Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 90

Cham ta Golgota li Jesuse

Cham ta Golgota li Jesuse

Li bankilal paleetike laj yikʼik batel Jesus ta spasob mantal li ajvalile. Vaʼun li Pilatoe xi la sjakʼe: «¿Kʼusi chopol la spas li vinik liʼe?». Xi la stakʼik li bankilal paleetike: «Yuʼun chal ti jaʼ la ajvalile». Jaʼ yuʼun xi la sjakʼbe Jesus li Pilatoe: «¿Mi voʼot ajvalilot yuʼun li judaetike?». Xi la stakʼ li Jesuse: «Maʼuk sventa balumil li Ajvalilal kuʼune».

Ta tsʼakale, li Pilatoe la stak batel Jesus ta stojolal Erodes ti jaʼ ajvalil ta Galileae, sventa skʼel mi oy stabe jutukuk smul li Jesus eke. Pe muʼyuk xtabat smul, jaʼ yuʼun la stak sutel yan velta ta stojolal li Pilatoe. Vaʼun li Pilatoe xi laj yalbe li krixchanoetike: «Li Erodes xchiʼuk voʼone muʼyuk la jtabekutik smul, jaʼ yuʼun ta jkolta batel». Pe xi tsots avanik li krixchanoetike: «¡Milik! ¡Milik!». Vaʼun li soltaroetike laj yakʼbeik nukul, la stubtaik xchiʼuk la smajik li Jesuse. Jech xtok la xojbeik jun korona ta sjol ti pasbil ta chʼixe, vaʼun xi tsots lik slabanike: «¡Liʼote, ajvalil yuʼun judaetik!». Xi to laj yalbe krixchanoetik li Pilatoe: «Muʼyuk kʼusi chopol spasoj li vinik liʼe». Pe xi tsots avanik yan veltae: «¡Jokʼano ta jtel teʼ!». Jech oxal li Pilatoe laj yakʼ ti akʼo xichʼ milel li Jesuse.

Vaʼun laj yikʼik batel li Jesus ta jun osil ti Golgota sbie. Te la sbajik ta jtel teʼ xchiʼuk te jokʼol laj yiktaik. Vaʼun xi lik skʼopon Jeova li Jesuse: «Tot, paso ta perton skotolik, yuʼun mu snaʼik li kʼusi tspasike». Pe li krixchanoetike xi lik slabanike: «¡Mi yuʼun voʼot Xnichʼonot Diose koltao aba atuk!».

Vaʼun jun li ta xchaʼvoʼal j-elekʼetik ti te jokʼolike, xi laj yalbe li Jesuse: «Jesus, naʼun me kʼalal mi la-och li ta Ajvalilal avuʼune». Xi la stakʼ li Jesuse: «Te chachiʼinun li ta Paraisoe». Vaʼun li ta bat kʼakʼale oxib ora ikʼub tajek li osile. Oy junantik yajtsʼaklomtak te vaʼal komik ti bu jokʼole, te kom ek li Maria, ti jaʼ li smeʼ Jesuse. Li Jesuse laj yalbe Juan ti akʼo xchabi li Mariae xchiʼuk ti jaʼuk jech kʼuchaʼal smeʼ chaʼie.

Ta slajebe xi laj yal li Jesuse: «¡Kʼot xa ta pasel!». Laje la snijan sjol, vaʼun cham. Kʼalal jech kʼot ta pasele ta anil noʼox echʼ jun tsatsal nikel. Vaʼun jat ta oʼlol li kortina ta temploe, ti jaʼ xchʼakoj ta oʼlol li Chʼul  kuarto xchiʼuk li Batsʼi Lekil Chʼul Kuartoe. Vaʼun xi laj yal jun bankilal soltaroe: «¡Ta melel, li vinik liʼe jaʼ Xnichʼon Dios!».

«Yuʼun mu ventauk kʼuk yepal li kʼusi yaloj Diose, jaʼ jech ‹xuʼ› kʼotem ta stojolal li Jesuse» (2 Korintios 1:20).