Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 49

Laj yichʼ milel jun chopol meʼ ajvalil

Laj yichʼ milel jun chopol meʼ ajvalil

Kʼalal te oy ta sventanail spasob mantal li Akabe, te tskʼel batel li uvatik stsʼunoj jun vinik ti Nabot sbie. Li Akabe oy ta yoʼonton tsman li osil taje, jaʼ yuʼun bat sjakʼbe Nabot mi tskʼan xchon li yosile. Pe li Nabote mu skʼan xchon, yuʼun li ta Smantal Jeovae chal ti mu stakʼ chonel li osil ti akʼbil komel yuʼun stot li jun kereme. Jaʼ yuʼun lek li kʼusi la spas Nabote. Pe, ¿mi laj van stsak ta venta Akab li kʼusi tsnop Nabote? Muʼyuk. Ta skoj taje ilin tajek li Akabe, jaʼ yuʼun mu xa skʼan xlokʼ li ta skuartoe xchiʼuk mu xa skʼan xveʼ xtok.

Li yajnil Akabe, jaʼ li chopol meʼ ajvalil Jesabele. Xi laj yalbe li smalale: «Pe voʼot li ajvalilot ta Israele, jaʼ yuʼun xuʼ xavichʼ skotol li kʼusitik chakʼane. Voʼon ta jkʼel kʼuxi xuʼ xavichʼ li uvatik yuʼun Nabote». Jaʼ yuʼun la stsʼibabe batel jlik karta li bankilaletik ta jteklume. Li ta karta taje te laj yal batel ti yuʼun la la-xchopol kʼopta Dios li Nabote xchiʼuk ti akʼo xichʼ milel ta tone. Li bankilaletike jaʼ jech la spasik ti kʼu yelan laj yal li meʼ ajvalil Jesabele. Vaʼun ta tsʼakal li Jesabele, xi laj yalbe li smalale: «Cham xa li Nabote, xuʼ xa xavichʼbe li uvatik yuʼune».

Li Jesabele maʼuk noʼox la smil Nabot ti muʼyuk smule, yuʼun la smil ep krixchanoetik ti skʼanojik Jeovae. Jech xtok, laj yichʼ ta mukʼ jecheʼ diosetik li Jesabele xchiʼuk oy to yantik kʼusitik toj chopolik la spas. Pe li Jeovae yiloj skotol li kʼusitik chopol tspase. ¿Kʼusi van tspasbe Jesabel li Jeovae?

Kʼalal echʼ xa ox kʼuuk sjalil xchamel li Akabe, jaʼ lik ajvalilajuk li skerem ti Jeoram sbie. Pe sventa x-akʼbat kastigo li Jesabel xchiʼuk yutsʼ yalale, li Jeovae la stak batel jun vinik ti Jeu sbie.

Li Jeue muy ta skareta xchiʼuk bat ta Jesreel ti jaʼ te nakal li Jesabele. Jech ek li Jeorame muy ta skareta sventa xbat nup ta be li Jeue. Vaʼun kʼalal la sta sbaike, xi la sjakʼ li Jeorame: «¿Mi jun avoʼonton Jeu?». Pe xi la stakʼ li Jeue: «¡Kʼuxi xa noʼox oy jun oʼontonal ti naka chopol kʼusitik tspas li ameʼ Jesabele!». Kʼalal laj  yaʼi Jeoram taje, lik jatavuk batel li ta skaretae, pe li Jeue la smil batel ta flecha.

Ta tsʼakal li Jeue bat li ta spasob mantal Jesabele. Vaʼun kʼalal laj yaʼi Jesabel ti chkʼot li Jeue la smeltsan sba lek, la sbon sat xchiʼuk la stus sjol, vaʼun te chotol la smala ta sventanail li ta xchaʼkojal snae. Kʼalal kʼot li Jeue, muʼyuk lek la stakʼ li Jesabele. Jaʼ yuʼun li Jeue, xi tsots laj yalbe li yajtuneltak Jesabele: «¡Jipik yalel tal!». Vaʼun la sjipik yalel ta ventana li Jesabele xchiʼuk toj chamel kʼot.

Ta mas tsʼakale, li Jeue la smilbe li 70 xnichʼnabtak Akabe xchiʼuk la slajesbe skʼoplal li yichʼel ta mukʼ jecheʼ dios Baale. ¿Mi laj avakʼ venta? Li Jeovae xil xchiʼuk snaʼ skotol li kʼusi chkʼot ta pasele xchiʼuk kʼalal jaʼo yorail chile chakʼbe kastigo li buchʼutik chopol kʼusitik tspasike.

«Akʼo mi tsta skʼulejal ta slikebal li buchʼu xpichʼet noʼox yoʼontone, ta slajebale muʼyuk tsta bendision» (Proverbios 20:21).