Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 73

La xchapanbe sbe Jesus li Juane

La xchapanbe sbe Jesus li Juane

Li stot meʼ Juane jaʼik Sakarias xchiʼuk Elisabet. Li Juane tʼujat yuʼun Jeova yoʼ xkʼot ta j-alkʼop sventa xalbe krixchanoetik ti jutuk xa skʼan xvul li Mesiase. Pe li Juane muʼyuk te la xchol mantal li ta jteklume o li ta snail tsobobbaile. Yuʼun te bat xchol mantal li ta takixokol balumile. Vaʼun ep krixchanoetik ta Jerusalen xchiʼuk ta sjunul Judea bat xchikintabeik li Juane. Jech oxal li Juane laj yalbe skotol krixchanoetik ti akʼo skomtsanik spasel li kʼusitik chopol yoʼ lekuk x-ilatik yuʼun li Jeovae. Jaʼ yuʼun epal krixchanoetik lik sutes yoʼontonik, vaʼun li Juane te laj yakʼbe yichʼik voʼ li ta ukʼum Jordane.

Lek noʼox sba xkuxlejal li Juane. Yuʼun li skʼuʼ spokʼ tslape ta tsotsil kameyo pasbil, naka kʼulub tstiʼ xchiʼuk teʼtikal pom tsloʼ. Jaʼ yuʼun li krixchanoetike oy ta yoʼonton chojtikinik lek li Juane. Pe maʼuk noʼox, yuʼun jun veltae kʼalal to ta jtoyba jfariseoetik xchiʼuk jsaduseoetik bat skʼelik li Juane. Vaʼun xi albatike: «Skʼan xasutes avoʼontonik xchiʼuk skʼan xa komtsanik spasel li kʼusi chopole. Yuʼun solel tsots akʼoplal chavaʼi abaik, yuʼun chavalik ti jaʼ xnichʼnaboxuk li Abraane, pe taje maʼuk me skʼan xal ti jaʼ xnichʼnaboxuk li Jeovae».

Ep krixchanoetik xi tsjakʼbeik li Juane: «¿Kʼusi skʼan jpaskutik sventa lekuk xilunkutik li Jeovae?». Xi takʼbatike: «Mi oy chaʼlik akʼuʼik ta jujuntale, akʼbeik jlikuk li buchʼutik chtun yuʼunike». ¿Mi xanaʼ kʼu yuʼun jech laj yal li Juane? Yuʼun oy ta yoʼonton chakʼbe xchan yajchankʼoptak ti sventa lekuk x-ilatik yuʼun li Diose skʼan ti skʼanojikuk li krixchanoetike.

Xi laj yalbe xtok li jtsobpatanetike: «Jaʼ noʼox me jech yepal xakʼanik ti kʼu yepal albil skʼoplal li patane». Xi albatik ek li soltaroetike: «Mu me  xajutik kʼop xchiʼuk skʼan me junuk noʼox avoʼontonik yuʼun ti kʼu yepal cha-akʼbatike».

Jech xtok li paleetik xchiʼuk jlevietike ay skʼelik li Juane, vaʼun xi laj yalbeike: «Skotol li krixchanoetike tskʼan tsnaʼik buchʼuot». Pe xi la stakʼ li Juane: «Voʼon li yechʼomal eil ti xi tsots ch-avan ta takixokol balumile: ‹Tukʼibtasbeik li sbe Jeovae›, jech kʼuchaʼal laj yal li j-alkʼop Isaiase».

Li krixchanoetike lek chaʼiik kʼusi chakʼ ta chanel li Juane xchiʼuk ep krixchanoetik tskʼan tsnaʼik mi jaʼ li Mesiase. Jaʼ yuʼun xi laj yal li Juane: «Li voʼone jaʼ noʼox chkakʼ ichʼvoʼ. Yan li buchʼu ta xtal ta tsʼakale, jaʼ chakʼ chʼul espiritu, pe jaʼ li buchʼu mu jta-o ta jtitunbe yakʼil xonobe».

«Li vinik taje tal kʼuchaʼal jun testigo sventa chalbe skʼoplal li luse, sventa chchʼun buchʼuuk krixchanoal li kʼusi chale» (Juan 1:7).