Li Jesuse laj yalbe skʼoplal li Ajvalilal ta vinajele. Jech xtok chanubtasvan ti akʼo xichʼ kʼanel ta orasion yoʼ xichʼ chʼultajesbel sbi li Diose, ti taluk li Ajvalilal yuʼune xchiʼuk ti akʼo kʼotuk ta pasel li kʼusi oy ta yoʼonton tspas li ta balumile. Mi oy avalab anichʼnabe koltao ta yaʼibel smelolal kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal ta jtojolaltik li orasion laj yakʼ ta chanel li Jesuse. Li Jesuse muʼyuk laj yakʼ sba ta loʼlael yuʼun li Satanase, yuʼun tukʼ laj yakʼ sba ta stojolal li Jeovae. Ta skoj ti oy ta yoʼonton tskolta li krixchanoetike la xpoxtaan, la smakʼlintas xchiʼuk oy junantik ti la xchaʼkuxesane. Kʼalal la spas li skʼelobiltak juʼelal li Jesuse, laj yakʼ ta ilel kʼusi tspas ta tsʼakal li Ajvalilal yuʼun Diose.