Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 24

Muʼyuk la spasik li kʼusi laj yalik ta jamale

Muʼyuk la spasik li kʼusi laj yalik ta jamale

Li Jeovae xi laj yalbe li Moisese: «Muyan tal liʼ ta vitse, laʼ liʼ yoʼ bu oyune. Ta jtsʼiba ta chaʼpech ton li jmantaltake, mi laje, chkakʼbot batel». Li Moisese muy batel li ta vitse, te kom 40 kʼakʼal xchiʼuk 40 akʼobal. Kʼalal jaʼo te oy ta vits li Moisese, li Jeovae la stsʼiba ta chaʼpech ton li Lajuneb Mantale, laje laj yakʼbe li Moisese.

Kʼalal junchib xa ox kʼakʼal te oy ta vits li Moisese, li j-israeletike la snopik ti iktaatik xa komele. Jaʼ yuʼun xi laj yalbeik li Aarone: «¡Ta jkʼankutik ti oyuk buchʼu sbeiltasunkutike. Pasbun junuk jdioskutik!». Xi laj yal li Aarone: «Ichʼbeikun talel li a-oroike». Jaʼ yuʼun li Aarone laj yunijes ta kʼokʼ li oroe, vaʼun la skʼatajes ta slokʼol jkot chʼiom tot vakax. Xi laj yal li jteklume: «¡Li chʼiom tot vakax liʼe jaʼ jdiostik ti la slokʼesutik tal ta Ejiptoe!». La spasik lek kʼin xchiʼuk lik yichʼik ta mukʼ li chʼiom tot vakaxe. ¿Mi chopol ti jech la spasike? Chopol, yuʼun li jteklume laj yalik ta jamal ti jaʼ noʼox chichʼik ta mukʼ li Jeovae. Pe muʼyuk xa la spasik li kʼusi laj yalik ta jamale.

 Li Jeovae laj yil li kʼusi tspasike, jaʼ yuʼun xi laj yalbe li Moisese: «Bat kʼelo li jteklume, yuʼun laj xa spʼajik li jmantale. Yakal xa chichʼik ta mukʼ jun jecheʼ dios». Li Moisese yal talel li ta vitse, te stsakoj tal li chaʼpech tone.

Kʼalal chnopaj xa talel Moises ti bu spasoj skarpanaik li j-israeletike, laj yaʼi ti yakal chkʼejinike. Kʼalal kʼote, laj yil ti yakal ch-akʼotajik xchiʼuk yakal chichʼik ta mukʼ li chʼiom tot vakaxe. Ilin tajek li Moisese, jaʼ yuʼun la sjip ta lumtik li chaʼpech tone, toj vokʼel kʼot xchaʼpechal. La slilin li slokʼol chʼiom tot vakaxe, laje xi laj yalbe li Aarone: «¿Kʼuxi xa noʼox la achʼun sventa xapas li kʼusi toj chopol liʼe?». Xi takʼav li Aarone: «Mu xa-ilin, yuʼun anaʼoj lek ti kʼu yelan stalelal li jteklume. La skʼan jun sdiosik, jaʼ yuʼun la jip ochel ta kʼokʼ li oroe, vaʼun te lokʼ tal li chʼiom tot vakaxe». Muʼyuk jech la spas jechuk li Aarone. Li Moisese muy batel yan velta ta vits yoʼ skʼanbe vokol Jeova sventa xakʼ ta perton li jteklume.

Li Jeovae laj yakʼ ta perton li buchʼutik la xchʼunik mantale. ¿Mi mu jechuk ti toj tsots skʼoplal ti xchʼunbeik smantal Jeova xchiʼuk li Moisese?

«Kʼalal oy kʼusi chavakʼ ave chapas ta stojolal Diose, kʼotuk noʼox ta pasel avuʼun. Yuʼun li Diose muʼyuk xmuyubaj ta stojolal li buchʼutik bolik ti mu xkʼot ta pasel yuʼunik li kʼusi chalike. Li kʼusi chavakʼ ave chapase paso me» (Eklesiastes 5:4).