Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 101

Chikʼik batel ta Roma li Pabloe

Chikʼik batel ta Roma li Pabloe

Kʼalal bat ta yoxibal velta ta cholmantal li Pabloe te tsuts yuʼun ta Jerusalen, vaʼun te laj yichʼ chukel. Pe jun akʼobal kʼalal jaʼo te tikʼil ta chukele, xi albat tal yuʼun li Jesuse: «Batan ta Roma yuʼun te chbat achol mantal». Vaʼun laj yikʼik batel ta Sesarea li jtakbol Pabloe, te laj yichʼ tikʼel ta chukel chib jabil. Jun kʼakʼal kʼalal jaʼo chichʼ chapanel yuʼun li ajvalil ti Festo sbie, xi laj yal li Pabloe: «Ta jkʼan ti jaʼuk xchapanun li Sesar ta Romae». Xi la stakʼ li Festoe: «Lek, mi jaʼ chakʼan akʼo xchapanot li Sesare, te ta jtakot batel». Vaʼun la stikʼik batel ta jkot varko li Pablo yoʼ xbat li ta Romae. Te chiʼinat batel yuʼun li ermano Lukas xchiʼuk li Aristarkoe.

Pe kʼalal te xa ox oyik ta yutil nabe tal tsatsal ikʼal voʼ, vaʼun te makatik jayibuk kʼakʼal. Jech oxal la snopik ti te chcham skotolike. Pe xi albatik yuʼun li Pabloe: «Mu xaxiʼik, yuʼun li ta jvayiche, xi laj yalbun jun anjele ‹mu xaxiʼ yuʼun persa chakʼot li ta Romae xchiʼuk skotol li buchʼutik te oyik ta varkoe ta xkolik ek›. Jaʼ yuʼun oyuk me stsatsal avoʼontonik, yuʼun muʼyuk chijcham».

Kʼalal oy xa ox ta 14 kʼakʼal ti yakʼojik persa xujel svarkoik ta skoj li tsatsal ikʼal voʼe, la staik ta kʼelel jun lum ti kakal ta olol nabe, Malta sbi. Pe te matsʼi komel li svarkoike, vaʼun vokʼ sjunul. Akʼo mi jech, kuxul kʼotik kʼalal to ta tiʼ nab li 276 krixchanoetik ti te toʼox tikʼilik ta varkoe. Junantike nuxinajik batel, pe li yantike kajiik batel ta svokʼolil li varkoe. Vaʼun te chabiatik yuʼun li krixchanoetik ta Maltae xchiʼuk tsanbat skʼokʼik yoʼ xkʼatinike.

Kʼalal echʼ xa ox oxib ue, li soltaroetike laj yikʼik batel ta jkot varko li Pablo yoʼ xbat ta Romae. Kʼalal kʼote, tal nupatuk yuʼun ermanoetik li jtakbol Pabloe, vaʼun lik stojbe ta vokol Jeova xchiʼuk tsatsub yoʼonton. Akʼo mi tikʼil ta chukel li Pabloe, laj yakʼik ti xchʼamun jpʼej naʼ ti chabibil ta jun soltaroe. Vaʼun te kom chib jabil. Kʼalal chkʼot yichʼ vulaʼanel yuʼun krixchanoetik li Pabloe chcholbe skʼoplal li Ajvalilal yuʼun Diose xchiʼuk chchanubtasan ta sventa li Jesuse. Jech xtok tstsʼibabe batel kartaetik li tsobobbailetik ta Asia Menor xchiʼuk li ta Judeae. Ta melel jaʼ tunesat yuʼun Jeova li Pablo yoʼ spukbe skʼoplal li Ajvalilal yuʼun Dios ta yantik lumetike.

«Chkakʼkutik ta ilel ti yajtunelunkutik Dios ta skoj ti ep chkuch kuʼunkutike, ta skoj li tsatsal vokolile, ta skoj ti oy kʼusi chtun kuʼunkutike, ta skoj ti oy kʼusi vokol ta jnuptankutike» (2 Korintios 6:4).