Li Estere jaʼ jun Juda tseb ti te nakal xchiʼuk yutsʼ yalal ta Susa li ta yosilal Persiae. Yuʼun oy xa ta jayibuk jabil ti lokʼesatik batel ta Jerusalen yuʼun li ajvalil Nabukodonosore. Li Estere tsʼitesat yuʼun li sprimo, ti jaʼ li Mardokeoe. Taje ch-abtej ta stojolal li Asuero ti jaʼ ajvalil ta Persiae.

Li ajvalil Asueroe tsaʼ yan meʼ ajvalil, jech oxal, li yajtuneltake laj yikʼik batel ta stojolal li tsebetik ti mas alakʼik sba ta sjunul jteklume ikʼat batel ek li Estere. Ta skotol li tsebetike, li ajvalile jaʼ la stʼuj sventa xkʼot ta meʼ ajvalil li Estere. Li Mardokeoe laj yalbe Ester ti muʼyukuk buchʼu xalbe ti jaʼ Juda tsebe.

Oy jun jtoyba vinik ti Aman sbie jaʼ bankilal ta skotol li bankilal j-abteletike xchiʼuk tskʼan ti skotolikuk snijan sbaik ta stojolale. Pe li Mardokeoe muʼyuk la snijan sba ta stojolal li Amane. Jaʼ yuʼun solel kap tajek sjol yuʼun tsmil xa ox yaʼi li Mardokeoe. Kʼalal laj yaʼi Aman ti jaʼ Juda vinik li Mardokeoe, oy kʼusi la snop tspas sventa tsmil skotol li judaetik te ta yosilal Persiae. Xi laj yalbe li ajvalile: «Toj xibal sba li judaetike, alo mantal ti akʼo yichʼik milele». Xi la stakʼ li ajvalil Asueroe: «Pasbo kʼusi tskʼan avoʼonton li judaetike». Jech xtok, akʼbat permiso yoʼ stsʼiba junuk mantale. Li mantal taje chal ti chichʼik milel li judaetik ta skʼakʼalil 13 ta yuilal adare. Pe skotol li kʼusi chkʼot ta pasel taje yiloj li Jeovae.

Li Estere muʼyuk yaʼioj li mantal taje. Jaʼ yuʼun, li Mardokeoe la stakbe batel Ester jlik skopiail li mantale xchiʼuk xi laj yalbee: «Bat kʼopono li ajvalile». Xi la stakʼ li Estere: «Buchʼuuk noʼox ti chbat skʼel ajvalil mi muʼyuk ikʼbile, persa chcham. Li voʼone oy xa 30 kʼakʼal ti muʼyuk stakojun ta ikʼel li ajvalile. Pe chibat onoʼox, mi la xbechbun tal li xvaxtone, kuxul chikom. Pe mi muʼyuke, te chicham-o un bi».

Li Estere bat ta yamakʼil spasob mantal li ajvalile. Kʼalal ilat yuʼun li ajvalile, bechbat tal li vaxtone. Nopaj batel li Estere xchiʼuk xi jakʼbate: «¿Kʼusi tal akʼan Ester?». Xi la  stakʼe: «Laʼik ta veʼel tana xchiʼuk li Amane, yuʼun ta jchapan lekil veʼlil». Kʼalal yakal xa ox chveʼike laj yalbe ti chikʼ to ta veʼel yan velta li ajvalil xchiʼuk Amane. Vaʼun kʼalal jaʼo yakal chveʼik ta xchibal veltae, li ajvalile xi la sjakʼbe yan velta li Estere: «¿Kʼusi oy ta avoʼonton chakʼanbun?». Xi la stakʼe: «Oy buchʼu tskʼan tsmilunkutik xchiʼuk li jteklumale. Avokoluk, mu me xavakʼunkutik ta milel». Xi la sjakʼ li ajvalile: «¿Buchʼu ti tskʼan tspas jech taje?». Xi la stakʼ li Estere: «Jaʼ li pukujil Amane», vaʼun kap tajek li Asueroe, jaʼ yuʼun ta anil noʼox laj yal mantal ti akʼo xichʼ milel li Amane.

Pe muʼyuk buchʼu xuʼ slajesbe sbalil li mantal laj yakʼ ta tsʼibael Amane, mi jaʼuk li ajvalile. Jaʼ yuʼun, li ajvalile la svaʼan Mardokeo sventa xkʼot ta bankilal ta skotol li bankilal j-abteletik yuʼune xchiʼuk laj yakʼbe permiso sventa xakʼ yan mantal. Li mantale chal ti xuʼ spak skʼoplal judaetik mi bat yichʼik milele. Li ta skʼakʼalil 13 ta yuilal adare jaʼo la stsal yajkontraik li judaetike. Te lik spasbeik tal skʼinal jujun jabil ti vaʼ yelan kuch yuʼunike.

«Voʼon ta jkoj chavichʼik ikʼel batel ta stojolal itsʼinal ajvaliletik xchiʼuk ta stojolal bankilal ajvaliletik sventa xaʼiik mantal li stukike xchiʼuk li yantik jteklume» (Mateo 10:18).