Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 14

Jun mosoil ti chchʼunbe smantal Diose

Jun mosoil ti chchʼunbe smantal Diose

Li Josee, jaʼ li mas kʼox li ta skeremtak Jakobe. Li sbankiltak Josee, laj yakʼik venta ti jaʼ mas kʼanbil yuʼun li stotike. ¿Kʼu van yelan chaʼi sbaik xanaʼ li sbankiltake? Solel ch-itʼixaj tajek yoʼontonik xchiʼuk solel spʼajojik tajek. Jun veltae oy kʼusi la xvaychin li Josee, vaʼun laj yalbe li sbankiltake, pe li stukike la snopik ti jaʼ skʼan xal ti chkʼot yorail ti chlik yichʼik ta mukʼ li yitsʼinike. Jaʼ yuʼun solel mas to la spʼajik.

Jun velta li sbankiltak Josee, yakal chchabi xchijik ta jun osil ti te nopol xil li lum Sikeme. Vaʼun li Jakobe la stak batel li Jose sventa xbat skʼel mi lek oyik li sbankiltake. Pe kʼalal ilat batel ta nom yuʼun sbankiltak li Josee xi laj yalike: «¡Kʼelavilik, leʼ xa xtal li buchʼu vaychinaje. Jaʼ lek jmiltik!». Jaʼ yuʼun la stsakik xchiʼuk bat sjipik ochel ta jun takin poso. Pe li Judae jech laj yalbe li sbankiltak xchiʼuk yitsʼinabtake: «Mu xa milik, jaʼ lek jchontik batel xchiʼuk akʼo yichʼ mosoinel». Vaʼun la xchʼunik li kʼusi laj yal Judae, jaʼ yuʼun la xchonik ta 20 ta sep plata, jaʼ la xchonbeik batel jpʼolmajeletik ta Madian kʼalal jaʼo chbatik ta Ejiptoe.

Ta tsʼakale li sbankiltak Josee la sbonbeik ta xchʼichʼel tentsun li skʼuʼ Josee. Jech te laj yichʼbeik batel ta stojolal stotik li skʼuʼe xchiʼuk xi laj sjakʼbeike: «¿Mi jaʼuk skʼuʼ Jose liʼe?». Li Jakobe la snop mi laj ta tiʼel ta jkot chonbolom li Josee, solel laj yat tajek yoʼonton. Muʼyuk buchʼu xuʼ yuʼun spatbel yoʼonton.

Kʼalal kʼotik ta Ejiptoe, li Josee laj yichʼ manel yuʼun jun bankilal soltaro ti Potifar sbie, yoʼ xkʼot ta mosoil. Pe li Josee te chiʼinbil yuʼun Jeova. Ta tsʼakale, li Potifare laj yakʼ venta ti lek xtojob ta abtel li Josee xchiʼuk ti xuʼ spat yoʼonton ta stojolale. Jaʼ yuʼun ta mas jelavel jutuke, laj yakʼbe sbain skotol li kʼusitik oy yuʼune.

 Li yajnil Potifare laj yil ti toj kʼupil sba xchiʼuk ti lek tsots li Josee. Xchiʼuk chalilanbe Jose ti akʼo xchiʼin sbaik ta vayele. ¿Kʼusi tstakʼ Jose kʼalal jech ch-albat jujukoje? Ta spʼaj xchiʼuk xi tstakʼbee: «¡Moʼoj! Yuʼun toj chopol mi jech ta jpase, li kajvale spatoj yoʼonton ta jtojolal xchiʼuk jaʼ yajnilot. Ti mi jchiʼin jbatik ta vayele ta jta-o jmul ta stojolal li Diose».

Jun velta li yajnil Potifare la suj Jose sventa xchiʼinat ta vayel. Vaʼun la snitbe skʼuʼ, pe li Josee lokʼ batel ta anil. Kʼalal kʼot ta sna li Potifare, xi albat yuʼun li yajnile: «La stsatsal tsakun li Josee». Kʼalal jech laj yaʼi li Potifare ilin tajek, vaʼun la stikʼ ta chukel li Josee. Pe li Jeovae muʼyuk bu laj yikta li Josee.

«Bikʼtajeso abaik li ta sjuʼel skʼob Diose, sventa stoy akʼoplalik mi sta yoraile» (1 Pedro 5:6).