Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 41

David xchiʼuk Saul

David xchiʼuk Saul

Kʼalal smiloj xa ox Goliat li Davide, akʼbat yabtel yuʼun Saul yoʼ xkʼot ta bankilal li ta yajsoltarotake. Li Davide lek laj yichʼ ojtikinel ta skoj ti la spas kanal li ta epal paskʼopetike. Jaʼ yuʼun kʼalal tsut batel jujukoje, li antsetike ta x-akʼotajik xchiʼuk xi chkʼejinike: «Jaʼ uni jmil viniketik la smil li Saule, yan li Davide lajunmil yajkontratak la smil». Ta skoj taje li ajvalil Saule lik itʼixajuk yoʼonton ta stojolal li Davide, jaʼ yuʼun lik snopbe skʼoplal kʼu yelan xuʼ smil.

Li Davide xchanoj lek stijel li arpae. Pe jun kʼakʼal li Saule la sjipbe batel lansa li David kʼalal yakal chtijbat arpae. Pe li Davide muʼyuk kʼusi la snuptan yuʼun la snijan sba ta anil, vaʼun li lansae pajal kʼot li ta yibel nae o kʼalna. Ta jelavele, li Saule ep ta velta tskʼan ox tsmil yaʼi xtok, jaʼ yuʼun li Davide jatav batel vaʼun te bat snakʼ sba ta takixokol balumil.

Jaʼ yuʼun li Saul xchiʼuk li oxmil yajsoltarotake ay snutsik li Davide. Labal to sba ta aʼyel ti te la snakʼ sba Saul ta jun chʼen ti bu snakʼoj sbaik li David xchiʼuk sviniktake.  Xi kʼun albat yuʼun sviniktak li Davide: «Jaʼ yorail ti xamil li Saule». Pe li Davide kʼajomal bat xtuchʼbe juteb yok li snatil kʼuʼ Saule, pe li stuke muʼyuk laj yakʼ venta. Chopol laj yaʼi sba ta tsʼakal li Davide, yuʼun xkoʼolaj ti muʼyuk laj yichʼ ta mukʼ li buchʼu stʼujoj Jeovae. Jaʼ yuʼun muʼyuk laj yakʼ ti oy kʼusi spasbeik Saul li sviniktak Davide. Kʼalal lokʼ ta chʼen li Saule xi tsots aptaat yuʼun li Davide: «Xuʼ van la jmilot ti jechuke, pe muʼyuk bu jech la jpas». ¿Mi lek xa van ch-ilat yuʼun Saul li Davide?

Muʼyuk. Yuʼun yokel tskʼan chmilat-o li Davide. Jaʼ yuʼun jun akʼobal li David xchiʼuk li sobrino ti Abisai sbie, te batik ti bu spasoj skarpanaik li Saule. Muʼyuk xakʼ venta ek li Abner ti jaʼ yabtel chchabi li Saule yuʼun ochem tajek svayel. Vaʼun li Abisaie, xi laj yalbe li Davide: «¡Li avie laj xa yakʼbot ta akʼob li Jeovae, akʼbun jmil li Saule!». Pe li Davide xi la stakʼe: «Jaʼ noʼox stuk Jeova oy ta skʼob xakʼbe stoj smul. Jaʼ noʼox tsakbo tal li slansa xchiʼuk li yavil yaʼale, vaʼun batik xa».

Ta tsʼakale, li Davide muy batel ta jun vits ti te noʼox nopole, te skʼeloj yalel talel li skarpana Saule, vaʼun xi tsots avane: «¡Abner! ¿Kʼu yuʼun ti muʼyuk xachabi li ajvalile? ¿Bu oy li slansa xchiʼuk li yav yaʼale?». Li Saule laj yaʼibe ta snukʼ ti jaʼ li Davide, vaʼun xi laj yale: «Xuʼ ox van la amilun ti jechuke, pe muʼyuk bu jech la apas. Laj xa kakʼ venta ti voʼot cha-och ta ajvalil ta Israele». Vaʼun li Saule sut batel li ta pasobmantale. Pe mu skotoluk yutsʼ yalal Saul ti skontrainojik li Davide.

«Ti bu kʼalal xuʼ chavilike, junuk me avoʼontonik xchiʼuk skotol li krixchanoetike. Voʼoxuk ti jkʼanojoxuke, mu me xapak akʼoplalik, jaʼ akʼo yakʼ skʼakʼal yoʼonton Dios ta stojolal li kʼusi chopole» (Romanos 12:18, 19).