Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Xchanobiltak ti xuʼ jtatik ta Vivliae

 XCHANOBIL 37

Kʼoponat yuʼun Jeova li Samuele

Kʼoponat yuʼun Jeova li Samuele

Li pale Elie oy chib skeremtak jaʼik Ofni xchiʼuk Fineas. Xchibalik jaʼik paleetik xchiʼuk te ch-abtejik li ta chʼulna pasbil ta nukule. Pe muʼyuk chchʼunbeik li smantaltak Jeovae xchiʼuk chopol kʼusi tspasbeik li krixchanoetike. Jech xtok kʼalal chbat yakʼbeik smoton Jeova li j-israeletike, li Ofni xchiʼuk Finease jaʼ chichʼik komel li lekil veʼlil chbat yakʼik j-israeletike. Akʼo mi snaʼoj Eli ti chopol kʼusi yakal tspasik li xnichʼnabtake, pe muʼyuk la stukʼibtasan. ¿Mi oy van kʼusi tspas xanaʼ li Jeovae?

Akʼo mi jaʼ mas kʼox li Samuele, ti jaʼ bankilaletik li skeremtak Elie. Pe li stuke muʼyuk la spas kʼusitik chopol jech kʼuchaʼal li Ofni xchiʼuk Finease, jaʼ yuʼun xmuyubaj li Jeovae. Jun akʼobal kʼalal yakal chvay li Samuele laj yaʼi ti chkʼoponate. Jaʼ yuʼun bat ta anil ti bu oy li Elie xchiʼuk xi laj yalbee: «Liʼ oyune». Pe xi la stakʼ li Elie: «Muʼyuk bu la jkʼoponot, sut vayan». Jaʼ yuʼun bat vayuk yan velta li Samuele, vaʼun kʼoponat yan velta xtok. Kʼalal kʼoponat ta yoxibal velta li Samuele, li Elie laj yakʼ venta ti jaʼ Jeova ti buchʼu yakal chkʼopoje. Jaʼ yuʼun laj yalbe Samuel ti xiuk stakʼbe li Jeova mi kʼoponat yan veltae: «Kʼusi chavalbun Jeova, albun yuʼun avajtunelun».

Kʼalal sut batel ta stem li Samuele laj yaʼi yan velta ti chkʼoponate, xi  albate: «¡Samuel! ¡Samuel!». Xi la stakʼ li Samuele: «Kʼusi chavalbun Jeova, albun yuʼun avajtunelun». Xi laj yal li Jeovae: «Albo Eli ti chkakʼbe kastigo xchiʼuk li xnichʼnabtake. Yuʼun li stuke snaʼoj ti chopol kʼusi yakal tspasik li xnichʼnabtak li ta jchʼulna pasbil ta nukule, pe muʼyuk bu ta stukʼibtasan». Ta sob yokʼomal li Samuele ay sjam li stiʼ chʼulna pasbil ta nukule, jech kʼuchaʼal nopem onoʼox xaʼie. Pe xiʼem tajek, yuʼun skʼan xalbe bankilal pale li kʼusi albat yuʼun Jeovae. Xi la sjakʼ li Elie: «Kuni Samuel, ¿kʼusi laj yalbot li Jeovae?». Vaʼun li Samuele lik yalbe skotol li kʼusi albat yuʼun li Jeovae.

Kʼalal chʼi batel li Samuele yamigo-o sbaik xchiʼuk li Jeovae, jech xtok li j-israeletik ta sjunul lume snaʼojik ti jaʼ yichʼoj tʼujel yuʼun Jeova li Samuel yoʼ xkʼot ta pale xchiʼuk ta j-alkʼope.

«Vuleso ta ajol li Mukʼul Jpasvanej avuʼun li ta skʼakʼalil akerem atsebale» (Eklesiastes 12:1).