Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 58

Laj yichʼ lajesel li Jerusalene

Laj yichʼ lajesel li Jerusalene

Ep ta velta laj yiktaik yichʼel ta mukʼ Jeova li judaetike, yuʼun jaʼ lik yichʼik ta mukʼ li jecheʼ diosetike. Kʼalal jaʼo jech kʼot ta pasel taje li Jeovae la stak batel yaj-alkʼoptak sventa skolta li steklumale. Pe li krixchanoetike muʼyuk la stsakik ta mukʼ li j-alkʼopetike, yuʼun jaʼ noʼox lik slabanik. Li kʼusi oy ta yoʼonton Jeovae jaʼ ti tslajesbe skʼoplal li yichʼel ta mukʼ jecheʼ diosetik li ta Judae. Pe, ¿kʼuxi van tspas?

Li ajvalil ta Babilonia ti jaʼ li Nabukodonosore yakal tstsal komel epal jteklumetik. Kʼalal la stsal ta baʼyel velta li Jerusalene la xchuk batel ta Babilonia li ajvalil Joakine, li buchʼutik tsots yabtelike, li jpaskʼopetike xchiʼuk li j-abteletik ti lek chanemik ta spasel abtelaletike. Jech xtok li Nabukodonosore laj yichʼ batel li kʼusitik ep sbalil ti oy ta stemplo Jeovae. Vaʼun ta mas tsʼakale laj yal ti jaʼuk x-och ta ajvalil ta Juda li Sedekiase.

Laj toʼox xchʼunbe smantal Nabukodonosor li Sedekiase. Pe li jecheʼ j-alkʼopetik xchiʼuk li krixchanoetik ti nopol nakalik ta Judae, laj yalbeik Sedekias ti akʼo stoy sba ta stojolal li jbabiloniaetike. Pe li Jeremiase xi jamal laj yalbe li Sedekiase: «Mi chatoy abae ep me buchʼu xuʼ xcham, chtal me tsots viʼnal xchiʼuk chameletik li ta Judae».

Kʼalal echʼ vaxakib jabil yochel ta ajvalil li Sedekiase, la stoy sba ta stojolal li ajvalil ta Babiloniae xchiʼuk jaʼ la skʼanbe koltael li soltaroetik ta Ejiptoe. Jaʼ yuʼun li Nabukodonosore la stak batel yajsoltarotak yoʼ xbat stsakik ta kʼop li Jerusalene, vaʼun kʼot setuik sjunul li Jerusalene. Li Jeremiase xi laj yalbe li Sedekiase: «Mi chavakʼ aba ta stojolal li jbabiloniaetike kuxul chakom xchiʼuk kuxul chkom li krixchanoetik ta jteklume yan mi muʼyuke ta xchikʼik li Jerusalene xchiʼuk ta xchukikot  batel». Pe xi la stakʼ li Sedekiase: «¡Muʼyuk ta xkakʼ jba ta stojolal!».

Kʼalal echʼ xa ox jun jabil xchiʼuk oʼlole li jbabiloniaetike la sjinesik jot smuroal li Jerusalene, vaʼun ochik batel xchiʼuk la xchikʼik li jteklume, la xchikʼik li temploe xchiʼuk la smilik epal krixchanoetik. Jech xtok ep buchʼutik ikʼbil batik ta mosoil.

Akʼo mi jatav lokʼel ta Jerusalen li Sedekiase pe yichʼ nutsel batel yuʼun li jbabiloniaetike, vaʼun te xa nopol laj yichʼ tael ta Jeriko xchiʼuk ikʼat batel ta stojolal li ajvalil Nabukonodosore. Vaʼun li ajvalile laj yal mantal ti akʼo teuk skʼeloj Sedekias kʼalal chmilbat li xnichʼnabtake, ta tsʼakal xtoke pitsbat sbekʼ sat xchiʼuk laj yichʼ tikʼel ta chukel. Vaʼun te cham ta yut chukinab. Pe li Jeovae xi laj yal ta sventa li jteklum Judae: «Mi echʼ 70 jabile ta xkikʼoxuk sutel tal li ta Jerusalene».

¿Kʼusi van chkʼot ta stojolalik li kerem tsebetik ti chukbilik batel ta Babiloniae? ¿Mi tukʼ-o van chakʼ sbaik ta stojolal li Jeovae?

«Jeova Dios, li Buchʼu skotol xuʼ yuʼune, melelik xchiʼuk tukʼik skotol ti jech chachapanvane» (Apokalipsis 16:7).