Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 89

Li Pedroe la smuk ta yoʼonton li Jesuse

Li Pedroe la smuk ta yoʼonton li Jesuse

Kʼalal te toʼox oyik li Jesus xchiʼuk yajtakboltak yoʼ bu la spasik ta slajeb velta li Veʼlil ta bat kʼakʼale, xi laj yalanbe li yajtakboltake: «Akotolik chakomtsanikun li ta akʼobal tanae». Pe li Pedroe xi la stakʼe: «Li voʼone muʼyuk bu ta jkomtsanot akʼo mi tskomtsanikot li yantike». Vaʼun xi la stakʼbe Pedro li Jesuse: «Ta melel chkalbot avaʼi, kʼalal skʼan toʼox x-okʼ jkot kotse oxib xa ox velta avaloj ti mu xavojtikinune».

Kʼalal ikʼat batel yuʼun soltaroetik ta sna Kaifas li Jesuse li yantik yajtakboltake jatavik batel. Pe oy chaʼvoʼ ti te tijilik batel ta spat li epal krixchanoetike. June jaʼ li Pedroe, li stuke te och ta yamakʼil sna li Kaifase, te lik kʼatinuk. Vaʼun te nopaj talel jun kiara, xi laj yalbe li Pedroe: «Li voʼote xa kojtikinot, te toʼox achiʼuk li Jesuse».

Xi laj yal li Pedroe: «Muʼyuk, mu xkaʼi li kʼusi chavalbune». Vaʼun li Pedroe bat ta tiʼ na. Pe ilat yuʼun yan kiara xtok, vaʼun li kiarae xi lik yalbe li buchʼutik te oyike: «¡Li vinik liʼe te toʼox xchiʼuk li Jesuse!». Pe xi la stakʼ yan velta li Pedroe: «¡Mu xkojtikin li Jesus chavalike!». Xi laj yal jun vinik eke: «Ta melel te toʼox kapalot ek, xvinaj ta akʼopojel yuʼun jech chakʼopoj kʼuchaʼal li Jesuse». Vaʼun li Pedroe xi jamal laj yale: «¡Mu xkojtikin li vinik taje!».

Kʼalal jech la stakʼ li Pedroe, jaʼo okʼ jkot kots. Vaʼun laj yakʼ venta ti te kʼelbil tal yuʼun li Jesuse xchiʼuk te vul ta sjol li kʼusi albat onoʼoxe. Jaʼ yuʼun lokʼ batel xchiʼuk bat okʼuk.

Li laj yikʼ batel Jesus ta sna Kaifas yoʼ teuk xichʼ chapanele. Li Sanedrine jaʼ snail ti bu chchapanvanik li jnitvanejetik ta relijione. Kʼotem xa onoʼox ta nopel yuʼunik ti tsmilik li Jesuse, jaʼ yuʼun tskʼelik kʼusi smul ta sabeik. Pe mi jutebuk smul la stabeik. Jaʼ yuʼun li Kaifase xi la sjakʼbe li Jesuse: «¿Mi voʼot li Xnichʼonot Diose?». Xi la stakʼ li Jesuse: «Jech, voʼonun». Jaʼ yuʼun xi laj yal li Kaifase: «¿Kʼu yuʼun persa to skʼan xtal yan testigoetik? Yuʼun laj xa kaʼitik ti chopol kʼopoj ta stojolal li Diose». Lek laj yaʼi skotolik li Sanedrine, vaʼun xi laj yalike: «¡Akʼo yichʼ milel li vinik leʼe!». Jaʼ yuʼun la smajbeik xokon sat, la stubtaik,  la smakbeik sat xchiʼuk la smajik, vaʼun xi laj yalbeike: «Mi ta melel j-alkʼopote albun kaʼikutik buchʼu ti la smajote».

Ta sob yokʼomale laj yikʼik batel ta stojolal Sanedrin li Jesuse. Vaʼun xi la sjakʼbeike: «¿Mi voʼot li Xnichʼonot Diose?». Xi la stakʼ li Jesuse: «Jech, voʼoxuk chaval atukik ti voʼonune». Vaʼun la spakʼtaik ta jchopolkʼoptavanej xchiʼuk laj yikʼik batel ta stojolal li ajvalil ta Roma ti jaʼ li Poncio Pilatoe. Pe, ¿kʼusi van kʼot ta pasel ta mas tsʼakale? Jkʼeltik batel.

«Chkʼot yorail, ta melel kʼot xa yorail ti chavichʼik pukel batel ta jujuntal ta anaike xchiʼuk ti jtuk chaviktaikune. Pe mu jtukuk chikom, yuʼun liʼ xchiʼinojun li Totile» (Juan 16:32).