Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Jvokʼ xchanobil 12

Jvokʼ xchanobil 12

Li Jesuse laj yalbe skʼoplal li Ajvalilal ta vinajele. Jech xtok chanubtasvan ti akʼo xichʼ kʼanel ta orasion yoʼ xichʼ chʼultajesbel sbi li Diose, ti taluk li Ajvalilal yuʼune xchiʼuk ti akʼo kʼotuk ta pasel li kʼusi oy ta yoʼonton tspas li ta balumile. Mi oy avalab anichʼnabe koltao ta yaʼibel smelolal kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal ta jtojolaltik li orasion laj yakʼ ta chanel li Jesuse. Li Jesuse muʼyuk laj yakʼ sba ta loʼlael yuʼun li Satanase, yuʼun tukʼ laj yakʼ sba ta stojolal li Jeovae. Ta skoj ti oy ta yoʼonton tskolta li krixchanoetike la xpoxtaan, la smakʼlintas xchiʼuk oy junantik ti la xchaʼkuxesane. Kʼalal la spas li skʼelobiltak juʼelal li Jesuse, laj yakʼ ta ilel kʼusi tspas ta tsʼakal li Ajvalilal yuʼun Diose.

Ta jvokʼ liʼe

XCHANOBIL 74

Kʼot ta Mesias li Jesuse

Li Juane laj yal ti jaʼ Xchʼiom Chij Dios li Jesuse. ¿Kʼusi la skʼan laj yal taje?

XCHANOBIL 75

Laj yichʼ akʼel ta preva yuʼun Satanas li Jesuse

Laj yakʼ ta preva oxib velta Jesus li Satanase. ¿Kʼusitik preva akʼbat yuʼun Satanas li Jesuse? Xchiʼuk ¿kʼuxi la stakʼ?

XCHANOBIL 76

La xchʼuba templo li Jesuse

¿Kʼu yuʼun la snuts lokʼel ta templo chonbolometik xchiʼuk la svalkʼunbe xmexa jeltakʼinetik li Jesuse?

XCHANOBIL 77

Chchiʼin ta loʼil jun ants ta poso li Jesuse

¿Kʼu yuʼun toj labal sba laj yaʼi li jsamaria ants ti yichʼ kʼoponel yuʼun li Jesuse? Li Jesuse oy kʼusi laj yalbe ti muʼyuk buchʼu yalojbee, ¿kʼusi jaʼ?

XCHANOBIL 78

Li Jesuse la xcholbe skʼoplal li Ajvalilal yuʼun Diose

Xi laj yalbe yajchankʼoptak li Jesuse: «Vaʼun krixchanoetik xa chatsakik». Ta tsʼakale la stʼuj 70 ta voʼ yajchankʼoptak sventa xcholik li Ajvalilal yuʼun Diose.

XCHANOBIL 79

La spas ep skʼelobiltak juʼelal li Jesuse

Buyuk noʼox xbat li Jesuse chkʼanbat vokol yuʼun li buchʼutik ip chaʼiik ti akʼo xpoxtaatike. Xchiʼuk la xchaʼkuxes jun uni tseb li Jesuse.

XCHANOBIL 80

Li Jesuse la stʼuj li 12 jtakboletike

¿Kʼu yuʼun la stʼujanan? ¿Mi xanabe sbi ta jujuntal?

XCHANOBIL 81

Li Mantaletik ta Vitse

Li Jesuse laj yakʼbe lekil tojobtaseletik li epal krixchanoetike.

XCHANOBIL 82

Chchanubtas ta spasel orasion yajchankʼoptak li Jesuse

¿Kʼusi laj yalbe yajchankʼoptak Jesus ti akʼo skʼanilanik ta s-orasionike?

XCHANOBIL 83

Tsmakʼlin epal mil krixchanoetik li Jesuse

¿Kʼusi chakʼ jchantik ta stojolal Jeova xchiʼuk Jesus li skʼelobil juʼelal taje?

XCHANOBIL 84

Chanav ta sba nab li Jesuse

¿Mi xnop avuʼun yaʼel ti kʼu yelan laj yaʼi sbaik li jtakboletik kʼalal laj yilik li skʼelobil juʼelal taje?

XCHANOBIL 85

Poxtavan ta savado li Jesuse

¿Kʼu yuʼun oy buchʼutik muʼyuk lek laj yilik li kʼusi la spas li Jesuse?

XCHANOBIL 86

La xchaʼkuxes Lasaro li Jesuse

Kʼalal laj yil ti ch-okʼ Maria li Jesuse och ta okʼel ek, pe li at-oʼontone kʼataj ta muyubajel.