Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 67

Li smuroaltak Jerusalene

Li smuroaltak Jerusalene

Kalbetik skʼoplal li kʼusi kʼot ta pasel ta voʼnee. Jun j-israel vinik ti Neemias sbie te toʼox nakal ta jteklum Susa te ta yosilal Persia. Jaʼ yajtunel li ajvalil Artajerjese. Jun veltae kʼot jun xchiʼil ta vokʼel ti lik tal ta Judae, vaʼun xi kʼot yal jun chopol aʼyeje: «Li j-israeletik ti sutik batel ta Jerusalene muʼyuk lek chabibilik. Muʼyuk-o yichʼoj meltsanel li muroetik xchiʼuk li stiʼtak jteklum ti la sjinesik li jbabiloniaetike». Solel laj yat tajek yoʼonton li Neemiase. Ta skoj ti chkoltavan yaʼie, la skʼopon Dios sventa x-akʼat batuk ta Jerusalen yuʼun li ajvalile.

Ta tsʼakale laj yakʼ venta ajvalil ti chat yoʼonton li Neemiase. Xi laj yale: «¿Kʼu yuʼun chavat avoʼonton? Yuʼun muʼyuk bu xkilot-o jech». Xi la stakʼ li Neemiase: «Yuʼun jinem li jlumal Jerusalene, jaʼ yuʼun ta xkat tajek koʼonton». Xi la sjakʼ li ajvalile: «¿Kʼusi xuʼ ta jkoltaot-o?». Ta ora noʼox la spas orasion ta yoʼonton li Neemiase. Laje xi laj yalbe li ajvalile: «Avokoluk, akʼun batel sventa xbat jchaʼvaʼan li smuroaltak Jerusalene». Li ajvalil Artajerjese laj yal ti xuʼ xbat li Neemiase. Jech xtok, laj yakʼbe kʼusitik chtun yuʼun sventa mu kʼusi snuptan li ta bee. La svaʼan ta ajvalil te ta Juda xchiʼuk laj yakʼbe teʼetik sventa xichʼ pasel li stiʼtak jteklume.

Kʼalal kʼot ta Jerusalen li Neemiase, bat skʼel kʼu yelan li smuroaltak jteklume. Laje la stsob li paleetike xchiʼuk li ajvaliletike, vaʼun xi laj yalbee: «Solel jinem tajek chkil, skʼan xlik abtejkutik». Lek laj yaʼiik li krixchanoetike, vaʼun lik smeltsanik li muroe.

Oy jlom yajkontratak j-israeletike labanvanik. Yuʼun xi laj yalike: «Akʼo mi jkot noʼox vet xmuy li ta sba muro chapasike, ta xlom». Pe muʼyuk la stsakik ta venta li j-abteletike, yuʼun abtejik-o. Mas to toyol xchiʼuk mas to tsots la spasik li muroe.

Vaʼun ep yajkontraik ta jeltos lumetik bat stsakik ta kʼop ta anil noʼox li Jerusalene. Kʼalal laj yaʼiik judaetik taje lik xiʼikuk. Pe xi albatik yuʼun li Neemiase: «Mu xaxiʼik. Naʼik me ti liʼ oy ta jtojolaltik li Jeovae». Vaʼun la svaʼan krixchanoetik yoʼ xchabiik li j-abteletike. Jech oxal, muʼyuk stsakatik ta kʼop yuʼun li yajkontratakike.

Tsuts ta 52 kʼakʼal xchaʼvaʼanel li muroetik xchiʼuk  li stiʼtak jteklume. Li Neemiase laj yikʼ batel ta Jerusalen skotol li jlevietike sventa spasbeik skʼinal ti tsuts li yabtelike. La xchʼak ta chaʼtsop li jkʼejimoletike. Bat xchiʼin jtsop jkʼejimoletik li Esdrase, li Neemiase jaʼ bat xchiʼin li yan jkʼejimoletike. Te muyik batel li ta ochebal ti Nioʼ sbie. Laje la xchʼak sbaik li jujutsop jkʼejimoletike, vaʼun xanavik batel ta jujujot ta sba li smuroal Jerusalene. Tstijik batel okʼes, simbalo, arpa xchiʼuk tskʼejintaik batel Jeova jaʼ to ti kʼot stsob sbaik ta temploe. Skotolik laj yakʼbeik chikʼbil matanal li Jeovae xchiʼuk la spasik li kʼine, te skʼoplal viniketik, antsetik xchiʼuk ololetik. Ta skoj ti xmuyubajik tajeke, ta nom to xvinaj li yechʼomal yeike.

«Muʼyuk pasbil mi junuk abtejebal ti xuʼ yuʼun chilbajinote» (Isaias 54:17).