Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 68

Vokʼ jun skerem li Elisabete

Vokʼ jun skerem li Elisabete

Kʼalal echʼem xa ox mas ta 400 jabil stsutsel xchaʼvaʼanel li smuroaltak Jerusalene. Oy jun pale ti te nopol nakal ta Jerusalene, Sakarias sbi yan li yajnile Elisabet sbi. Li Sakarias xchiʼuk yajnile jal xa ox snupunelik pe muʼyuk yalab xnichʼnabik. Jun velta li Sakariase bat chchikʼ pom ta templo ti bu toj chʼule, vaʼun te laj yakʼ sba ta ilel jun anjel ti Gabriel sbie. Xiʼ tajek li Sakariase, pe xi albat yuʼun li anjel Gabriele: «Mu xaxiʼ yuʼun oy lekil aʼyej chkalbot ti te likem tal ta stojolal Jeovae. Li avajnile ta xchiʼin jun yol, Juan chavakʼbeik sbi. Yuʼun jaʼ la stʼuj Jeovae sventa tspas jun abtelal ti toj tsots skʼoplale». Vaʼun li Sakariase xi to la sjakʼbe li anjele: «¿Kʼuxi ta jnaʼ mi melel li kʼusi chavale? Yuʼun molmeʼelunkutik xa sventa xil yol li kajnile». Xi la stakʼ li anjel Gabriele: «Jaʼ la stakun tal Dios sventa xtal kalbot avaʼi li lekil aʼyeje. Pe ta skoj ti muʼyuk la achʼun li kʼusi laj kalbote, chapas ta umaʼ jaʼ to chjam ave mi kʼot skʼakʼalil chvokʼ li olole».

Li Sakariase jal te kom ti bu chichʼ chikʼel pome. Vaʼun kʼalal lokʼ tal li Sakariase te xa malabil yuʼun li krixchanoetike yuʼun tskʼan tsnaʼik ti kʼu yuʼun jalij li ta yut temploe. Pe li Sakariase mu xa ox xuʼ xkʼopoj yuʼun pas ta umaʼ jaʼ yuʼun ta senya xa noʼox kʼopoj. Vaʼun te laj yakʼik venta krixchanoetik ti oy kʼusi laj yichʼ albel yuʼun Dios li Sakariase.

Echʼ van kʼuuk sjalile, vokʼ yuni kerem li Elisabet jech kʼuchaʼal onoʼox laj yal li yaj-anjel Jeovae. Li yamigotak xchiʼuk yutsʼ yalal Elisabete tal skʼelik li uni olole, vaʼun muyubajik tajek. Vaʼun xi laj yal li Elisabete: «Juan ta sbiin». Pe xi takʼbate: «Chʼabal buchʼu jech sbi li ta avutsʼ avalalike jaʼ lek akʼbeik sbiin Sakarias jech kʼuchaʼal sbi stote». Pe xi la stsʼiba li Sakariase: «Juan ta sbiin». Kʼalal jech la stsʼibae jaʼo te lik jamuk li yee. Li krixchanoetik ta sjunul Judeae laj yaʼibeik skʼoplal li neneʼe, vaʼun xi la sjakʼbe sbaike: «¿Kʼusi van yabtel li kerem me chʼie?».

Vaʼun li Sakariase lik ventainatuk yuʼun chʼul espiritu,  jaʼ yuʼun xi lik yal jun albil kʼope: «Akʼo yichʼ kʼupil kʼoptael li Jeovae. Yuʼun laj yal ta stojolal jmoltotik Abraan ti tstakbutik tal jun jpojvanej ti jaʼ li Mesiase yoʼ xakʼ ta ojtikinel li kolebale. Li Juane chkʼot ta jun j-alkʼop xchiʼuk ta xchapanbe sbe li Mesiase».

Jaʼ jech kʼot ta stojolal ek jun yutsʼ yalal Elisabet ti Maria sbie. Taje jaʼ ta jkʼelbetik skʼoplal li ta yan xchanobile.

«Li krixchanoetike mu xuʼ yuʼunik spasel taje, pe li Diose xuʼ yuʼun spasel skotol» (Mateo 19:26).