Ti kʼu sjalil laj yichʼ ta mukʼ Jeova li Salomone xmuyubajik noʼox li krixchanoetik ta Israele. Pe ta tsʼakale, li Salomone laj yikʼ epal antsetik ti yan slumalike xchiʼuk ti chichʼik ta mukʼ jecheʼ diosetike. Jaʼ yuʼun ta kʼunkʼun lik namajuk ta stojolal Jeova li Salomone xchiʼuk lik yichʼ ta mukʼ li jecheʼ diosetik eke. Li Jeova ilin tajek ta stojolal li Salomone, jaʼ yuʼun xi laj yalbee: «Ta jpojbot li avabtel ta ajvalilale xchiʼuk ta jchʼak ta chib. Jaʼ ta xkakʼbe sventain lajuneb nitilulal junuk amoso, jaʼ noʼox chib nitilulal ta xkakʼbe sventain li avutsʼ avalale».

Li Jeovae oy kʼusi la spas yoʼ xaʼibeik smelolal krixchanoetik li kʼusi laj yale. Jun veltae, li yajtunel Salomon ti Jeroboan sbie lokʼ batel ta xanbal vaʼun la sta sbaik xchiʼuk li j-alkʼop Aiyae. Li j-alkʼope la slokʼ li skʼuʼ slapoj batel ta sbae, vaʼun la sjat ta 12 ta lik. Ta tsʼakale xi laj yalbe li Jeroboane: «Ichʼo lajunlikuk, yuʼun li Jeova Diose jech chayalbot: ‹Ta jtuchʼbe yabtel ta ajvalilal li Salomone xchiʼuk ta jchʼak ta chib li ajvalilale, voʼot chkakʼbot aventain lajunchop nitilulal›». Kʼalal laj yaʼi Salomon li kʼusi laj yal Aiyae, ilin tajek ta stojolal li Jeroboane xchiʼuk la snop tsmil. Jaʼ yuʼun jatav batel ta Ejipto li Jeroboane. Ta mas tsʼakale cham li Salomone vaʼun jaʼ och ta ajvalil li xnichʼone ti jaʼ li Reoboame. Kʼalal laj yaʼi li Jeroboane sut yan velta li ta Israele yuʼun la snop mi muʼyuk xa xibal sbae.

 Vaʼun li Reoboame xi albat yuʼun li moletike: «Mi lek chakolta li jchiʼiltaktike, mi chapasbe li kʼusi tskʼanike chchʼunik li amantale». Pe xi albat yuʼun yamigotak li Reoboame: «Skʼan tsots xapas ta mantal li j-israeletike xchiʼuk sujo yoʼ ep x-abtejik». Li Reoboame la xchʼun li kʼusi albat yuʼun yamigotake, jaʼ yuʼun toj chopol kʼusitik lik spas. Ta skoj taje, li krixchanoetike lik stoy sbaik xchiʼuk la stʼujik ta ajvalil li Jeroboane. Li ajvalilal taje, la sbiin li ajvalilal li ta lajuneb nitilulale. Yan li ajvalilal yuʼun li Reoboame, la sbiin ajvalilal yuʼun Juda xchiʼuk tukʼ laj yakʼ sbaik ta stojolal. Taje jaʼ jech la svokʼ sbaik li 12 nitilulal ta Israele.

Li Jeroboane mu skʼan ti akʼo te xbat yichʼik ta mukʼ Jeova ta Jerusalen li j-israeletike. ¿Mi xanaʼ kʼu yuʼun? Yuʼun chiʼ mi jaʼ xa xchʼunbat smantal li Reoboame. Jaʼ yuʼun la spas chaʼkot chʼiom tot vakax ta oro xchiʼuk xi laj yalbe li krixchanoetike: «Toj nom li Jerusalene, jaʼ lek liʼ ichʼik ta mukʼ li chʼiom tot vakaxetike». Li krixchanoetike la xchʼunbeik li kʼusi laj yale, vaʼun jaʼ jech la skomtsanik yichʼel ta mukʼ yan velta li Jeovae.

«Mu me xapasik ta jun xchiʼuk li buchʼutik maʼuk jchʼunolajeletike. Yuʼun ¿kʼusi xkoʼolaj-o xchiʼuk tukʼilal li choplejale?» [...] «¿O kʼusi xkoʼolaj-o li jchʼunolajel xchiʼuk li buchʼu maʼuk jchʼunolajele?» (2 Korintios 6:14, 15).