Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 86

La xchaʼkuxes Lasaro li Jesuse

La xchaʼkuxes Lasaro li Jesuse

Oy oxib yamigotak li Jesus ti te nakalik ta Betaniae. Jaʼ sbiik Lasaro, Maria xchiʼuk Marta yoxibalik jaʼ smuk xvix sbaik. Jun velta kʼalal jaʼo te oy ta jot to ukʼum Jordan li Jesuse takbat batel jun aʼyej yuʼun li Marta xchiʼuk Mariae, xi laj yalbeik batele: «Ip tajek chaʼi li Lasaroe, avokoluk laʼ ta ora». Pe li Jesuse muʼyuk bu xbat ta anil, yuʼun jaʼ to bat ta xchibal kʼakʼal, vaʼun xi laj yalbe li yajchankʼoptake: «Batik ta Betania, yuʼun li Lasaroe yakal chvay, jaʼ yuʼun chbat jtij likel». Pe xi laj yalik li jtakboletike: «Ti mi yakal chvay li Lasaroe, ta xlekub unbi». Xi jamal laj yal li Jesuse: «Cham xa li Lasaroe».

Kʼalal kʼot ta Betania li Jesuse, chanib xa ox kʼakʼal smukel li Lasaroe. Oy ep krixchanoetik batem tspatbeik yoʼonton li Marta xchiʼuk Mariae. Vaʼun kʼalal laj yaʼi Marta ti kʼot li Jesuse, xi bat yalbe ta anile: «Kajval, ti liʼuk onoʼox oyote, muʼyuk xcham jechuk li jmuke». Pe xi la stakʼ li Jesuse: «Chchaʼkuxi li amuke, ¿mi chachʼun taje Marta?». Xi la stakʼ li Martae: «Tana, yuʼun jchʼunoj ti chchaʼkuxi ta slajebal kʼakʼale». Xi albat yuʼun li Jesuse: «Voʼon li chaʼkuxeselune xchiʼuk voʼon li kuxlejalune».

Vaʼun li Martae xi bat yalbe li Mariae: «Liʼ xa oy li Jesuse». Jaʼ yuʼun li Mariae bat skʼel ta anil li Jesuse xchiʼuk te tijil batik ek li krixchanoetike. Kʼalal kʼot yoʼ bu oy Jesus li Mariae la skejan sba ta stojolal solel mu xpaj ta okʼel, vaʼun xi laj yalbe li Jesuse: «Kajval, ti liʼuk onoʼox oyote, muʼyuk xcham jechuk li jmuke». Li Jesuse laj yakʼ venta ti chat tajek yoʼonton li Mariae, jaʼ yuʼun lik okʼuk ek li Jesuse. Kʼalal laj yilik li krixchanoetik ti lik okʼuk li Jesuse, xi lik yalike: «Ta melel solel skʼanoj tajek li Lasaroe». Pe oy junantike xi la sjakʼbe sbaike: «¿Kʼu yuʼun muʼyuk la skolta li yamigoe?». ¿Kʼusi van tspas li Jesuse?

Li Jesuse bat ti bu mukul li Lazaroe, makbil stiʼ ta jpʼej ton li smukinale. Vaʼun xi laj yal mantal li Jesuse: «Lokʼesik li tone». Pe xi laj yal li Martae: «Kajval, oy xa yikʼ jnaʼ, yuʼun oy xa ta xchanibal kʼakʼal smukel». Pe laj onoʼox slokʼesik li ton ti makal-o stiʼ li smukinal Lasaroe, vaʼun li Jesuse la spas orasion xi laj yalbe li Jeovae: «Tot, kolaval chkalbot ti chavaʼi li jkʼope. Ta melel, jnaʼoj ti chavaʼibun jkʼop skotol  veltae, pe ta skoj ti liʼ joyol epal krixchanoetike, tsots ta xikʼopoj yoʼ xchʼunik ti voʼot la atakun tale». Kʼalal laj yoʼonton ta skʼoponel Stot li Jesuse xi tsots laj yapta li Lasaroe: «¡Lasaro, lokʼan tal!». Vaʼun ta anil noʼox oy kʼusi kʼot ta pasel, yuʼun li Lazaroe tsʼotol ta pokʼ lokʼtal li ta smukinale. Vaʼun li Jesuse xi laj yale: «Titunbeik li spokʼale, akʼo batuk».

Ta skoj li kʼusi kʼot ta pasele ep buchʼutik laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal li Jesuse, pe oy junantik xtoke ay yalbeik jfariseoetik li kʼusi kʼot ta pasele. Kʼalal laj yaʼiik li jfariseoetike lik snopik kʼuxi xuʼ smilik li Lasaro xchiʼuk Jesuse. Jun yajtakbol Jesus ti Judas Iscariote sbie xi ay sjakʼbe stuk li jfariseoetike: «¿Kʼu yepal chatojikun mi laj kakʼ ta akʼobik li Jesuse?». Vaʼun albat ti ch-akʼbat 30 ta sep platae. Li Judase lek laj yaʼi, vaʼun lik skʼel kʼuxi xuʼ xakʼ ta kʼabal li Jesuse.

«Li melel Diose kʼotem kuʼuntik ta jun Dios ti chkoltavane; xchiʼuk li Kajvaltik Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale jaʼ chkoltavan lokʼel ta skʼob li lajelale» (Salmo 68:20).