Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 66

La skʼel Mantal li Esdrase

La skʼel Mantal li Esdrase

Oy xa van ta 70 jabil ti sutemik xa ox ta Jerusalen li j-israeletike, pe junantike te to nakalik ta jeltos lumetik li ta yosilal Persiae. Li Esdrase te to nakal ta Persia, jaʼ jun pale ti chchanubtasvan ta Smantal Jeovae. Kʼalal laj yaʼi ti muʼyuk yakal ta xchʼunik Mantal li krixchanoetik ta Jerusalene oy ta yoʼonton tskʼan chbat skoltaan. Xi albat yuʼun li ajvalil ta Persia ti Artajerjes sbie: «Li Diose yakʼojbot apʼijil sventa xachanubtasvan li ta Smantale. Jaʼ yuʼun batan xchiʼuk ikʼo batel ti buchʼutik tskʼan chbat xchiʼinote». Li Esdrase la stsob skotol li buchʼutik tskʼan tsutik batel ta Jerusalene. La skʼanbeik Jeova ti akʼo xchabiatik batele, vaʼun batik.

Kʼalal lokʼ chanib ue, kʼotik ta Jerusalen vaʼun li bankilaletik ta jteklume xi laj yalbeik li Esdrase: «Muʼyuk chchʼunbeik smantal Jeova li j-israeletike, yuʼun laj yikʼik antsetik ti chichʼik ta mukʼ yan diosetike». ¿Kʼusi van la spas li Esdrase? La skejan sba ta yeloval li jteklume xchiʼuk xi la spas orasione: «Jeova, toj ep kʼusitik lekik apasoj ta jtojolalkutik, pe li voʼonkutike jsaʼoj jmulkutik ta atojolal». Akʼo mi la sutes yoʼontonik ta yorail noʼox li jteklume, pe muʼyuk laj yiktaik spasel li kʼusitik chopole. Jaʼ yuʼun yoʼ xchapanik taje, li Esdrase la svaʼan moletik xchiʼuk jchapanvanejetik. Vaʼun ta oxib noʼox u laj yichʼik lokʼesel ta jteklum li buchʼutik mu skʼan xichʼik ta mukʼ li Jeovae.

Kʼalal echʼ 12 jabile, tsuts yuʼunik xchaʼvaʼanel li smuroal Jerusalene. Li Esdrase la stsob skotol j-israeletik ta chʼivit yoʼ teuk xchanbe li Smantal Diose. Kʼalal la sjam li slivroal Mantale, vaʼiik li j-israeletike. Li Esdrase la skʼupil kʼopta li Jeovae, vaʼun li j-israeletike la stoy skʼobik sventa xakʼik ta ilel ti lek chaʼiike. Ta tsʼakale laj yapta xchiʼuk la sjambe lek smelolal li Mantale. Li jteklume la xchikintaik lek xchiʼuk laj yakʼik venta ti namajemik yan velta ta stojolal li Jeovae, vaʼun lik okʼikuk. Li ta yokʼomale, li Esdrase jech-o laj yapta li Mantale. Li j-israeletike laj yakʼik venta ti skʼan xa noʼox spasbeik Skʼinal axibalnaetike, jaʼ yuʼun ta anil noʼox lik xchapan sbaik sventa spasik li kʼine.

 Ti vukub kʼakʼal jalij li kʼine, muyubajik tajek li j-israeletike. Jech xtok, la stojbeik ta vokol Jeova ta skoj ti lek lokʼ stsʼunobike. Yuʼun ta skʼakʼalil xa onoʼox Josue muʼyuk jech spasojik tal li Skʼinal axibalnaetike. Kʼalal tsuts li kʼine, la stsob sbaik xchiʼuk xi la spasik orasione: «Jeova, voʼot la apojunkutik lokʼel li ta mosoinele. La amakʼlinunkutik li ta takixokol balumile xchiʼuk laj avakʼbunkutik li kʼupil sba balumil liʼe. Pe li voʼonkutike ep ta velta muʼyuk la jchʼunkutik li amantale. Akʼo mi ep ta velta la atak talel avajtuneltak sventa spʼijubtasunkutik, muʼyuk la jchʼunkutik. Akʼo mi jech, laj avakʼ ta ilel smalael avuʼun. Muʼyuk xchʼay ta ajol li kʼusi laj avalbe li Abraane. Li avie chkalkutik ta melel ti ta jchʼunkutik li amantale». Li j-israeletike la stsʼibaik li kʼusi laj yalike, vaʼun laj yakʼbeik seyoal li jlevietike, li bankilaletike xchiʼuk li paleetike.

«¡Jaʼ xmuyubajik noʼox li buchʼutik chaʼiik li skʼop Diose xchiʼuk ti tspasik li kʼusi chale!» (Lukas 11:28).