Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Xchanobiltak ti xuʼ jtatik ta Vivliae

 XCHANOBIL 57

Take batel ta cholmantal li Jeremiase

Take batel ta cholmantal li Jeremiase

Li Jeovae la stʼuj Jeremias yoʼ xkʼot ta j-alkʼop li ta jteklum Judae. Vaʼun albat yuʼun Jeova ti akʼo xcholbe mantal li krixchanoetik yoʼ xalbe ti akʼo skomtsanik li kʼusitik chopol nopem xaʼiik spasele. Pe xi la stakʼ li Jeremiase: «Toj keremun to mu to jnaʼ xiloʼilaj ta yeloval li krixchanoetike». Vaʼun li Jeovae xi jamal laj yalbe li Jeremiase: «Mu xaxiʼ, yuʼun voʼon ta jkoltaot xchiʼuk voʼon ta xkalbot li kʼusi chaval ta cholmantale».

Li Jeremiase albat yuʼun Jeova ti akʼo stsob li bankilaletik ta jteklume xchiʼuk ti akʼo svokʼ jpʼejuk pʼin ta yeloval li bankilaletike, xchiʼuk ti xiuk xalanbee: «Jaʼ jech chkʼot ta stojolal li Jerusalene». Kʼalal jech la spas li Jeremiase, ilinik tajek li bankilaletik ta jteklume. Oy jun pale ti Pasjur sbie la smaj li Jeremiase xchiʼuk la slatsʼbe yok skʼob ta jun latsʼobteʼ,ta skoj taje muʼyuk xbakʼ sjunul akʼobal. Vaʼun li Pasjure jaʼ to ta sob yokʼomal la skolta ta latsʼobteʼ li Jeremiase. Kʼalal laj xa ox yichʼ koltael li Jeremiase xi laj yale: «Mu xa xuʼ kuʼun chkaʼi, jaʼ lek muʼyuk xa ta jchol-o mantal». Pe, ¿mi laj onoʼox yikta li cholmantale? Muʼyuk. Yuʼun la snop lek xchiʼuk xi laj yale: «Li smantal Jeovae xkoʼolaj kʼuchaʼal jun kʼokʼ ta jtojolal, jaʼ yuʼun mu xuʼ xkikta li cholmantale». Jaʼ yuʼun li Jeremiase la xcholbe-o batel mantal li krixchanoetike.

Kʼalal echʼ xa ox jayibuk jabile, och jun achʼ ajvalil li ta Judae. Li paleetik xchiʼuk li jecheʼ j-alkʼopetike chopol chaʼiik li mantal chchol batel Jeremiase. Jaʼ yuʼun xi laj yalbeik li buchʼu tsots yabtelik ta jteklume: «Li vinik liʼe skʼan xichʼ milel». Pe xi la stakʼ li Jeremiase: «Muʼyuk jmul ti chakʼan chamilikune, yuʼun jaʼ tal kal li kʼusi yalojbun Jeovae, maʼuk li kʼusi tskʼan koʼontone». Kʼalal laj yaʼiik kʼusi laj yal Jeremias li buchʼutik tsots yabtelike, xi laj yalike: «Li vinik liʼe mu sta-o ti xichʼ milele».

 Li Jeremiase muʼyuk xkechan li cholmantale, jaʼ yuʼun ilinik tajek xtok li buchʼutik tsots yabtelik ta jteklume, vaʼun laj yalbeik ajvalil ti akʼo xichʼ milel li Jeremiase. Jech oxal li ajvalile laj yal mantal ti akʼo spasik li kʼusi tskʼan yoʼontonike. Jaʼ yuʼun la stsakik li Jeremiase xchiʼuk ay sjipik ta jun poso ti noj ta achʼel yoʼ teuk xchame, jech ta kʼunkʼun lik mukuk yalel li ta achʼele.

Vaʼun xi kʼot albatuk li ajvalil yuʼun jun yaj-abtel ti Ebed-melek sbie: «Li bankilaletike laj xa sjipik ta jun poso li Jeremiase, ta xcham mi tey chkiktatike». Jaʼ yuʼun li ajvalile laj yalbe Ebed-melek ti akʼo yikʼ batel 30 viniketik yoʼ xbat slokʼesik tal ta poso li Jeremiase. Li j-alkʼop Jeremiase muʼyuk kʼusi pajtsanat-o ta xcholel li mantale. ¿Mi chakʼan ti jaʼuk jechot kʼuchaʼal li Jeremiase?

«Chavichʼik pʼajel yuʼun skotol krixchanoetik ta jkoj, pe jaʼ chkol li buchʼu chkuch yuʼun kʼalal to ta slajebe» (Mateo 10:22).