Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 22

Tsots yoʼonton chcholik mantal li jtakboletike

Tsots yoʼonton chcholik mantal li jtakboletike

Akʼo mi chichʼ kontrainel li stsobobbail yajtsʼaklomtak Cristoe anil chchʼi batel

KʼALAL lajuneb xaʼox kʼakʼal smuyel ta vinajel li Jesuse, te tsobolik ta jpʼej na ta Jerusalén te van 120 ta voʼ yajtsʼaklomtak, jaʼo li ta skʼakʼalil kʼin Pentecostés yuʼun judioetik ta sjabilal 33. Jaʼ to laj yaʼiike, oy kʼusi tsots bakʼ ti xkoʼolaj kʼuchaʼal tsatsal ikʼe, vaʼun lik kʼopojikuk ta yan kʼopetik ti mu toʼox snaʼike. ¿Kʼusi yakal chkʼot ta pasel? Yuʼun akʼbatik chʼul espiritu yuʼun li Diose.

Li jteklume noj ta krixchanoetik ti likemik tal ta yantik balumil sventa li kʼine. Kʼalal laj yilik ti xuʼ chkʼoponatik yuʼun yajtsʼaklomtak Cristo ta skʼop stukike chʼayem kom yoʼontonik. Sventa chalbe smelolal Pedro li kʼusi kʼot ta pasele, la svulesbe ta sjolik ti yaloj onoʼox li j-alkʼop Joel ti ta xakʼ tal xchʼul espiritu Dios ta stojolal li yajtuneltake xchiʼuk ti ch-akʼbat spasik kʼusitik labalik sbae (Joel 2:28, 29). Li kʼusitik labal sba xuʼ spasike jamal chakʼ ta ilel ti jaʼ xa lek chil Dios li stsobobbail yajtsʼaklomtak Cristoe, ti mu xa jaʼuk li steklumal Israele. Jech oxal chaʼa, li buchʼutik tskʼan chtunik ta stojolal Diose skʼan xkʼotik ta yajtsʼaklom Cristo.

Pe li skontratak Cristoe lik skontrainbeik li yajtsʼaklomtak eke. Jun veltae, la stikʼik ta chukel li jlome, pe li ta akʼobale tal jun anjel sventa tskolta lokʼel xchiʼuk albatik ti akʼo xcholik-o batel mantale. Kʼalal sakube, ochik ta chʼulna xchiʼuk lik yalbeik skʼoplal Jesús. Solel ilinemik ta jyalel li jnitvanejetik ta relijione, vaʼun tsots laj yalik ti akʼo mu xa xcholik mantale. Pe li jtakboletike xi tsots yoʼonton la stakʼike: «Jaʼ tsots scʼoplal baʼyuc ta jchʼunbecutic smantal Dios; mu jaʼuc tscʼan baʼyuc ta jchʼunbecutic smantal cristiano» (Hechos 5:28, 29).

Mas to tsatsaj li kontrainele. Jlom judioetike la stikʼbeik smul ti chopol la ikʼopoj ta stojolal Dios li Estebane, vaʼun la smilik ta ton. Jun ti buchʼu lek laj yil ti laj yichʼ milele, jaʼ li kerem Saulo ta Tarsoe. Vaʼun bat ta Damasco sventa chchuk skotol li yajtsʼaklom Cristoe. Pe kʼalal te xbat ta bee, xjapʼluj to tal lus ta vinajel ti tupʼbat sate. Vaʼun laj yaʼi oy buchʼu chkʼoponat ti xi albate: «Saulo, Saulo, ¿cʼu yuʼun chavutsʼintaun?». Akʼo mi xchʼayet chaʼi, xi la sjakʼe: «¿Bochʼoot[?]». Li buchʼu chkʼopoje, xi la stakʼe: «Vuʼun Jesusun» (Hechos 9:3-5).

Kʼalal echʼem xaʼox oxib kʼakʼale, li Jesuse la stak batel jun yajtsʼaklom ti Ananías sbi sventa chbat sjambe sat li Sauloe. Vaʼun laj yichʼ voʼ xchiʼuk ta sjunul yoʼonton lik xchol mantal. Ta tsʼakale, laj yichʼ ojtikinel kʼuchaʼal jtakbol Pablo xchiʼuk kʼot ta jun baxbol misionero.

Ta slikebale, li yajtsʼaklomtak Cristoe jaʼ noʼox chcholbeik mantal li judioetik xchiʼuk li jsamariaetike. Pe jun kʼakʼale, laj yakʼ sba ta ilel jun anjel ta stojolal li Cornelioe, jun bankilal soltaro ta Roma ti yakʼoj xchʼunel yoʼonton ta stojolal melel Diose, vaʼun la stak ta ikʼel li jtakbol Pedroe. Oy xchiʼiltak kʼotel li Pedroe, vaʼun la xcholbe mantal li Cornelio xchiʼuk yutsʼ yalale. Kʼalal yakal xkʼopoj li jtakbole, laj yichʼik chʼul espiritu li jchʼunolajeletik taje, vaʼun li Pedroe laj yal mantal ti akʼo xichʼik voʼ ta sbi Jesuse. Li ta skʼakʼalil taje, skotol krixchano, mu ventauk bu slumal, xuʼ sta li kuxlejal sbatel osile. Jech ta melel, li lekil aʼyeje chichʼ cholel ta skotol lumetik.

(Lokʼem ta Hechos 1:1–11:21.)