pasel avi kʼakʼal li albil kʼopetik taje?

REKUADRO 10C

Li Jeovae tstoyutik likel

Bakʼintike xuʼ van mu xa jnaʼ kʼusi ta jpastik ta skoj li vokoliletike, pe mi la jnopbetik skʼoplal li takin baketik ti chaʼkuxiik laj yil Esekiele, tspat tajek koʼontontik xchiʼuk tstsatsubtasutik.

REKUADRO 11A

Jkʼel-osiletik ti lek la spas yabtelike

Laj yichʼik kontrainel, tukʼ laj yakʼ sbaik, la spʼijubtasik li krixchanoetike xchiʼuk laj yalik lekil aʼyejetik.

REKUADRO 12A

Chichʼ lotel li chaʼtel teʼe

¿Buchʼutik skʼoplal ta voʼne li chaʼtel teʼe? ¿Buchʼutik skʼoplal li avi kʼakʼale?

REKUADRO 13A

Chib templo, chib smelolal

¿Kʼusi sjelbenal li templo laj yil Esekiel xchiʼuk li templo ta mantal laj yalbe skʼoplal jtakbol Pabloe?

REKUADRO 14A

Li kʼusi chakʼ jchantik li templo laj yil Esekiele

Li kʼusi chakʼ jchantik li templo laj yil Esekiele, ¿kʼusi chakʼan chavakʼ ta akuxlejal kʼalal chavichʼ ta mukʼ Diose?

REKUADRO 15A

La xchon sbaik chaʼvoʼ tsebetik

Ti kʼuxi la skoʼoltas Jeova li Oola xchiʼuk Oolibae, te chvinaj ti kʼu yelan chaʼi sba Jeova ta stojolal li buchʼutik muʼyuk chichʼbeik ta mukʼ li xchʼul bie xchiʼuk ti tsyalesbeik sbalil li mantaletik ta sventa li yichʼobil ta mukʼe.

REKUADRO 16A

¿Mi jaʼ skʼoplal Jerusalen li buchʼutik tskuy sbaik ta yajtsʼaklomtak Kristoe?

¿Kʼu yuʼun la jeltik ti kʼu toʼox yelan kaʼiojbetik smelolale?

REKUADRO 16B

Tsjikʼ yoʼontonik xchiʼuk x-avetik, chichʼ smarkailik, chlilinatik: ¿bakʼin xchiʼuk kʼuxi chkʼot ta pasel?

Li ta kapitulo 9 ta Esekiele, te chal jun albil kʼop ti chkʼot ta pasel avie. Mi laj kaʼibetik smelolale, jun koʼontontik mi tal slajeb li chopol balumile.

REKUADRO 18A

Li pʼijubtasel yakʼoj Jeova ta sventa li mukʼta paskʼop chtale

Li ta Vivliae chal ti tslajes ta Armajedon skotol yajkontratak li Jeovae.

REKUADRO 19A

Li bendisionetik chakʼ Jeovae

Junantik jtsʼibajometik ta Vivliae koʼol kʼusi tstunesik sventa xalbeik skʼoplal li bendisionetik chakʼ talel Jeovae.

REKUADRO 19B

¡Lik mukʼibuk yok li ukʼume!

¿Kʼusi smelolal li voʼ ti te chlokʼ tal ta temploe?

REKUADRO 20A

Ti kʼu yelan laj yichʼ chʼakel li osile

Ti kʼu yelan laj yichʼ chʼakel li osile patbat van tajek yoʼontonik li buchʼutik chukbilik toʼox batel ta Babiloniae xchiʼuk tspat koʼontontik ek.

REKUADRO 21A

Skʼan xachʼakik komel jsep osil sventa Dios

Li Esekiele laj yil voʼchʼak osil, ¿kʼusi sbitak xchiʼuk kʼusi chtun-o?

REKUADRO 22A

Li kʼusitik chkʼot ta pasel li ta slajebal prevae

¿Kʼu yelan xkuxlejalik li buchʼutik chkuch yuʼunik li slajebal prevae?